Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Армагедон и седемте последни язви – Семинар върху пророчествата – Лекция 19 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Това е, може би, най-сериозната тема, която можем да открием в Библията. Седемте последни язви са най-ужасяващата демонстрация на Божия гняв, описана в Библията. За някои този въпрос е доста разстройващ. Той изглежда така чужд на естеството на нашия любящ Бог! Но Бог е възнамерявал да го разгледа изключително сериозно и затова му е посветил цели две глави от книгата Откровение. (Откр. 15 и 16 глави)
В Откр. 1:3 Бог произнася едно благословение над всички, които обръщат внимание на предупрежденията в тази книга. Това, което ние трябва да осъзнаем е, че Бог е Бог на любовта, но и на справедливостта. Той е поставил ясни граници. Понякога чашата на Неговия божествен гняв се препълва. В историята на света това се е случвало два пъти. Веднъж – при потопа и втори път – при Содом и Гомор. Ще видим това още един, последен път – при края на света.
Има седем последни язви. Те са най-ужасното бедствие, което някога Бог е изпращал на упорито нежелаещите да се покаят хора. “Армагедон” е шестата поред язва от общо седемте. Днес много се говори за Армагедон, а почти нищо за останалите шест язви. Това би трябвало да ви накара да си зададете някои въпроси. Дяволът е хитър и знае, че ако успее да ни отклони встрани, ще пропуснем същността на вестта, която Бог иска да ни предаде. Армагедон е важен, но не по-важен от останалите шест язви. Дяволът е създал една много специална смесица от истина и заблуда именно с цел да ни отклони. Вероятно най-голямата му измама е, че днес историята за Армагедон се разказва само наполовина. Нека разгледаме цялата картина и внимателно да проучим какво казва Библията.
Преди да унищожи едно обречено поколение, Бог винаги изпраща до него вести, които да го предупредят. В дните на Ной това предупреждение продължи 120 години, но малцина му обърнаха внимание. И днес Бог е изпратил три предупредителни вести, които са записани в Откр. 14 глава. Там са описани трите ангела, отправящи тези вести. Всички, които им обърнат внимание, ще бъдат пощадени от седемте последни язви. А онези, които не им обърнат внимание, ще страдат. Стихове 6-10 – “И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори.
И друг ангел – втори – следваше изподире и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване.
И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.” Днес много хора не обръщат внимание на тези тържествени думи. Но, онези, които са мъдри и следват Бога, ще бъдат пощадени от седемте язви.
След като тези язви са наречени “седемте последни”, това предполага, че е имало и “първи” – Египетските язви. Нека ги проучим и тогава ще видите някои забележителни паралели между първите десет и последните седем.
В Изх. 5:1 четем, че Бог изпрати Мойсей да освободи Божия народ. Ако се задълбочите, ще откриете, че Бог му даде и три отделни вести. Първата беше да се поклони на Бога. Мойсей призова към възстановяване. Те нарушаваха съботата, работейки седем дни в седмицата и в първата си вест Мойсей ги призова към истинско поклонение. Изх. 5:5 – “Рече още Фараон: Ето, людете на земята са сега много, а вие ги правите да оставят определените си работи.” Фараонът беше така разстроен от това, че набързо предприе едно преследване на Божия народ. Те правеха за него тухли. Той им доставяше сламата. Израилтяните я смесваха с кал и всеки ден трябваше да произведат определено количество тухли. Сега, обаче, Фараонът им каза: “Сами ще си доставяте сламата, но ще произвеждате същото количество тухли!”
Тази ситуация ни препраща към първата ангелска вест преди седемте последни язви. И ние сме призовани да се покланяме на Бога, а не на звяра. И ние ще претърпим едно кратко преследване, при което няма да можем нито да купуваме, нито да продаваме. Откр. 13:16
Втората вест беше един призив да се напусне Египет и да се служи на Господа. Изх. 8:1 – “Тогава Господ рече на Мойсея: Влез при Фараона и кажи му: Така казва Господ – пусни людете Ми, за да Ми послужат.” Това ни отправя към втората ангелска вест, която гласи, че Вавилон е паднал, и към призива: “Излезте от нея, люде Мои!” Идеята тук е, че не можеш да останеш в Египет и да продължиш да служиш на Господа! Израил трябваше да излезе от Египет. Същото се отнася и за нас. Призовани сме да излезем от Вавилон. Не можете да останете във Вавилон и да продължите да служите на Господа! Трябва да излезете.
Третата вест, намираща в Изх. 11:4-7 съдържа едно предупреждение за смърт. – “Мойсей каза на Фараона: Така говори Господ – Около средата на една нощ Аз ще мина през Египет и всеки първороден в египетската земя ще умре – от първородния на Фараона, който седи на престола си до първородния на слугинята, която е зад воденицата и до всяко първородно от добитъка. И по цялата египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв. А против израилтяните – против човек или животно – нито куче няма да поклати езика си, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израилтяните.” Това предупреждение е подобно на онова от третата ангелска вест за белега на звяра, което също е предупреждение за живот или смърт. Бог ясно ни е предупредил да не се покланяме на звяра, нито да приемаме неговия белег. Това е решение наистина на живот и смърт. Благодарение на това решение, Бог ще направи видима разликата между Неговия народ и онези, които са избрали звяра.
И сега, в края на времето, Бог отново ще излее седемте последни язви. Той е дал въпроса за белега на звяра като един последен въпрос, за да могат хората да вземат своето окончателно решение на чия страна да застанат. Само онези, които са приели Божия печат и са отхвърлили белега на звяра, ще могат да избегнат седемте последни язви. В Откр. 15:5-8 са описани седем ангела, които напускат храма, носейки в ръцете си седем язви – “И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси. И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.”
Изучаването на седемте язви може да бъде доста страшно, ако нямахме обещанието, че верните ще бъдат запазени от тях. Никой, който е на Божия страна, не трябва да се страхува. Думите на Пс. 91:1-16 описват увереността, която трябва да имаме – “Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя – Бог мой, на Когото уповавам.
Защото той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С крилата Си ще те покрива и под крилата Му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. (Тъй като Неговата вярност е запечатана на челата ни и в умовете ни от Святия Дух!) Няма да се боиш от нощен страх; от стрелата, която лети денем; от мор, който ходи в тъмнина; от погибел, който опустошава всред пладне.
Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите.
Понеже ти си казал – Господ е прибежище мое! – и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. (Слава да бъде на Бога за това!) Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат – да не би да удариш о камък ногата си. Ще настъпиш лъв и аспид; ще стъпчеш млад лъв и змия.
Понеже той е положил в Мене любовта си – казва Господ – затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името Ми. Той ще Ме призове и Аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие – ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша.” СЛАВА НА БОГА ЗА ТОВА!

Нека сега започнем внимателно да изучаваме Откр. 16 глава. Ще забележите нещо интересно. Всяка язва поразява определен аспект от фалшивото поклонение и греха, които светът е предпочел пред Божията воля. И Бог в Своя гняв, дава на човеците онова, което сами са поискали и то в повече до онази точка, от която започва унищожението им – унищожение благодарение на собствените им грехове, които са поставили на първо място пред послушанието към Божията воля.
Това много прилича на историята за едно малко момче и шоколадовата торта. Малкият Джони придобил лошия навик да си покрадва шоколадова торта всеки път, когато майка му направела. Тя опитала всички начини да го откаже от това. Карала му се, пляскала го, наказвала го, отнемала му разни неща, но всичко било напразно. Тогава, един ден, й дошла блестяща идея. Джони отново си бил си откраднал едно парче от торатата. Майка му го завела в кухнята, сложила го на масата и поставила пред него чиния, вилица и голяма чаша с мляко. След това извадила тортата от хладилника. Отрязла едно огромно парче и казала:
– Джони, за наказание, ще изядеш едно парче торта!
Джони не могъл да повярва на ушите си. Изял го много бързо.
– Хареса ли ти? – попитала го майка му.
– Да! – отговорил той.
– Искаш ли още едно парче?
– Разбира се!
След три парчета, Джони се наситил, но майка му отрязала още едно грамадно парче.
– Изяж го! – заповядала му тя. Джони го изял. Майка му отрязала следващото парче.
– Изяж и това!
И тя накарала горкия Джони да яде шоколадова торта, докато започнал да повръща! Знаете ли какво? Джони никога повече не откраднал нито едно парченце шоколадова торта! Това е една – разбира се – много бледа илюстрация на онова, което ще направи Бог със седемте последни язви.

Нека започнем с язва номер едно.
Откр. 16:1,2 – “И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете, та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.
И първият отиде, та изля чашата си на земята. И появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и, които се покланяха на неговия образ.” Първата язва незабавно поразява фалшивите проповедници, чудотворци и лечители на този свят. Днес фалшиви чудеса водят милиони хора в заблуда. Откр. 13:13,14 и Откр. 19:20 описват как чрез големи измамни чудеса ще бъдат заблуждавани милиони – “И вършеше големи знамения – дотам, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.” “И звярът биде уловен, и с него – лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра и, които се покланяха на неговия образ. Те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със жупел.” Много хора ще предпочетат да повярват на “чудеса”, отколкото на “така говори Господ”. Но фалшивите чудотворци няма да могат да излекуват “лошата и люта рана” и така ще бъдат разобличени.
Днес Бог много се гневи на всички измами, които се вършат в Негово име. Наблюдаваме хиляди “чудотворни” изцеления, “служители” на Святия Дух и религиозни шарлатани, които пълнят джобовете си с трудно спечелените пари на хората. Словото на истината е оставено настрана и сензациите разтърсват емоционално по-лабилните хора. Веднъж завинаги Бог ще разобличи всички фалшиви “пророци”, учители и лечители за техните мошеничества.
Тази язва е също и присъда над всички грехове на плътта и над всички, които умишлено живеят в неморалност като Содом и Гомор. Хомосексуализмът, както и всички други грехове на плътта ще бъдат наказани!

Текстът в Откр. 16:3-7 продължава с втората и третата язви, които се свързани – “Вторият ангел изля чашата си в морето и то стана кръв – като на мъртвец. И всяка жива твар в морето умря.
Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори – и водата им стана кръв. И чух ангела на водите да казва: Праведен си Ти, Пресвяти, Който си и Който си бил, загдето си отсъдил така – понеже те проляха кръв на светии и на пророци, то и Ти си им дал да пият кръв. Те заслужават това.
И чух друг от олтара да казва: Така – Господи, Боже Всемогъщи – истинни и праведни са Твоите съдби.” Светът е отхвърлил спасителната кръв, пролята на Голгота и се е подиграл с изкуплението. Те си имат свой спасител – богът на този свят. Затова Бог им казва: “Ще им покажа онова, което са отхвърлили.” Но светът не само е отхвърлил кръвта на Агнето, но я е заместил с кръвта на Божия народ! Не му е достатъчно да пролее кръвта на Исус, но пролива и кръвта на Неговия народ! По време на Средните векове повече от 50 милиона души са били избити от звяра. Днес, със всичките тези войни и кръвопролития, живеем в общество, което сякаш е полудяло за кръв. От филмите до музиката или книгите, ни се предлага едно нескончаемо забавление с жаждата за кръв. Бог казва: “ОК, искате кръв. Ще ви дам – много. Ще ви дам да я пиете, ще ви напоя с нея!” Обаче, в Ис. 33:16 се казва, че Божият народ ще има за пиене прясна вода – “Той ще обитава нависоко; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му. Хлябът му ще му се даде; водата му няма да липсва.” Слава да бъде на Бога за това!
Четвъртата язва е язва върху слънцето. Откр. 16:8,9 – “Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън. А като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тия язви и не се покаяха да Му отдадат слава.” От самото начало на историята хората се покланят на слънцето. От Вавилон до съвременното християнство, което се покланя на Бога в Sunday – или в деня на слънцето – хората са отхвърляли ясните Божии писания и са се покланяли в чест на слънцето. Бог казва: “Добре, опитах – опитах с Авраам, с Израил, с Исус и със Словото Си. В края изпратих на света и последната Си вест, но ако и нея отхвърлите, ще ви дам всичкото слънце, което искате. Ще ви изпепеля с него!” Обърнете внимание на стих 9 – “не се покаяха да Му отдадат слава.” Как? Откр. 14:7 ни обяснява, че отдаваме слава чрез поклонението. Но дори и след тази язва нечестивите няма да се покаят.
Библията отново обещава и по времето на тази язва праведните да бъдат запазени – Пс. 121:6 – “Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощем.”

Петата язва, записана в стихове 10,11, е язвата на тъмнината! – “Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му потъмня; и човеците хапеха езиците си от болки, и похулиха небесния Бог поради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.” Тази язва е специално за царството на Ватикана. Словото свидетелства, че човеците “обикнаха тъмнината повече от светлината”. След като хората закоравяват сърцата си и обичат тъмнината повече от светлината, Бог им казва: “Ще ви дам всичката тъмнина, която искате. Ще направя такава тъмнина, че ще си хапете езиците от болка!” Ето защо Библията ни казва в Йоан 12:35 да ходим “докле имаме светлината”, за да не ни “настигне тъмнината”.

Ето, че стигнахме до шестата язва – Армагедон. Нека прочетем Откр. 16:12-16 – “Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идат от изток. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби; защото тия са бесовски духове, които – като вършат знамения – отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му.
И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон.”
Трябва да зададем няколко въпроса:
1. Какво означава пресъхването на река Ефрат?
2. Кои са царете от изток?
3. Кои са трите нечисти духа?
4. Къде е Армагедон?
5. Кой спечелва войната?
Въпреки че Библията е съвсем ясна по тези въпроси, нека видим какво учат някои християни днес. От подписването на израелско-египетския мирен договор на 26 март 1979г., са казани много неща. Според някои днешни християнски тълкуватели, буквалният Израил ще получи освобождение от някоя нация, идваща от изток. Ще стане една голяма битка в долината Мегидо (или Армагедон) и Израил ще бъде освободен.
Там може и наистина да има битка, но Библията отива много по-далеч от това. Нека разгледаме всичко внимателно. Обърнете внимание на изключително интересния паралел между онова, което се случи на древния Израил и Вавилон в Стария Завет и това, което се случва на духовния Израил и духовния Вавилон.

ДРЕВЕН ИЗРАИЛ ДУХОВЕН ИЗРАИЛ
Ер. 50:33,34 Преследван от Вавилон Откр. 17:6
Дан. 3:13 Принуждаван да се покланя на образ Откр. 13:15
Дан. 4:30 Нарича Вавилон “велик” Откр. 17:5
Ер. 51:13,14 Вавилон седи върху много води Откр. 17:1
Ис. 44:27,28 Спасен чрез пресушаването на Ефрат Откр. 16:12
Ер. 51:6-8 Извикан да излезе от Вавилон Откр. 18:4
Ис. 45:1 Спасителят е наречен “Помазаник” Дан. 9:24
Ис. 41:2,25 Спасителят идва “от изток” Мат. 24:27

Стих 14 казва, че “цялата вселена” взема участие в битката. Може ли целият свят да се събере в долината Мегидо? В никакъв случай! Тази долина е толкова малка, че не бихте могли да съберете в нея даже и населението само на Ню Йорк! А дори и да можехте, как ще закарате всички там? Какво е Армагедон? Йоан прави една специална забележка, че това е името “по еврейски”. Еврейската дума е “АРМОЕД”. Тя означава “ПЛАНИНАТА НА СЪБРАНИЕТО”. За да разеберем това, ще прочетем Ис. 14:13,14 – “А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще седна на ПЛАНИНАТА НА СЪБРАНИТЕ БОГОВЕ към най-крайните страни на север, ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.” Тука вече разбираме истинския смисъл на Армагедон – оригиналната претенция на Сатана, че е Бог и сядането му на Божия трон в “планината на събраните богове” или “Армагедон”. Битката при Армагедон е финалната битка между Бога и Сатана, между доброто и злото, между истината и лъжата! Ето защо Йоан набляга на това, че думата Армагедон е “по еврейски”. Той изобщо не говори за малката долина в Близкия Изток! Планината на събранието е мястото, където е Божият престол!
От Божия страна е Триединството на истината – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Дяволът, от своя страна, си има своето фалшиво триединство. Откр. 16:13 – “И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби.” Змеят – това е Сатана (Откр. 12:9) Звярът – това е папският Рим или Ватикана. Кой е лъжепророкът? Пророкът говори от Божия име. Лъжепророкът проповядва лъжа и затова символизира личност, църква, организация, управление или служба, които проповядват фалшивите учения на звяра за поклонение. Затова Исус предупреди, че в последните времена ще има много лъжепророци. 1Йоан 4:1 – “Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света.” Тук се намеква за фалшивото триединство.
Кого представляват царете от изток? Нека се върнем към една буквална история от Стария Завет. Реката Ефрат течеше през Вавилон. Тя беше жизненоважна за него. Бог избра един човек на име Кир, който превзе Вавилон като отклони реката и влезе през двете врати на града по сухото речно корито. Нека прочетем пророчеството на пророк Исая относно това: Ис. 44:27-45:1 – “…Който казвам на бездната: Изсъхни и Аз ще пресуша реките ти.
Който казвам за Кира: Той е Моят овчар, който ще изпълни всичко, което Ми е угодно.
Даже, когато кажа на Ерусалим: Ще се съгради!; и на храма: Ще се положат основите ти!
Така казва Господ на помазаника Си – на Кира – когото Аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него, та да не затворят портите.” Кир дойде от изток. Той е наречен “помазаник”. Той символизира Исус.
Като се върнем обратно към книгата Откровение, намираме духовния Израил, който е потискан от духовния “Велик Вавилон”. Кой и каква армия ще освободят Божия народ и ще разрушат духовния Вавилон? Откр. 19:11 – “След това видях небето отворено и ето – бял кон. И Оня, който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди, и воюва праведно.” Ето, това е истинската битка при Армагедон. Стихове 12,13 – “Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той и беше облечен в дреха, попръскана с кръв, и името Му беше БОЖИЕТО СЛОВО.” Божието Слово поразява народите. Ето, това е същността – Божието Слово срещу човешките традиции; истината срещу лъжата. Стих 14 – “И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.” Това са небесни армии! Стих 15 – “Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И Той ще ги упралява с желязна тояга, и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.” Мечът, който поразява, това е Словото, което побеждава в битката! Стихове 16,19 – “И на дрехата, и на бедрото Му имаше написано име: ЦАР НА ЦАРЕТЕ и ГОСПОД НА ГОСПОДАРИТЕ… И видях звяра, и земните царе, и войските им, събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото воинство.” Те воюват срещу Него. Тогава Триединството на истината разрушава триединството на лъжата и последната битка при Армагедон приключва! Стих 20 – “И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра и, които се покланяха на неговия образ; те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със жупел.” Ето защо по средата на шестата язва в Откр. 16:15, Исус казва: “Ето ида!” От коя посока ще дойде Исус? От изток! Откр. 16:15 и Мат. 24:27 казват, че както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.

И така, стигаме до седмата язва. Откр. 16:17-21 – “И седмият ангел изля чашата си върху въздуха. И из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се! (Познайте кой е на трона след края на битката при Армагедон! Бог! Слава да Му бъде за това!) И произлязоха светкавици и гласове, и гърмове, и стана силен тръс, небивал откак съществуват човеци на земята – такъв тръс, толкоз силен. И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха. И Бог си спомни за великия Вавилон – да му даде чашата с виното на яростния Си гняв. И всеки остров побягна, и планините не се намериха. И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.” Когато Исус се завръща, всичко приключва. Ще има огромно земетресение и градушка по около 40 килограма. Йов казва, че Бог се е приготвил за това. Йов 38:22,23 – “Влизал ли си в съкровищниците на снега или виждал ли си съкровищниците за градушката, които пазя за време на скръб, за ден на бой и на война?” И отново, Божият народ ще бъде опазен. Ис. 32:18,19 – “И Моите люде ще обитават в мирно заселище, утвърдени жилища и в тихи, успокоителни места. Но ще пада градушка върху падащия лес и градът съвсем ще се сниши.”
Най-накрая Исус е тук! Има смисъл Той да бъде следван! Някои хора казват, че е тежко да бъдеш християнин, да се покоряваш на закона, да пазиш съботния ден, но, скъпи приятели, това всъщност е леко, когато го сравним със страданията на нечестивите!
Най-напред те се покриват с кървящи циреи и мехури. Не могат да лежат, стоят или седят. Вият от болки докато съжаляват: “Вече е твърде късно!” Ето, това е тежко! Божият народ ще остане здрав и щастлив в онова време. Това леко!
След това нечестивите ще бъдат поразени от язвата на кръвта. Няма да могат да пият, защото всичко е станало на кръв. Няма да мога да ловят риба, защото всички води са станали на кръв. Със зловонни от нечистотия тела, те ще лежат неспособни дори да говорят… ето, това е тежко! През това време на Божия народ хлябът и водата са осигурени. Това е леко!
Когато се излее четвъртата язва, нечестивите ще бъдат горени от слънцето – това е тежко! Божият народ ще може да се излежава на слънце, защото ще бъде защитен – това е леко!
Пада тъмнина – така гъста и задушаваща, че нечестивите хапят езиците си от ужас. Това е тежко! Божият народ ходи в светлината на истината. Това е леко!
Започва битката при Армагедон. Нечестивите губят, поглеждат ужасени нагоре и виждат, че Исус идва. Те крещят на планините и на скалите да ги скрият и тогава 40-килограмови късове градушка падат върху тях и ги смазват. Исус проговаря и Неговият глас, който възкресява праведните, изпарява нечестивите. Това е тежко! Божият народ поглежда над хаоса и казва: “Ето, Тоя е нашият Бог. Чакахме Го и Той ще ни спаси. Тоя е Господ, чакахме Го. Ще се възрадваме и развеселим в спасението Му!” (Ис. 25:9) Те са победителите в битката при Армагедон и докато от небето падат огромните късове на градушката, праведните се издигат нагоре. Това е леко!
Бог говори на интелигентните хора и сега Той ви призовава да размислите и да вземете интелигентно решение за това от коя страна да бъдете, когато Исус се завърне.