Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Белегът на звяра – 22 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Темата ни тази вечер от поредицата открития в пророчествата е: „Белегът на звяра.“ Това понятие поражда много въпроси: „Кой е звяра, какъв е белега и как мога да избягна получаването му?“ Белегът на звяра е една от най-важните теми в книгата „Откровение“. Предупреждението против поклонението на звяра е едно от най-сериозните в тази книга. Въпреки че предупреждението е мощно и сериозно, то е изпратено от един Бог, Чието сърце е изпълнено с любов. Колкото по-опасно става бъдещето, толкова повече Бог желае ние да знаем повече. Колкото по-големи изпитания крие бъдещето, толкова по-добре любящия Бог ще разкрива стъпка по стъпка, какво ще се случи, за да можем да се приготвим. Така че вестта да не се покланяме на звяра е предупреждение, продиктувано от любов. Тя е изпратена от сърцето на един любящ Бог. Той желае хората да бъдат спасени. Той не желае хората да бъдат загубени. Тя идва от сърцето на един Бог, Който желае ние да знаем бъдещето, така че да можем да се обединим с Него и да вървим в пътя на истината. Какво крие бъдещето? Какво крие бъдещето за Северна Америка, Щатите и Канада? Статуята на свободата, която украсява пристанището на Ню Йорк, е символ на свободата. Хиляди хора, когато пристигат в Америка, биват посрещнати от тази статуя на свободата. Тя държи в ръката си златния факел на свободата. Емигрантите, които пристигат на остров Елис, пристигат в тази страна с убеждението, че влизат в страната на свободата. Благодаря на Бога за наследството на Северна Америка. Благодаря на Бога за религиозната свобода в Щатите и Канада, но какво предсказва по този въпрос Библията? Предсказва ли тя, че ще има обединение на църквата с държавата в нашата страна? Предсказва ли Библията, че един ден тази религиозна свобода ще бъде подкопана? Предсказва ли тя, че един ден ще има икономически бойкот и тогава никой няма да може да купува или продава. Нека прочетем заедно, за да разберем, какво учи книгата „Откровение“. Откр. 13:17: „За да не може никой да купува или продава, освен онзи, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. И направи всички, които не се покланят на звяра да бъдат избити.“ Осъзнавате ли, колко сериозно е това? Библията казва, че ако хората не приемат белега на звяра, те няма да могат да купуват или да продават. Ще има икономически бойкот. После Библията казва, че на тези, които не приемат белега на звяра, ще се издава смъртна присъда и те ще бъдат убивани. Властта на звяра ще доведе до сформирането на политическо-религиозна конфедерация. Това е съюз между църквата и държавата, който окончателно премахва религиозната свобода, така че никой да не може да купува или продава и да бъде убит. Но какво става когато приемеш белега на звяра? Какво казва Бог за тези, които го приемат? Какво ще се случи, ако някоя личност приеме белегът на звяра? „И друг трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: ‘Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му и ще бъде мъчен с огън и сяра пред светите ангели и пред агнето'“ (Откр. 14:9,10). Така че ако не приемеш белега на звяра, ти няма да можеш да купуваш или да продаваш, а също над теб ще бъде надвиснала смъртна присъда, но ако приемеш белега на звяра Библията казва, че ще изпиташ на себе си Божия гняв и ще приемеш последните седем язви. „Гняв“ не означава, че Бог е разгневен, но това е Божието осъждане на греха. Какво решение, какъв изпит на верност? Приемането на белега означава, че ще можеш да купуваш или да продаваш, ако не приемеш белега, ти няма да можеш да купуваш или да продаваш. Ако приемеш белега, ти ще получиш язвите. Ако не го приемеш, ти ще преживееш физически изпитания, но няма да получиш язвите. Какво изпитание? Позволете ми да ви задам един въпрос. Мислите ли, че Бог ще отправи едно толкова важно предупреждение като това, което прочетохме от екрана и от Библията относно приемане от белега на звяра, без ясно да е обяснил, кой в действителност е звяра, какво представлява белегът на звяра и как да избегнем получаването му? Би ли ни дал Бог тези важни, тези спешни предупреждения; би ли ни дал Той тези сериозни, тези любящи предупреждения, без да е разкрил ясно светлината по пътя пред нас? Би ли направил Бог такова нещо? Не. И така, след като предупрежденията се спешни, сериозни, Самият Бог ще ни даде светлина, така че да разберем символите, защото книгата „Откровение“ е Божията вест, която достига до нас чрез Исус Христос и пророк Йоан. Библията казва, че любящия Бог дава важни предупреждения, защото Той е в голяма степен загрижен. Този любящ Бог се грижи за теб и за мен. Той не желае ние да приемем белега на звяра. Той не желае да бъдем измамени от сатанинската религиозна политическа конфедерация в края. Нека тази вечер да отидем при книгата „Откровение“ и да разберем кой е звяра, какво представлява белега на звяра, кой е Божия печат и как можем да избегнем получаването на белега на звяра. Пророк Йоан казва в Откровение 13 гл.: „Стоях на морския пясък и видях звяр, който излизаше от морето и имаше десет рога и седем глави и на роговете му десет корони и на главите му богохулни имена.“ Нека да повторим отново: „Стоях на морския пясък“. Какво в библейските пророчества морето? „Люде и множества“ според Откр. 17:15. Така че пророк Йоан казва: „Аз видях морето на човечеството, една гъсто населена територия.“ „И видях звяр, който излизаше от морето“. Сигурно си спомняте, че в книгата Даниил изучавахме за лъва, мечката, леопарда и звяра. Във библейските пророчества „звярът“ представя „царство“. Представя ли звярът личност? Не. Има много хора, които казват, че те представят Садам Хюсеин или Адолф Хитлер и този или онзи, но Библията казва, че зверовете представят царство, политическа или религиозна система. Да повторим отново – звярът не е личност. Някой споменават името на Хенри Кисинджър, други казват Джон Кенеди, но звярът не представя личност. Нека позволим на Библията да обясни. Във библейските пророчества звярът е система – тя може да бъде политическа или религиозна. Библията казва, че тази система ще се издигне в гъсто населена територия. Да продължим по нататък. „И звяра, който видях приличаше на леопард и краката му бяха, като крака на мечка, устата му, като уста на лъв и змеят даде нему силата си, престола си, и голяма власт.“ (Откр. 13:1,2). Това е един съставен звяр – той прилича на леопард, прилича на мечка, прилича на лъв, прилича на змей. Изучавали ли сме вече с вас нещо за леопарда, мечката, лъва и змея? Къде откриваме всички тези символи? В Данаил 7 глава. Лъвът представяше Вавилон; мечката – Мидо-Персия; леопарда представяше Гърция, а змеят – Рим. Така че тук има една сила, която притежава характерни черти на Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и на езическия Рим. Тук също се крие и ключът към разбирането. Библията казва: „И змея даде нему силата си, престола си, и голяма власт. Така че който и да е този нов звяр в Откр. 13 глава, той получава силата си, престола си и властта си от змея. Кой всъщност е този звяр? Бихме могли да определим, кой е звяра, ако определим кой е змея, който му дава силата си. В Откр. 13 гл. се казва: „Змея даде нему силата си, престола си и голяма власт.“ И така, кой е този змей, който дава властта на звяра? Някой хора казват: „Не е ли Сатана този змей? Нали така се казва в Откровение 12 глава?“ Който и да е звяра в Откровение 13 глава, той получава властта си от змея от 12 глава. В Откр. 12:9 змея се идентифицира със Сатана, но Сатана винаги работи чрез човешко посредничество. В Откр. 12 глава змеят работи чрез езическия Рим. Спомняте си, че Ирод издаде декрет за унищожаването на всички мъжки деца под две годишна възраст. Така че символът на змея е същия символ от Откровение 12 глава, който представя Сатана и който се опитва да унищожи Христос. Служител на римската власт се опита да унищожи детето Христос. Римски управител осъди Исус Христос на смърт. Римските екзекутори разпънаха Исус Христос на кръст. Христовата гробница бе запечатана с римския печат. Римските стражи охраняваха гроба му. Така че змея представя Сатана, който работи чрез езическия Рим. За това Йоан пише в Откровения 12 глава. Съществуват малко различия със символа от Данаил 7 глава, но змеят, това е Сатана, който работи чрез езическия Рим. По тая причина змеят представя езическия Рим. Забележете, от къде разбираме, че змеят представя езическия Рим. Откриваме ключа в Откр. 13 гл., където се споменава за лъва, мечката, леопарда и змея, който е езическия Рим. Откриваме ключа и в Откр. 12 гл., където се казва, че змеят се опитва да унищожи Исус Христос или това е Сатана, който работи чрез езическия Рим. И така, който и да е звяра от Откр.13 гл., той получава своя престол и своята власт от езическия Рим. Нека се обърнем към историята. На кого римския император дава своят престол, когато премества столицата си по причина на това, че в IV, V и VI векове римската империя започнала да се разпада? Нека се обърнем към професор Лабланка, който е историк в университета в Рим. Нека да попитаме професор Лабланка. Професор Лабланка, когато Римската империя се разпадала и Константин се канел да премести столицата във Византия, на кого Константин дал своята власт? Той отговаря: „Наследниците на Цезар в Рим били последвани от понтифите. Когато Константин напуснал Рим, той дал своя престол на понтифа.“ Така че професор Лабланка използва същия език от Откр. 13 гл. Откр. 13 гл. казва, че змея дава нему престола си. Какво казва професор Лабланка? Той казва, че Константин дал своя престол на понтифа. А може би това е мнение само на професор Лабланка, което не е широко разпространено. Нека да погледнем в друг исторически документ, който ще ни помогне да идентифицираме властта на звяра в Откр. 13 гл. „Преместването на седалището на императора в Константинопол бил тъжен удар за престижа на Рим. Във времето, когато можело да се предскаже бързия му упадък, разрастването на църквата и нарастващата власт на епископа на Рим му дали нов живот и го направили този път религиозна столица на цивилизования свят.“ Това е цитат от „Римска история“ на Абат. И така, Абат казва, че когато Константин преместил своята столица във Византия, той дал своя престол на понтифа. Папския Рим заместил езическия Рим и станал религиозна столица на цивилизования свят.
Дами и господа, това са факти от историята. Силата символизирана с звяра се появява след Вавилон, след Мидо-Персия и след Гърция, и след езическия Рим. Папския Рим е точно такава сила. Този звяр се появява от Рим, когато Константин предоставя на нея своя престол. Позволете ми да ви уверя тази вечер, че нашата цел в поредицата „Открития в пророчествата“ не е да осъждаме, която и да била църква или човек, но когато самият Исус в книгата „Откровение“ идентифицира папството като система, която израства от езическия Рим, ти и аз, приятелю, трябва да обърнем сериозно внимание на нея. Аз бях отгледан в едно чудесно католическо семейство. Получих образование от свещеник и монахини. Когато бях в пети клас учех наизуст думите от централната служба. Най-добрите ми спомени са от училището Свети Патрик в Кънектикът. Бях член на младежката католическа организация, на здравната католическа организация. Така че, приятелю, ако тази вест те наранява, аз добре те разбирам. Разбирам твоите чувства, но аз те моля, приятелю, да направиш едно нещо – опитай се в следващите минути да забравиш своите чувства. Не позволявай твоята привързаност към системата, която си обичал, да застане на пътя на истината. Кажи просто: „Исусе, аз искам да зная истината.“ Точно в този момент от срещата желая да сведа глава, за да се помоля за тези, които се борят точно с тези неща, защото всичко, което ще направим тази вечер, е да покажем истината от Божието слово и аз вярвам, че ти приятелю, си толкова честен и толкова искрен, толкова много обичаш Исус, че каквато и да е тази истина, ти си готов да я следваш. Дори ако се различава от това, което си следвал, дори ако имаш борба вътре в себе си, искам да се помоля за теб, приятелю, точно сега преди да продължим с вестта. „Господи Исусе, зная че тази вечер има много хора, които толкова Те обичат и те наистина искат да те следват, но това много често означава емоционална травма. Тази вечер, ни даваш предупреждение и всичко, което желаем да направим, е да го последваме. Господи, ние посвещаваме себе си да те следваме в това, което ни показваш, дори още сега, за това се молим в Твоето име. Амин.“
Приятелю, Библията ни дава ясните, отличителни белези на звяра. Първо се казва, че звяра произлиза от езическия Рим. Исторически така се появи папския Рим. На второ място Библията казва, че това е една световна система, за поклонение. Библията казва: „И поклониха се на змея, който даде сила на звяра. Поклониха се на звяра и казаха: ‘Кой е като този звяр и кой може да воюва с него.'“ Така че тази система или тази сила, която е представена от звяра ще изисква поклонение. Библията казва: „И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне“ (Откр. 13:4-8). Библията казва, че звяра – това ще бъде световна религиозна сила, това ще бъде сила, която ще достигне до краищата на земята и ще изисква поклонение. Библията казва в Откр. 13:7: „И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. Така че това е една световна сила, която щеше да се появи от Рим и щеше да изисква поклонение. Историята отново потвърждава истинността на пророчествата от книгата „Откровение“. Вярно ли е, че царе и царици са коленичили в нозете на папството? Изпълнило ли се е пророчеството, което казва, че световни водачи ще се явят пред него? В „Обща история“ на Майер се казва: „Папата декларира, че всички суверени са просто съдове в ръцете на римския понтиф.“ Историкът Майер казва, че почти всички царе и принцове в Европа полагали клетва за вярност пред него, като пред свой господар. Още веднъж Рим става господар на света. Можете да прочетете множество исторически заявления. От езическия Рим израства религиозна система. Тя разширява своето влияние по цялата земя. Тази религиозна система карала царете и цариците от цяла Европа да й се покланят. Библията казва в Откр. 13:5,6: „И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеща и отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.“ Приятелю, Библията казва, че тази сила ще извърши богохулство. Много често когато става въпрос за богохулство, ние си мислим за силата, която стиска юмрук и казва: „Бог не съществува.“ Често по човешки ние определяме богохулството като атеизъм, т.е. твърдение, че Бог не съществува или изричане на хули. Но как Библията определя богохулството? Веднъж Исус също беше обвинен, че богохулства. Поради каква причина отправиха тези обвинения към Него? Йоан 10:33: „Юдеите му отговориха: ‘Не за добро дело искаме да те убием с камъни, а за богохулство, защото ти бидейки човек правиш себе си Бог.'“ Защо Исус бил обвинен, че богохулства? „Защото, казват евреите, бидейки човек правиш себе си Бог.“ Изрече ли Исус богохулство, приятелю? Защо Исус не беше богохулник? Той никога не е бил такъв, защото, след като е претендирал да бъде равен на Бога, Той наистина е Бог. И така, Библията казва, че след като Христос е имал привилегиите, прерогативите, силата и правата на Бога, Той е имал основание да декларира, че е Бог. И така, какво е богохулство? Богохулство е, когато някоя човешка сила декларира, че има привилегии и прерогативи еднакви с божиите. 2 Сол. 2:4: „Който се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог (това е антихриста или звяра) или на когото се отдава поклонение, щото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.“ И така, според Библията от Рим щеше да се издигне една сила, която щеше да бъде една световна религиозна система и нейният водач щеше да претендира, че има привилегии и прерогативи равни на божиите. Тази сила щеше да претендира за права, които принадлежат единствено на Бог. Така че Библията дефинира богохулството, като присвояване на права или сила, които принадлежат единствено на Бог. Приятелю, аз не желая да ви дам своя отговор на въпроса, дали наистина това е станало с римския понтиф. Нека погледнем към две ясни изявления на римския понтиф и да видим, дали това отговаря на това, което Библията казва. Библията казва, че силата, която щеше да се издигне, щеше да бъде богохулна. Сила, която претендира, че има привилегии и права еднакви с Божиите. Да погледнем към историята. Това е „Еклесиастичен католически речник“. Цитирам от него: „Папата притежава толкова голямо достойнство и е така възвишен, че той не е обикновен човек, но той е като Бог и посредник на Бога.“ Нека се върнем във времето на папа Лъв XIII. Той казва следното: „На земята ние заемаме мястото на всемогъщия Бог“. Приятелю, доказателствата са ясни. Има толкова много любезни католици, чудесни свещеници и монахини. Аз се възхищавам на работата, която те вършат. Мисля си за милостивите сестри, които милосърдно се трудят, за да подпомогнат бедните. Отдавам слава на Бога за тези честни мъже и жени, но приятелю, едно нещо е да бъдеш с искрено сърце и съвсем друго него е да принадлежиш на система, която е ясно идентифицирана в Библията и за която Бог дава ясни предупреждения да излезеш от там и да вземеш решение да следваш неговата истина. Да обърнем внимание на друг аспект на богохулството Лука 5:21: „Тогава книжниците и фарисеите почнаха да се препират, казвайки: ‘Кой е този, който богохулства? Кой може да прощава грехове освен един Бог?'“ Библията учи, че само Бог може да прощава грехове. Исус бе окачествен като богохулник само заради това, че каза думите: „Прощават ти се греховете.“ Но беше ли Исус богохулник? Той не беше такъв, защото Исус можеше да прощава грехове. Библията е твърде ясна. 1 Тим. 2:5: „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус.“ Спомням си, че когато бях малък, учех наизуст части от католическия катехизис. В една част се казваше следното: „Защо се нуждаем от свещеник?“ Отговорът беше: „Нуждаем се от свещеник, защото ние не сме достатъчно свети и праведни, за да се представим пред Бога.“ Приятелю, това наистина е вярно. Ние не сме достатъчно праведни, за да се явим пред Бога, не сме достатъчно свети. Ние всички сме грешници и се нуждаем от посредник. Библията казва, че има Посредник. Приятели, погледнете Го всички. „Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците.“ Колко посредници има, приятелю? Нуждаеш ли се от свещеник, приятелю? Да. А имаш ли свещеник? Имаш. Кой е той? Исус Христос е нашият свещеник. Ние сме твърде грешни, за да се приближим при светия Бог, но чрез кръвта на Исус ние можем да отидем при Бога. Библията казва, че ние притежаваме този Посредник. Исус Христос представя нашата греховност пред Бога и нашите грехове биват простени. Ние няма нужда да изкупваме греховете си, приятелю. Няма нужда да изкачваме на колене стълби. Ние нямаме нужда да изказваме дълги молитви за прощение на греховете, няма нужда да палим свещи за опрощение. Исус е заплатил всичко. Приятелю, когато се потопиш в тази алена кръв, Исус Христос прощава. Има само един Ходатай между Бога и човеците – човекът Исус Христос. Ние можем да изповядаме греховете си пред Него. Претендира ли папството, че свещениците могат да прощават грехове? В книгата „Достойнства и задължения на свещеника“ можем да прочетем: „Самия Бог е длъжен да се съобразява с присъдата на своите свещеници. Той може да прости или да не прости в зависимост от това, дали свещеника преди това е дал опрощение. Най-напред свещеника издава присъда и Бог се съобразява с нея.“ Библията казва, че тази сила ще израсне от езическия Рим. Библията казва, че тази сила ще стане световна система и ще има ръководител, който ще претендира, че притежава привилегиите и прерогативите на Бога. Библията казва, че тази сила ще претендира, че има власт да прощава грехове, но Библията продължава в Откр. 13:5: „И даде му се да говори с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца.“ И така, тази папска система, която щеше да израсне от езическия Рим, щеше да придобие превъзходство и щеше да продължи 42 пророчески месеца. Какво щеше да се случи след тези 42 пророчески месеца? Откр. 13:3: „И видях една от главите му, като че ли смъртоносно ранена, но смъртоносната му рана оздравя и цялата земя учудена отиде след звяра.“ Тази сила щеше да съществува 42 пророчески месеца. В края на този период от време щеше да получи смъртоносна рана. В Откр. 13:5 се казва: „Даде му се още власт да действа 42 месеца.“ Колко време продължават тези 42 месеца? Сигурно си спомняте, че в Библията един пророчески ден е равен на една година, един пророчески месец е равен на 30 пророчески дни. Така че 42 месеца са равни на 1260 дни. Библията казва в Езекиил 4:6: „По един ден ти определих за всяка година.“ В пророчествата на „Даниил“ и „Откровение“ един пророчески ден е равен на една буквална година. И така, според Библията звяра (или папството) щеше да управлява в продължение на 1260 дни или 1260 буквални години. Кога започват те? Когато римската империя се разпаднала през III, IV и V век, до 538 г.сл.Хр. европейците търсили водач, който да ги обедини. В книгата „История на християнската църква“ се казва следното: „В 538 г.сл.Хр. Верджил се възкачил на папския трон под закрилата на римския генерал Велисарий. Римския генерал обявил, че Верджил всъщност е глава на всички църкви. Папското върховенство било официално признато в 538 година, когато влязъл в сила декрета на Юстиниян. Епископът на Рим бил обявен за глава на всички църкви под закрилата на Велсарий. Той също бил обявен за създател на доктрини и човек, който да наказва еретиците.“ И така, 538 г. се превръща във фундаментална година и когато църквата и държавата се обединили, започнал дългия период на тъмните векове и тези, които не желаели да се съобразяват със съюза между църквата и държавата, били често преследвани