Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Библията в дома – 77 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

БИБЛИЯТА Е ИНТЕРЕСНА КНИГА.
Със своя широк обхват от стилове и теми Библията има нещо интересно
за всеки ум и привлекателно за всяко сърце. В нейните страници се намира
най-древната история, най-истинни биографии, принципи за управление
и поддържане на държавата, принципи за ръководене на семейството,
които човешката мъдрост никога не е достигала. Тя съдържа най-дълбоката
философия, най-сладката ‘и най-възвишена, най-страстна и най-патетичната
поезия, неизмеримо превъзхождаща по стойност произведенията на
който и да е човешки автор. Библейските писания, дори погледнати от тази
страна, са с безкрайно по-широк спектър и с безкрайно по-велика стойност,
погледнати във връзка с великата им централна мисъл. В светлината на
тази идея всяка тема има ново значение. Най-просто изразените истини
съдържат принципи, които са високи като небето и насочени към вечността.
(505.1)
Божието Слово изобилства със скъпоценни камъни на истината и
родителите трябва да ги извадят от своето ковчеже и да ги представят пред
децата си в истинския им блясък. В Божието Слово вие имате съкровищница,
от която може да изваждате скъпоценни истории и като християни
вие трябва да сте готови за всяко добро дело. (505.2)
В НЕЯ БОГ ДАВА БОГАТО УГОЩЕНИЕ.
Като ни дава привилегията да изучаваме Словото Му, Господ поставя
пред нас богата трапеза. Много са благословенията, които се извличат от
приемането на Неговото Слово, представено от Него като плътта и кръвта
Му. Като се храним с Неговото Слово, ние растем в благодат и в познание
на истината. Формираме и укрепваме навици на самообладание. Детските
болести -‘раздразнителност, своеволие, егоизъм, прибързани думи и гневни
дела – изчезват и на тяхно място се развиват благородни черти на
християнска зрелост. (505.3) . .
Красивите поуки от библейските истории и притчи, чистите Божии.
наставления на святото Божие Слово, са духовната храна за вас и за децата ви.
(506.1)
О, какво дело стои пред вас! Ще се захванете ли за него с любов и страх
от Бога? Ще посветите ли себе си в общуване с Бога чрез Словото Му?
(506.2)
ТО Е СТАНДАРТ НА ПРАВЕДНОСТТА.
Божието Слово трябва да бъде разумно прието, за да повлияе върху
младите умове и да бъде техен стандарт на праведността, поправящ грешките
им, за да просветлява и води умовете им. То много по-сполучливо
ще задържа и контролира импулсивния темперамент и грубите думи, които
предизвикват гняв. Това обучение на децата да достигнат библейския
стандарт ще изисква време, настойчивост и молитва. То трябва да се цели,
дори ако някои други неща в дома трябва да се пренебрегват. (506.3)
Ако бъдат приети, истините на Библията ще издигнат ума над земните
неща и фалша. Ако бъде оценено както трябва Божието Слово, стари и
млади ще притежават вътрешна праведност, сила на принципа, които ще
ги направят способни да устоят на изкушенията. (506.4)
Светият Израилев ни изяви принципите и законите, които трябва да
управляват всичките разумни човешки същества. Тези предписания, които
са били наречени „свети, праведни и добри“, трябва да оформят стандарта
на домашното ни поведение. Не може да се отстъпва от тях, без да се
съгреши, защото те са основа на християнската религия. (506.5)
ТЯ УКРЕПВА ИНТЕЛЕКТА.
Ако изследват както трябва Библията, хората ще бъдат интелектуално
.силни. Разглежданите в’ Божието Слово теми, достойната простота на
нейния изказ, благородните идеи, които представя пред ума, развиват у
човека качества, които не може да се развият по друг начин. Библията
открива безгранично поле за въображението. Изследователят й ще съзерцава
великите й теми и свързан с възвишената й образност, ще стане по-
чист и по-възвишен в мисли и чувства, отколкото ако прекарва времето
си в четене на произведения с човешки произход. Младите умове пропускат
да постигнат най-благородното си развитие, като пренебрегват най-
висшия източник на мъдрост – Божието Слово. Причината, поради която
ние имаме толкова малко мъже с добър ум, стабилност и твърдо достойнство
е, че нямат страх от Бога, Бог не е обичан, принципите на религията
не се прилагат в живота, както би трябвало. (507.1)
Бог би искал ние да имаме всякакви средства за подготовка и укрепване
на моралните си сили. Ако Библията се четеше повече, ако истините й бяха
по-добре разбирани , ние щяхме да бъдем много по-просветен и по-интелигентен
народ. Изследването на нейните страници дава сила на душата.
(507.2)
ТЯ Е ОСНОВАТА НА ДОМАШНИЯ, СОЦИАЛНИЯ И НАЦИОНАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ.
Ученията на Библията са от жизненоважно значение за успеха на човека
във всяко отношение в този живот. Тя разкрива принципи, които са
крайъгълен камък на успеха на един народ – принципи, с които е свързано
благоденствието на обществото, които са страж на семейството, без които
никой човек не може да бъде полезен, да има щастие и почит в този живот,
нито може да се надява да придобие бъдещия безсмъртен живот. Няма
положение, нито етап от живота на човека, за който ученията на Библията
да не са важно приготовление. (507.3)
ПОЗНАВАНЕТО НА ПИСАНИЯТА Е СТРАЖ.
Още от дете Тимотей познаваше Свещените Писания и те бяха страж
за него срещу злото влияние, което го обкръжаваше и срещу изкушенията
да избере удоволствието и егоистичното угаждане вместо дълга. От такъв
страж имат нужда всички наши деца. Делото на родителите и на Христовите
посланици е да учат по подходящ начин децата си на Божието
Слово. (508.1)
ЛЮБОВТА КЪМ БИБЛИЯТА НЕ Е ПРИСЪЩА НА ЕСТЕСТВЕНОТО СЪРЦЕ.
Младите са невежи и неопитни и любовта към Библията и към нейните
свети страници не се ражда естествено. Ако не се предприемат големи
усилия да се изгради около тях бариера, за да бъдат защитени от сатанинските
измами, те са предмет на неговите изкушения и са доведени в плен
на него и на волята му. В своите ранни години децата трябва да бъдат
научени на изискванията на Божия закон и на вяра в Исус, нашият
Изкупител, за да се очистят от петната на греха. На тази вяра трябва да
бъдат учени ден след ден и предписание по предписание. (508.2)
ЮНОШИТЕ ОСОБЕНО ПРЕНЕБРЕГВАТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА БИБЛИЯТА.
Стари и млади пренебрегват Библията. Те не я правят предмет на
изучаване и правило на живота си. Особено младите са виновни за това
пренебрегване. Повечето от тях намират време за други книги, но книгата,
посочваща вечния живот, не изучават всеки ден. Празни истории привличат
вниманието им и биват четени с готовност, докато Библията се пренебрегва.
Тази книга е наш водач към по-възвишен и по-свят живот. Младите биха
я нарекли най-интересната книга, която са чели някога, ако въображението
им не беше изкривено от четене на измислени истории. (508.3)
Младите умове пропускат да постигнат най-благородното си развитие,
като пренебрегват най-висшия източник на мъдрост – Словото Божие.
Това, че живеем в Божия свят, в присъствието на нашия Създател, че сме
направени по Негово подобие, че Той ни наблюдава, обича и се грижи за
нас – това са чудни теми за размисъл, водещи ума към обширни и възвишени
полети на мисълта. Който е отворил ума и сърцето си да съзерцава
тези теми, никога няма да се задоволи с тривиални и чувствени писания.
(509.1)
РОДИТЕЛСКОТО ПРЕЗРЕНИЕ СЕ ОТРАЗЯВА ВЪРХУ ДЕЦАТА.
Даже и да са много малки, децата са наблюдателни и ако родителите
показват, че Божието Слово не е техен водач и съветник, ако пренебрегват
вестите, които то носи, същият безгрижен дух „Не ме интересува. Имам
си свой начин.“ ще се изрази и от децата им. (509.2)
ДАЙТЕ НА СЛОВОТО НЕГОВОТО ПОЧЕТНО МЯСТО.
Като народ, който е имал голяма светлина, ние трябва да имаме
възвишаващи навици, думи, домашен живот и общуване. Отдайте на Словото
неговото почетно място на водач у дома. Нека на него да се гледа като
на съветник във всяка трудност и на стандарт за всяко нещо. Моите братя
и сестри ще бъдат ли убедени, че не може да има истински, успех за никоя
душа в семейния кръг, ако Божията истина, мъдростта на праведността не
ръководи? Всяко усилие трябва да се направи от бащите и майките, за да се
изведат умовете от отпуснатия навик да гледат на Божията служба като на
бреме. Силата на истината трябва да бъде освещаваща сила в дома. (509.3)
Родители, дайте на децата си ред по ред, предписание по предписание
наставленията, съдържащи се в Божието Свято Слово. Това е работата,
която вие сте обещали да вършите при кръщението си. Нека неща от
светски характер да не ви пречат да изпълните това дело. Направете
всичко, което е по силите ви, за да спасите вашите деца, които са кост
от костите ви и плът от плътта ви, а не приети от вашето семейство чрез
осиновяване. (510.1)
НАПРАВЕТЕ Я УЧЕБНИК НА ДОМА.
Родители, ако искате да научите децата си да служат на Бога и да правят
добро в света, направете Библията ваш учебник. Тя излага пред вас
коварствата на Сатана. Тя най-добре възвишава расата, най-добре поправя
и укорява моралните злини и разкрива неща, които ни правят способни
да различаваме истината от фалша. Каквото и да научим от училището,
Библията като велик възпитател трябва да стои на първо място. Ако и се
отдаде това място, Бог бива почетен и Той ще работи за обръщането на
вашите деца. В тази книга има богата мина от истина и красота и роди-
телите трябва да обвиняват себе си, ако не са я направили вълнуваща и
интересна за децата си. (510.2)
„Писано е“ – това беше единственото оръжие, с което Христос отблъсна
изкусителя, дошъл с измамите си при Него. Обучението в библейската
истина е велико и славно дело, което всеки родител трябва да предприеме.
С приятно и радостно настроение представете истината като изговорена
от Бога пред децата си. Като майки и бащи вие можете да бъдете
илюстрация за децата си във всекидневния си живот как да практикуват търпение,
милост, любов, като ги привързвате към себе си. Не им позволявайте да
правят каквото им е угодно, а им показвайте, че вашата работа е да
практикувате Божието Слово в живота си и да ги учите на наставление
и увещание Господне. (510.3)
УЧЕТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО И СИСТЕМНО.
Спазвайте системност в изучаването на Писанията в семейството си.
Изоставете някои временни неща … , но бъдете сигурни, че душата е
нахранена с хляба на живота. Невъзможно е да се оценят добрите резултати
от един или дори половин час всеки ден, посветени на радостно
общуване с Божието Слово. Нека Библията сама да тълкува себе си, като
събирате всичко, казано по даден въпрос в различни времена и при
различни обстоятелства. Не нарушавайте вашето домашно занимание с нея
поради повиквания или пристигане на гости. Ако те дойдат по време на
вашето занимание с Библията, поканете ги да участват в него. Нека видят,
че вие смятате за по-важно да придобиете знание за Божието Слово,
отколкото да придобиете печалби или удоволствия от света. (511.1)
Ако бихме изучавали Библията прилежно и с молитва всеки ден, бихме
виждали всеки ден истината все по-красива, по-нова, в много ясна и силна
светлина. (511.2)
НЕКА ВСЕКИ ДА ИЗУЧАВА УРОЦИТЕ НА СЪБОТНОТО УЧИЛИЩЕ.
Съботното училище дава на родителите и на децата възможности за
изучаване на Божието Слово. Но за да придобият’ полза от съботното
училище, родителите и децата трябва да посветят време да изучават урока
си, като се стараят да придобият добро познание на представените факти
и на духовните истини, разкрити в тях. Ние трябва особено да впечатлим
умовете на юношите да се стараят да търсят пълното значение на Писанията,
които се изучават в уроците. (511.3)
РОДИТЕЛИ, ОТДЕЛЯЙТЕ СИ ВСЕКИ ДЕН ПО МАЛКО ВРЕМЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪБОТНОУЧИЛИЩНИЯ УРОК С ДЕЦАТА СИ..
Оставете някои гостувания, пожертвайте един час, за да го посветите
на свещената история. Родителите, както и децата ще получат благословение
от това изучаване. Нека по-важните пасажи от Писанията, свързани
с урока, да бъдат запомнени наизуст не като задача, но като привилегия.
Макар че отначало паметта ще бъде слаба, тя ще придобие сила с
упражняване, така че след известно време ще се наслаждавате на цяло
съкровище от думите на истината. Този навик ще окаже най-ценна помощ
за духовното израстване. (511.4)
Родителите трябва да чувстват свещено задължение да учат децата си
на изявленията и изискванията на Бога и на пророците. Те трябва да
обучават децата си у дома и самите себе си да се интересуват от уроците
на съботното училище. Като ги изучават заедно с децата си, те показват,
че отдават значение на истината, представена в тези уроци и помагат да
се създаде вкус към изучаване на Библията. (512.1)
НЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВАЙТЕ С ПОВЪРХНОСТНО ЗНАНИЕ.
Безкрайно важно е да се стараем към добро разбиране на Писанията,
защото „Цялото Писание е боговдъхновено, и полезно за поука, за
изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият
човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.“ (2
Тим. 3:15-17).
Библията в най-висша степен заслужава почтителното ни внимание.
Ние не трябва да се задоволяваме с повърхностно знание, а да се стараем
да научим пълното значение на думите на истината, да пием жадно от духа
на Святото Слово. (512.2)
ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАУЧЕНОТО В ЖИВОТА НА ДЕЦАТА СИ.
f’} Като учим децата си на Библията, ние можем да спечелим много, като
наблюдаваме наклонността на умовете им, като наблюдаваме от какви
неща се интересуват и събуждаме интереса им да разберат какво казва
Библията за тези неща. Този, който ни е сътворил с различни способности,
има в Своето Слово по нещо за всеки. Когато учениците видят, че уроците
на Библията имат отношение към собствения им живот, научете ги да
гледат на нея като на свой съветник … (512.3)
Библията има съвършенство, сила, дълбочина, дълбоко значение, тя е
неизчерпаем извор. Научете децата си да се стараят да изследват нейните
съкровища и с мисъл, и с чувство. (513.1)
ВСЕКИ ТРЯБВА ДА Я ИЗСЛЕДВА ЗА СЕБЕ СИ.
Майки и бащи носят тежки отговорности за децата си. Тези, които
вярват и изучават Писанията, ще осъзнаят, че трябва да изпълняват
Божиите заповеди, че не трябва да вървят противно на Неговия свят закон .
. Които допускат някой, дори и проповедник, да ги води към пренебрегване
на Божието Слово, ще трябва в съда да видят резултата от своето поведение.
Родителите не трябва да поверяват собствените си души и душите на
децата си на служител, а на Бога, чиито са те по сътворение и по изкупление.
Родителите трябва да изследват Писанията за себе си, защото имат да
спасяват души, да спасят, или да изгубят. Те не могат да си позволят
спасението им да зависи от служителя. Трябва да научат сами истината.
(513.2)
НАПРАВЕТЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА БИБЛИЯТА ДА БЪДЕ ИНТЕРЕСНО ЗА ДЕЦАТА.
Нека малките бъдат научени да обичат да изследват Библията. Нека
нашите мисли и чувства да бъдат отдадени на книгата на книгите, защото
тя съдържа знание, от което се нуждаем повече от всичко друго. (513.3)
За да извършат това дело, родителите сами трябва да се запознаят със
Словото Божие и вместо да говорят празни думи и да разказват празни
разкази и приказки на децата си, те ще разискват с тях по библейски
въпроси. Тази книга не е предназначена само за учени. Тя е написана на
ясен и семпъл стил, за да бъде разбрана от обикновения народ и с прости
обяснения голяма част от нея може да заинтересува малките деца и да бъде
полезна за тях. (513.4)
НЕ СМЯТАЙТЕ, ЧЕ БИБЛИЯТА ЩЕ СТАНЕ УМОРИТЕЛНА КНИГА ЗА ДЕЦАТА.
С един мъдър наставник Словото ще става все по-желано. То ще бъде
за децата като хляб на живота и никога няма да остарява. Неговата свежест
и красота привличат и очароват децата и юношите. Тя е като слънцето,
огряващо земята, което дава светлина и топлина, но никога не се изтощава.
Чрез уроци от библейската история и от библейското учение децата могат
да научат, че всички други книги са по-нисши. В нея те могат да намерят
милост и любов. (514.1)
Родители, нека наставлението, което давате на децата си, да бъде просто
и бъдете сигурни, че добре са го разбрали. Уроците, които вие получавате
от Словото, трябва да предадете на умовете им така ясно, че да го
разберат добре. С прости поуки, извлечени от Словото Божие и от
собствения им живот, вие можете да ги научите как да съобразят живота си
с най-високия стандарт. Дори в детството и в юношеството си те могат
да се научат да живеят разумен и сериозен живот, който ще даде богата
жетва за добро. (514.2)
ДАЙТЕ СВЕЖЕСТ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ МЕТОДИ.
Нашият небесен Баща, като даде Своето Слово, не пренебрегна децата.
Във всичко, което човеци са написали, може ли да се намери нещо така
привлекателно и така добре приспособено да събуди интереса на малките,
както библейските разкази? (514.3) .
С тези прости разкази може да се обяснят великите принципи на Божия
закон. Такава илюстрация най-добре подхожда за разбирането на детето
и родителите и учителите могат много рано да изпълняват Господнето
наставление: „Да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато
седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когото лягаш и когато ставаш.“
Второзаконие 6:7 (514.4)
Употреба на притчи, черна дъска, карти и картини ще помогне за
обясняването на тези уроци и ще ги затвърди в паметта. Родителите и
учителите трябва постоянно да се стараят да подобряват своите методи
на обучение. Библейските учения трябва да се поднясят с най-свежа мисъл,
с най-добрите методи и с най-сериозно усърдие. (515.1)
ВЗЕМЕТЕ БИБЛИЯТА ЗА СВОЙ ВОДАЧ.
Вие трябва да направите Библията свой водач, ако бихте искали да
доведете децата си в наставление и увещание Господне. Нека животът и’
характерът на Христос бъдат представени като основа за тях, която могат
да копират. Ако съгрешат, прочетете им какво е казал Господ за подобни
грехове. Има нужда от постоянна грижа и прилежност в това дело. Една
зла черта, толерирана от родителите, непоправена от учители, може да
причини деформация на целия характер и загуба на равновесието. Научете
ги, че трябва да имат ново сърце, да придобият нови вкусове и да бъдат
вдъхновявани от нови мотиви. Трябва да търсят помощ от Христос, трябва
да се запознаят с характера на Бога, разкрит в Словото Му. (515.2)