Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Благославяне на децата- 56 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – Благославяне на децата- 56

Тази глава е основана на Матей 19:13-15; Марко 10:13-16; Лука 18:15-
17.

Благославяне на децата

Исус винаги е обичал децата. Той приемаше тяхната детска любов и
откровената им, непристорена обич. Благодарствената хвала от техните
чисти устни беше музика за ушите Му, освежаваше духа Му, потиснат от
контакта с изкусителните и лицемерни възрастни. Където и да отидеше
Спасителят, сърдечната доброта, изписана на лицето Му, и благородното и
любезно държание спечелваха любовта и доверието на малките.
Евреите имаха обичай да завеждат децата при някой равин, който да
положи ръце върху тях за благословение, но учениците на Спасителя
мислеха, че Христовото дело е прекалено важно, за да бъде прекъсвано по
този начин. Когато майките дойдоха при Него със своите малчугани,
учениците ги погледнаха с неодобрение. Те смятаха, че децата им са
твърде малки, за да получат благословение от посещението си при Исус, и
решиха, че Той няма да одобри присъствието им. Но точно учениците Му Го
огорчиха. Спасителят разбра грижата и бремето на майките, които се
стараеха да възпитават своите деца според Божието слово. Той бе чул
молитвите им, Сам ги бе привлякъл към близост със Себе Си.
Една майка бе напуснала с детето дома си, за да намери Исус. По пътя
тя разказа на своя съседка за намерението си и съседката също пожела
Исус да благослови нейните деца. Така се събраха няколко жени с рожбите
си. Някои от децата вече бяха преминали годините на детството и бяха на
границата с юношеството. Когато майките споделиха своето желание, Исус
изслуша със съчувствие скромната, изпълнена със сълзи молба. Но изчака
да види как учениците ще се отнесат към тях. Когато видя, че ги
отпратиха настрана, мислейки, че с това Му правят услуга, Той им посочи
грешката, казвайки: “Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги
възпирайте, защото на такива е Божието царство- Прегърна ги и ги
благослови, като положи ръцете Си на тях.”
Майките се успокоиха. Те се върнаха по домовете си, укрепени и
благословени от Христовите думи. Бяха окуражени да поемат бремето с нова
бодрост и да работят за децата си, изпълнени с надежда. И днешните майки
трябва да приемат Неговите думи със същата вяра. Христос е наистина
личен спасител и сега, както и тогава, когато живя като човек сред
хората. Той помага на майките днес така истински, както и тогава, когато
обгърна с ръце малчуганите в Юдея. Любимите ни деца са също изкупени с
Неговата кръв, както и децата от онова отдавнашно време.
Исус познава бремето на всяко майчино сърце. Самият Той имаше майка,
която се бореше с бедността и лишенията, и съчувства на всяка майка в
нейните трудности. Той, Който предприе дълго пътуване, за да успокои
разтревоженото сърце на една ханаанка, ще направи същото и за днешните
майки. Той, Който върна сина на вдовицата от Наин и Който в агонията на
кръста не забрави майка Си, съчувства и днес на майчините тревоги. Той
във всяка мъка и във всяка нужда ще даде утеха и помощ.
Нека майките да дойдат при Исус със своите грижи. Те ще намерят
благодат, достатъчна, за да им помогне в работата с децата им. Портите
са отворени за всяка от тях. Същият, Който каза: “Оставете дечицата да
дойдат при Мене; не ги възпирайте- “, все още кани майките да доведат
своите малки, за да ги благослови. Дори и бебето в майчините ръце може
да пребъдва под сянката на Всемогъщия чрез вярата на молещата се майка.
Йоан Кръстител бе изпълнен със Светия Дух от своето рождение. Също, ако
живеем в близост с Бога, ще виждаме как Божият Дух оформя нашите деца
още от най-ранната им възраст.
В децата, които бяха доведени, Исус видя мъже и жени, бъдещи
наследници на благодатта и поданици на Неговото царство. Някои от тях
щяха да станат мъченици заради делото Му. Той знаеше, че тези деца щяха
да Го слушат и да Го приемат като свой Изкупител много по-бързо и с
много по-голяма готовност, отколкото възрастните хора, много от които
имаха светска мъдрост и корави сърца. В учението Си Исус слезе до
тяхното равнище. Той, величието на небето, не отказа да отговори на
въпросите им и опрости Своите важни уроци, за да бъдат възприети от
детския ум. Той вложи в умовете им семената на истината, за да поникнат
в бъдещите години и да донесат плод за вечен живот.
И днес важи истината, че децата са най-възприемчиви за евангелското
учение. Сърцата им са отворени за Божествени влияния и са способни да
запаметяват предадените им уроци. Малките деца могат да бъдат християни,
като имат своите духовни преживявания с Бога в съответствие с годините
си. Нужно е да бъдат поучавани в духовните неща и родителите трябва да
им осигуряват възможност, за да могат да оформят характерите си по
подобие на Христовия характер.
Бащи и майки трябва да гледат на децата си като на по-млади членове
на Господнето семейство, поверени им, за да ги образоват за Небето.
Уроците, които ние научаваме от Христос, трябва да предадем на децата
си, така че младите им умове да могат да ги възприемат, малко по малко
отваряйки се за красотата на небесните принципи. Така християнският дом
става училище, където родителите служат като помощници на учителите, а
Христос е главният възпитател.
Когато работим за обръщането на нашите деца към вярата, не бива да
търсим някакви силни емоции като доказателство за убеждение в грях. Нито
е нужно да знаем точното време, когато те са повярвали. Ние трябва да ги
учим да предадат греховете си на Исус, като Го молят да им прости и
вярват, че Той им е простил и ги приема, както прие децата, когато
присъстваше тук на земята.
Когато една майка поучава децата да я слушат, защото я обичат, тя им
предава първия урок в християнския живот. Майчината любов представя на
детето Христовата любов и то, като – се доверява и я слуша, се учи да се
доверява и да се покорява и на Спасителя.
Исус бе образец за децата. Бе пример и за бащите. Той говореше с
власт и словото Му съдържаше сила. Въпреки че имаше често работа с груби
и жестоки хора, никога не употреби нелюбезен и отблъскващ израз.
Благодатта на Христос в сърцето ще внася небесно достойнство и чувство
за благочестие. Тя ще смекчава остротата и ще потиска всичко, което е
грубо и нелюбезно. Ще ръководи бащите и майките да се отнасят с децата
си като с интелигентни същества, както самите те биха искали да се
отнасят с тях.
Родители, при възпитанието на децата си, изучавайте уроците, които
Бог е дал в природата. Ако отглеждате роза или лилия, как бихте правили
това? Попитайте градинаря как прави всяко клонче и лист да израстват
така красиво и да се развиват в симетрия и прелест? Той ще ви отговори,
че това постига не с грубо докосване, нито с насилие, защото така само
биха се прекършили нежните стъбълца. Извършил го е с незначителни, но
постоянни грижи. Напоявал е почвата, запазвал е растящите фиданки от
лютите слани и от изгарящото слънце и Бог ги е направил да израстат и да
разцъфнат така красиво. В общуването с децата си следвайте метода на
градинаря. Чрез деликатно докосване, чрез изпълнено с обич служене се
старайте да оформите техните характери по образеца на Христос.
Окуражавайте изразяването на любов към Бога и един към друг.
Причината да има толкова коравосърдечни мъже и жени в света е, че
истинските чувства са били разбирани като слабост и са били
разколебавани и потискани. По-доброто естество на тези личности е било
задушавано в детството и докато светлината на Божествената любов не
разтопи техния студен егоизъм, щастието им ще бъде унищожено завинаги.
Ако ние желаем децата ни да притежават любезния, благородния дух на Исус
и съчувствието, което ангелите показват към нас, трябва да насърчаваме
щедрите, изпълнени с обич импулси в детството.
Поучавайте децата да виждат Христос в природата. Заведете ги на
открито, под благородните дървета в градината и ги учете във всички
прекрасни дела на творението да виждат израза на любовта. Поучавайте ги,
че Той е създал законите, които управляват всички живи същества, че е
създал закони и за нас и че тези закони са за нашето щастие и радост. Не
ги уморявайте с дълги и досадни молитви, а с нагледни уроци от природата
ги поучавайте в послушание към Божия закон.
Като спечелите тяхното доверие във вас като Христови последователи,
ще ви бъде лесно да ги поучавате на великата любов, с която Той ни е
обикнал. Когато се опитате да им обясните истината на спасението и да им
посочите Христос като личен спасител, на ваша страна ще стоят ангели.
Господ ще даде на бащите и майките благодат да заинтересуват своите
малчугани със скъпоценния разказ за витлеемското Бебе, Което е
истинската надежда на света.
Когато Исус каза на учениците да не пречат на децата да идват при
Него, Той говореше на Своите последователи от всички векове: на църковни
служители, проповедници, помощници, на всички християни. Исус привлича
децата и Той ни умолява: “Оставете ги да дойдат!” Сякаш иска да ни каже:
“Те ще дойдат, ако вие не ги препънете!”
Не допускайте вашият нехристоподобен характер да представя фалшиво
Исус. Не дръжте малките настрана от Него чрез вашата студенина и
грубост. Никога не им давайте повод да чувстват, че Небето няма да бъде
приятно място за тях, ако и вие сте там. Не говорете за религията като
за нещо, което децата не могат да разберат, и не действайте така, сякаш
от тях не се очаква още в детството си да приемат Христос. Не им
създавайте погрешното впечатление, че Христовата религия е мрачна
религия и че при идването на Спасителя те трябва да се разделят с
всичко, което прави живота им радостен.
Когато Светият Дух докосне сърцата на децата, помагайте Му в
Неговото дело. Поучавайте ги, че Спасителят ги призовава, че нищо не
може да Му създаде по-голяма радост от това те да Му отдадат себе си в
разцвета и в свежестта на възрастта си.
Спасителят се отнася с безкрайна нежност към душите, които е изкупил
с кръвта Си. Те са доказателството за любовта Му. Гледа ги с неизразим
копнеж. Сърцето Му привличат не само децата с най-добро поведение, но и
тези, които имат по наследство характер, склонен към противопоставяне.
Много родители не разбират колко са отговорни за тези черти на децата
си. Те не се отнасят с кротост и мъдрост с грешащите си чада, които сами
са направили такива. Но Исус гледа на тях с милост. Той знае причината
за всяко деяние.
Християнският работник може да действа като християнин, като
привлича тези деца към Спасителя. С мъдрост и такт той може да ги свърже
със сърцето си, може да им даде кураж и надежда и чрез Христовата
благодат може да ги види как се преобразяват по характер, така че за тях
да може да се каже: “- на такива е Божието царство.”