Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Важността на домашното училище – 1 – Двтско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ВЪЗПИТАНИЕТО ЗАПОЧВА УДОМА.
Точно домът е мястото, където трябва да започне възпитанието на
детето. Това е първото му училище. Тук с учителите си – своите родители,
то трябва да научи уроците, които трябва да го водят през целия му живот
– уроци на уважение, послушание, почитание, въздържание. Възпитателното
влияние на дома е огромна сила за добро или за зло. Това тихо и
постепенно влияние, ако е упражнено в правилна посока, може да стане
далеч достигаща сила за истинност и праведност. Ако детето не е научено
правилно още тук, Сатана ще го научи чрез агенти по свой избор. Затова
е толкова важно училището в дома. Тук се поставят основите. Върху
всички родители тук почива задължението за даване на физическо, умствено
и духовно наставление. Целта на всеки родител трябва да бъде да
осигури на детето си уравновесен, хармонично развит характер.Това е
работа голяма и важна – дело, изискващо сериозна задълбоченост и молитва,
както и търпеливи и постоянни усилия. Трябва да се положи правилна
основа, добре изградена, силна и здрава, – и ден след ден трябва да
напредва работата по градежа и усъвършенстването. В никакъв случай не
отказвайте на детето това негово право. Родители, помнете, че вашият дом
е подготвително училище, където вашите деца трябва да бъдат подготвени
за небесния дом. Не им отказвайте възпитанието, което трябва да получат
в най-ранните си години. Не си позволявайте да говорите празни неща.
Научете децата си да бъдат мили и търпеливи. Научете ги да бъдат загрижени
за другите. Така ги подготвяте за по-висша служба в религиозните
неща (17.3).
Домът трябва да бъде подготвително училище, където децата и юношите
да бъдат подготвени за служба на Господа, за да са годни за при-
съединяване към висшето училище. в Божието царство. (18.1)
ТОВА НЕ Е ВТОРОСТЕПЕНЕН ВЪПРОС.
Нека да не се гледа на домашното възпитание като на второстепенно
нещо. То заема първо място във всяко истинско образование. Бащите и
майките са натоварени да оформят умовете на децата си. (18.2)
Удивителна е поговорката: „Дървото се превива, докато е младо“. Това
се отнася и за възпитанието на нашите деца. Родители, ще запомните ли,
че възпитанието на вашите деца от най-ранните им години ви е вменено
като свят дълг? Тези млади фиданки трябва нежно да се подготвят, за да
бъдат присадени в Господната градина.
ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕНЕБРЕГВА.
Тези, които го пренебрегват, пренебрегват един религиозен дълг. (18.3)
ВЕЛИКИЯТ ОБСЕГ НА ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ.
Домашното възпитание означава много. Това е с огромен обсег. Авраам
бе наречен баща на верните. Сред нещата, които го направиха забележи-
телен пример за набожност, бе стриктното съблюдаване на Божиите заповеди
в неговия дом. Той практикуваше домашна религия. Този, Който вижда
възпитанието във всеки дом и измерва влиянието на това възпитание, каза:
„Аз зная, че той ще заповяда на децата си и на домочадието си след него
и те ще пазят закона на Господа, да извършват правда и съд. (18:4)
Бог заповяда на евреите да поучават децата си на Неговите изисквания
и да ги запознаят с всичките Му постъпки с народа им. Домът и училището
бяха едно и също нещо. Вместо от устата на непознат човек, децата трябваше
да получават обучението си от обичащите сърца на бащата и майката.
Мислите за Бога се свързваха с всички събития от всекидневния живот в
дома. Могъщите дела на Бога за освобождението на Неговия народ бяха
разказвани отново и отново увлекателно и с благоговение… Великите истини
за Божия промисъл и за бъдещия живот се отпечатваха в младия ум.
Той се запознаваше с истинското, доброто и красивото. (18:5)
Тези уроци бяха илюстрирани с фигури и символи, които ги отпечатваха
в паметта. Чрез тази жива образност детето още от най-ранна възраст
се запознаваше с тайните, мъдростта и надеждата на своите бащи. То
биваше водено към такъв начин на мислене и чувстване, към такива очаквания,
които стигаха далеч отвъд видимите и преходни неща към неви-
димите и вечните. (19.1)
ТО ПРЕДХОЖДА УЧИЛИЩЕТО И ПОДГОТВЯ ДЕТЕТО ЗА НЕГО.
Делото на родителите предхожда това на учителя. Те имат домашно
училище – това е първата степен. Ако се стараят внимателно и с молитва
да разберат и да извършват задълженията си, ще приготвят децата си за
влизане във втората степен – да получават наставления от учителя. (19:2)
ТО ОФОРМЯ ХАРАКТЕРА.
Домът може да бъде училище, където децата наистина формират характер
по подобие на палат. (19:3)
ВЪЗПИТАНИЕ У ДОМА В НАЗАРЕТ.
Исус получи възпитанието Си у дома. Майка Му беше първият Му
учител от човеците. От нейните уста и от свитъците на пророците Той
научи небесните неща. Исус живееше в селски дом и вярно и с готовност
изпълняваше Своята част от домашните задължения. Този, Който беше
Предводител на небето, бе изпълнен с желание да служи, обичащ и послушен
син. Той научи един занаят и със собствените Си ръце работеше
в работилницата заедно с Йосиф. (19.4)