Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Важността от продажбата на евангелска книжнина 75 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Правилно провежданата работа по продажбата на книги е мисионерска работа от най-висока степен, най-добрият и успешен метод хората да се запознаят с важните истини за това време. Значението на проповедническата служба е неоспоримо, но мнозина, гладни за хляба на живота, нямат привилегията да слушат Словото от Божиите служители, проповедниците. Ето защо е необходимо нашите книги да бъдат широко разпространявани. Така вестта ще отиде там, където проповедници не могат да отидат и вниманието на много хора ще бъде привлечено към важните събития, свързани с последните сцени на земната история.
Бог е наредил разпространяването на книги като средство за запознаване на хората със съдържащата се в тях светлина. Продавачите на книги трябва да осъзнават важността от възможността по-бързо да предоставят на хората книжнината, необходима за тяхното духовно възпитаване и просвета. Тъкмо това е работата, която Господ иска Неговият народ да върши в това време. Всички, посветени на Бога да работят като продавачи на книги, спомагат за прогласяването на последната предупредителна вест на света. Ние не можем да оценим достатъчно това дело, защото, ако не бяха продавачите на книги, много хора не биха чули предупреждението.
Вярно е, че някои от хората, които купуват книгите, ги оставят на някоя полица или на масата в салона и рядко поглеждат в тях. И все пак Бог има грижата за Своята истина и ще дойде време, когато тези книги ще бъдат потърсени и прочетени. Болест или друго нещестие може да се случи в дома и чрез истината в тези книги Бог изпраща на смутените сърца мир, надежда и покой. Божията любов се открива пред тях и те разбират колко скъпо е опрощението на греховете им. Така Господ работи заедно със Своите себеотрицателни работници.
Много хора поради предразсъдък никога не биха се запознали с истината, ако тя не им бъде занесена вкъщи. Продавачът на книги може да намери тези души и да им послужи. Никой не може да изпълни по-успешно работата от къща в къща, както той би я извършил. Може да се запознае с хората и да разбере истинските им нужди. Може да се моли с тях и да ги насочи към Божия Агнец, Който взема греховете на света. Така се отваря път специалната вест за това време да намери достъп в техните сърца.

Продавачът на духовна литература – печелещ човешки души
Нашите продавачи на книжнина имат голяма отговрност. Те трябва да тръгват на работа, подготвени да обясняват Писанията. Ако се доверяват на Господа, пътувайки от място на място, Божии ангели ще ги обкръжават, като им внушават да изговарят думи, внасящи светлина, надежда и кураж в душите.
Книгопродавачът нека помни, че има възможност да сее край всички води. Докато продава книгите, запознаващи хората с истината, нека помни, че върши делото на Бога и че трябва да използва всеки свой талант за прослава на Неговото име. Бог ще бъде с всеки, който иска да разбере истината, за да може и той да я изясни на други. Бог заявява ясно и определено: „И Духът, и невестата казват: „Дойди.“ И който чуе, нека рече: „Дойди“ (Откр. 22:17). Ние не трябва да се бавим да даваме наставления на хората, които се нуждаят от тях, за да познаят истината, както е в Исус.
Изгубените овци от Божието стадо са пръснати навсякъде и работата, която трябва да се извърши за тях, е занемарена. От дадената ми светлина зная, че в полето, където има един продавач на книги, би трябвало да има сто други. Трябва да насърчаваме книгоразпространителите да се заемат с това дело. Не да продават разни повести, а да занесат на хората книгите, съдържащи жизнено необходимата за това време истина.
Нека продавачите на книги излязат между хората с Божието слово, като помнят, че тези,които се покоряват на Божиите закони и учат и другите на тях, ще бъдат наградени с обръщането на човешки души към Бога, а една истински духовно обърната душа ще доведе и други при Христос. Така делото ще напредва и в нови територии.
Време е книгопродавачите да извършат велико дело. Светът спи, а те като стражи трябва да бият предупредителния звънец, за да събудят спящите и им посочат дебнещата ги опасност. Църквите не знаят времето, когато ще бъдат посетени от Господа. Често могат да научат най-добре истината чрез усилията на тези книгопродавачи. Тези, които излизат в името на Господ, са Негови вестители, за да предадат на намиращи се в тъмнина и заблуда множества радостната вест на спасение чрез Христос при послушание на Божия закон.

Съработници на проповедниците
Бе ми дадено наставление, че даже и когато хората слушат вестта от живия проповедник, продавачът на книги трябва да продължава своята работа със съдействието на проповедника. Защото макар проповедникът да изнася истината достатъчно убедително, хората не могат да я запомнят цялата. Затова са необходими книги, не само за да им обърнат внимание върху важността на истината за това време, но и за да ги вкоренят и основат в истината и да ги затвърдят против измамната заблуда. Списанията и книгите са Божии средства, за да се държи истината постоянно пред хората. Книгите ще извършат много по-голяма работа за просвещаване и утвърждаване на хората в истината, отколкото само проповядваното слово. Немите вестители, които влизат в домовете на хората чрез работата на книгопродавачите, ще укрепят службата на евангелието по всякакъв начин, тъй като,когато четат книгите, Святия Дух ще действа върху умовете на хората така, както действа върху умовете на тези, които слушат проповядваното слово. Ангелската служба, придружаваща съдържащата истина книга, придружава и работата на проповедника.
Известията за всеки успешен труд, положен от нас за разпръскване на тъмнината и разпространяване на светлината и познанието за Бога и Исус Христос, Когото Той е изпратил, се предават на Небето. Делото се представя пред небесните вестители и вълнува всички началства и власти, спечелвайки симпатията на небесните същества.

Докато продължава благодатното време продавачът на книги ще има възможност за работа.