Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Видения за бъдеща слава – 60 – Пророци и царе – Елена Вайт (Елън Уайт)

Видения за бъдеща слава – 60 – Пророци и царе – Елена Вайт (Елън Уайт)

В най-мрачните дни на дългия конфликт със злото на Божията църква са
били давани откровения за непроменимата цел на Йехова. На Божия народ е
било позволено да надникне отвъд изпитанията на настоящето време към
триумфа на бъдещето, когато войната ще бъде завършена и изкупените ще
спечелят обещаната земя. Тези видения за бъдеща слава, сцени,
изобразени от Божията ръка, са скъпи и за съвременната църква, стигнала
до епоха, когато конфликтът на вековете бърза към своя край и обещаните
благословения предстои да бъдат дадени изцяло.
Древните пророци предадоха на църквата много вести на утеха.
“Утешавайте, утешавайте людете Ми” – заръча Господ на пророк Исая.
Заедно с това бяха дадени и чудни видения, станали надежда и радост за
вярващите през всички следващи векове. Божиите сигурни обещания са
поддържали чадата Му от всеки век, въпреки че са били презирани от
другите, преследвани, изолирани. С вяра са очаквали времето, когато Бог
ще изпълни даденото на църквата Си обещание: “Аз ще те направя вечно
величие, радост за много поколения.”
Воюващата църква често е била призовавана да издържи изпитанията и
бедите, тъй като никога не би могла да триумфира без жесток конфликт.
“Хляб на скръб и вода на утеснение” е обичайната участ на всички, но
никой, доверил се изцяло на Всемогъщия, няма да бъде победен от
трудностите. “А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и
Създателят ти, Израилю. Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по
име, Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда; и през
реките – те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се
изгориш; и пламъкът не ще те опали. Защото Аз съм Йехова твоят Бог,
Светият Израилев, твоят Спасител. За твой откуп дадох Египет, за тебе
Етиопия и Сева. Понеже ти бе скъпоценен пред очите Ми и почетен и Аз те
възлюбих, затова ще дам човеци за тебе и племена за живота ти.”
При Бога има прощение, а чрез заслугите на Исус, нашия разпнат и
възкръснал Господ, има пълно и неоспоримо приемане. Исая чу какво каза
Господ за Своите избрани: “Аз, Аз съм, Който изтривам твоите
престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти.
Подсети ме, за да се съдим заедно; представи делото си, за да се
оправдаеш.” “И ще познаеш, че Аз, Йехова съм твоят Спасител и твоят
Изкупител, мощният Яковов.”
“И ще отнеме укора от людете Си от цялата земя”, заявява пророкът. “И
ще ги наричат свят народ, изкупените от Господа.” Бог е поръчал: “Да
наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на
радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се
наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”
“Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе, облечи великолепните си
дрехи, Ерусалиме, свети граде; защото отсега нататък няма да влезе в
тебе необрязан и нечист. Отърси от себе си пръстта; стани, седни,
Ерусалиме! Освободи се от връзките по шията ти, пленена дъщерьо
Сионова!”
“От наскърбена, смутена, безутешна, ето, Аз ще постеля камъните ти в
красиви цветове и ще положа основите ти от сапфири. Ще направя кулите
ти от рубини, портите ти от антракс и цялата ти ограда от отбрани
камъни. Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде
мирът на чадата ти. С правда ще се утвърдиш; далеч ще бъдеш от
угнетението, защото не ще се боиш; далеч от ужасяването, защото не ще
се приближи до тебе. Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче
не чрез Мене; всички ония, които се събират против тебе, ще паднат пред
тебе… Ни едно оръжие, скроено против тебе, не ще успее; и ще победиш
всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е
наследството на слугите Господни и правдата им е от Мене, казва Господ.”
Църквата трябва да навлезе в последния конфликт въоръжена с оръжието на
Божията праведност. “Красива като луната, чиста като слънцето, страшна
като войска със знамена”, тя трябва да отиде по целия свят и да го
завладее.
Точно във времето преди деня на окончателното спасение ще настъпи най-
мрачният час от борбата на църквата със силите на злото. Но никой от
уповаващите се в Бога не бива да се страхува, защото, “когато устремът
на насилниците нападне като буря върху стена”, Бог ще бъде за църквата
Си “прибежище от буря”.
В този ден избавлението е обещано само на праведните. “Грешните в Сион
се боят; трепет обзема безбожните и казват: “Кой от нас ще обитава при
поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при вечни пламъци? Който ходи
праведно и говори справедливо, който презира печалбата от насилствата,
който отърсва ръцете си от дароприемството, който запушва ушите си, за
да не чуе за кръвопролитие, и който затуля очите си, за да не види
злото; Той ще обитава на високо. Крепостите на канарите ще бъдат
мястото на защитата му. Хлябът му ще му се даде, водата му няма да
липсва.”
Божието слово към Неговите верни е: “Дойдете, люде мои, влезте в
скришните си стаи и затворете вратите след себе си; скрийте се за един
малък миг, догдето премине гневът. Защото ето, Господ излиза от мястото
Си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им.”
Във виденията за великия ден на съда на боговдъхновените вестители на
Йехова бе позволено да видят колко смаяни ще бъдат неподготвените да
посрещнат своя Господ с мир.
“Ето, Господ изпразва земята и я запустява. Превръща я и разпръсва
жителите й…, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението,
нарушиха вечния завет. Затова клетва погълна земята и ония, които
живеят на нея, се намериха виновни… Веселието на тъпанчетата
престава; шумът на ликуващите се свършва; престава веселието на арфата.”
“Уви за оня ден! Защото денят Господен наближи и ще дойде като гибел от
Всесилния… Семената изсъхнаха под буците си, житниците запустяха,
хранилищата се съсипаха, защото житото изсъхна. Как пъшка добитъкът!
Скитат се чердите говеда, защото нямат пасбище. Да! изгниха стадата
овце.” “Лозата изсъхна и смоковницата повяхна; нарът, палмата и
ябълката, дори всичките полски дървета, изсъхнаха и радостта изчезна
измежду човешките чада.”
“Боли ме в дълбочините на сърцето ми – възкликна Еремия, когато видя
запустяването в края на човешката история. – Сърцето ми се смущава в
мене, не мога да мълча; защото си чула, душе моя, тръбен глас, тревога
за бой. Погибел върху погибел се прогласява, защото цялата земя се
опустошава.”
“Гордото носене на човека ще се наведе и надменността ще се унижи и
само Господ ще се възвиси в оня ден. И идолите съвсем ще изчезнат… В
оня ден човек ще хвърли на къртовете и на прилепите сребърните идоли и
златните идоли, които си е направил, за да им се кланя, за да влезе в
канаристите подземия и в пукнатините на скалите поради страха от
Господа и поради славата на величието Му, когато стане да разтърси
земята.”
За това време на преход, когато човешката гордост ще бъде стъпкана,
Еремия свидетелства: “Погледнах на земята и ето, тя беше пуста и
празна; на небето – и нямаше светлината му. Погледнах на планините и
ето, трепереха и всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето, нямаше
човек и всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето,
плодородната страна бе пуста и всичките й градове бяха съсипани…
Горко! защото велик е оня ден, подобен нему не е бивал. Именно той е
време на утеснението на Якова; но ще бъде избавен от него.”
Денят на Божия гняв срещу Неговите врагове ще бъде и ден на
окончателното освобождение на Божията църква. Исая заявява: “Укрепете
немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. Кажете на ония, които
са с уплашено сърце: Укрепете се! Не бойте се! Ето вашият Бог!
Възмездието ще дойде с Божие въздаяние. Той ще дойде и ще ви избави.”
“Ще погълне смъртта завинаги. И Господ Бог ще обърше сълзите от
всичките лица и ще отнеме укора на людете Си от цялата земя, защото
Господ е изговорил това.”
Когато вижда как Господ на славата слиза от небето с всичките Си святи
ангели, за да събере от всички народи на земята църквата на “остатъка”,
пророкът чува как чакащите възкликват с ликуване: “Ето, Тоя е наш Бог;
чакахме Го и Той ще ни спаси. Тоя е Господ, чакахме Го; ще се
възрадваме и развеселим в спасението Му.”
Чува как гласът на Божия Син призовава спящите светии. Вижда ги да
излизат от тъмницата на смъртта и възкликва: “Твоите умрели ще оживеят;
Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие,
които обитавате в пръстта, защото росата Ти е като росата по тревите. И
земята ще предаде мъртвите.” “Тогава очите на слепите ще се отворят и
ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и
езикът на немия ще пее.”
Вижда как победилите на греха и гроба стоят щастливи в присъствието на
своя Господ и разговарят свободно с Него така, както човекът е
разговарял с Бога в началото. “Но вие веселете се и радвайте се винаги
в онова, което създавам – казва Господ, – защото ето, създавам Ерусалим
за радост и людете му за веселие. Аз ще се радвам на Ерусалим и ще се
веселя за людете Си и няма да се чува вече в него глас на плач, нито на
ридание.” “И жителят няма да рече: Болен съм. На людете, които живеят в
него, ще се прости беззаконието им.”
“Защото в пустата земя ще избликнат води и потоци в пустинята.
Нажеженият пясък ще стане езеро; и жадната земя – водни извори.”
“Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсне мирта.”
“И там ще има друм и път, който ще се нарече път на светостта.
Нечистият няма да мине през него, но ще бъде само за тях. Пътниците –
даже и глупавите – няма да се заблуждават по него.”
“Говорете по сърцето на Ерусалим и извикайте към него, че времето на
воюването му се изпълни, че беззаконието му се прости. Защото взе от
ръката Господня двойно наказание за всичките си грехове.”
“Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в
пределите ти, а ще наречеш стените си Спасение и портите си – Хвала.
Слънцето не ще ти бъде вече светлина денем, нито луната със сиянието си
ще ти свети, но Господ ще ти бъде вечна светлина и твоят Бог – твоя
слава. Слънцето ти няма вече да залезе, нито ще се скрие луната ти,
защото Господ ще ти бъде вечна светлина и дните на жалеенето ти ще се
свършат. Твоите люде всички ще бъдат праведни; земята ще им бъде вечно
наследство. Те са клонче, което Аз Съм посадил, дело на Моите ръце, за
да се прославям.”
Пророкът долавя звук от музика и песни – такава музика и такива песни,
каквито човешко ухо не е чуло, нито човешки ум е разбрал, освен във
видение. “Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание
в Сион. Вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и
веселие, а скръб и въздишане ще побегнат.” “Веселие и радост ще се
намери в него, славословие и глас на хваление.” “Както певците, тъй и
свирачите ще казват: Всичките ми извори са в Тебе.” “Тия ще извикат с
висок глас, ще издадат силен глас за величието Господне.”
В обновената земя изкупените ще имат заниманията и радостите, които в
началото правеха щастливи Адам и Ева. Отново ще има едемски живот в
градини и поля. “Те ще построят къщи и ще живеят в тях; ще насадят лозя
и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те
да насадят, а друг да яде. Защото дните на Моите люде ще бъдат като
дните на дърво и избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на
ръцете си.”
Там ще се развиват всички сили и всяка способност ще се увеличава. Ще
се извършват велики дела, ще се осъществяват най-възвишени стремежи, ще
бъдат реализирани най-високи начинания. И все пак ще остават нови
висоти за покоряване, нови чудеса, будещи възхищение, нови истини за
разбиране, нови предмети за изучаване, които да активизират силите на
тялото, ума и душата.
Пророците, на които бяха разкрити тези велики сцени, копнееха да
разберат истинското им значение. Те “претърсиха и изследваха…, като
издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух… И откри им
се, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се
извести…”
За нас, които живеем пред прага на изпълнението им, от какво значение,
от какъв жизнено голям интерес са тези описания на предстоящите неща –
събития, които още след като първите ни родители излязоха от Едем,
Божиите чада бдят и чакат, копнеят и се молят!
Скъпи пътнико, ние все още живеем сред сенките и бурите на земните
събития, но скоро нашият Спасител ще се яви, за да донесе свобода и
почивка. Нека с вяра гледаме на блаженото бъдеще, очертано от Божията
десница. Този, Който умря за греховете на света, отваря широко вратите
на рая за всички вярващи в Него. Скоро битката ще завърши и ще бъде
спечелена. Скоро ще видим Този, в Когото са съсредоточени всичките ни
надежди за вечен живот. В Негово присъствие изпитанията и страданията
от този живот ще изглеждат съвсем незначителни. Предишните неща “няма
да се спомнят нито ще дойдат на ум”. “И тъй, не напущайте дръзновението
си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, та като
извършите Божията воля, да получите обещаното.” “Защото още твърде
малко време и ще дойде Тоя, Който има да дойде и не ще се забави.” “А
Израил ще се спаси… Вие няма да се посрамите нито да се смутите до
вечни времена.”
Гледайте нагоре, гледайте нагоре и нека вярата ви се увеличава
непрекъснато. Тази вяра нека ви насочва по тесния път, водещ към
портите на града и до великото отвъдно, до необхватното, безпределно
славното бъдеще, което очаква изкупените. “И тъй, братя, останете
твърди до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния
плод от земята и търпи за него докле получи и ранния и късния дъжд.
Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господнето
пришествие наближи”.
Народите от изкупените няма да имат друг закон освен закона на небето.
Всички ще бъдат едно щастливо, единно семейство, облечено с одеждите на
хвалението и благодарността. Над тази сцена утринните звезди ще пеят, а
Божиите синове ще възклицават от радост, докато Бог и Христос
възвестяват: “Няма да има повече грях, нито смърт.”
“И от новолуние до новолуние и от събота до събота ще дохожда всяка
твар да се покланя пред Мене, казва Господ.” “И славата Господня ще се
яви и всяка твар купно ще я види.” “… Господ Йехова ще направи
правдата и хвалата да поникнат пред всичките народи.” “В оня ден Господ
на Силите ще бъде славен венец и красива корона за останалите от людете
Си…”
Защото Господ ще утеши Сиона. Той ще утеши всичките му запустели места
и ще направи пустотата му като Едем.” “Ще се даде на нея славата на
Ливан, превъзходството на Кармил и Сарод.” “Няма вече да се наричаш
оставен, нито ще се нарича вече земята ти пуста, но ще се наричаш
благоволение Мое е в него и земята ти венчана… И както младоженецът
се радва на невестата, така и твоят Бог ще се радва на тебе.”
Исая 40:1
Исая 60:15
Исая 43:1-4
Исая 43:25, 26, 60:16
Исая 25:8, 62:12, 61:3
Исая 52:1, 2
Исая 54:11-17
Песен на песните 6:10
Исая 25:4
Исая 33:14-16
Исая 26:20, 21
Исая 24:1-8
Йойл 1:15, 18, 12
Еремия 4:19, 20
Исая 2:17-21
Еремия 4:23-26, 30:7
Исая 35:3, 4, 25:8
Исая 25:9
Исая 26:19, 35:5, 6
Исая 65:18,19, 33:24, 35:6,7, 55:13, 35:8, 40:2
Исая 60:18-21
Исая 35:10, 51:3; Пс. 87:7; Исая 24:14
Исая 65:21, 22
1Петрово 1:10-12
Исая 65:17; Евр. 10:35-37; Исая 45:17
Яков 5:7, 8
Исая 66:23, 40:5, 61:11, 28:5, 51:3, 35:2, 62:4, 5