Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Времето на звяра – откровение за днешния ден – 3 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Библията казва, че точно преди края на последното време евангелието ще стигне до края на света и това става. Мъже и жени приемат Христос. Но Библията продължава в това най-удивително пророчество. Библията продължава и описва нашите дни и ангелските вести. Коя е вестта на първия ангел? Че евангелието ще достигне до края света. То ще се разпространява с голяма бързина. Ще има, както никога преди, възможност да се проповядва евангелието. И второ… Четете заедно с мен от екрана, моля. Откровение 14:7: „…защото часът на Неговия съд е дошъл.“ Там не се казва, че часът на съда ще настъпи в бъдещето. Там се казва: „…часът на Неговият съд…“ Каква е думата пред „дошъл“? Е дошъл. „Е дошъл “ в минало време ли е? Бъдеще време ли е? „Е дошъл“ е в сегашно време. И така, книгата Откровение, чиято тема е идването на Христос, казва, че преди да дойде Христос, се съобщава, че ние живеем в период от време известен като „време на съда“. Това е логично, нали? Откровение завършва по този начин… Откровение 22:11: „Който е неправеден, нека бъде и занапред неправеден… и който е праведен, нека бъде и занапред праведен, и този, който е свят, нека бъде и за напред свят.“ И после Исус казва: „Ето, ида скоро и у Мене е наградата, която давам да отплатя на всекиго, според каквито са делата Му.“ И така, когато Исус идва, Той идва, за да даде награда. И ако Христос идва, за да даде награда, и ако има само две категории, когато Той дойде – светите и несветите, праведните и неправедните, нечистите и чистите… ако Той идва, за да даде наградата, то трябва да има съд преди Неговото идване, за да се реши, кой каква награда да получи. Съгласни ли сте?
И така, Библията казва, че ние живеем в часа на съда. Какво казва тази вест от Откровение на мъжете и жените, които живеят в 20 век? Какво казва тази вест от Откровение на мъжете и жените, чийто живот напредва към 2000-та година и края на второто хилядолетие? Тя казва това: „В един век на еволюция, в един век, в който хората казват: ‘Не съм отговорен за своите постъпки! Вие си мислите, че съм отговорен, но причината, че се гневя, е, защото баща ми се е гневил и защото неговият баща се е гневил. И моят прадядо се е гневил, и моят пра-прадядо се е гневил… може ли да очаквате нещо друго от мен?’“ Това, което искам да кажа е, че векът, в който живеем, е век, в който никой не е отговорен. Преди известно време имаше един съдебен процес в Лос Анджелис – двама братя бяха убили родителите си. Но адвокатът приведе сериозни доводи пред съдията, че не са отговорни, поради отношението на родителите им към тях, така че убийството било приемливо. Ние живеем в общество, където грехът се толерира. Така, че няма вече нищо нередно. Това е резултат от моята наследственост, средата… и за това не съм отговорен. Класически случай е случаят с един учител, който наистина имал проблеми със своите ученици. Имало едно дете, което било истински пакостник.
То се държало неблагоприлично. Това е един класически случай. Когато децата минавали по пътеката между редиците, то подлагало крак и ги препъвало. Обичало да си сяда на мястото, преди да е ударил звънеца. Знаете, как децата тичат, когато бие звънеца. Това дете било истински експерт. Сядало преди да бие звънеца и подлагало крак на минаващите деца. То много умело заставало зад някое момиче с ножици в ръка и му режело косите. И в тази обстановка учителката просто не можела да контролира класа. Децата били ядосани на това момче и тя решила да опита по различен начин. И така, събрала всички деца и казала: „Нека да започнем деня с молитва. Така деня ще премине по-добре.“ И тя казала на това момче Джони: „Джони, би ли се помолил?“ Това било момчето, което спъвало децата, което режело косите на момичетата, което замервало децата с малки хартийки. И то отговорило: „Да, госпожо, ще се помоля.“ И ето каква била неговата молитва: „Мили Боже, моля Те, помогни на децата да бъдат навреме на местата си. Помогни им да бъдат внимателни, за да не паднат случайно, когато вървят по пътеката. Мили Боже, помогни на момичетата да си намерят по-добри фризьори, за да няма косата им толкова лош вид, когато е подстригана. Мили Боже, помогни никой да не бъде ударен от летящи обекти днес. Ако летят такива във въздуха, помогни на децата да се навеждат.“ Какъв класически случай за избягване от отговорност! Вестта на Откровение казва, че през последните дни на земната история, ти и аз сме отговорни за своите действия, че ние не сме част от големи белтъчни молекули. И Бог ни призовава да бъдем отговорни за своите постъпки. Евангелието дарява прощение. Христос осигурява сила. Но Бог ни е дарил със силата на избора и Библията казва в Деяния на апостолите 17:31: „…Той е назначил ден, в който ще съди света…“ Така, че на едно общество, което извинява греха, Бог казва: „Има съд“. Книгата Откровение ни призовава към морална отговорност за своите постъпки. Книгата Откровение ни призовава да бъдем разумни относно начина си на живот. Книгата Откровение ни призовава да изоставим тези свои навици, за да бъдем в хармония с Божията воля. Но „Откровение“ продължава и описва бързото разгласяване на евангелието. То описва отваряне на врати за цели нации. То описва Христос с протегнати да прощава ръце. То описва, че ние живеем в особено време. То описва, че живеем във часа на съда. Но Откровение продължава в 14 глава, 7 стих: „И поклонете се на Този, Който е направил небето, земята, морето и водните извори.“ Тук е сърцето на вестта от Откровение. Поклонете се! Разбирате, че Откровение казва: „Поклонете се на Този, Който е направил небето, земята, морето и водните извори.“ Кой е Този, Който е направил всички тях? Творецът. Така, че „Откровение“ е призив за поклонение пред Твореца и призив да няма поклонение пред звяра. В един век на еволюция, „Откровение“ ни призовава при Този, Който е сътворил. В един век, когато мъже и жени казват: „Хей, аз не съм отговорен пред никой друг освен пред себе си“ „Откровение“ ни призовава пред факта, че сме сътворени. Ти не си се създал сам. Къде беше ти преди 200 години? Къде беше преди 500 години? Ти ли избра да се появиш на света? Бог е, Който те е направил и Той ти е предал вид. Нашето сърце никога не ще намери покой другаде, освен в поклонението пред Твореца, Който ни е направил. Нещо липсва в нашето сърце. Има копнеж да се завърнем обратно при своя Създател. Затова ти можеш да опиташ всичко друго – пари, инвестиции, пазари за стоки, къщи, коли… Можеш да опиташ всичко друго – спорт, удоволствие, алкохол, но в сърцето ти ще има космическа празнота. „Откровение“ ни призовава да се върнем обратно и да се поклоним на Твореца. Какво казва вестта от Откровение? В едно компютърно общество на статистическия анализ, където хората са номера… Аз съм просто номер. Номерът на разплащателния ми влог е 3457218. После имам номер на банковата си карта – 42897. Този не е истинския. Не бих си казал номера на 100 000 души. Разбирате ли, всичко е номера. Бог казва: „Аз те създадох, Аз те оформих, Аз те направих“. Гените и хромозомите, които се съединили, за да създадат уникалната биологична структура на твоята личност, не могат да бъдат възпроизведени отново. „Откровение“ ни призовава да се поклоним пред Твореца.
А Създателят казва, че ти си важен. Ти си само един във Вселената – няма друг като теб. И ако Бог те загуби, в Неговото сърце завинаги ще има празнота. Не може да се направи фотокопие на една личност и после да се пресъздаде на фотокопирна машина. Аз бих могъл да изкопирам своите лекции, да ги напечатам и да ви ги дам, но личността не може да се изкопира на фотокопирна машина. Това е невъзможно. Имаше една жена, която ми беше много близка роднина. Тя редактираше някакви материали през цялото лято и беше далеч от съпруга си. И след като беше вече 4 седмици далеч от него и работеше като редакторски асистент и непрестанно копираше материали, тя се пошегува и каза: „Ще направя копие на лицето си и ще го изпратя на съпруга си.“ И така доближи лицето си до стъклото на фотокопирната машина, усмихна се и натисна бутона. Хартията се смачка, машината издаде сигнал и се повреди. Трябваше да кажа на тази своя близка, че не може да направи копие на своето лице. Така и ти не можеш да направиш фотокопие на себе си, приятелю. Ти си само един. И когато гените и хромозомите се съединили, за да създадат уникалната биологична структура на твоята личност, Бог съхранил оригинала и Той те призовава да се поклониш на Него като на Творец. Ти си нещо специално за Него. В Неговото сърце има място само за теб. А в твоето сърце има място само за Него. В последните дни на земната история Бог ни призовава от тълпите, от масите. Бог ни призовава от обединяващите се множества. Той ни зове при Себе Си, за да Го опознаем и да служим на Него, и за да Го обичаме. И за да намерим радост, удовлетворение и смисъл в Него. Ти си по-скъпоценен от кюлче злато. Ти си Негов и Той е твой. Той те е създал. И ние намираме най-голямата цел да свържем живота си с Неговия. Библията продължава. Тя казва, че вестта бързо ще достигне до краищата на света в последните дни. Тя казва, че евангелието ще съкрушава сърца и ще променя живота на хората. Тя казва, че ние живеем в часа на съда. Бог призовава хората да се поклонят пред Него като пред Творец. Тя казва в Откровение 14:8: „И един друг ангел следваше и казваше: ‘Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване.’“ Някой ще каже: „Почакай малко! Ето тук се объркваме. Толкова е объркващо. Какво означава това: ‘Падна, падна Вавилон’?“ Въобще не е трудно, нека да видим. На английски първите четири букви на думата Вавилон означават „бебе“. Защо бебето се нарича „бебе“? От къде идва думата „бебе“? От кулата Вавел, където Бог объркал езиците. И така, бебето се нарича „бебе“, защото в първите дни речта му е объркана. Така, че коренът на думата Вавилон означава „объркване“. И така, Библията казва: „Объркването или религиозното объркване падна, защото напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване.“ Виното засяга главния мозък. В „Откровение“ виното е символ на фалшивите учения. И така, по съвсем прост начин Бог казва следното: „В последните дни ще се появи виното на Вавилон или фалшивите, объркващи учения. И Бог казва в книгата „Откровение“: „Научете се и открийте истината!“ Исус каза: „Аз Съм пътят, истината и живота.“ Йоан 17:17 казва: „Освети ги чрез истината, защото Твоето слово е…“ Кажете всички, какво е? Кажете вие от Каролина, от Калифорния, от Арканзас. Ние чуваме вашите гласове. Кажете вие в Минесота. Вие от север и юг, изток и запад, от Америка. Божието слово е истина. Книгата Откровение ни призовава да излезем от религиозното объркване и да дойдем при истината, която се намира в Божието слово. Така че в последните дни на земната история, истините на Божието слово ще достигнат до края на света. Това ще разгневи Сатана и той ще работи чрез голямата сила, наречена „звяр“. Откровение 14:9,10: „Ако някой се поклони на звяра…“ Ние не трябва да се покланяме на звяра, но на Кого? На Твореца. „Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му.“ Някои казват: „Ето, това е, от което се интересувам.“ Какво представлява звярът? Какъв е белегът му? Какво е това тайнствено число 666? В тази поредица от срещи ще бъде представена тема върху белега на звяра. Но позволете ми да ви задам един въпрос. Едно нещо знаем със сигурност тази вечер, че Бог ни призовава да не се покланяме на звяра или човешката религия, да се поклоним на Твореца или на Божията истина. Въпрос. Книгата „Откровение“ говори за звяра; говори, че ще дойде време, когато никой няма да може да продава или да купува, освен онзи, който носи белегът на звяра. Така, че ще има икономически бойкот. Тя говори за време, в което верните ще бъдат хвърляни в затвора и казва, че ако не приемат белега на звяра, ще бъдат убивани. Нека да ви задам въпрос. Какво следва от това, ако знаеш всичко за звяра? Какво от това, ако знаеш всичко за икономическия бойкот, всичко за затварянето и убиването и всичко, което предстои, но не познаваш Исус? Това ще ти помогне ли? По-важно е да познаваш Агнето, отколкото да познаваш звяра. И много хора се интересуват от звяра, а никога не са се запознавали с Агнето. Ще отидем при звяра по-късно, но сега се нуждаем да разберем, кое е Агнето. Бих предпочел да знам, как да се предпазя във времето на кризата. Библията казва, че целият свят ще отиде след звяра. Библията наистина говори за време на голяма скръб точно преди Второто пришествие на Христос. Някой ще каже: „Марк, точно тук ме обзема малко страх. Когато си мисля за икономическия бойкот, за преследването на християните, за което Библията говори, аз започвам да се безпокоя.“ Приятелю, тази вечер, аз искам да премахна това безпокойство и тази тревога. Защото Библията е пълна с обещания, вдъхващи увереност. Библията наистина казва в Данаил 12:1: „…ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време…“ Библията казва, че злото ще става все повече и повече. Наближава ли време на скръб? Наближава ли време на страдание? Идва ли времето, за което Библията казва, че християните ще бъдат преследвани? Но почакай, приятелю. По-важно ли е, да насочим вниманието си към това време на скръб сега, или е по-важно да го насочим към надеждата, да го насочим към увереността, да го насочим към това, как да устоим и чия ръка да държим в това време на трудности?
Преди няколко години един дървар бил в гората не далеч от своята птицеферма. Той сякъл дърва, с които да довърши строежа на своите хамбари. Усетил миризма на дим във въздуха. На път обратно към своята ферма бил обезпокоен, когато забелязал, че неговия собствен дом е в пламъци. Ускорил крачките и когато пристигнал, разбрал, че е твърде късно. Домът му вече бил изгорял. Хамбарът му бил разрушен. Тази ферма му осигурявала прехраната. А вече я нямало. Изплъзнала се от ръцете му като пясък. Отминала като сянка. Надеждите му били разбити. Амбициите му били сломени. Мечтите му били отлетели. Той вървял покрусен през пепелищата и ритал наляво и на дясно. Ритал, подтиснат и съкрушен. Животът му се бил превърнал в дим. И накрая, когато ритнал друга купчина пепел, ударил една мъртва, стара кокошка. Но под тази мъртва кокошка имало четири малки пиленца. Те били живи. Той взел тези пиленца в ръцете си и почувствал, как тази кокошка-майка запазила тези пиленца под крилата си. Наоколо имало пламъци. Наоколо имало смърт. Наоколо имало бедствие. Наоколо имало гибел. Но тези пиленца намерили подслон. Тези пиленца намерили сигурно място. Тези пиленца били незасегнати от времето на скръбта. Библията казва: „Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди от дясно ти, но до тебе няма да се приближи.“ Защо? Псалм 91:1: „Който живее в скришното място на Всевишния, ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.“ Тук е нашата надежда. Тук е нашата сигурност. Тук е нашия подслон. „Откровение“ казва, че преди идването на Христос ще има време на скръб. „Откровение“ казва, че преди идването на Христос ще има време на трудности. „Откровение“ казва, че преди идването на Христос ще има бедствие и гибел по целия свят, страдание по целия свят, глад по целия свят. Най-големия глад в историята на света приближава. Най-голямото земетресение в историята на света приближава. Най-голямата икономическа криза в историята на света приближава. Но има добри вести. Ти можеш да оцелееш. Ти можеш да устоиш през последните дни на земната история. Ти можеш да намериш сигурност при Христос. Тази вечер, Този Исус, протяга ръце към теб. Тази вечер, Този Христос, Който те е създал е загрижен за теб. Тази вечер, Този Христос говори на теб и ти казва: „Прибегни в обятията Ми! Прибегни под Моята грижа! Прибегни под Моята сигурност!“ Каквито и да са твоите трудности, тази вечер ти можеш да намериш подслон при Него. Каквато и да е твоята сигурност, тази вечер ти можеш да намериш убежище у Него. Каквито и да са твоите копнежи, тази вечер ти можеш да намериш прибежище у Него. „Откровение“ ни представя Исус и Неговата благост. Ръцете Му са протегнати към теб тази вечер. Би ли желал да Му кажеш: „Исусе, аз съм твой, тази вечер. Исусе, аз предавам живота си в Твоите ръце. Исусе, аз зная, че предстои време на скръб, но аз няма да гледам към скръбта. Аз ще гледам към прибежището при Христос. Аз ще се доверя на Него.“ Приятелю, Той е помощ не само по време на скръбта в бъдещето, но Той е помощ и в твоите житейски проблеми сега. Имаш ли някакъв проблем, свързан с женитба, тази вечер? Този Христос протяга ръце към теб, точно сега. Имаш ли някакъв здравен проблем, тази вечер? Точно сега Той протяга ръце към теб. Подтиснат ли си тази вечер? Той протяга ръце към теб, точно сега. 

“Татко мой, благодаря Ти, че зад проблемите, зад трудностите, зад страданията и скръбта е Христос. Христос, Който отваря ръцете Си за нас. Христос, в Чийто обятия ние можем да прибегнем. Христос, Който ни обича с любов, която никога не ще ни остави да си отидем. Христос, Който ни прави уверени всред страданията. Благодаря Ти, Господи, че книгата „Откровение“ е изпълнена с толкова надежда и насърчение за тези последни дни. Изпрати ни от тук тази вечер с мисълта, че каквото и да става в света, има Един, Който живее над света, Който държи това Слово в ръцете Си. Един, при Когото ние можем да намерим прибежище. В името на Христа. Амин.”

Върнете се в началото