Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

В търсене на сигурност – 19 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Не търся просто някаква църква, а Божията църква. Аз търся остатъка. Можете да обиколите този град, приятели, и ще намерите много църкви. Повечето църкви имат нещо добро, имат известна истина. Но аз не търся нещо добро, не търся свещеник, който ме съжалява, не търся малко истина, не търся църква, в която има удобства. Аз искам да намеря остатъка, искам да намеря тази църква, която е като оригинала от I век. Желая да намеря Божието съдбоносно движение на последното време, приятелю. Но как да го различим? Ето как. Змеят, т.е. сатана е разгневен на църквата и той отива да воюва с остатъка, последната църква. Тя е била скрита в продължение на 1260 години и се появява след 1798 г. Тя пази Божиите заповеди и има свидетелството за Исус. Истинската църква трябва да изпълнява две условия: 1) тя трябва да пази Божиите заповеди и 2) да притежава свидетелството за Исус. Спазването на Божиите заповеди е един от отличителните белези. Ти може да посещаваш прекрасна църква, можеш да имаш силен проповедник, той може да проповядва добри вести, но приятелю, ако тази църква не спазва заповедите, включително и библейската събота по дефиниция, тя не може да бъде остатъкът и ти трябва да го търсиш другаде. Това учи Библията, приятелю. Откр. 14:12: „Тук е търпението на светиите“, т.е. тук е издръжливостта на моя народ, „на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.“ Ти казваш: „Исусе, къде е Твоят народ?“ Ти трябва да намериш народ, който има вярата в Исус. Те обичат Исус. Вярват, че са спасени по благодат. Вярват, че Христовата жертва на кръста им осигурява спасение. Исус казва: „Тук е търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.“ Те толкова много обичат Исус, че Му се подчиняват и желаят да спазват Неговата събота. Ако ние обичаме Христос, кръстът ни дава мотиви да Му се подчиняваме. Откр. 22:14: „Блажени, които пазят Неговите заповеди, за да имат право при дървото на живота и да влязат през портите на града.“ „Откровение“ казва: „Блажени ония, които пазят Неговите заповеди, за да имат право при дървото на живота.“ Колко от вас искат да имат право при дървото на живота? Чрез кръвта на Христос вие можете да влезете вътре. „Ако Го обичаш, пази Неговите заповеди!“ Би ли желал да бъдеш част от Божия остатък? Божият остатък е църква, която пази заповедите. Всяка църква, която казва, че си спасен по благодат и не трябва да спазваш закона, не може да бъде остатъка, приятелю! Всяка църква, която казва, че не е необходимо да се спазва съботния ден, не може да бъде остатъкът от „Откровение“, приятелю. Остатъкът се появява след 1798 г., остатъкът се появява в Америка. Остатъкът е църква, която обича Исус и има вяра в Него; църква, която вярва, че спасението е по благодат, но това е църква, която спазва всички заповеди включително и четвъртата.
Но какво да кажем за „свидетелството за Исус“. Това са отличителните белези на остатъка: 1) ще обича Исус и ще спазва Неговите заповеди, но 2) също се казва, че има свидетелството за Исуса. Спомняте си текста, който казва, че змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които спазват Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. Питам се: „Какво е това? Какво е ‘свидетелството за Исуса?'“ Нека позволим на Библията да ни обясни – Откр. 19:10: „Тогава аз паднах пред нозете му, за да му се поклоня, но той ми рече: ‘Недей! Аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса.'“ Нека заедно да прочетем последните думи: „Защото Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса.“ Позволете ми да ви обясня това. Пророк Йоан вижда ангел, който слиза от небето. Той пада пред неговите нозе, за да му се поклони. А ангелът му казва: „Йоане, не се покланяй на мене, защото аз съм съслужител на тебе и на братята ти. Аз имам свидетелството на Исуса. Аз съм ангелът на пророчеството. Донесох ти дарбата на пророчеството, за да напишеш книгата ‘Откровение.'“ Така, че свидетелството на Исуса е свидетелството, което Исус дава за Своята специална вест чрез Своя пророк. Пророк Исая също е имал „свидетелството на Исуса“. Исус е свидетелствувал чрез Него. Също и Еремия. Той е имал дарбата на пророчеството. Според Библията остатъкът се появява след 1798 г. в Америка и спазва Божиите заповеди. Остатъкът също в първите етапи от своето сформиране ще се ръководи от дарбата на пророчеството. Това е един от белезите на Божията църква на последното време. Библията бе предсказала, че в последните дни дарбата на пророчеството ще бъде възвърната на Божията църква. След като църквата се е нуждаела от дарбата на пророчеството през първи век, тя много повече се нуждае от него в последните дни, точно преди идването на Исус. Разбира се, дарбата на пророчеството никога не трябва да измества Библията, но тя трябва да осигури особените напътствия за Божият народ. Има ли Божията църква на последното време дарбата на пророчеството? Нека прочетем в Библията – 1 Кор. 1:6,7: „По който начин се потвърди свидетелството за Христа между вас.“ Почакайте малко! Библията казва, че духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. „По който начин се потвърди свидетелстването за Христа между вас, така че вие не оставате назад в никоя дарба като чакате явлението на Господ Исус Христос.“ Задавам въпрос: „Ще остане ли църквата назад в някоя дарба, докато чака идването на Исус Христос?“ Да или Не? Какво казва Библията? Тя казва: „вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на Господа Исуса Христа.“ Така че, ако искаме да намерим остатъкът или Божията църква на последното време, трябва да търсим църква, която се е появила след 1798 г., чиито учения с в хармония с цялата Библия, чиито две характерни черти ще бъдат: спазването на Божиите заповеди, включително и тази за съботата, и че ще бъде ръководена от дарбата на пророчеството. В Ефесяни 4:11 Библията ни казва, че когато Исус се възнасял на небето, Той поставил апостоли, за да утвърдят Неговата църква на земята. Той също поставил пророци, евангелисти, пастори и учители. Нека да ви задам един въпрос! Нуждае ли се църквата от последното време от учители? Разбира се! Нуждае ли се от пастори? Да. Нуждае ли се от евангелисти? Надявам се, че да. Има ли тази църква дарбата на пророчеството? Библията казва, че ще има. Божието Слово е ясно, приятелю, и то казва, че Божията църква на последното време ще спазва Неговите заповеди, ще има също и дарбата на пророчеството. Тази църква щеше да се появи след 1798 г., точно така както е предсказано в Библията.
В началото на 19 век изследователи на Библията от Америка и Канада, от Южна Америка и Европа започнали да изследват Божието Слово. Те вярвали, че Исус ще дойде скоро. Това били членове на методиската, католическата, баптистката, презвитерианската църкви. Какво беше предсказало „Откровение“? Каква е неговата вълнуваща вест? Тя е, че след 1798 г. Бог ще събере хора от различни църкви и ще ги върне обратно към спазване на Неговите заповеди и съботата. Чрез тях Бог ще възстанови цялата истина. Истината за смъртта, истината за здравето и за Исус Христос. Бог ще даде на тази група дарбата на пророчеството. В 40-те години на 19 век група адвентни вярващи мислели, че Христос съвсем скоро ще дойде. Това движение било наречено Великото второ адвентно движение. Това можете да прочетете в американската история. Десетки хиляди хора вярвали, че Исус ще дойде. Между тях имало методисти, баптисти, католици. Те просто изследвали „Данаил“ и „Откровение“. Разбира се, те допуснали грешка и мислели, че Исус ще дойде, но Той не дошъл. Тогава те били горчиво разочаровани. Какво се случи със всички тези хора? Щяха ли да се разделят? Но по чуден начин в това време Бог издига измежду тези католици, баптисти и презвитерианци едно младо 17-годишно момиче от Методистката църква. И тя получила видение за Адвентното движение, което трябвало да събере всички лъчи на истината и тя насърчава всички тези католици, баптисти, методисти да бъдат верни на Божието слово и да ходят в пътя на Божията истина. Заедно те образували едно Световно движение, което да занесе вестта от „Откровение“ до края на света. Името на това момиче е Елън Уайт и в нейно лице се изпълнява Божието обещание, че Той ще възстанови истината в Своята църква на последното време. Какво щеше да направи Бог с тези ранни вярващи? Верен на Своето обещание Бог даде дарбата на пророчеството на Своя разочарован народ. Той ги води в едно Световно движение, което да прогласи вестта на Евангелието. Обърнете внимание: „Откровение“ бе предсказало тези неща: 1) Божията истина щеше да се издигне в Северна Америка след 1798 г., 2) Бог щеше да има народ, който се доверява на Исус Христос и спазва Неговите заповеди. Бог има народ, който се ръководи от дарбата на пророчеството. Бог има народ, който да прогласи последната Божия вест към земята.
Приятелю, ти част ли си от движение, което се е появило в Северна Америка след 1798 г.? Ти част ли си от движение, което толкова обича Исуса, че спазва Неговите заповеди, включително и съботната заповед? Ти част ли си от това движение, което се ръководи от дарбата на пророчеството в последните дни? Ти част ли си от движение, което прогласява последната Божия вест от „Откровение“ по цялата земя? Исус има едно движение на последното време, то носи Христовата вест, то носи библейската вест. Не става въпрос за някаква деноминация, за някаква църква. Това не са хора, които са се организирали просто като една човешка религиозна еклесиастична институция. Това е Божият остатък, който изпълнява Неговите заповеди и спазва Неговата събота. Той се ръководи от дарбата на пророчеството и е бил сформиран в тези ранни дни чрез Божествени видения, като обединил методисти, католици, баптисти, петдесятници. Това е вест, която осветява земята с Божествена слава. Вижте какво се казва в Матей 28:18,19: „Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: ‘Даде ми се всяка власт на небето и на земята.'“ Бог ще излее силата Си върху Своята невяста. Ще даде сила на църквата Си. „Идете прочее и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух.“ Бог има едно интернационално, едно световно адвентно тяло, което спазва съботния ден. То се ръководи от дарбата на пророчеството, то достига до краищата на света.“ Елате с мен тази вечер, приятели. Христовата вест се разнася. Това е вестта за подготовката на света за скорошното идване на Христос.
Албания бе единствената атеистична по конституция страна във света. Но Албания отвори вратите си за проповядването на Евангелието. Христовата вест от „Откровение“ се разпространява там. Монголия преди беше затворена страна, но президентът на Църквата на адвентистите от седмия ден – пастор Робърт Фолкенбърг извърши кръщение там на обърнати души.
Приятелю, Евангелието обикаля света. Христос говори на нашите сърца. Радостни, усмихнати лица се потапят във водата. Църквата на адвентистите от седмия ден не е просто една религиозна деноминация, не е просто една еклисиастична институция, това е съдбоносно Божествено движение, което в ранните си години бе ръководено от дарбата на пророчеството. То проповядва истината за съботата и вестите от „Откровение“. Води мъже и жени от различни вероизповедания обратно при Библията, обратно при Исус Христос.
Ела с мен в Бразилия. Там моят приятел Лони Мелашенко проповядва и около 20 000 души бяха кръстени. „IT IS WRITEN“ (“Писано е”) е телевизионна програма N 1. Нещо става по света. Бог работи. Умове и сърца биват докоснати. Хора с различни вероизповедания от различни деноминации чувстват, че Бог прави нещо. Те чувстват, че Бог има остатък и църква на последното време. Те чувстват, че Бог има движение, което води хората обратно към спазване на Неговите заповеди и подчинение. Библията казва в „Откровение“: „И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и люде, език и племе.“ Това е едно интернационално тяло, което разнася вестта на истината, вестта на Писанията. Тази вест е толкова силна, че никоя стена не може да устои пред нея. Дори Берлинската стена се срути, когато дойде времето тази вест да бъде прогласена. Атеистичните правителства и тоталитарните държави не могат да устоят на Божията вест. Тираничните водачи не могат да устоят срещу нея, защото Бог действа. Неговата вест за Исус Христос, за Библията и истината за съботата се разпространяват, приятелю.
Стоях на Олимпийския стадион и проповядвах на десетки хиляди. Повече от петдесет хиляди души идваха на срещите (през юли 1993 г.). Бог събира хората с искрени сърца, събира верните Му мъже и жени.
През 1955 г. едно момче от Африка на име Сакуба се приготвило да си легне една вечер. Пред него се появило същество в блестящо бяло и казало: „Спи през деня, а през нощта аз ще се появявам в небето и ще те водя, Сакуба, при един народ на книгата. Това е Моят народ, който спазва заповедите Ми, това е Моят остатък, който в последните дни се ръководи от дарбата на пророчеството. Следвай ме, Сакуба. Сакуба последвал напътствията. Той спял през деня, вечер следвал Блестящия. Продължил да върви. Изминал 50 мили, 100 мили. „Ще те заведа при един народ на Книгата, Сакуба.“ „Но аз не мога да чета.“ „Ще бъдеш заведен при този народ и там ще те научат да четеш. Приеми вестта на Исус, Който скоро идва. Приеми вестта на Библията за съботата, приеми вестта на адвентното движение и я занеси обратно във своето село, Сакуба.“ Сакуба продължавал да върви. Накрая той стигнал до границата на джунглата, видял там християнски лагер и си казал: „Ето това е.“ Той легнал да спи тази вечер и блестящото същество се появило пред него и му казало: „Това са добри хора, но те не са остатъкът, това не са хора на цялата книга, не са хора на съботната заповед. Ела и потърси пастор Мойк. Той ще ти прочете заповедите и ще ти говори за дарбата на пророчеството, която ръководи тази църква на остатъка. Откр. 12:17 ни казва, че змеят е разярен против жената – църквата. Той воюва против Божията църква, всява предубеждения против остатъка. Тази църква, която се появява след 1798 г. е едно Световно движение, което спазва Божиите заповеди. Това е Църквата на адвентистите от седмия ден, която спазва съботния ден. В ранните векове, приятелю, тя е била ръководена от дарбата на пророчеството. Това е предсказанието на Библията. И Сакуба дошъл срещнал се с пастор Мойк. Той отворил Библията и го научил на истините, които знаел. Научил го, как да чете. Сакуба останал там в продължение на две години, за да научи библейските истини. След това се върнал в своето село и днес то е едно напълно адвентно селище, което спазва съботния ден. Бог работи по света, приятелю, разкрива Своята истина. Би ли желал да кажеш тази вечер: „Слава на Бога за това, че е отрил тези вести на мен!“ Приятелю, ти не си тук случайно. Ти не си получил тази покана случайно. Не си видял случайно рекламата по телевизията. Не си чул случайно съобщението по радиото. Приятелю, Бог те е довел тук, защото Исус е знаел, че сега е твоето време и сега ти си готов. Ти трябва да свидетелстваш пред своя син, пред своята дъщеря. Ти трябва да свидетелстваш пред своя съпруг или съпруга. Ти трябва да приготвиш своето семейство за идването на Исус Христос.
Някои хора ми казват: „Марк, моят съпруг не идва с мен, той не ме разбира. Моята съпруга, моите приятели, деца не ме разбират.“
Преди много години моят баща научи тези истини. Той започна да ги следва сам. Ако баща ми нямаше куража да жертва своята работа заради съботната заповед, може би аз нямаше да съм тук тази вечер. Баща ми вървеше сам, но той даваше постоянно християнско свидетелство, което впечатли моето сърце. Бях на 17 години и седях пред телевизора и гледах до късно забавната програма. В петък вечер гледах филми на ужасите и когато поглеждах през малкия процеп във вратата, виждах баща си седнал на стария стол, как е отворил Библията и изучава Божието слово. Събота сутрин аз отивах да играя баскетбол. Аз бях възпитан от Католическата църква. Майка ми, аз и всичките ми сестри отивахме там. Но баща ми оставаше твърд. Въпреки всичко, той желаеше да следва Христос. Това, което ми говореше, бе неговият кураж и посвещението, което виждах в неговия живот.
Исус те е довел тук. Ти може би си единствения в твоето семейство, но Исус те е довел тук, приятелю. Исус много скоро ще дойде втори път тук. Той е издигнал едно движение на остатъка. Той ти е подарил скъпоценната привилегия да познаваш истината. Бог те е избрал измежду многото хиляди. Ти си скъпоценен за Него, приятелю. Ти си важен за Него. Бог те е избрал. Бог те е водил и те е утешавал.
Когато тази вечер наведем глави, за да се помолим, би ли желал да вдигнеш ръката си и да кажеш: „Благодаря Ти, Исусе, че си ми открил истината. Благодаря Ти, че имаш движение в тези последни дни. Благодаря Ти, че това не е просто една деноминация, но едно съдбоносно Божествено движение.“ Най-възвишената форма на благодарност е да кажеш: „Господи, желая да бъда част от Твоето движение на последното време, желая да бъда кръстен. Желая да вляза във водата, за да бъдат очистени греховете ми.“
Приятелю, ако желаеш това, вдигни си ръката си и кажи: „Желая да бъда кръстен. Желая да бъда част от последното Божие движение и изповядвам своята вяра като приема кръщение. Ти може би си в Канада, в Онтарио, може би си във Ванкувър или в Торонто. Ако желаеш да бъдеш кръстен, просто си вдигни ръката. Може би си в Северна Америка, в Каролина, в Калифорния. Ако желаеш да бъдеш кръстен, вдигни ръката си докато се молим. Приятелю, тази вечер, може би ти чувстваш в сърцето си, че се нуждаеш от помощ. Защото, за да вземеш това решение, ти трябва да застанеш твърд. Можеш да вдигнеш ръка и да кажеш: „Исусе, пред мен стои борба заради работата ми в събота. Или пред мен стои борба с пушенето или, може би, борба с моето семейство. Когато вдигнеш ръка, ти казваш на Исус, че се нуждаеш от сила. Ако желаеш Бог да обърне особено внимание на теб при молитвата, просто си вдигни ръката. Нека да се помолим: „Господи Исусе, Твоят призив достига до нашите сърца. Той е отправен към всеки от нас поотделно. Призивът е да застанем зад Исус Христос и да Го последваме. Татко, аз разбрах, че тази църква обича Исус, че спазва Божиите заповеди, че спазва съботната заповед и че тази църква е била ръководена от дарбата на пророчеството. Разбрах, че тази църква представлява едно Световно движение, което достига краищата на земята. Благодаря Ти, Татко, че си ни довел при истината. Нашите вдигнати ръце показват, че желаем да следваме Исус и желаем да вървим в пътя на истината. Благодаря Ти, Татко, в името на Исус Христос, затова, че си ни открил истината в тези последни дни. Амин.“