Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Говоренето – 71 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ГЛАСЪТ Е ТАЛАНТ. Гласът е подарен талант и трябва да бъде употребяван да помага, окуражава и насърчава нашите съчовеци. Ако родителите обичат Бога, пазят пътя Господен и вършат правда, техният език трябва да бъде прецизен, чист и поучителен. Независимо дали са в дома или навън, думите им трябва да бъдат добре подбрани. Те никога не бива да си позволяват да говорят празни неща.

ВСЯКА ДУМА ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ. Всяка дума, изговорена от бащата или от майката, има своето влияние над децата за добро или за зло. Ако родителите говорят невъздържано и често избухват, ако проявяват дух, проявяван от чедата на този свят, Бог ги смята за чеда на света, а не за Негови синове и дъщери.
Думата изговорена в подходящо време може да бъде добро семе в ума на детето и да води малките нозе в пътя на правдата. Но една погрешна дума може да заведе техните нозе в пътя на гибелта.
Ангелите чуват думите, които се изговарят в дома. Следователно никога не хокайте; нека въздействието на вашите думи бъде такова, че да се издига като благоуханен тамян към небето.
Родителите трябва да запазят атмосферата на дома чиста и изпълнена с думи на нежна симпатия и любов, но в същото време те трябва да бъдат твърди и да не отстъпват от принципа. Ако сте твърди с вашите деца, понякога те може да мислят, че не ги обичате достатъчно. Това може да се случи. Изисквайте да ви служат, но не проявявайте грубост. Тогава те ще ви разберат. Правда и милост трябва да вървят ръка за ръка. Не трябва да има никаква колебливост или импулсивни действия.

ЕЗИКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪНШЕН ИЗРАЗ НА ВЪТРЕШНАТА БЛАГОДАТ. Главното изискване за говора е да бъде чист, вежлив и истинен – “външен израз на вътрешната благодат”… Най-доброто училище за изучаване на такъв език е домът.
Любезните думи са като роса и нежен дъжд за душата. Писанието казва за Христос, че благодат се изливала от устните Му, че Той може “на време да знае как да говори думи за уморените”.
И Господ ни умолява: “Нека вашето говорене винаги бъде с благодат, за да може да служи благодатно на слушателите”.

КУЛТУРАТА НА РЕЧТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗГРАЖДА В ДОМА. Наставленията относно култивиране на гласа и речта трябва да се дават още в домашния кръг. Родителите трябва да поучават децата си да говорят ясно, така че тези, които слушат, да могат да разберат всяка дума. Трябва да ги поучават да четат Библията така, че да прославят Бога. И нека никой от тези, които коленичат около семейния олтар, да не поставя ръце върху лицето си или да е с наведено лице към стола, когато се молят на Бога. Нека издигнат главите си и със свята почит и дръзновение да застават пред престола на благодатта.
Пазете езика си чист. Не го замърсявайте с груби, непристойни или обидни думи. Култивирайте мек и убедителен, а не твърд и диктаторски тон на гласа. Давайте на децата уроци по култура на говорене. Изграждайте навици за правилно използване на езика, за да не може никаква неприлична или остра дума да излезе спонтанно от устата им, когато срещнат трудности.
Култивирането на гласа може да допринесе много за здравето на учениците. Младите трябва да бъдат обучавани как да дишат правилно и как да четат по такъв начин, че да няма неестествено задържане на гърлото и дробовете, а тази работа да се извършва от коремните мускули. При гърленото говорене звукът идва от горната част на гласните органи, уврежда ги и намалява тяхната полезност. Коремните мускули трябва да извършват по-голямата част от работата, докато гърлото трябва да бъде употребявано само като канал. Мнозина, които са умрели, биха могли да живеят, ако са били поучавани правилно да използват гласа си. Правилната употреба на коремните мускули при четене и говорене може да се окаже лекарство за много гласове и болести на гръдния кош и е средство за удължаване на живота.

ВЛИЯНИЕ НА ГРУБИТЕ ДУМИ И ИЗБУХЛИВИЯ ХАРАКТЕР. В дом, където се изговарят груби думи, където се говори с раздразнение и се допускат прояви на сприхав характер, детето също вика много. И върху неговата крехка психика отрано се отпечатват белезите на конфликти и раздори. Майки, тогава нека вашето поведение да бъде като слънчева светлина за децата. Усмихвайте се повече и тогава умът и сърцето на детето ще отразяват светлината на вашето поведение както лъскавата плоча отразява образа на човека. Майки, бъдете сигурни, че Христос живее и действа във вас, за да може да бъде отпечатано Божественото подобие във възприемчивия детски ум.

НЕКА НЕ СЕ ПРАВИ НИКАКВА РАЗДРАЗНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА. Не позволявайте да възникват остри спорове или разногласия в дома ви. Говорете любезно. Не се стремете да търсите грешки. Отстранявайте всичко неистинно. Говорете на децата, че желаете да им помогнете да се приготвят за Святото небе, където всичко е мир и където не се чуват забележки, изпълнени с раздразнение. Бъдете търпеливи с тях, когато преживяват изпитания, които може да ви изглеждат малки, но за тях са големи.
Когато бащите и майките са покаяни, настъпва пълна промяна в техните принципи на ръководене на дома. Мислите им са мисли на покаяни хора, техните езици – също…
Тогава няма да се допуска никакво гневно говорене в дома. Думите ще утешават и благославят слушателя… Не позволявайте да се проявява грубост в гласа ви.
Трябва да превъзмогнем всяка избухливост на характера и да контролираме думите си, защото само така ще спечелим големи победи. Докато не постигнем контрол над своите думи и поведение, ние сме роби на Сатана. Ние сме подчинени нему. Той ни води в плен. Всяка раздразнителност, всички нелюбезни, нетърпеливи и гневни думи са жертви, принесени на негово сатанинско величие. И това е скъпо приношение, по-скъпо от каквато и да било жертва, която можем да направим за Бога, защото то разрушава мира и щастието на целия дом, разрушава здравето и в края може да стане причина да загубим вечния живот и щастие.

ДУМИТЕ ПРИЧИНЯВАТ СВЕТЛИНА ИЛИ СЯНКА. Много важно е децата и младите хора да се научат да контролират думите и делата си, защото техният начин на действие причинява или светлина, или сянка не само в техния дом, но и в отношенията с всички, с които влизат в контакт.
Неразумната употреба на дарбата на говора често може да причини много огорчения в семейството. Словото Божие не дава право на никого да говори грубо, защото така се предизвикват чувства на огорчение, несъгласие и раздори в дома. Често членовете на семейството загубват уважение към този, който говори така, а ако овладее чувствата си, той би могъл да спечели доверието и любовта им.

ЛЮБЕЗНИ ДУМИ КЪМ ДЕЦАТА, ПОЧТИТЕЛНИ ДУМИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ. Нека се изговарят само любезни думи от родителите към децата и почтителни думи от децата към родителите. В семейния живот на тези неща трябва да се обръща голямо внимание, защото ако в процеса на изграждане на характера децата оформят правилни навици, после ще бъде много по-лесно да бъдат поучавани от Бога и да бъдат послушни на Неговите изисквания.

ИЗБЯГВАЙТЕ ВУЛГАРНОСТТА НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА Й. Бащи и майки, съпрузи и съпруги, братя и сестри, не допускайте никаква вулгарност в дела, думи и мисли. Непристойни изказвания, неприлични шеги, липса на любезност и истинска учтивост в домашния живот ще станат втора природа и ще ви направят негодни за обществото на тези, които са осветени чрез истината. Домът е твърде свято място, за да бъде оскверняван от вулгарни думи, взаимни обвинения и скандали. Премълчете лошата дума, отстранете несвятите мисли, защото верният Свидетел претегля всяка дума, оценява всяко действие и заявява: “Зная твоите дела”.
Лекомислени, евтини и празни разговори не трябва да намират място в дома. Когато сърцето е чисто, от него ще извират изобилни съкровища на мъдрост.
Не водете безсмислени разговори във вашия дом. Всяко дете ще извлече полза от “образеца на здравите думи”. Не забравяйте, че празните и глупави думи, разменени между бащата и майката, в много случаи се възприемат и повтарят от децата. Искрените, верни и сериозни думи също се запомнят от тях, но те дават положителен резултат, защото насърчават към добри дела.

ЗЛИНАТА НА ГНЕВНИТЕ НЕОБМИСЛЕНИ ДУМИ. Когато говорите гневни думи на вашите деца, подпомагате делото на врага на всяка правда. Нека детето получава обич и нежност още от малко бебе. Възпитанието трябва да започне още от детството и при неговото провеждане не трябва да се проявява грубост и раздразнителност, а любезност и търпение. То трябва да продължи докато децата станат зрели мъже и жени.
Нека всяко семейство търси Господа и в усърдна молитва за помощ върши делото на Бога. Нека бъдат победени навиците да се говори необмислено и желанието да се обвиняват другите. Нека членовете на семейството се научат да бъдат любезни, спокойни и търпеливи в дома; нека се изграждат навици за внимателно и сериозно отношение един към друг.
Сериозни отрицателни последици в домашния кръг предизвикват острите думи, нетърпящи възражение, защото невъздържаното говорене на един кара другия да отговори по същия начин. Тогава следват думи на отмъщение и себеоправдание, чрез които се натрупват горчивини дълбоко в душите на децата. Тези горчиви думи ще се превърнат в гибелна жътва за душата ви.
Грубите думи пронизват сърцето чрез ушите, събуждайки най-лошите страсти на душата и изкушавайки мъже и жени да нарушават Божиите заповеди… Думите са семена, които ще поникнат.

ОСТРИТЕ ДУМИ ПРОНИЗВАТ КАТО МЕЧ. В много семейства съществува навик да се говори за празни, лекомислени неща, да се водят спорове и да се използват остри думи, които дразнят. Този навик става все по-силен и по-силен, колкото повече това се повтаря. Изговарят се думи, които са от Сатана, а не от Бога… Оскърбителни думи, плод на яд и възбуда, никога не трябва да се изричат, защото в Божиите очи и в очите на светите ангели те са като клетви.

КАК ЕДИН БАЩА ЗАГУБВА ДОВЕРИЕТО НА ДЕЦАТА СИ? Братко мой, твоят властен тон и твоите заповеднически думи нараняват децата ти. Колкото повече порастват на години, толкова се увеличава и тяхната склонност да приемат нещата критично. Намирането на грешки у другите е навредило на твоя характер и засяга пряко твоята жена и деца. Те не могат да ти имат доверие и не признават своите грешки, защото знаят, че ще последва остро изобличение. Твоите думи често са като опустошителна градушка, която унищожава нежните растения. Невъзможно е да се оцени вредата, която нанасят. Децата ти си служат с измама, за да избегнат острите думи, които им говориш. Те заобикалят истината, за да се избавят от контрола и наказанието. Суровият, студен и повелителен тон не предвещава нищо добро за тях и ти окончателно губиш тяхното доверие.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЕЩАНИЕ. Добре ще бъде всеки човек да си обещае да говори само любезно в своя дом и да остави законът на любовта да управлява неговия начин на говорене. Родители, никога не говорете грубо, необмислено, с раздразнение. Ако вашите деца са извършили грешка, поправете ги, но нека думите ви бъдат изпълнени с нежност и любов. Всеки път, когато се карате, изгубвате скъпоценен случай да дадете урок на въздържание и търпение. Нека единствено любовта ръководи действията ви при поправяне на грешките.

РАЗГОВОРИ НА МАСАТА. Много семейства прекарват времето за хранене в разговори и спорове. Те критикуват характерите на своите приятели и това им служи като вкусен десерт. Някое скъпоценно парченце “клевета” се коментира около масата не само от възрастните, но и от децата. С това Бог се обезславя.
Духът на критика и намиране на грешки не трябва да има място в дома. Мирът и спокойствието в дома са твърде скъпи, за да бъдат опетнявани по този начин. Колко често обаче членовете на семейството сядат около масата и разговорът преминава в критики, в намиране на грешки и раздори. Ако Христос би дошъл днес, не би ли намерил много домове, които изповядват, че са християнски, да подхранват дух на критика и нелюбезност. Членовете на такива семейства не са подготвени да се присъединят към небесното семейство.
Нека разговорите около трапезата в дома бъдат такива, че да оказват положително влияние върху умовете на децата и да оставят след себе си благоуханен аромат.

КЛЮКАРСТВОТО И ОДУМВАНЕТО. Ние мислим с ужас за човекоядците, които се гощават с топлата и трепереща плът на своята жертва, но дали резултатите от такива практики са по-ужасни от агонията и разрушението, причинени от погрешното представяне на нечии подбуди, от опетняването на нечие добро име и оклеветяването на характера? Нека децата както и младите научат, че Бог казва за тези неща: “Смърт и живот има в силата на езика”.
Духът на критикарството и клеветата е едно от специалните средства на Сатана да сее разногласия и борби, да разделя приятели и да отслабва доверието на мнозина в истинността на нашата вяра.

ДА СЕ СЕЯТ СЕМЕНА НА НЕДОВЕРИЕ Е ПОМОЩ НА ВРАГА. Човекът е склонен да говори остри думи. Тези, които се отдават на тази склонност, отварят вратата на Сатана, който влиза в сърцата им и ги подбужда непрекъснато да си спомнят за слабостите и грешките на другите.Такива хора насочват вниманието си към тези грешки, занимават се с тях, отбелязват недостатъците на отделни лица и говорят неща, които често накърняват доверието в някой, който всъщност е извършил най-доброто, за да изпълни своя дълг като съработник на Бога. Често семена на недоверие се сеят от този, който мисли, че е трябвало да бъде предпочетен, но не е.
Бог призовава вярващите да престанат да намират грешки, да престанат с необмислените и нелюбезни разговори. Родители, нека думите които говорите на децата си да бъдат мили и приятни, за да могат ангелите да ги привличат при Христос. Необходима е пълна реформация в домашната църква. Нека да започнем това веднага. Нека престане всяко мърморене; нека победим раздразнителността и спрем с кавгите. Хората, които се дразнят и се нагрубяват, затварят вратата на небесните ангели и отварят вратата на злите ангели.

ЗОВ ЗА РОДИТЕЛСКА ПРЕДПАЗЛИВОСТ И ВЪЗДЪРЖАНОСТ. Родители, когато сте раздразнени, не се отдавайте на големия грях да отравяте атмосферата на цялото семейство. В такива моменти проявявайте удвоена бдителност над себе си и решете в сърцето си да не оскърбявате с устата си никого и да изговаряте само приятни и любезни думи. Кажете на себе си: “Няма да навредя на щастието на своите деца чрез раздразнителни думи”. Чрез такъв себеконтрол ще ставате все по-силни. Ще бъдете укрепени чрез принципите на правото. Разумът, с който вярно изпълнявате дълга си, ще ви укрепи. Божии ангели ще се радват на вашите старания и ще ви помагат.
Бащи и майки, говорете ласкаво на децата си. Спомнете си колко чувствителни сте самите вие и колко трудно бихте понесли да бъдете засрамени. Осъзнайте, че вашите деца са като вас. Това, което не можете да носите, не го товарете върху тях. Ако не можете да носите порицание и засрамване, и вашите деца няма да могат да го носят, защото са по-слаби от вас и не могат да издържат толкова много. Нека вашите любезни думи да бъдат като слънчеви лъчи в семейството. Плодовете на себеконтрола, вниманието и старанието от ваша страна ще бъдат стократно възнаградени.

ВРЕМЕ ЗА МЪЛЧАНИЕ ИЛИ ПЕСЕН. Трудностите ще дойдат, това е вярно дори за тези, които са посветени напълно на Бога. Търпението и на най-търпеливите ще бъде изпитано. Съпругът и съпругата може да изговарят думи, които са язвителни и предизвикват необмислен отговор, но нека този, който е предизвикан, да запази мълчание. В мълчанието има сигурност. Често мълчанието е най-тежкото изобличение, което може да бъде проявено към човек, който е съгрешил с устните си.
Когато децата и младежите загубят себевладение и говорят думи, които са предизвикателни, мълчанието е най-добрият път, който трябва да следваме, а не да се впуснем в укори, спорове и осъждане. Покаянието ще дойде твърде скоро. Мълчанието, което е злато, често ще извърши повече от всички думи, които могат да бъдат изговорени.
Когато другите са нетърпеливи, раздразнени и се оплакват, понеже себелюбието им не е овладяно, започнете да пеете някоя от сионските песни. Когато Христос работеше на дърводелския тезгях, другите, които го заобикаляха, се опитваха да Го предизвикат да прояви нетърпение. Но Той започваше да пее някой от красивите псалми и преди да разберат какво правят, те се присъединяваха към Него в пеенето, повлияни от силата на Светия Дух, който бе там.

БОРБАТА ЗА СЕБЕВЛАДЕНИЕ В ГОВОРА. Бог изисква родителите да пръскат светлината в кръга на своето малко стадо чрез примера на един добре уравновесен характер. Никакви лекомислени разговори не трябва да се водят. Бог вижда всяко скрито нещо в живота. Някои водят постоянна борба, за да се владеят. Всеки ден те се стремят мълчаливо и с молитва да се борят срещу грубостта в говора или поведението. Тези старания може никога да не бъдат оценени от човешки същества. Такива хора може да не получат никаква похвала, задето са се въздържали да не изговорят прибързаните думи, които са били на устните им. Светът никога не ще види тези победи и, ако можеше, би презрял победителите. Но в небесния доклад те са записани като победители. Има Един, Който е свидетел на всяка тайна борба и всяка мълчалива победа. И Той казва: “Този, който е бавен на гняв, е по-добър от силния. И който управлява духа си, от завоевател на град е по-добър”.
Ако не искате да избухвате, да се дразните или да се карате, Господ ще ви посочи пътя към това. Той ще ви помогне да употребите таланта на говора по такъв христоподобен начин, че скъпоценните добродетели на търпение, утеха и любов ще бъдат въведени в дома.