Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Даниил 8:14 – 33 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Даниил 8:14 и стъпките на Божието чудно предводителство

Век след век всяка голяма реформация или религиозно движение представляват удивително повторение на Божието дело на земята. Принципите на Божието отношение към хората винаги са едни и същи. Важните движения днес намират своите паралели в миналото и духовната практика на църквата в предишните векове съдържа уроци от изключителна стойност за нашето време.

Няма по-ясно учение в Библията от това, че Бог чрез Светия Дух специално ръководи Своите служители на земята в големите движения за продължаване на Неговото спасително дело. Хората са инструменти в Ръката на Бога; Той си служи с тях, за да изпълни Своите намерения на благодат и милост. В това дело всеки има своя дял за изпълнение, на всеки е поверена известна мярка от светлината, отговаряща на изискванията на неговото време и достатъчна да го направи способен за възложеното дело. Но няма човек, колкото и да е бил почетен от небето, да стигне до пълно разбиране на изкупителния план, или пък изцяло да схване Божественото дело за своето време. Хората не разбират напълно Божиите намерения с работата, която им възлага; не разбират пълното значение на вестта, която проповядват в Негово име….

Дори и пророците, облагодетелствани с особено просветление на Духа, не схващаха напълно значението на поверените им откровения. Смисълът им трябваше да се разкрива от наставленията, които се съдържаха в тях , постепенно, век след век ,според нуждите на Божия народ….

Но макар че пророците нямаха привилегията да разбират напълно откритото им, все пак сериозно се стараеха да получат всяка светлина, която Бог намираше за добре да им разкрие. Те “претърсиха и изследваха” “кое или какво посочваше Христовия Дух, Който беше в тях”. Какъв урок бяха тези предсказания за Божия народ в християнската епоха! За негова полза ги даде Бог на Своите служители и то “не за себе си, а за вас служеха те”. Вижте тези свети Божии мъже, които бяха “търсили и изследвали” дадените им откровения за още неродени поколения! Съпоставете святата им прилежност с безгрижното равнодушие на привилегированите от по-късните столетия! Какъв упрек за търсещото удобства, обичащото светското безгрижие човечество, което се задоволява с обяснението, че пророчествата не били разбираеми!