Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Да, това се отнася и за теб – Семинар върху пророчествата – Лекция 4 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

В края на предишната глава зададохме няколко ключови въпроса. Първо, откъде звярът е получил своята сила – сила да управлява света 1260 години; сила да измъчва милиони хора, да променя Божиите закони и да твърди, че е Божият представител на земята? Библията отговаря в Откр. 13:2 – “И звярът, който видях приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му – като уста на лъв. И змеят дад нему силата си, престола си и голяма власт.” “Змеят”. Кой е той? Откр. 12:7-9 ни дава изненадващ отговор: “И стана война на небесата – излязоха Михаил и Неговите ангели да воюват против змея и змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален биде големият змей – оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.” Змеят не е никой друг, освен самият дявол или Сатана! Как е възможно това? Нека погледнем разглежданата картина по-обширно. Стих 9 казва: “… дявол и сатана, който мами цялата вселена…” Кога дяволът измами света? Това беше в Едемската градина – с Адам и Ева. Нека се върнем малко по-назад в текста – стихове 7-9 говорят за война в небето между Бога и Сатана. Сатана започва да се бунтува срещу Бога. Той желае да бъде като Бога, да седне на Неговия трон. Исая 14:12-14 – “Как си паднал от небето, ти – Деннице, Сине на зората! Как си отсечен до земята – ти, който поваляше народите! А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния.” А в Езек. 28:14 откриваме, че – въпреки че заемаше един от най-високите постове в небето – той не беше доволен. – “Ти беше херувим, помазан да засеняваш и Аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше всред огнените камъни.” Стих 17 посочва, че сърцето му се възгордя поради красотата му. Гордостта и алчността станаха част от неговата същност и той започна да разпространява своя бунт из цялото небе.– “Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.” Когато се стигна до конфликт, Бог трябваше да изхвърли Сатана и ангелите, които го последваха, на земята. 2Петр. 2:4 – “Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд.” Откакто дяволът предизвика Бога и повлече толкова много ангели след себе си, Бог в Своята мъдрост, реши да остави злото да се развие докрай. Когато Сатана беше свален на тази земя, тя беше съвършена, безгрешна и неопетнена. Всъщност, Бог каза на Сатана: “Добре, Сатана, ето ти един съвършен свят. Ти изпълни своята програма в него, а Аз ще изпълня моята програма в небето и когато приключим, ще оставим хората да решат!” Само трябва да се вгледате в съвременния свят на болести, смърт, болка, войни, престъпления, неморалност и сърдечна мъка, за да разберете, че планът на дявола за света е ужасен!
Когато дяволът измами Адам и Ева, Бог го прокле и след това – в Бит. 3:15 – даде едно мощно пророчество: “Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.” Забележете противоположностите – Сатана и жената. Сатана ще има потомство, жената също. Потомството на Сатана ще бъде смъртоносно наранено, а потомството на жената ще получи временно нараняване. Когато Бог говори на пророчески език, жената винаги представлява църквата или Божия верен народ. Ер. 6:2 – “Красивата и изнежена жена – Сионовата дъщеря – ще изтребя.” Исус е младоженецът, Неговата църква е невестата. (Мат. 25:1-13; Исая 62:5) По този начин Бог казва: “Сатана, отсега нататък ще има само два свята!” Всеки човек може да бъде на страната или на единия, или на другия.
Тези два свята се проявиха съвсем очевидно още при първите две човешки деца, родени на земята – Каин и Авел. Авел се подчини на Божието Слово, а Каин го замести с фалшификат. Това винаги е бил отличителният белег на сатанинския свят – да фалшифицира Словото на Бога. След като Каин уби брат си Авел, потомството му започна да покварява земята, докато достигна няколко милиарда души. Дяволът много усърдно се опита да унищожи всички Божии последователи, защото, ако беше успял, пророчеството за “потомството на жената” никога нямаше да се изпълни. И той почти успя! На земята останаха само осем души, които да са верни на Бога – Ной и неговото семейство. Затова Бог трябваше да се намеси и да запази Ной и семейството му като ги накара да построят ковчега. След като унищожи земята и всички безбожни хора по нея чрез потоп, двата свята отново се появиха. Безбожниците започнаха да строят Вавилонската кула и великия град Вавилон, за който вече говорихме много. Тук – във Вавилон – Сатана започна нов план за унищожаване на знанието за Бога в света. Той създаде нова система на поклонение, съсредоточена около планетарните богове – слънцето, луната и звездите. Роди се астрологията. Започна идолопоклоството. Окултизмът, езическите философии и фалшивите учения бяха създадени във Вавилон с една единствена цел – да заведат света далеч от библейската истина и знанието за Бога.
Тази система от лъжи започна да се разпространява много бързо. Следващата империя, владяла света – Мидо-Персия – продължи нейното разпространение, след това и Гърция, и Рим. Дотогава дяволът беше разпространил фалшивите учения на Вавилон толкова успешно,че дори и Божият избран народ – юдеите – бяха силно повлияни от езическите учения и практики на Вавилон. Това бяха мрачни времена. Сатана триумфираше, защото изглеждаше, че е успял да постави целия свят под свой контрол. И тогава – в този мрачен час – Бог отново се намеси. Пророчеството в Бит. 3:15 е забележително. Дойде времето да се появи потомството на жената. Нека прочетем пророчеството за това. Откр. 12:1-5 – “И голямо знамение се яви на небето – жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й – корона от дванадесет звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето – и ето, голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога; дори при Неговия престол.”
Нека разтълкуваме това. Змеят е Сатана. Жената е църквата. Забележете, освен това, че змеят има седем глави. Какво представляват те? Откр. 17:9 – “Ето разумното значение на това – седемте глави са седем хълма, на които седи жената.” Тези глави представляват седем хълма. Седемте хълма на Рим. Техните имена са: Палатин, Капитолий, Квиринал, Виминал, Есквилин, Циелин и Евантин. Ето, че виждаме как Сатана (змеят) работи чрез Рим, за да убие детето на жената, когато се роди. Детето на жената, очевидно, е Исус Христос. И наистина, римската власт в лицето на Ирод се опита да убие Исус при Неговото раждане. Въпреки това, Исус беше запазен, живя и след това умря на Голготския кръст. Това беше временното поражение или “наранената пета”, защото на третия ден Исус възкръсна от гроба и възлезе на небето.
Сега нещата се обърнаха. Исус Христос възстанови истината, дълго прикривана от фалшивите вавилонски учения. Християнството започна да се разпространява триумфално и знанието за Бога и Неговото слово беше бързо разнесено по света. Плановете на дявола отново бяха осуетени и той се разгневи. Почти беше успял, а сега, след като потомството на жената (Исус Христос) беше дошло, усилията му бяха напразни.
Той се опита да спре Божията истина чрез преследвания, насилие, езичество и идолопоклоство. Всичко пропадна. Какво да прави сега? “Е – каза си той – ако не можеш да се бориш с тях, съедини се с тях!” И Сатана състави майсторски план. Ако успееше да създаде една всесветска църква, основана на вавилонските учения, маскирани и прикрити от мантията на християнството, би могъл да заблуди целия свят – и то в името на Бога! По този начин “потомството” на дявола продължи преследването на потомството на жената и по нататък – вече като звяра от Откр. 13 глава. Потомството на жената беше Исус Христос. А потомството на змията беше Антихристът! Ето защо стих 2 казва, че “…змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт.” Сатана хитро комбинира езическите с християнските идеи и създаде една фалшива система. Ето защо звярът от Откр. 13 глава е обрисуван като съставен от четирите звяра на Дан. 7 глава – с тяло на леопард, крака на мечка, уста на лъв и роговете на четвъртия звяр. Защото, когато се формира, той взе части от техните доктрини, вярвания, практики и учения – от тези четири звяра или езически царства, а не само от Библията.
Сега можем да видим цялостната картина. Бог просто ни показва, че силата на звяра беше само средството, чрез което бяха пренесени заблудите на Вавилон. През 1260-те години на своето управление, той разпространи същите фалшиви учения и практики по целия свят, но под маската на християнството и по този начин те бяха още по-измамни. Ето, за това ни предупреждава Бог в книгата Откровение.
Нека разгледаме някои примери за това как ученията на Вавилон могат да влязат в нашите домове и църкви без дори да осъзнаем. Ще вземем само два примера – за неща, с които всеки е свикнал.
Какво ще кажете за Великден? Питали ли сте се някога как целият християнски свят е започнал да празнува Великден като празник, посветен на възкресението на Христос? Знаем, че това не е истинкият ден на възкресението му, защото никога не се пада на една и съща дата. Великден е винаги първата неделя след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Може да се падне през март, април или май.
Много преди християнската ера, Вавилон е имал богиня на име Ищар – богинята на плодородието. През пролетта тя е била чествана като дарител на новия живот. Обожествявани били яйцата като символ на плодовитостта, както и зайците – като едни от най-плодовитите животни. Ето, откъде са дошли Великденският заек и великденските яйца!
Денят на Ищар се празнувал винаги в първата неделя след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Преминавайки през историята, стигаме до Рим около 300г.сл.Хр. Император Константин заявява, че е станал християнин. Той просто взема деня на Ищар и го прехвърля във Великден – ден в чест на Исус Христос като Дарител на живота. Папският Рим продължава тази традиция и в продължение на 1260 години я разпространява по целия свят. Ето защо, всички християни днес празнуват Великден. Не искаме да кажем, че има нещо лошо в това да се празнува възкресението на нашия Господ, а просто искаме да илюстрираме колко лесно могат да навлязат езически учения в църквата без никой даже и да задава въпроси за това!
А какво да кажем за Коледа на 25 декември? Тя също идва от Вавилон. Във Вавилон слънцето е било почитано като върховен Бог. Това слънцепоклонение навлязло дори и всред Божия народ. Езек. 8:14-16 – “Тогава ме заведе до входа на северната порта на ГОСПОДНИЯ дом. И ето, там седяха жени, та оплакваха Тамуза. И рече ми: Видя ли, сине човешки? Ще видиш още пак и по-големи мерзости от тия. И въведе ме във вътрешния двор на ГОСПОДНИЯ дом. И ето, във входа на ГОСПОДНИЯ храм, между предхрамието и олтара, около двадесет и пет мъже с гърбовете си към Господния храм и с лицата си към изток, които се кланяха на слънцето към изток.”
С напредването на годината дните се скъсявали и хората се страхували, че слънцето ги напуска. На 22 декември – най-късият ден в годината – те започвали да провеждат дълги ритуали и жертвоприношения на бога-слънце, призовавайки го да се завърне за още една година. На 25 декември те можели видимо да определят, че денят отново е станал по-дълъг и на този ден правели голям празник, ликувайки за възраждането на слънцето! Тази практика се пренесла от Вавилон в Рим. Константин отново постъпил по същия начин. Той заместил раждането на слънцето в небето с раждането на Сина на Бога – Исус Христос. Папският Рим продължил тази традиция, разпространил я по целия свят и ето, че днес християните празнуват Коледа на 25 декември!
Отново държим да подчертаем, че няма нищо лошо в празнуването раждането на Христос, но трябва да се научим да виждаме отвъд очевидните неща и да си зададем въпроса: “Щом тези неща толкова лесно са ни подвели, може ли това да се случи и с други? – С учения и практики, които наистина противоречат на Божието Слово?” Да! Може и то много повече, отколкото изобщо можете да си представите! Бог предупреждава света за това с думите в Откр. 18:2,3 – “Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея; земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.” Бог казва, че целият свят се е опил от виното на Вавилон – неговите фалшиви учения. И всред този пиянски унес проблясва Божията покана – стих 4: “И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й.” Излезте от нея, люде Мои. Това е прекрасно. Бог казва, че Неговият народ е във Вавилон и той го призовава да излезе оттам и да Му служи в дух и истина. В следващите глави ще изследваме все повече и повече какво е истина и как можем стъпка по стъпка да излезем от мрака в светлината. Ще откриете, че на всяко едно от Божиите истинни учения, Сатана е направил фалшификат. И всеки фалшификат обикновено може да бъде проследен назад до папския Рим, а оттам – и до Вавилон.
И накрая, имаме още един последен идентификационен белег. Откр. 13:18 – “Тук е нужно мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек. А числото му е 666.”
Библейското пророчество казва, че звярът-Антихрист има глава като човешка. Човекът, който единствен отговаря на неговото описание е папата. Библята казва, че неговото число е 666. Рим, а и църквата по-късно, използва латинската азбука. А в латинската азбука буквите са едновременно и цифри. Всяко лично име е имало и числен израз, който се е получавал от сбора на числените стойности на всяка буква. Бог ни казва само, че това е число на човек и е 666.
Този въпрос е бил отправен и към официалното издание на католическата църква “Нашият неделен гост” и в колонката за читателски писма на 18 април 1915г. му се отговаря – “Какво пише на короната на папата и какво означава?” Ето и отговорът на самото католическо списание: “Буквите, изписани на папската тиара са тези: VICARIUS FILII DEI. Което на латински означава Заместник на Божия Син.”
Това е една от най-възвишените титли на римския понтифекс и е официалното име на папата. След като пресметнем числената стойност на латинските букви, откриваме един удивителен факт:

V…..5 F…..0 D……500
I……1 I…..1 E……0
C..100 L…50 I……1
A….0 I…..1 ______
R….0 I…..1 501
I…..1 _____
U…5 53
S…0
_____
112

Ако сумирате стойностите на трите думи – VICARIUS=112 + FILII=53 + DEI=501, получавате 666. Папата има още четири официални имена, на латински – официални титли, дадени му в католическата литература – и всяко едно от тях има числена стойност 666. Има още три имена на гръцки и две на еврейски – и всички те дават 666.
Ето още някои имена и титли на папата с тяхната числена стойност:

HE LATINE BASILEIA, което означава Латински Крал
H E L A T I N E
0 8 30 0 300 1 50 8
B A S I L E I A
2 0 200 1 30 8 1 0 = 666

На гръцки римската църква се нарича ITALIKA EKKLESIA. А ето и числената стойност на това име:
I T A L I K A
10 300 0 30 10 20 0
E K K L E S I A
8 20 20 30 8 200 10 0 = 666

През вековете папата е получавал най-различни титли. Ето две на латински с техните значения:
DUX CLERI – Водач на духовенството
LUDO VICUS – Главен заместник на Римския съд
А ето и числената стойност на тези титли:
D U X C L E R I
500 5 10 100 50 0 0 1 = 666

L U D O V I C U S
50 5 500 0 5 1 100 5 0 = 666

Приятели, Божието Слово е ясно! Когато сваля покривалото на заблудите и ни извежда в светлината, виждаме колко важно е да знаем истината, за да не следваме фалшификата. В момента ние с вас едва сме започнали да драскаме по повърхността му. В Мат. 15:9 Исус ни предупреждава: “Обаче напразно Ми се кланят като преподават за поучения човешки заповеди.” Нека не се покланяме напразно. Бог ни е разкрил, че дяволът е създал своя система на поклонение, смесвайки истината и заблудата. Божият въпрос към нас е: “Божието Слово ли ще следвате или покръстеното езичество?” Продължавайки нататък, ние ще задълбочим нашето изследване. Не изпускайте нито една брънка от веригата, докато стигнете до главата за белега на звяра, която е толкова важна! Откр. 14:9,10 – “И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето.”
В тези последни дни от историята има само едно сигурно място – истината от Божието Слово. Дяволът има хиляди начини да “опакова” своите лъжи и измами. А лъжа, грях или фалшиво учение, които последваме, могат да причинят нашата вечна загуба. Исус ни насърчава да изследваме Словото, защото само истината може да ни направи свободни. Йоан 8:31,32 – “Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” Христос и Неговата истина са най-големите скъпоценности, които можете да притежавате на тази земя. В следващите глави Бог ще ви разкрие още много прекрасни истини. Но ще ви разкрие и много заблуди. Нека Неговия Дух ви благославя и води, докато се задълбочавате в Неговото Слово!