Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Десятъкът – 98 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Десятъкът – 98 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Великото дело, което Исус обяви, че е дошъл да извърши, бе поверено на Неговите последователи на земята. Христос, като наша глава, води великото дело на спасението и ни заръчва да следваме Неговия пример. Той ни е дал всесветска вест, което трябва да се разпространи на всички народи, езици и племена. Силата на Сатана трябваше да бъде съкрушена и – Сатана победен от Христос и Неговите последователи. Щеше да се води голяма борба срещу силите на мрака. И за успешното извършване на това дело щяха да са нужни средства. Господ не възнамерява да изпрати средства направо от небето, но дава в ръцете на Своите последователи таланти под формата на средства, които бъдат вложени за тази цел – поддържането на борбата.
Бог е дал на народа Си план за събирането на достатъчно суми за самоиздръжката на делото. Божият план с десятъчната система е красив в своята простота и равенство. Всички могат да го прилагат с вяра и кураж, защото произходът му е Божествен. В него са съчетани простота и полезност, и не се изисква голяма ученост, за да се разбере и изпълнява. Всички могат да участват в скъпото спасително дело на. Всеки мъж, жена могат да станат касиери за Господа, а могат да бъдат и вложители в касата. Апостолът казва: “Нека всеки един от вас да си слага настрана според както Господ му е дал успех.”
Големи цели са постигнати чрез десятъчната система. Ако отделният човек и всички заедно биха я приели, всеки би могъл да стане бдителен и верен касиер за Бога; и не биха липсвали средства, с които да се проведе великото дело за прогласяване на последната предупредителна вест за света. Ако всички възприемат тази система, съкровищницата ще бъде пълна, а дарителите няма да обеднеят. Чрез всяка инвестиция те ще стават все по-предани на делото на настоящата истина. Те ще “полагат” “сигурна основа за бъдещето, за да могат да се сдобият с вечен живот” (“Свидетелства”, т. III, стр. 388,389).

Признаване на Божията собственост
Да се посвещава на Бога десятъкът от целия доход, независимо дали от овощната градина или от нивата, от стадото или от домашните животни, от труда на мозъка или от ръката; да се посвещава втори десятък за облекчаване нуждите на бедните и за други благотворителни цели, имаше за цел да държи непрекъснато свежа в съзнанието на вярващите истината, че Бог е собственикът на всичко и че те имат възможността да бъдат проводници на Неговите благословения. Това беше обучение, възприето да убива всякакво тесногръдо себелюбие и да култивира широта и благородство на характера (“Възпитание”, стр. 44).

Принадлежност на Бога
“Десятъкът… е Господен.” Тук е употребен същият израз, както и за съботния закон. “Седмият ден е събота на Господа, твоя Бог.” Бог запази за Себе Си една специална част от времето и от средствата на човека и никой не може, да си присвоява което и да било от двете, без да се провини (“Патриарси и пророци”, стр. 525,526).