Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Дисциплината на изпитанието – 83 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

„Задължението на човека към неговия съчовек“
„Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, та ще очисти левийците, и ще ги претопи като златото и среброто; и те ще принасят Господу приноси с правда. Тогава приносът на Юда и на Ерусалим ще бъде угоден Господу, както в древните дни, както в старите години“ (Малахия 3:3, 4)
Това е очистващият, преобразяващият процес, който Господ на силите трябва да извърши. Един сериозен изпит за душата. Но само чрез него греховната нечистота може да бъде премахната. Всички изпитания се необходими, за да ни доведат по-близо до нашия небесен Отец и до послушание на Неговата воля, за да се научим да принасяме приношенията на Господа с правда.
На всеки, чието име е споменато тук*(Забележка: Тази глава върху духовното израстване от страданията е извлечена от едно дълго свидетелство към няколко личности и семейства и затова съдържа обръщения специално до тези вярващи, на които авторката пише – съхранители на публикациите на Е. Г. Вайт.), Бог е дал способности и таланти за развиване. Всеки от нас се нуждае от нова и жива опитност в християнския живот, за да върши Божията воля. Миналите опитности не са достатъчни. Те не могат да ни дадат сили, за да побеждаваме трудностите в нашия днешен път. Необходимо е всеки ден да получаваме нова благодат и свежи сили, за да станем победители.
Много рядко сме поставяни два пъти при едно и също обстоятелство. Авраам, Мойсей, Елисей, Даниил и много други бяха болезнено изпитани, но не по един и същ начин. Всеки има свои лични трудности и преживявания в драмата на живота, но едно и също изпитание рядко се случва два пъти. Всеки има своя личен опит, специфичен по характер, сила и предназначение. Бог има определена цел и определен план за живота на всеки от нас. Необходимо е да имаме постоянната светлина и опитност, които идват от Бога. Всички се нуждаем от този опит и Бог от все сърце желае да го получим, ако искаме. Той не е затворил небесните прозорци за нашите молитви, но вие сте се почувствали задоволени и без Божествената помощ.
Колко малко знаете за въздействието на всекидневните ви действия върху другите! Възможно е да си мислите, че думите и постъпките ви нямат особено влияние, но най-важните резултати за добро или за зло са последствия от нашите думи и действия, които ни изглеждат толкова маловажни и нищожни, а всъщност са брънки в дългата верига на човешките събития. Вие не сте почувствали нуждата от божествената изява на Неговата воля за вас във всички моменти на всекидневния ви живот. Що се отнася до първородителите ни, едното единствено задоволяване на апетита отвори вратата за такъв мощен порой от нещастие и грях по земята! О, да можехте да почувствате, мои мили сестри, че всяка стъпка, която правите, може да окаже решаващо влияние с вечна стойност върху собствения ви живот и върху характера на другите. О, колко е необходимо общението с Бога! Колко голяма е нуждата ни от Божествената благодат, която да ръководи всяка стъпка и да ни показва как да усъвършенстваме християнския си характер.

Една развиваща се опитност
Християните ще преминават през нови изпитания. Миналият опит от изпитанията не може да служи като пълноценен водач. Ние имаме нужда да се поучим от божествения Учител сега много повече, отколкото, когато и да било друг път в живота си. Колкото повече трупаме духовен опит, толкова повече и по-близо биваме притегляни към чистата небесна светлина и толкова по-добре ще умеем да различаваме в себе си онова, което трябва да поправим. Бихме могли да извършим добро дело за благословение на другите, ако потърсим Божия съвет и го следваме с послушание и вяра. Пътят на правдата се развива постоянно и води от сила към сила, от благодат към благодат и от слава към слава. Божествената светлина ще нараства все повече и повече успоредно на движението ни напред, като ни подготвя да се справяме с отговорностите и непредвидените случаи.
Когато изпитанията ви притиснат, когато отчаяние и неверие завладеят мислите ви или когато себелюбие управлява действията ви, не осъзнавате нуждата си от Бога и от дълбокото и пълно познаване на волята Му. Не познавате Божията воля, нито сте в състояние да я познаете, докато продължавате да живеете заради личното Аз. Уповавате се на добрите си намерения и решения, а общият сбор от живота ви е съставен от взети решения и неизпълнени намерения.
Ако можех, бих ви утешила с радост. Бих похвалила с радост добрите ви качества, намерения и дела, но на Бога не Му е било угодно да ми разкрие това. Той ми представи само онова, което ви пречи за благородния и възвишен свят характер. Би трябвало да го притежавате, за да не изгубите небесната почивка и безсмъртната слава, които Бог желае да спечелите. Престанете да гледате на себе си. Гледайте на Исус. Той е всичко и във всичко. Заслугите на кръвта на разпнатия и възкръснал Спасител ще ни помогнат да се очистим и от най-малките, и от най-големите грехове. С вяра и пълно доверие предайте душите си на Бога като на верен Създател. Не живейте в постоянен страх и безпокойство, че Бог ще ви изостави. Той никога няма да направи това, ако не се отделяте от Него. Христос ще влезе и ще обитава във вас, ако отворите вратата на сърцето си за Него. Ако умрете за личното Аз и живеете за Бога, между вас, Отца и Неговия Син ще има съвършена хармония.
Колко малко от хората осъзнават, че си имат любими идоли и любими грехове. Бог вижда греховете, за които вие може би сте слепи. Той сякаш подкастря с нож, за да отсече и отдели поддържаните от вас грехове. Всички до един трябва да изберете процеса на очистването. Колко е трудно да се подчините на дълга да разпънете личното Аз! Но когато делото се подчини напълно на Този, Който познава нашата слабост и нашата греховност, Той ще намери най-добрия начин, за да ни доведе до желаните резултати.
Енох ходеше с Бога единствено чрез постоянна борба и проста вяра. И вие можете да правите същото – напълно да се обърнете духовно и да се преобразите, и да станете истински чада на Бога, за да се радвате не само че познавате Неговото слово, но чрез личния си пример да водите и други по същия път на смирено послушание и посвещение. Истинската набожност поражда общителност и е въздействаща (Пс. 40:10). Където е Божията любов, там има и желание тя да бъде проявена. Дано Бог помогне на всички да положите сериозни усилия, за да спечелите вечния живот и да водите и други по пътя на светостта.