Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Думи от небесния Наставник 61 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

През нощта се озовах сред голяма група хора, където въпросът за възпитанието занимаваше умовете на всички присъстващи. Много от тях възразяваха против промяната в характера на възпитанието, което бе на мода. На присъстващите заговори Един, Който отдавна бе наш Наставник. Той каза: „Възпитанието трябва да интересува цялото общество на адвентистите от седмия ден. Решенията, взети във връзка с характера на училищната работа, не трява да се оставят изцяло на директора и учителите.“
Някои настояваха упорито да се изучават и произведенията на светски автори и препоръчваха същите книги, които Господ бе осъдил и следователно не можеха в никакъв случай да бъдат одобрени. След доста продължително усърдно разискване нашият Наставник излезе напред, взе най-горещо препоръчаните книги като необходими за придобиване на по-голяма компетентност и каза: „Намирате ли в тези автори мисли и принципи, които безопасно можете да предоставите на учениците? Човешките умове лесно се очароват от сатанинските лъжи и тези произведения пораждат нежелание да се размишлява въху Божието слово, което, ако човек приеме и оцени, ще му осигури вечен живот. Вие сте създания на навика и трябва да помните, че добрите навици са благословение както за вашия характер, така и за доброто влияние над другите. Но веднъж възприети, действат с деспотична сила и заробват умовете. Ако никога не бяхте прочели нито една дума от тези книги, днес щяхте да бъдете много по-напреднали в разбирането на книгата, която над всички дурги книги заслужава да се изучава и единствено дава правилно разбиране за по-висшето образование.
Фактът, че е стар обичай сте включили тези автори наред с учебниците си, не е аргумент. Дългото им ползване не ги препоръчва като безопасни и необходими. Те са завели хиляди там, където Сатана заведе Адам и Ева – при дървото на познанието, от което Бог ни е забранил да ядем. Причина са някои ученици да изоставят изследването на Библията, за да учат нещо несъществено. Ако така възпитани ученици се подготвят да работят някога за човешки души, то те ще трябва да изоставят много от заученото. Ще им бъде трудно, защото в умовете им противни идеи вече са пуснали корени като бурени в градина и като последица от това някои никога няма да могат да правят разлика между добро и зло. Доброто и злото са били смесени в работата им. Пред тях са били издигнати човешки образи и теории, така че, опитвайки се да поучават другите, малкото истина, която могат да кажат, е вплетена с мнения, изказвания и дела на хора. Думите на хора, показващи явно, че не познават Христос на практика, нямат място в нашите училища. Те спъват правилното образование.
Вие имате Словото на живия Бог и ако поискате, може да получите дара на Святия Дух, Който ще го направи сила за онези, които вярват и се покоряват. Работата на Святия Дух е да води във всяка истина. Когато сте зависими от Божието слово и разчитате на него със сърце, ум и душа, връзката за общуване ще е безпрепятствена. Дълбокото, усърдно изучаване на Божието слово под ръководството на Святия Дух ще ви достави прясна манна, чиято употреба ще бъде резултатна. Усилието на младите за дисциплиниране на ума за високи и святи постижения ще бъде възнаградено. Постоянните в това, онези, които си поставят за цел да проникнат в Божието слово, са подготвени да станат Божии съработници.
Светът признава за учители хора, които Бог не може да използва като безопасни наставници. Те пренебрегват Библията и препоръчват произведенията на безбожни автори, сякаш в тях се съдържат мисли, които трябва да се втъкат в характера. Какво може да очаквате от посяването на такова семе? При изучаването на тези противни книги умовете на учители и ученици се покваряват и врагът посява плевелите си в характера. Не може да бъде другояче. Когато се пие от нечист извор, в организма влиза отрова. Неопитни младежи, получаващи този вид образование, придобиват впечатления, които насочват мислите им във фатални за тяхното благочестие посоки. Младежи от нашите училища са се учили от книги, смятани за безопасни, защото се използват и препоръчват в светските училища. Но от подражаването на светските училища мнозина ученици са излезли като безбожници поради изучаването точно на тези книги.
Защо не издигнете Божието слово над всяко друго човешко произведение? Не е ли достатъчно да се придържате към Автора на всяка истина? Не сте ли доволни да черпите прясна вода от потоците на Ливан? Бог има живи източници на вода за освежаване на жадната душа и складове със скъпоценна храна, за да подкрепи духовността. Учете се от Него и Той ще ви направи способни да отговаряте на онези, които ви запитат за причината на вашата надежда. Мислили ли сте, че по-доброто познаване на казаното от Господа ще повлияе пагубно върху учители и ученици?
В събранието настъпи дълбока тишина и всяко сърце бе убедено. Мъже, които се смятаха за мъдри и силни, видяха, че са слаби и че им липсва познание за книгата, боравеща с вечната съдба на човешката душа.
Тогава Божият вестител взе от ръцете на разни учители книгите, които те изучаваха – някои от тях бяха написани от безбожни автори и съдържаха безбожни мисли – и ги постави настрана, казвайки: „Никога в живота ви изучаването на тези книги не е било за вашето сегашно добро или напредък или за бъдещето ви вечно добро. Защо изпълвате рафтовете си с книги, които отвличат ума от Христос? Защо харчите пари за нещо, което не е хляб? Христос ви казва: „Научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце.“ Вие имате нужда да ядете от Хляба на живота, Който слезе от небето. Имате нужда да бъдете по-прилежни ученици в изучаване на Божието слово и да пиете от Живия Извор. Черпете, черпете от Христос чрез усърдна молитва. Добийте всекидневна опитност в ядене на плътта и пиене на кръвта на Божия Син. Човешки автори никога не могат да задоволят големите ви нужди за това време. Но като наблюдавате Христос, Начинателя и Завършителя на вашата вяра, ще се преобразите в Неговото подобие.“
Слагайки Библията в ръцете им, той продължи: „Вие малко познавате тази книга. Не познавате Писанията, нито Божията сила, нито разбирате голямата важност на вестта, която трябва да се разнесе сред един загиващ свят. Миналото е показало, че и учители, и ученици знаят много малко за страшните истини, жизнено важни за това време. Ако третата ангелска вест бъде прогласена на мнозина по всички линии на мнозина заемащи поста учители, тя не ще бъде разбрана от тях. Ако имахте познанието, идващо от Бога, цялото ви същество би проповядвало истината за живия Бог на един мъртъв от грехове и престъпления свят. Но книги и списания, които съдържат малко неща от истината за това време, се вдишват и хората стават твърде „мъдри“, за да следват думите „така говори Господ“.
Всеки учител трябва да издига истинския Бог, но мнозина от стражите спят. Те са като слепци, водещи слепци. Но денят Господен е точно пред нас. Той се прокрадва като крадец и ще изненада всички, които не бодърстват. Кои между нашите учители са будни и като верни стопани на Божията благодат издават сигурен звук с тръбата си? Кои провъзгласяват вестта на третия ангел и подканят хората да се подготвят за велкия ден на Господа? Вестта, която провъзгласяваме, носи печата на живия Бог.
Сочейки на Библията, той каза: „Книгите на Стария и Новия завет трябва да са свързани с подготвянето на един народ, способен да устои в деня Господен. Възползвайте се сериозно от днешните си възможности. Направете словото на живия Бог ваш учебник. Ако това се е правело всякога, то много ученици, които изоставиха Божието дело, сега биха били мисионери. Йехова е единственият истински Бог и Той трябва да бъде почитан и обожаван. Хора, които уважават думите на безбожни автори и учат учениците да ги възприемат, гледат на книгите им като на необходимост в образованието, способстват за намаляване на вярата на учениците в Бога. Тонът, духът, влиянието на тези книги е пагубно за онези, които рзчитат на тях за познание. Над учениците се е упражнявало влияние, което ги е отдалечавало от Христос, Светлината на света, и зли ангели се радват, че тези, които изповядват, че познават Бога, Го отричат, както става в нашите училища. Слънцето на правдата грее над църквата, за да разпръсне тъмнината и да насочова вниманието на Божиите люде към подготовката на онези, които искат да светят като светила на света. Тези, които приемат тази светлина, ще я разберат; тези, които не я приемат, ще се движат в тъмнина, но знаейки в какво се спъват. Човешката душа никога не е в безопасност, освен когато е ръководена от Бога. Тогава тя ще бъде въведена във всяка истина. Христовото слово ще изпълни с жива сила покорните сърца. Чрез прилагането на Божествената истина съвършеният Божествен образ ще бъде възпроизведен и на небето ще се каже: „И вие имате пълнота в Него…“ (Колос. 2:10).

В никакъв случай на учениците да не се позволява да се ангажират с толкова много учене, че да нямат време да ходят на религиозни занимания.