Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Единство в разнообразието – 28 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Божият план чрез разнообразието от дарби. Във всички намерения и дела на Господа няма нищо по-красиво от плана Му да даде на мъжете и жените чудно разнообразие от дарби. Църквата е Неговата градина, украсена с цяло разнообразие от дървета, растения и цветя. Той не очаква от исопа да получи размерите на кедъра, нито пък маслината да достигне височината на величествената палма. Мнозина са получили само ограничено религиозно обучение и обучение на ума, но Бог има работа и за тази категория хора, ако те работят смирено, уповавайки се на Него.
Характери, разнообразни като цветята. От безкрайното разнообразие на растенията и цветята можем да научим важен урок. Всички цветове не са едни и същи по форма и багри. Някои имат свойството да лекуват. Някои са винаги ухаещи. Има изповядващи се за християни, които мислят, че техен дълг е да направят всички други християни като тях самите. Това е човешки, а не Божии план. В Божията църква има място за характери така различни, каквито са цветята в градината. В Неговата духовна градина съществува богато разнообразие от цветя.
Различие по ум и идеи. Каквито и различия да съществуват по ум и идеи, едно нещо трябва да свързва сърце със сърце – обръщането на хората към истината, което привлича всички при кръста.
Специални таланти за специална работа. Един работник може да бъде готов говорител; друг – готов писател; друг може да има дарбата да се моли искрено, сериозно, горещо; друг – дарбата да пее; друг може да има специална сила да обяснява с яснота Божието слово. Но всяка дарба трябва да стане сила от Бога, защото Той работи с работника. На един човек Бог дава мъдрост в словото, на друг – познание, на трети – вяра; но всички трябва да работят под едно и също ръководство, ръководството на Главата. Различието на дарби води до различие в действията, но ,,един и същ е Бог, Който работи във всички” (Коринт. 12:6).
Бог желае Неговите избрани служители да се научат да синхронизират усилията си. На някои може да изглежда, че контрастът между неговите дарби и дарбите на съработника му е твърде голям, за да се обединят в хармонични усилия; но когато помнят, че трябва да бъдат достигнати различни умове и някои ще отхвърлят истината, както е представена от един работник, а ще отворят сърцата си за нея, когато е представена по друг начин от друг работник, те с надежда ще се опитат да работят в единство. Техните таланти, колкото и различни да са, могат да бъдат под контрола на един и същи Дух. Във всяко слово и действие ще се разкриват благост и любов; и когато всеки работник заема вярно определеното за него място, на молитвата на Христос за единството на последователите Му ще бъде отговорено и светът ще познае, че това са Негови ученици…
Работниците в големите градове трябва да действат в различни направления, полагайки всяко усилие, за да постигнат възможно най-добрите резултати.Те трябва да говорят с вяра и да действат по такъв начин, че да правят впечатление на хората. Делото да не се ограничава до техните специални идеи. Твърде много сме правили това в миналото като народ и то е било спънка за успеха на делото. Нека помним, че Господ има различни начини на действие, че Той има различни работници, на които е поверил различни дарби.
Усилията на Сатана да раздели работниците. Когато започнем активна работа за множествата в градовете, неприятелят ще заработи мощно, за да внесе смущение, надявайки се да спре работещите войни. Някои, които не са напълно духовно обърнати, се намират в постоянна опасност да сбъркат и да приемат внушенията на неприятеля като ръководни внушения на Божия Дух.Когато Господ ни е дал светлина, нека ходим в светлината.
Бъдете нащрек. Пазете се от сатанинските планове. Не всички, които работят в делото, ще имат един и същи темперамент, едно и също образование или подготовка, и със сигурност ще работят с противоположни цели, тъй като са различни по характер, освен ако не преживяват покаяние всеки ден.
Всеки ден Сатана провежда своите планове – действия, които ще преградят пътя на свидетелстващите за Исус Христос. И ако живите човешки инструменти, работещи за Христос, не са смирени, кротки и нищи по дух, както са се научили от Исус, те така сигурно ще паднат под изкушението, както е сигурно, че живеят. Защото Сатана бди, той е хитър и изкусен и ако работниците на са в постоянна молитва, ще бъдат уловени ненадейно. Той ще се прокрадне към тях като крадец и ще ги направи свои пленници. След това ще работи в умовете,за да изкриви идеите им и да оформи техните планове. А когато братята видят опасността и заговорят за нея, тези хора се чувстват лично оскърбени и смятат, че някой се опитва да отслаби влиянието им. Един тегли в една посока, друг – точно в противната.
Делото е било спъвано, фалшиви крачки са правени и Сатана е бил доволен. Ако личното Аз не беше така грижливо, нежно подхранвано да не би да не намери достатъчно място да опази своето естествено достойнство, Господ можеше да използва тези различно устроени характери, за да извърши добро и много по-голямо дело. Защото различието на таланти, обединено в Христос, е било именно силата на тяхната полезност. Както различните клонки на лозата те щяха да принесат богати гроздове от скъпоценен плод, ако бяха насочени към стъблото. Щеше да има съвършена хармония в тяхното различие, защото са участници в получаването на храна и тлъстина от Лозата.
На Господ не Му е угодна липсата на хармония между работниците. Той не може да даде Своя Дух, защото те са склонни да следват собствените си пътища, а Господ им представя Своя път. Големи обезсърчения ще дойдат от Сатана и неговата конфедерация на злото, но ,,всички вие сте братя” и оскърбление за Бога е, когато позволявате вашите индивидуални, неосветени черти на характера, да бъдат активно средство за взаимно обезкуражаване.
Съединете се, съединете се. Любов към личното Аз, гордост и самонадеяност са в основата на най-големите изпитания и несъгласия, съществували някога в религиозния свят. Много пъти ангелът ми е казвал: ,,Съединете се, съединете се, бъдете един ум, имайте едно мнение.” Христос е водачът, вие сте братя; следвайте Го.
Борба за върховенство. Свързани в доверие, с връзки на свята любов, братя могат да получават един от друг цялата помощ, която може да получи брат от брата…
Борбата за върховенство може да изяви един дух, който, ако бъде подхранван, в края на краищата ще затвори вратите на Божието царство за онези, които му се отдават. Христовият мир не може да обитава в ума и сърцето на работник, който критикува и намира грешки на друг работник само защото другият не практикува методи, които той счита, че са най-добрите, или защото се смята за неоценен. Господ никога не благославя този, който критикува и обвинява братята си, защото това е сатанинско дело.
Да се ценят дарбите на другите. Братя мои, опитайте се да носите Христовото иго. Слезте от вашите духовни кокили и практикувайте благодатната дарба на смирението. Отстранете всякакви зли предположения и с готовност забелязвайте стойността на Божиите дарби, които Той е дарил на вашите братя.
Различни по темперамент, но обединени в един дух.В нашия дом нямаме никакви различия, никакви нетърпеливи думи. Моите работници са различни по темперамент, различни са и действията и маниерите им, но ние сме съединени в едно и сме обединени от един дух, стремейки се да си помагаме, и се укрепваме един друг. Знам, че не можем да си позволим да бъдем в несъгласие само защото се различаваме по темперамент. Ние сме малки дечица на Бога и Го молим да ни помага да живеем не за да угаждаме на себе си и да имаме свои пътища, но да угаждаме и прославяме Него.