Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Елементи на успех в Божието дело 33 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Призваните от Бога да работят със слово и учение трябва да учат непрекъснато. Необходимо е постоянно да се стремят към усъвършенстване, за да са пример на Божието стадо и да вършат добро на всички, с които са във връзка. Онези, които не виждат нуждата от напредване и самообразоване, няма да растат в благодатта и в познанието за Христос.
Цялото небе е заинтересовано за делото, що се върши на този свят и чрез което ще се подготвят мъже и жени за бъдещия, безспирен живот. Според Божия план хората имат високата чест да са съработници на Исус Христос в делото за спасение на души. Божието слово открива ясно, че в това велико дело е привилегия инструментът да съзнава, че от дясната му страна има Един, готов да му помага при всяко искрено старание да стигне да най-висока морална и духовна квалификация в делото на Господа. Така ще е с всички, които чувстват своята нужда от помощ. Те трябва да гледат на Божието дело като на свещено и всеки ден да принасят на Бога жертва на радост и благодарност за силата на Неговата благодат, чрез която те могат да напредват в духовния живот. Работникът винаги трябва да мисли скромно за себе си, като има предвид колко много случаи е пропуснал поради липса на прилежност и оценяване на работата си. Той не трябва да се обезсърчава, а постоянно да подновява усилията си за изкупване на времето.
Хората, които Бог е избрал да бъдат Негови служители, трябва да се подготвят за работата чрез основно изследване на сърцето и чрез тясна връзка с Изкупителя на света. Ако работата им за печелене на души за Христос не е успешна, то е, защото и техните собствени души не са в ред с Господа. Голям брой от проповядващите Словото са невежи по собствена вина. Те не се квалифицират за делото чрез основно познаване на Писанията. Не съзнават важността на истината за това време, затова и истината не е за тях жива действителност. Ако бяха смирили сърцата си пред Бога, ако бяха живели според Писанията със смиреномъдрие, тогава биха имали по-ясна представа за Образеца, от който трябва да копират. Но те не гледат към Начинателя и Завършителя на тяхната вяра.

Победа над изкушението
Не е необходимо човек да отстъпва пред изкушенията на Сатана и така да изнасилва своята съвест и да оскърбява Святия Дух. В Божието слово са предвидени всички средства за Божествена помощ в старанията на човека за победа. Ако той гледа на Исус, ще се променя в добрия Негов образ. Всички, у които Христос пребъдва чрез вярата им, влагат в работата си сила и трудът им е успешен. Те постоянно ще растат и ще стават все по-способни в делата си. Божието благословение, което ще се вижда в този успех, ще свидетелства, че действително са Божии съработници. Но колкото и да напредва някой в духовния живот, той никога не ще стигне до там, че да няма вече нужда от изследване на Писанията, защото в тях се намират доказателствата на нашата вяра. Всички точки на учението, макар и приети като истина, трябва да се сравняват със закона и свидетелството; ако не издържат на този изпит, „няма виделина в тях“.
Великият изкупителен план, както е открит в приключващото дело за тези последни дни, трябва да се изследва обстойно. Сцените, свързани с небесното светилище, трябва да правят такова впечатление в умовете и сърцата ни, че да можем да привличаме вниманието и на други. Всички имат нужда да се запознаят по-добре с умилостивителното дело, което сега се извършва в небето. Когато тази велика истина се вижда и разбира, защитниците й ще работят в хармония с Христос, за да подготвят един народ, който да устои във великия Господен ден, и техните усилия ще имат успех.
Чрез изучаване, размишляване и молитва Божият народ ще бъде издигнат над обикновените, земни мисли и чувства и ще дойде в хармония с Христос и Неговото велико дело за очистване на небесното светилище от греховете на народа. Вярата на Божиите деца ще влезе заедно с Христос в светилището и поклонниците на земята внимателно ще преглеждат живота си и ще сравняват характерите си с великия образ на правдата. Те ще виждат недостатъците си; ще виждат също и нуждата от помощта на Божия Дух, ако искат да бъдат подготвени за великото и тържествено дело за това време, възложено на Божиите посланици.
Христос е казал: „… ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие. Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене и Аз в него. Както живият Отец Ме е пратил и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене“ (Йоан 6:53-57). Колко от онези, които работят със Словото и с учението, ядат Христовата плът и пият Неговата кръв? Колко могат да разберат тази тайна? Сам Спасителят обяснява този въпрос: „Духът е, Който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са“ (ст. 63). Божието слово трябва да е преплетено с живия характер на вярващите го. Единствената съживяваща вяра е тази, която приема и усвоява истината, докато тя стане част от неговото същество и мотивираща сила в живота и дейността му. Исус е наречен Божие слово. Той прие закона на Отца Си, прокара принципите му в живота Си, изяви неговия дух и показа благотворното му влияние в сърцето Си. Йоан казва: „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина“ (Йоан 1:14). Христовите последователи трябва да участват в Христовата опитност. Трябва да приемат и усвоят Божието слово. Те трябва да бъдат променени в неговото подобие чрез силата на Христос и да отразяват Божествените качества. Трябва да ядат плътта и да пият кръвта на Божия Син, иначе няма живот в тях. Духът и делото на Христос трябва да станат дух и дело на Неговите ученици.

Истината в живота
Не е достатъчно истината да се проповядва. Нужно е тя да се практикува в живота. Христос трябва да пребъдва в нас и ние в Него, за да можем да вършим Божието дело. Всеки трябва да има личен опит и да полага лични усилия в печеленето на хора за Бога. Бог иска от всеки да вложи всичките си сили в делото и чрез постоянни усилия да възпита в себе си способност да го извърши успешно. Той очаква от всеки да вложи в сърцето си Божията благодат, за да бъде ясно светило на света. Ако Божиите работници обучават добре силите си, тогава ще могат да работят разумно, с мъдрост и Господ сигурно ще отговори на техните усилия за издигане, облагородяване и спасяване на ближните им. Всички работници трябва да служат с такт и да подчиняват способностите си на влиянието на Божия дух. Тяхната задача е да изучават Словото на Бога и да чуват Неговия глас, който чрез Своите откровения ги изобличава, наставлява или насърчава. Неговият Дух ще ги укрепи като Божии работници да напредват в религиозната опитност. Така те ще бъдат водени стъпка по стъпка към по-големи висоти и радостта им ще бъде пълна.
Докато са ангажирани в делото, което Бог им е дал, те няма да намират време нито пък ще имат желание да прославят себе си. Няма да намират време да негодуват или да се оплакват, защото любовта им ще е насочена към небесните, не към земните неща. Сърце, душа и тяло ще бъдат отдадени в делото на Господа. Няма да работят себелюбиво, но ще се отричат от себе си заради Христос. Ще издигнат кръста Му, защото са Негови истински ученици. Всекидневно ще се хранят от истините на Божието слово и така ще биват подкрепяни за изпълнение на дълга и подготвени да издържат изпитанията, ще станат силни, добре развити мъже и жени с вяра в Христос. Тогава ще бъдат истински синове и дъщери на небесния Цар.
Величието на истината, която те обичат и съзерцават, ще разшири ума, ще укрепи разсъдъка и облагороди характера им. Те няма да са новаци във великото спасително дело, защото ще работят с дадената им от Бога мъдрост. Нито ще бъдат джуджета в религиозния живот, а ще растат във вярата в Христос, техния жив Глава, до пълния ръст на мъже и жени в Исус Христос. Конфликтите с неприятелите на истината само ще укрепват надеждата им и те ще постигнат скъпи победи, защото извикват на помощ могъщия Помощник, Който никога не разочарова скромния молител. Ако усилията им са придружени с успех, те ще отдават всичката слава на Бога. Небето ще се сниши много близо до тях, като ще им съчувства и съдейства. Тогава наистина ще бъдат зрелище за света, за ангелите и за хората. Те са характери, които личат поради чистотата на сърцето и живота си, поради своята решителност, твърдост и ползотворност в Божието дело. Те са Божии благородници.

Издигане над трудности и изпитания
В религиозния живот на всеки човек, който в края ще победи, ще се изпречват страшни трудности и изпитания. Но познаването на Писанието ще дава възможност на Божието чадо да си напомня окуражителните обещания на Бога, които ще го утешават и ще подкрепят вярата му в силата на Всемогъщия. То ще чете: „… не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда“, „та изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос, Когото не сте видели, но обичате; в Когото, макар сега да не Го виждате, вярвате и се радвате с неизказана радост и пълнота от слава“ (Евреи 10:35; 1 Петрово 1:7, 8).
Изпитването на вярата е по-скъпоценно от злато. Всички трябва да научат, че това е част от дисциплината в училището на Христос, необходима за очистването и облагородяването им. Те трябва да понасят твърдо подигравките и атаките на неприятелите и да побеждават всички пречките на Сатана по пътя им. Той ще ги кара да занемаряват молитвата и ще ги обезсърчава и в изучаването на Писанията; ще хвърля омразната си сянка по пътя им, за да скрива от погледа им Христос и небесните привлекателности.
Никой не трябва да върви по пътя си със страх и треперещ, постоянно съмняващ се, сеещ оплаквания. Всички трябва да гледат на Бога, да виждат Неговата доброта и да се радват в Неговата любов. Мобилизирайте всичките си сили, за да гледате нагоре, а не надолу към вашите трудности и никога няма да пропаднете по пътя. Скоро ще видите зад облака как Христос подава ръка, за да ви помогне. От вас ще се иска само да протегнете своята ръка с проста вяра и да Го оставите да ви води. Доверите ли се, тогава чрез вярата си в Исус ще се и обнадеждите. Светещата от Голготския кръст светлина ще ви открие Божията висока цена за човешката душа и признавайки тази цена, вие ще пожелаете да отразявате светлината и върху други в света.
Да си създадеш велико име между хората, е като букви, написани на пясъка; но неопетненият характер ще остане за цялата вечност. Бог ви дава разум и способност да схванете Неговите обещания, а и Исус е готов да ви помогне да оформите силен, хармоничен характер. Хората с такъв характер никога не бива да се обезсърчават при неуспех в светските работи. Те са „виделината на света“. Сатана не може да унищожи или омаловажи излъчваната от тях светлина.
Бог има работа за всеки. Не е според Неговия план душите да бъдат подкрепени в борбата на живота чрез човешко съчувствие и човешки похвали. Според Него те трябва да излязат вън от стана и да понасят укорите на хората, да се подвизават в добрия подвиг на вярата и с Божията сила да устояват при всички трудности. Бог ни е дал на разположение всички небесни съкровища чрез дара – Своя Син, Който е напълно способен да ни издига, облагородява и прави годни за полезна работа в този живот и за святото небе. Той дойде на нашия свят и живя така, както изисква Неговите последователи да живеят. Води живот на себеотрицание и постоянна саможертва. Ако ние сме себелюбиви, търсим спокойствие и задоволяване на наклонностите си, а не полагаме всички усилия да съдействаме на Бога в чудесното дело да се издигнем, облагородим и очистим, за да станем деца на Бога, значи, че не отговаряме на Неговите изисквания, постоянно губим в този живот и евентуално ще изгубим и бъдещия безсмъртен живот.
Бог желае да работите не като се подценявате или обезсърчавате, но с най-силна вяра и надежда, с веселие и радост, представяйки Христос на света. Христовата религия е радост, мир и щастие. Като изследваме Писанията и виждаме безкрайното снизхождение на Отца, изразено в това, че даде Исус на света, за да имат вечен живот тези, които вярват в Него, с всичката сила на нашето същество трябва да отдадем слава, чест и хвала на Този, Който прояви неизказана любов към земните Си чада.