Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ЕМОЦИОНАЛНИ ФАКТОРИ – 15 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

15
ЕМОЦИОНАЛНИ ФАКТОРИ
ПОСЛУШАНИЕТО КЪМ БОГА ИЗБАВЯ ОТ СТРАСТИТЕ И ОТ ИМПУЛСИВНИТЕ ПОСТЪПКИ. Послушанието към Бога означава свобода от робията на греха, избавление от човешки страсти и от импулсивни постъпки. Човекът може да се изправи като победител над самия себе си, победител на собствените си склонности, победител над „силите и управниците на мрака в този свят и на духовното нечестие в поднебесната“.

ЕМОЦИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ КОНТРОЛИРАНИ ОТ ВОЛЯТА*. Твоят дълг е да поставиш волята си на страната на Христос. Когато Му подчиниш волята си, Той незабавно те завладява и работи в теб и да желаеш, и да вършиш Неговата добра воля. Естеството ти бива подчинено на контрола на Божия Свят Дух, дори и мислите ти. Ако не можеш да контролираш импулсите, подбудите, емоциите си, както може би желаеш, ти си в състояние да контролираш волята си и по този начин в живота ти може да се постигне цялостна промяна. Когато подчиниш волята си на Христос, животът ти бива скрит с Христос в Бога. Той те свързва със силата, която стои по-високо от всички сили и власти. Получаваш мощ от Бога, която ти помага да се държиш твърдо за Неговата сила. И новият живот – животът на вярата – става възможен за теб.

ЕМОЦИИТЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ РАЗУМА И СЪВЕСТТА. Силата на истината е достатъчна, за да поддържа и утешава във всяка беда. Тя дава възможност на този, който я притежава, да тържествува над нещастието, когато Христовата религия му разкрива своята истинска стойност. Тя подчинява под контрола на разума и съвестта апетита, страстите и емоциите, дисциплинира мислите да текат в правилна посока. И тогава езикът няма да безчести Бога с изрази на греховно роптание.

ВЪРШЕНЕТО НА БОЖИЯТА ВОЛЯ, ПРОТИВОПОСТАВЕНО НА ЧУВСТВАНЕТО И НА ЕМОЦИИТЕ (СЪВЕТ КЪМ МЛАД ЧОВЕК). Не твоите чувства и емоции те правят дете на Бога, но вършенето на Божията воля. Пред теб се открива перспективата да живееш несебелюбив живот, ако Божията воля стане твоя воля. Тогава можеш да застанеш в даденото ти от Бога мъжество и да бъдеш пример за добри дела. Тогава волята ти ще ти помага да поддържаш правилна дисциплина, вместо да нарушаваш разумните принципи. Ще ти помага да поддържаш и ред, вместо да го презираш и животът ти да бъде в хаос чрез собствения ти начин на действие.
Казвам ти в страх Божи: Зная какво можеш да бъдеш, ако волята ти бъде поставена на страната на Бога. „Ние сме съработници на Бога“ (1Коринт. 3:9). Можеш да вършиш Неговата воля временно и вечно и то по такъв начин, че да устоиш на изпитанието пред съда. Ще бъдеш ли изпитан? Ще се окажеш ли верен? Ти си обект на Христовата любов и застъпничество. Ще Му се посветиш ли още сега и ще помагаш ли на онези, които са поставени като стражи, за да пазят интересите на Неговото дело, вместо да им причиняваш скръб и обезсърчение?

НЕСПОКОЙСТВОТО И НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕТО ПРОМЕНЕНИ (УВЕРЕНИЕ КЪМ ЕДИН НЕРЕШИТЕЛЕН ЧОВЕК). Когато приемаш Исус Христос за твой личен Спасител, в теб ще настъпи решителна промяна. Ще бъдеш обърнат към Бога и Господ Исус Христос чрез Светия Си Дух ще застане край теб. У теб няма да съществува повече неспокойното чувство, неудобството и неудовлетворението, които сега изпитваш.
Ти обичаш да говориш. Ако думите ти бяха такива, че да прославят Бога, в тях нямаше да има грях. Но ти не осъзнаваш мира, почивката и насладата, които идват от служенето на Христос. Със сигурност не си посветен човек, за да вършиш Божията воля, затова не можеш да почувстваш насърчителното съживяващо влияние на Светия Дух.
Когато решиш, че не можеш да бъдеш християнин, а в същото време да вършиш неща, които на тебе ти се искат; когато осъзнаеш, че трябва да предадеш волята си на Божията воля, тогава можеш да се съобразиш с поканата на Христос: „Елате при Мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се научете от Мене, защото Съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Защото игото Ми е благо и бремето Ми – леко“ (Матей 11:28-30).

КОНТРОЛ НАД ВЪТРЕШНИТЕ ЕМОЦИИ. Можеш да бъдеш радостен, ако доведеш и мислите си в подчинение на волята на Христос. Не бива да отлагаш. Необходимо е щателно да изследваш собственото си сърце и да умираш ежедневно за личното „аз“.
Възможно е да попиташ: Как бих могъл да владея собствените си действия и да контролирам вътрешните си емоции?
Мнозина, които не изповядват Божията любов, контролират духа си до значителна степен и без помощта на специалната Божия благодат. Те култивират у себе си себевладение и самоконтрол. Това е истински укор за онези, които знаят, че от Бога могат да получат и сила, и благодат, а въпреки това в живота им липсват благодатните дарове на Духа. Христос е нашият Образец. Той беше кротък и смирен. Научете се от Него и подражавайте на Неговия пример. Божият Син бе безгрешен. Трябва да се стремим да постигнем това съвършенство и ще победим, както Той победи, ако застанем отдясно Му.

ЕМОЦИИТЕ СА ИЗМЕНЧИВИ КАТО ОБЛАЦИТЕ. Но да чакаме ли, докато почувстваме, че сме очистени? Не, Христос ни е обещал, че „ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (1Йоаново 1:9). Бог е доказал, че е с вас чрез Словото Си. Не трябва да очаквате появата на някакви прекрасни чувства, преди да повярвате, че Бог ви е чул. Не чувствата трябва да бъдат вашият критерий, защото те са изменчиви като облаците. За основа на вашата вяра трябва да имате нещо солидно. Словото на Господа е Слово, притежаващо безкрайна сила, на която можете да разчитате. Бог казва: „Искайте и ще получите“. Гледайте към Голгота! Не каза ли Исус, че е вашият Защитник? Не каза ли, че ако поискате нещо в Неговото име, ще го получите? Не сте зависими от собствената си доброта, нито от добрите си дела. Вие трябва да сте зависими от Слънцето на правдата, като вярвате, че Христос е отнел греховете ви и е всадил във вас Своята праведност.

ЕМОЦИИТЕ НЕ СА СИГУРНА ЗАЩИТА. Чувствата са често пъти измамни. Емоциите не са сигурна защита, защото са променливи и са зависими от външни обстоятелства. Мнозина се мамят, разчитайки на сензационни впечатления. Но пробата е какво ВЪРШИШ за Христос? Какви жертви правиш? Какви победи печелиш? Една победа над егоистичния дух, едно противопоставяне на изкушението да занемариш дълга си, една покорена страст или пожелание, радостно послушание на волята на Христос – това са много по-големи доказателства, че сте Божие чедо, отколкото от време на време прояви на набожност и емоционална религия.

ХРИСТИЯНИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАВИСИМИ ОТ ЕМОЦИИ* (ЗАБЕЛЕЖКА ПОД ЧЕРТА: * Виж Приложение А „Съвети към една депресирана жена на средна възраст“ и Приложение Б „Безусловно доверие, независимо от промените в емоционалната атмосфера“.). Божиите чеда не трябва бъдат зависими от чувства и емоционалност. Когато се колебае между надежда и страх, сърцето на християнина бива наранено; защото Бог е дал на християните безпогрешно доказателство за Своята любов… Той иска да вършат работата, която им е дал. Тогава сърцата им ще бъдат в Неговите ръце като свещени арфи и всяка тяхна струна ще звучи в хвала и благодарност към Този, Който бе изпратен от Бога, за да понесе греховете на света.

ХРИСТОС НИ ДАВА ПОБЕДА НАД ЕСТЕСТВЕНИТЕ СКЛОННОСТИ. Христос дойде на този свят и живя според Божия закон, за да може човекът да владее напълно своите естествени склонности, покваряващи душата. Великият Лекар на душата и тялото ни осигурява победа над бушуващите в нас страсти. Той е осигурил всяко средство, за да може човекът да притежава съвършен характер.

ВЪЗТОРГЪТ НА ЧУВСТВАТА НЕ Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ОБРЪЩАНЕ КЪМ БОГА. Сатана кара хората да мислят, че понеже са почувствали някаква възбуда на чувствата, са покаяни. Но животът им не е променен. Постъпките им са същите както преди. Делата им не говорят за добри плодове. Те се молят често и дълго и постоянно обръщат внимание на чувствата, които са изпитали в даден момент. Но те не живеят нов живот. Измамени са. Тяхната опитност не е по-дълбоко от чувствата. Те градят върху пясък и когато дойдат насрещни ветрове, „къщата“ им ще бъде разрушена.

ЧУВСТВОТО НА НЕСПОКОЙСТВО ПОНЯКОГА Е ЗА ДОБРО. Чувствата на неспокойство, носталгия или самотност може би са за ваше добро. Вашият небесен Баща иска да ви научи да Го потърсите и да намерите в Него дружбата, любовта и утехата, която ще задоволи и най-пламенните ви надежди и желания… Единствената ви безопасност и щастие са в това да направите Христос свой постоянен съветник. Можете да бъдете щастливи в Него, дори ако нямате никакъв друг приятел в този голям свят.

ГОСПОД ИСКА ДА СМУТИ УМА. Христос вижда, че хората са така погълнати от светски грижи и смущения в бизнеса, че нямат време да се запознаят с Него. За тях небето е неизвестно място, защото са го изгубили от мислите си. Незапознати с небесните неща, те се изморяват да слушат за тях. Не им е приятно, когато умът им биват смущаван по отношение на тяхната нужда от спасение и предпочитат да участват в забавления. Но Господ иска да смути умовете им, за да им бъде помогнато да се заемат с вечните реалности. Той е много сериозен с тях. Скоро, много скоро всички ще Го познаят, независимо дали желаят това или не.

ДА НЕ БЪДЕМ ПОГЪЛНАТИ ОТ ВЗИРАНЕ В СОБСТВЕНИТЕ СИ ЧУВСТВА. Не е мъдро да се взираме в себе си и в чувствата си. Ако правим това, неприятелят ще ни представя трудности и изкушения, които отслабват вярата и унищожават куража. Да изследваме щателно емоциите си и да даваме път на чувствата си, това означава да подхранваме съмнение и да си навличаме безпокойства. Трябва да отклоняваме погледа си от собственото „аз“ и да го насочваме към Исус.