Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здраве и успех – 69 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Здраве и успех – 69 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Тъй като умът и душата намират израз чрез тялото, то както умствената, така и духовната сила са до голяма степен зависими от физическата сила и активност; всичко, що допринася за физическото здраве, допринася и за развитието на силен ум и добре балансиран характер. Без здраве никой не може да разбира ясно и пълно задълженията както към себе си, така и към ближните или към Твореца. Затова за здравето си трябва да се грижим така вярно, както се грижим и за характера. Познаването на физиологията и хигиената трябва да бъде в основата на всяко образование (“Възпитание”, стр. 195).

НАУКА ЗА ЖИВЕЕНЕ
Какво да се направи, за да се спре вълната на болестите и престъпленията, която влече нашия род надолу към гибел и смърт? Голямата причина за злото трябва да се търси в отдаването на апетита и страстите, затова първата и най-велика задача на реформата е да бъдат научени и практикувани уроците на въздържание и себеконтрол.
За да се осъществи в обществото трайна промяна към по-добро, възпитанието на масите трябва да започне още от ранните години. Навиците, оформени в детството и младежката възраст, придобитите вкусове, извоювания себеконтрол, принципите, внедрени още от люлката, почти със сигурност определят бъдещето на мъжа или жената. Престъпленията и корупцията, причинени от невъздържанието и липсата на морална сила, биха могли да бъдат предотвратени чрез правилното обучение на младежите.

Здраве и себеконтрол
Едно от най-великите помощни средства за усъвършенстването на чист и благороден характер у младежите, даващо им сили да контролират апетита и да се въздържат от унизителни крайности, е доброто физическо здраве. А от друга страна, самите навици на себеконтрол са жизнено необходими за поддържането на здравето.
Много е важно мъжете и жените да бъдат наставлявани в науката на човешкия живот и за най-добрите средства за запазването и придобиването на здраве. Най-вече младостта е времето за натрупване на знания, които да се практикуват през целия живот. Младостта е времето за установяване на добри навици, за поправяне на вече придобитите лоши навици, за придобиване и поддържане силата на себеконтрол, както и за съставянето на планове и привикването на личното “аз” да съобразява всички постъпки на човека с изискванията на Божията воля и с благополучието на нашите ближни като Божии творения…
Исус не изключва изискванията на тялото. Той зачиташе физическото състояние на човека и обикаляше да лекува болните, да възстановява загубените им сили и да облекчава породеното от това страдание…

Животът – нещо поверено за съхранение
На младежите трябва да бъде показано, че те нямат свободата да правят с живота си каквото пожелаят. Сега той им е поверен, но малко по малко ще дойде времето, когато ще им се иска сметка за него. Бог няма да сметне за невинни онези, които са се отнасяли леко с Неговите скъпоценни дарби. Изкупителят на света е платил безпределна цена за тях и техният живот и таланти Му принадлежат, И накрая те ще бъдат съдени според вярното или невярното стопанисване на капитала, който Бог е поверил на грижата им. Младите трябва да бъдат поучавани, че колкото повече са надарени със средства и възможности, толкова по-тежка е отговорността им за Божието дело и толкова повече работа се изисква от тях. Ако така младежите бъдат доведени до съзнанието да почувстват отговорностите си към Създателя, и да стопанисват поверения им скъпоценен живот, те ще се поколебаят, преди да се хвърлят във водовъртежа на разпуснатостта и престъплението, които поглъщат толкова много обещаващи млади хора в нашия век (“Ривю енд Хералд”, 13 декември 1881 г.).