Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здравни принципи – 16 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЗАПОЧНЕТЕ РАНО ЗДРАВНОТО ОБУЧЕНИЕ.
Създателят на човека е сътворил телата ни като жива машина. Всяка
функция е създадена чудно и мъдро. А Бог се е заклел да пази тая човешка
машина здрава, ако човекът се подчинява на Неговите закони и Му
сътрудничи…. Ние можем да съзерцаваме и да се възхищаваме от Божи-
ето творение в природата, но най-чудно създаден е човешкият организъм.
Още от първия проблясък на разум човешкият интелект трябва да се
запознава с физиката. Тук Йехова е дал за образец Себе Си, тъй като
човекът е създаден по Божи образ. (103.2)
Първото знание, което трябва да получи юношата, е как да пази тялото
си здраво. (103.3)
УРОЦИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННА ВАЖНОСТ.
В ранното обучение на децата много родители и учители пропускат да
разберат, че най-голяма важност трябва да се отдаде на физическата
подготовка, за да се развие здраво тяло и здрав дух. (103.4)
Бъдещото щастие на вашите семейства и благосъстоянието на обществото
до голяма степен ‘зависят от физическото и моралното възпитание,
които децата ви получават в първите си години. (103.5)
РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА РАЗБИРАТ И ИЗУЧАВАТ ФИЗИОЛОГИЯТА.
Ако самите родители придобият знание и разбират важността на практическото
възпитание на скъпите си деца, ще видим по-различен ред на
нещата сред юношите и децата. Децата трябва да бъдат учени да познават
собствените си тела. Малцина са юношите, които имат някакво определено
знание за тайните на човешкия живот. Знаят малко за човешкия
организъм.
Давид казва: „Ще Те хваля, защото чудно и страшно съм създаден.“
103.6)
Научете децата си да проследяват причината до следствието. Покажете
им, че ако нарушават законите на своя организъм, трябва да плащат тази
вина със страдания и болести. Ако в усилията си не виждате особен успех,
не се отчайвайте, а търпеливо поучавайте ред след ред, предписание след
предписание, тук малко, там малко … Не отстъпвайте, докато не спечелите
победата. Продължавайте да учите децата си относно собствените им тела
и грижата за тях. Безгрижието за телесното здраве води до безгрижие и
в моралния характер. (104.1)
ЗДРАВОСЛОВНОТО ЖИВЕЕНЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЕМЕЕН ВЪПРОС.
Здравословното живеене трябва да стане семеен въпрос. Родителите
трябва да се събудят за дадените им от Бога отговорности. Нека изучават
принципите на здравната реформа и да учат децата си, че само пътеката на
себеотрицанието е безопасна. Мнозинството от земните обитатели с пренебрегването
на физическите закони унищожават силите си за себевладение
и способностите си за оценка на вечните ценности. Като своеволно остават
невежи за собственото си тяло, те водят и децата си по пътя на себеугаждането
и така подготвят пътя за тях да понесат вината за престъпването на
природните закони. (104.2)
ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ.
Физическата подготовка, развитието на тялото, е нещо много по-лесно
прието от духовното възпитание. Отглеждането на бебето, играта навън,
работата в работилницата, сеенето на семето и ‘събирането на реколтата –
всичко това е физическа подготовка. При нормални и благоприятни условия
едно дете естествено добре развива здрави и силни телесни органи. Но в
духовен аспект детето също трябва да бъде внимателно подготвено. (104.3)
ПОСЛУШАНИЕТО КЪМ ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ НОСИ ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ.
Нашите деца трябва да гледат интелигентно на физиката си .. Може да
са в ранна възраст, но с търпеливо наставление може да бъдат научени
да се покоряват на законите на своя организъм, ако искат да бъдат свободни
от болки и болести. Те Трябва да разбират, че животът им не може
да бъде полезен, ако са осакатени от болест. Нито могат да угодят на Бога,
ако си нанесат страдания с пренебрегване на здравните закони. (105.1)