Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМА – 01 – Ум, характер и личност – Елена Вайт – (Елън Уайт)

ЧАСТ I
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМА

1
ВАЖНОСТТА ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМА
НАЙ-ПРИЯТНАТА РАБОТА. Да се занимаваш с ума – това е най-приятната работа, в която са участвали някога хора.

ДА СЕ ПОЗНАВАТ ЗАКОНИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ УМА И ТЯЛОТО. Задължение на всеки човек, както заради самия него, така и заради обществото, е да бъде информиран по отношение законите на живота и съзнателно да се съобразява с тях. Всички трябва да бъдат запознати с най-удивителното от всички творения – човешкото тяло. Необходимо е да разбират функциите на различните органи и зависимостта им един от друг за здравословното им функциониране. Трябва да се изучава влиянието на ума върху тялото и на тялото върху ума, както и законите, които ги управляват.

ОБУЧАВАЙТЕ И ДИСЦИПЛИНИРАЙТЕ УМА. Независимо кой сте… Господ ви е благословил с интелектуални способности, които могат да се усъвършенстват в твърде широки граници. Развивайте ги със сериозно постоянство. Обучавайте и дисциплинирайте ума чрез учене, наблюдаване, размишляване. Не можете да се срещнете с Божия ум, ако не поставите в употреба всяка сила на своя. Умствените способности ще се засилят и развият, ако действате в „страх Божи“, в смирение и със сериозна молитва. Решителната цел постига чудеса.

ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ДИСЦИПЛИНИРАНИЯ УМ. Трябва да се практикува самодисциплина… Когато бъде добре култивиран, един обикновен ум ще постигне много повече и ще се справи с по-висша работа, отколкото и най-високообразованият ум и най-големият талант, оставен без самоконтрол.

ДА СЕ РАЗВИВА УМЪТ – ТОВА Е ПЪРВОСТЕПЕННА РАБОТА. Бъдещето на обществото се определя от днешните млади хора. В тях виждаме бъдещите учители, законодатели и съдии, водачите на народа, което предопределя характера и съдбата на нацията. Колко е важна тогава мисията на онези, които трябва да формират чрез навици и влияние живота на подрастващото поколение.
Да се възпитават и развиват умове, това е най-великата задача, поверявана някога на хора. Времето на родителите е твърде ценно, за да бъде прахосвано в задоволяване на апетита или в трупане на богатство и за мода. Бог е поставил в ръцете им скъпоценните млади хора не само за да бъдат подготвени да заемат полезно място в този живот, но и да бъдат подготвени за небето.

ПОЛЕЗНОСТТА НА УЧИТЕЛЯ ЗАВИСИ ОТ ОБУЧЕНИЯ УМ. Полезността на учителя зависи не толкова от фактическото количество на неговите постижения(познания), колкото от стандарта, който си поставя за цел. Истинският учител не се задоволява с мъгляво мислене, с ленив ум или неточна и разхвърляна памет. Той постоянно се стреми към по-високи постижения и по-добри методи. Животът му е постоянен растеж. В работата на такъв учител винаги има свежест, стимулиращи сили, които пробуждат и вдъхновяват неговите ученици.

ТОЙ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ НАЙ-ВИСОК УМСТВЕН И МОРАЛЕН СТАНДАРТ. Да познава човек себе си – това е голямо познание. Учителят, който правилно оценява себе си, ще позволи Бог да оформя и дисциплинира неговия ум. Ще признава Източника на своята сила…
Самопознанието води към смирение и доверие в Бога, но не заема мястото на усилията за самоусъвършенстване. Човек, който разбира собствените си недостатъци, няма да щади никакво усилие, за да постигне възможно най-високия стандарт на физическо, умствено и морално съвършенство. В обучаването на младежта не трябва да участват хора, които се задоволяват с по-ниски образци.

ПОДГОТВЯ ЗА ВЕЧНОСТТА. В своята работа трябва да постъпвате както земеделеца, трудещ се за плодовете на земята. На пръв поглед той хвърля семето. Но, заровено в почвата, то пуска зародиш. Мощта на живия Бог му дава живот и сила и се появяват „първо стебло, след това клас, а после и пълно жито в класа“ (Марко 4:28). Изучавайте този удивителен процес. О, толкова много има да се научи, толкова много да се разбере! Ако усъвършенстваме и обогатяваме ума си до предела на неговите възможности, ще продължаваме и през вечните векове да изучаваме пътищата и делата на Бога и ще знаем все повече и повече за Него.

ХРИСТИЯНСКАТА НАУКА И УМЪТ. Има една наука – християнството, която трябва да бъде овладяна – наука толкова по-дълбока, по-обширна и по-висша от всяко човешко познание, колкото небесата са по-високо от земята. Умът трябва да бъде дисциплиниран, възпитан и обучен; защото човеците трябва да служат на Бога по начини, които не са в хармония с вродените наклонности. Често пъти обучението и възпитанието на цял един живот трябва да бъдат отхвърлени, за да може човекът да стане ученик в училището на Христос. Сърцето трябва да бъде възпитано на непоколебимост в Бога. Стари и млади трябва да формират навици на мислене, които ще им дадат възможност да се съпротивяват на изкушението. Трябва да се научат да гледат нагоре. Принципите на Божието слово – високи колкото небето, и обхващащи вечността – трябва да бъдат разбрани, за да се прилагат в ежедневния живот. Всяка постъпка, всяка дума, всяка мисъл трябва да бъде в съгласие с тези принципи.

НАПРЕДВАНЕ САМО ЧРЕЗ БОРБА. Никоя друга наука не може да се сравни с тази, която развива Божия характер в живота на човека. Хората, станали последователи на Христос, откриват у себе си нови подбуди, нови мисли и нови действия. Но те могат да напредват само чрез борба, защото имат един неприятел. Той винаги се бори срещу тях, предлагайки им изкушения, които карат душата им да се съмнява и да греши. Съществуват също и унаследени и придобити наклонности към зло, които е необходимо да бъдат победени. Апетитът и страстите трябва да бъдат доведени под контрола на Светия Дух. Няма да има край борбата, докато се намираме пред прага на вечността. Но макар постоянно да има битки, в които трябва да се борим, има и скъпоценни победи за спечелване. А триумфът над собственото „аз“ и над греха е от по-голяма стойност, отколкото човекът може да оцени.

ДЪЛГЪТ НА ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН Е ДА РАЗВИВА УМА СИ. Дълг на всеки християнин е да придобива навици на ред, усърдие и експедитивност. Няма никакво извинение за бавното и нескопосаното вършене на работа от какъвто и да било характер. Когато човек е винаги зает с работа (а работата никога не е свършена), то е защото умът и сърцето не са вложени в нея. Човек, който е бавен, който работи неподготвен или нанася вреда, трябва да осъзнае, че тези недостатъци е необходимо да бъдат коригирани. Той трябва да упражнява ума си в планиране как да употребява времето си така, че да постигне най-добрите резултати. Чрез мъдрост и подходящ метод някои биха постигнали за пет часа толкова, колко другите за десет.
Някои хора, ангажирани с домашна работа, са винаги заети – не защото имат много да вършат, но защото не планират нещата така, че да пестят времето си. Чрез своята бавност и мудност те превръщат съвсем малкото работа в огромно количество пропиляно време. Но всички, които желаят, могат да победят тези навици на суетене и бавене. Нека в работата си се научат да имат определена цел. Решете колко време се изисква за изпълнението на дадена задача, а след това положете всяко усилие, за да я извършите за точно определеното време. Упражняването на волята ще направи ръцете по сръчни.

ДА СЕ ТРЕНИРА ВСЯКА СИЛА НА УМА И ТЯЛОТО. Бог е дал мозък на всяко човешко същество. И желае той да бъде употребяван за Негова прослава… Ние нямаме мозъчна сила или разсъдъчни способности в неограничени размери. Трябва да възпитаваме и да развиваме всяка способност на мозъка и тялото – човешкото тяло, което Христос е изкупил, – за да можем да го ползваме по най-добрия възможен начин. Трябва да правим всичко необходимо, за да укрепваме тези сили, защото на Бога е угодно да ставаме все по-добри и по-ефективни Негови сътрудници.

ЧОВЕК Е ПРЕЦЕНЯВАН ПО НИВОТО НА РАЗВИТИЕ НА УМА. Никога не мислете, че сте научили достатъчно и че вече можете да се отпуснете. Вашето образование трябва да продължи през целия ви живот. Всеки ден трябва да се учите и да поставяте в практическа употреба придобитите познания.
Подобието между необработената нива и необучения ум е поразителна. Децата и младежите вече имат в умовете и в сърцата си семена на поквара, готови да избуят и да донесат своята жетва на упадък. Затова е нужна най-голяма грижа и бдителност за развиването на ума и за складирането на скъпоценните семена на библейските истини в него.

ПРИДОБИВАНЕ НА ПОЗНАНИЯ И УМСТВЕНА КУЛТУРА. Успехът ни в придобиването на познания и умствена култура зависи от правилното използване на времето. Култивирането на интелекта не трябва да бъде спъвано от бедност, от скромен произход или от неблагоприятна обстановка… Разумно обмислената цел, системната работа и постоянната икономия на време ще дадат възможност на хората да придобиват познания и да развиват умствените си способности. Това ще ги подготви за почти всяко положение, дейност и полезност в живота.

РАЗБИРАНЕТО НА ДУШЕВНОСТТА Е ОТ ГОЛЯМА СТОЙНОСТ ПРИ БОРАВЕНЕТО С БОЛНИ. Голяма мъдрост е нужна при боравенето с болести, причинени от умствени разстройства. Наранената, болна душа и обезкураженият ум се нуждаят от меко третиране… Съчувствието и тактичността често пъти се оказват от по-голяма полза за болния, отколкото и най-умелото лечение, проведено по студен и безразличен начин.

РАЗБИРАНЕТО НА ДУШЕВНОСТТА И НА ЧОВЕШКАТА ПРИРОДА ПОДПОМАГАТ ДЕЛОТО НА СПАСЕНИЕТО. Решете да бъдете толкова полезни и ефективни, колкото Бог ви призовава да сте. Бъдете акуратни, усърдни и верни във всичко, което предприемате. Възползвайте се от всяко предимство, което е във вашите възможности, за да засилите своя интелект. Нека изучаването на книги бъде съчетано с полезен личен труд. Чрез старателни усилия, бдителност и молитва си осигурете мъдростта, която идва отгоре. Това ще ви даде всестранно образование. По този начин можете да усъвършенствате характера си и да спечелите влияние над хората, което би ви дало способност да ги ръководите в пътя на правдата и светостта.
Техници, адвокати, търговци, хора от всички занятия и професии се обучават така, че да бъдат перфектни в своя бизнес. Трябва ли последователите на Христос да бъдат по-малко интелигентни? Трябва ли да изповядват, че са ангажирани в служба на Бога, а да бъдат невежи в начините и средствата, чрез които да бъдат полезни хора? Стремежът да се спечели вечният живот трябва да стои над всяко друго земно съображение. За да се довеждат души до Исус, трябва да притежаваме познание за човешкото естество и ум. Много грижливо обмисляне и гореща молитва се изискват, за да се знае как трябва да се запознават хората с великата тема на истината.

КУЛТИВИРАНИТЕ СИЛИ УВЕЛИЧАВАТ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЛУЖЕНЕТО НИ. Чрез липсата на решение да се заемат със себе си и да се реформират, някои хора могат да си изградят стереотипен погрешен начин на действие. Но ако култивират способностите си ще могат да вършат възможно най-добрата служба. Тогава ще открият, че са нужни навсякъде. Ще бъдат оценявани високо във всичко, за което са достойни.

МОЖЕМ ДА ПОСТИГНЕМ ПОЧТИ СЪВЪРШЕНСТВОТО НА АНГЕЛИТЕ. Господ е дал на човека капацитет за постоянен напредък и развитие. Дарил му е всяка възможна помощ в работата му. Чрез осигурената ни Божествена благодат можем да стигнем почти до съвършенството на ангелите.