Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изучаване на пророчествата – 24 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Изучаване на пророчествата

С необикновен интерес изучаваше Даниил и Откровението, като си служеше със същите принципи, както при изучаването на другите части на Писанието. И за голяма своя радост откри, че пророческите символи могат да бъдат разбрани. Видя, че изпълнените вече предсказания са се сбъднали буквално; че всички различни образи, сравнения, притчи и други или са направо обяснени в непосредствената им връзка, или пък думите, с които са изразени, са по-точно обяснени на други места, и то по такъв начин, че да се разбират буквално. “Така бях убеден”, казва той, “че Библията е система от разкрити истини, дадени тъй ясно и просто, че и най-простият човек не би се заблудил.” (Блис, стр.70). Свързването на халка след халка от веригата на истината възнагради старанията му, когато стъпка по стъпка проследи големите пророчески периоди. Ангели от небето направляваха мислите му и разкриваха пред ума му Писанията, за да ги разбере.

Вземаше за критерий начина на изпълнението на пророчествата в миналото и съдеше за пророчествата, чието изпълнение предстоеше. Но за духовното царуване на Христос – земно хилядагодишно царство преди края на света – не намери потвърждение. Учението, посочващо едно хилядолетие на правда и мир преди личното пришествие на Господа, изключваше страха от Деня на Бога. Колкото обаче и да се харесваше това на мнозинството, то все пак е в пълно противоречие с ученията на Христос и на Неговите апостоли, заявяващи, че пшеницата и плевелите ще растат заедно до времето на жетвата, до края на света; че “нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече,”,” тъй че,”в последните дни ще настанат усилни времена,” че царството на тъмнината ще продължи да съществува до идването на Господа , когато Той ще го унищожи “с дъха на устата Си” и ще убие “с явлението на пришествието Си” Мат. 13:30,38-41; 2 Тим. 3:13; 2 Сол. 2:8.

Апостолската църква не е вярвала, че целият свят ще преживее духовна промяна и че Христос ще царува духовно. Това учение е станало общоприето едва в началото на ХVIII-тото столетие. Както всяка друга заблуда, и тази е имала лоши последици. Тя учи хората да очакват пришествието на Господа някъде в далечното бъдеще и да не обръщат внимание на знаменията, предизвестяващи неговото приближаване. Така е породила съвсем неоснователно чувство на безгрижие и сигурност и е подвела мнозина да пренебрегнат нужното приготовление за срещата със своя Господ.

Милър откри, че Писанието учи ясно за буквалното, лично идване на Христос. Павел казва: “сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба” 1 Сол. 4:16. И Спасителят заявява: “ще видят Човешкия Син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава”, “защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син” Мат. 24:30,27. Той ще бъде придружен от всички небесни множества. “Синът Човешки ще дойде в Своята слава и всички свети ангели с Него” Мат.25:31. “И ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му” Мат. 24:31.

При идването на Човешкия Син праведните мъртви ще бъдат възкресени, а живите праведни ще бъдат преобразени. Павел казва: “Ето, една тайна ви казвам: не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в не тление и това смъртното да се облече в безсмъртие” 1 Кор. 15:51-53. А в посланието си до Солунците, след като описва идването на Господа казва: “И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа” 1 Сол. 4:16,17.

Христо вият народ не може да приеме царството Му преди Неговото лично пришествие. Спасителят каза: “А когато дойде Човешкият Син в славата Си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол. И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи едни от други, както овчарят отлъчва овцете от козите; и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата. Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете, вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света” Мат. 25:31-34. От приведените по-горе Библейски текстове ние видяхме, че при пришествието на Сина Човешки мъртвите ще бъдат възкресени нетленни, а живите ще бъдат преобразени. Чрез това голямо преобразяване те ще бъдат приготвени да наследят царството; понеже Павел казва: “плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното” 1 Кор. 15:50. Човекът в своето сегашно състояние е смъртен, тленен; но Божието царство ще бъде непреходно, вечно. Затова в сегашното си състояние човек не може да влезе в това царство. Но когато дойде, Исус ще даде на народа Си безсмъртие; и тогава ще повика чадата Си да приемат царството, на което дотогава са били само наследници.

Тези и други такива Библейски текстове доказваха ясно на Милър, че събитията, които се очакваше да настъпят преди идването на Христос, като всеобщото царство на мир и установяването на Божието царство на земята, трябваше да станат след Второто пришествие. След това откри, че всички знамения за времето и за състоянието на света отговаряха на пророческото описание на последните дни. Чрез изучаване на Свещеното Писание бе принуден да стигне до заключението, че времето, определено за съществуването на земята в днешното й състояние, трябва да е към края си.