Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Качествата на продавачът на духовни книги 76 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Щом продаването на християнска литература е мисионерска работа, то трябва да се ръководи от мисионерска гледна точка. Избраните мъже и жени за книгопродавачи трябва да чувстват отговорността на службата си, чиято цел не е печелене на пари, а просвещаване на хората. Цялата тази служба трябва да се върши за прослава на Бога, за да бъдат просветени с истината хората в духовна тъмнина. Себелюбиви принципи, желание за печалби, достойнство или положение да не се споменават между нас.
Книгопродавачите трябва всекидневно да се обръщат към Бога с искането думите и делата им да са ухание от живот в живот, за да излъчват спасително влияние. Мнозина не са успели в книгоразпространяването, защото не са били истински християни, не са познавали духовното обръщане към Бога. Познавали са теорията за това, как трябва да работят, но не са чувствали зависимостта си от Бога.
Продавачи на книги, помнете, че в книгите, които поднасяте на хората, не се съдържа чашата с виното на Вавилон, заблуждаващи учения, но чашата, пълна със скъпоценните истини на изкуплението. Няма ли да пиете от нея самите вие? Вашите умове могат да бъдат пленени от волята на Христос и Той може да постави върху вас Своя надпис. Чрез наблюдаване вие ще се изменяте от слава в слава, от един характер в друг характер. Бог желае да излезете напред и да говорите внушените от Него думи. Той иска да покажете, че цените високо човечеството, изкупено със скъпата кръв на Спасителя. Когато паднете въху скалата и се сломите, ще изпитате Христовата сила, а и хората наоколо ще познаят силата на истината, действаща върху сърцата ви.
На тези, които ходят в училища, за да нсе научат как да работят по-добре за Бога, бих желала да кажа: Помнете, че само чрез всекидневно посвещаване на Бога можете да печелите души. Някои не са могли да отидат на училище, защото са нямали необходимите средства. Но когато станаха синове и дъщери на Бога, заработиха там, където бяха, като се трудеха да спечелят за Бога хората около тях. Макар и без училищно образование те се бяха посветили на Бога и Той работеше чрез тях. Подобно на учениците, призвани от рибарската мрежа да последват Христос, те научиха скъпоценни уроци от Спасителя. Свързаха се с Великия Учител и познанията, които получиха от Писанията, ги направиха способни и годни да говорят на другите за Христос. Така те станаха наистина мъдри, защото не се смятаха за твърде мъдри в техните очи, та да получават наставления отгоре. Обновяващата сила на Святия Дух им даваше практическа, спасяваща енергия.
Знанията и на най-учения човек, ако не се е учил в училището на Христос, е безумие, що се отнася до водене на човешки души при Христос. Господ може да работи само с хора, които приемат поканата: „Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко“ (Матей 11:28-30).

Помощта на Святия Дух
Чрез мнозина от нашите книгоразпространители се е получило отстъпване от правите принципи. Желаейки да постигнат светски предимства, те са се отклонили от истинската цел и от духа на работата си. Никой да не мисли, че външният показ ще повлияе на хората. Той не осигурява най-добри и трайни резултати. Нашата работа е да насочваме умовете към тържествените истини за това време. Само когато нашите собствени сърца са пропити от духа на истините, съдържащи се в книгите, които продаваме, и само когато скромно обръщаме вниманието на хората към тези истини, нашите усилия ще бъдат придружавани от истински успех, защото само тогава Святият Дух, Който убеждава за грях, за правда и за съд, ще присъства, за да вълнува човешките сърца.
Нашите книги трябва дасе поднасят от осветени работници, които Святия Дух може да употреби като свои инструменти. Христос е нашата пълнота и ние трябва да изнасяме истината със скромност и смирение, като оставяме тя да принася своето ухание от живот за живот.
Смирената, гореща молитва ще направи много повече за разпространяването на християнска литература, отколкото всички видове скъпи реклами в света. Ако нашите работници внимават на истинното, живото, реалното; ако се молят за Святия Дух, вярват в Него и се уповават на Него, силата Му ще се излее над тях в силни небнесни струи и на човешките сърца ще се направи силно и трайно впечатление. Тогава, молете се и работете, работете и се молете и Господ ще работи с вас.
Всеки книгоразпространител има голяма и постоянна нужда от службата на ангелите, защото трябва да изпълнява едно важно дело, дело, което той не може да осъществи със собствени сили. Новородените, които се оставят да бъдат водени от Святия Дух, вършейки работата си по примера на Христос, тези, които работят сякаш могат да видят как цялата вселена ги наблюдава, ще бъдат придружавани и поучавани от святи ангели, които ще подготвят път, отивайки преди тях в жилищата на хората. Такава помощ надминава предимствата на всяка скъпа външна показност.
Когато хората осъзнават в какви времена живеят, те ще работят сякаш пред погледа на Небето. Книгоразпространителят ще поднася такива книги, които ще просвещават и укрепват душата. Той ще бъде обладан от духа на тези книги и ще влага цялата си душа в поетата работа. Неговата сила, кураж, успех ще зависят от това, доколко съдържаната в книгите истина е преплетена в собственото му духовно преживяване и доколко е развита в характера му. Когато личният му живот е оформен така, той може да отива и да поднася свещената истина на другите. Пропит от Божия Дух, той ще придобие богат, дълбок опит и небесни ангели ще му дават успех в работата.
На нашите книгоразпространители, на всички, на които Бог е поверил таланти, за да Му съдействат, бих желала да кажа: Молете се! Молете се за по-дълбока опитност. Вървете напред със сърца, смекчени от изучаването на скъпите истини, които Бог ви е дал за това време. Пийте изобилно от водата на спасението, за да бъде в сърцата ви като жив източник, който извира, за да освежава пред загиване души. Тогава Бог ще ви даде мъдрост ,за да работите правилно. Той ще ви направи проводници на Своите благословения. Ще ви помага да разкривате Неговите качества, като предавате на други мъдростта и разбирането, придадени първо на вас.
Моля се на Господа да разберете добре този предмет в цялата му дължина, широчина и дълбочина и да чувствате отговорността си да представите на хората Христовия характер чрез търпение, кураж и твърда правдивост. „И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса“ (Фил. 4:7).