Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Клетвата – 16 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Видях, че някои от Божиите деца допускат грешка по отношение на клетвата и Сатана се възползва от това, за да ги угнетява и да присвоява от тях Господните пари. Думите на нашия Господ „никак да не се кълнете“ не се отнасят за съдебната клетва, а за общите разговори. „Но говорът ви да бъде: „Да, да! Не, не!“ А каквото е повече от това, е от лукавия“ (Матей 5:34, 37). Някои хора обичат да преувеличават, когато говорят. Едни се кълнат в живота си, други – в главата си, вярвайки, че Бог ще ги порази на място, ако това, което казват, не е истина. Точно за подобно най-обикновено кълнене Исус предупреди учениците си.
Над нас са поставени власти и закони, които да ни управляват. Ако не беше така, състоянието на света щеше да е по-лошо, отколкото е в действителност. Някои от законите са добри, други не. Лошите закони се умножават непрекъснато и ние ще бъдем все повече угнетявани. Бог обаче ще поддържа народа Си, за да бъде твърд и да живее според принципите на Неговото слово. Когато човешките закони влязат в противоречие със Словото и Божия закон, ние трябва да послушаме Господа независимо от последствията. Законът в нашата страна, според който един роб трябва да бъде предаден на господаря му, не бива да се изпълнява и ние трябва да понесем последствията от нарушаването му. Робът не е собственост на който и да е човек. Бог е Неговият господар и никой няма право да си присвоява нещо, което принадлежи изключително на Бога, и да го счита за свое.
Видях, че Бог все още оказва влияние при приемането на земните закони. Докато Исус е в светилището, Божият дух задържа управителите и народа. Но Сатана контролира голяма част от множествата на земята и ако нямаше закони, щяхме да преживяваме много страдания. Беше ми показано, че когато действително се наложи и бъдем призовани да дадем свидетелство по законен начин, Божиите чада не нарушават Словото, ако тържествено призоват Бога за свидетел, че това, което казват, е истина и само истина.
Човекът е толкова покварен, че са създадени закони, за да му се търси отговорност. Много хора спокойно лъжат другите, макар че са поучавани и наставлявани от Божия дух, че е страшно да мамят Твореца си. Случаят с Ананий и Сапфира трябва да ни служи за предупреждение. Ако някой даде лъжливо свидетелство, то е дадено не на човек, а на Бога, Който чете в сърцата и знае цялата истина. Според човешките закони лъжливата клетва се счита за голямо престъпление. Бог често е издавал присъди над онези, които се кълнат лъжливо, и докато клетвата е била още на устните им, погубващият ангел ги е унищожавал. Това е трябвало да всее страх сред злосторниците.
Видях, че ако има някой на земята, който да може с чиста съвест да положи клетва, то това е християнинът. Той живее винаги в Божието присъствие и укрепва от Неговата сила. И когато някой важен случай трябва да бъде решен чрез закона, няма друг човек, който да може с по-голямо право да призове Бога, от християнина. Ангелът ми поръча да отбележа, че Бог се кълне в Себе Си (Битие 22:16; Евр. 6:13, 17). Той се закле на Авраам (Битие 26:3), на Исак (Пс. 105:9; Еремия 11:5) и на Давид (Пс. 132:11; Деяния 2:30). Бог изискваше от израилтяните клетва между човек и човек (Изх. 22:10,11). Сам Исус не отказа да свидетелства под клетва. Първосвещеникът Му каза:“Заклевам Те в живия Бог, да ни кажеш Ти ли си Христос, Божият Син? Исус му отговори: „Ти рече“ (Матей 26:63, 64). Ако Исус в Своите поучения бе имал предвид съдебната клетва, Той би укорил първосвещеника и така по най-добър начин би потвърдил учението Си сред присъстващите Негови последователи. Сатана е доволен, че някои представят клетвата в погрешна светлина, защото това му дава възможност да ги угнетява и да присвоява от тях Господните пари. Божиите настойници трябва да бъдат по-мъдри, да обмислят грижливо плановете си и да се подготвят да противостоят на сатанинските примки, тъй като той ще засили атаките си повече от всеки друг път.
Видях, че някои са изпълнени с предразсъдъци спрямо управляващите и законите, но ако не бяха те, нашият свят щеше да бъде в ужасно състояние. Чрез задържащата Си сила Бог влияе върху властите, защото сърцата на всички са в Неговите ръце. Поставени са граници, които те не могат да преминат. Мнозина от управляващите се намират под контрола на Сатана, но аз видях, че Бог има хора сред държавниците, чрез които действа, и някои от тях ще се обърнат към истината. Сега те вършат делото, което Бог им е поверил. Когато Сатана работи чрез своите агенти, се правят такива предложения, че ако се реализират, биха попречили на Божието дело и биха причинили огромни злини. Добрите ангели от своя страна въздействат върху Божиите инструменти, за да се противопоставят на тези предложения с разумни доводи, на които сатанинските агенти не могат да противостоят. Някои от Божиите инструменти ще имат силата да задържат злото до голяма степен. Така делото ще продължи, докато третата ангелска вест извърши своята работа, а във времето на високия вик на третия ангел тези хора ще имат случая да приемат истината и някои от тях ще бъдат духовно обърнати и ще преминат заедно със светиите през времето на скръбта. Когато Исус напусне Светая Светих, Неговият задържащ дух ще бъде оттеглен от управляващите и от народа. Те ще бъдат оставени напълно във властта на злите ангели. Тогава под контрола и съветите на Сатана ще бъдат издадени такива закони, че ако времето не беше кратко, ни една твар не би се спасила.