Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Книгоразпространителят като благовестител 77 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Разумният, богобоязлив, истинолюбив продавач на книги трябва да бъде почитан, защото постът му е равен на поста на проповедника на Словото. Много от нашите млади проповедници, също и тези, които се подготвят за проповедническа служба, ако са истински християни, биха свършили добра работа в книгоразпространяването. Когато се срещат с хората и им предлагат нашите издания, те ще спечелят опит, който не може да се спечели само чрез проповядване. Ходейки от къща в къща, те имат възможност да разговарят с хората, като пръскат уханието на Христовия живот. Опитвайки се така да благославят другите, самите те ще бъдат благословени. Ще спечелят опит във вярата, знанията им върху Святото писание ще се увеличат и постоянно ще се учат как да печелят души за Христос.
Всички наши проповедници трябва да носят със себе си книги, които да предлагат, когато отиват някъде – или да ги я продават, или я подаряват. Подобна активна дейност се вършеше в началото на историята на нашата вест. Проповедниците работеха като продавачи на книги и средствата от продажбата използваха за подпомагане на напредъка на делото в местата, където имаше нужда. Техните изказвания във връзка с този вид на работа могат да бъдат много разумни, защото са имали голям опит в него.
Нека никой не мисли, че е подценяване на неговата служба, когато продава книги с цел да занесе на хората истината. Той върши тази работа по маниера на ап. Павел, който казва: „Вие знаете по какъв наин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас в служене на Господа с пълно смиреномъдрие, със сълзи и с напасти, които ме сполетеха от заговорите на юдеите; как не се посвених да ви изявя всичко, що е било полезно и да ви поучавам публично, и по къщите, като проповядвах и на юдеи, на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Исус Христос“ (Деян. 20:18-21). Красноречивият ап. Павел, на когото Бог се бе изявил по чуден начин, ходел от дом в дом, със смиреномъдрие, с много сълзи и с напасти.

Книгоразпространението води до истинска проповедническа служба
Всички, които желаят да им се даде възможност да се подготвят за истинска проповедническа служба и искат да се посветят безрезервно на Бога, ще открият в продаването на книги възможност да разискват върху доста неща, засягащи бъдещия безсмъртен живот. Така спечеленият опит ще допринесе много в подготовката им за проповедническа служба. Святият Дух е Този, Който подготвя работниците, мъже и жени, да станат пастири на Божието стадо. Поддържайки у себе си мисълта, че Христос е техният придружител, те ще чувстват свято благоговение, свята радост сред всичките си трудни опитности и изпитания. Ще се научат как да се молят, докато работят. Ще се научат на търпение, благост, приветливост и ползотворност. Ще прилагат в живота си истинска християнска вежливост, като помнят, че Христос, техният Придружител, не одобрява груби, нелюбезни слова или чувства. Думите им ще бъдат очистени. Силата на Словото ще се приема като скъп талант, даден им в заем, за да извършат възвишено и свято дело. Човешкият посредник ще се научи как да представя Божествения Придружител, с Когото е свързан. На този невидим, свят Придуржител той ще отдава почит и уважение, защото носи неговото иго и се учи на неговите чисти, святи начини на действие. Вярващите в Божествения Придружител ще се развиват. Те ще бъдат надарени със сила да обличат вестта на истината в свещена красота.
Има хора, които са годни да работят в книгоразпространението, които в това призвание могат да работят много по-резултатно, отколкото в проповедническата служба. Ако Христовият Дух живее в сърцата им, те ще намират случаи да представят Неговото Слово на други и да насърчават вниманието на хората към специалната истина за това време. Тази работа бива поемана от мъже, подходящи за нея. Но някой неблагоразумен проповедник започва да ги ласкае, че те трябва да вложат дарбите си в проповедническата служба. Повлияни от тях, те си изваждат разрешително за проповядване и се получава така, че онези, които биха могли да станат добри мисионери, като посещават семействата по домовете им, за да говорят и се молят с тях, биват отклонявани от работата, за която са годни, за да станат окаяни проповедници. И полето, в което има толкова голяма нужда от работници и в което би могло да се направи голямо добро, бива изоставено.

В домовете на хората
Проповядването на Словото е средство, чрез което Бог възнамерява Неговата предупредителна вест да се провъзгласи на света. В Писанията верният учител е представен като пастир на Божието стадо. Той трябва да се уважава и работата му да се цени. Истинската лекарска мисионерска работа е свързана с проповядването. Така и продаването на книги трябва да е част както от лекарската мисионерска работа, така и от работата по проповядването. На ангажираните в това дело бих желала да кажа: Като посещавате хората, казвайте им, че сте евангелски служители и че обичате Господа.
Не търсете подслон в хотел, а останете в частна къща и се запознайте със семейството. Христос сееше семената на истината където и да се намираше. И вие като Негови последователи можете да свидетелствате за Учителя, като работите за Него край някое домашно огнище. Сближавайки се с хората, често ще откривате някои, които са болни и обезсърчени. Ако се държите здраво за Христос и носите игото Му, вие всекидневно ще се учите от Него как да разнасяте вестта на мир и утеха сред скърбящите и разочарованите, опечалените и съкрушените. Вие може да носочите вниманието на обезсърчените към Божието слово и в молитва да представите болните на Господа. Когато се молите, говорете на Христос като на доверен, многообичан приятел. Държанието ви нека да бъде благо, с приятно достойнство, подобаващо на Божие чедо. Това ще бъде оценено.
Книгоразпространителите трява да могат да дават напътствия и за гледането на болни. Трябва да са запознати с простите методи на лечение. По такъв начин те могат да работят и като лекари мисионери, служейки на душата и тялото на страдащите по всички части на света. Чрез това множество хора биха били благословени чрез молитвите и наставленията на Божиите служители.

Тактични в привличането на човешки души
Необходимо е да оссъзнаем важността на делото по продаване на книги като велико средство за откриване на хора, намиращи се в опасност, и довеждането им при Христос. На книгоразпространителите никога не трябва да се забранява да говорят за любовта на Христос, да разказват своите духовни преживявания в службата си за Господа. Те трябва да са свободни да говорят или да се молят с тези, които са пробудени. Простата история за Христовата любов към човека ще разтваря вратите пред тях, дори и вратите на атеистите.
Когато посещава частните домове, продавачът на книги ще има възможност да чете на хората от Библията или от книгите, които учат на истината. Открие ли хора, търсещи истината, той може да им изнесе библейски часове. Точно от тези библейски часове се нуждаят те. Бог ще употреби в службата Си тези, които по този начин показват голям интерес към загиващите души. Чрез тях той ще предава светлината на готовите да бъдат поучени.
Някои от книгоразпространителите работят с ревност, която не отговаря на познанието им. Поради липса на мъдрост, поради голямото им желание да действат като проповедници и богослови, да наложи да им се поставят някои ограничения. Когато Бог казва: „Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас?“, Божият Дух подтиква сърцата да отговорят: „Ето ме, изпрати мене“ (Исая 6:8). Но помнете, че живият въглен от олтара първо трябва да докосне устата ви. Тогава думите, които ще говорите ще бъдат мъдри и святи. Тогава ще имате мъдрост да знаете какво да казвате и какво да не казвате. Тогава няма да изтъквате умението си като богослови. Ще внимавате да не събудите нападателен дух или да възбудите предразсъдък, като засягате спорни точки от нашето учение. Ще намерите много неща, за които може да се говори, без да възбуждате опозиция, а напротив, ще подтиквате сърцето към по-дълбоко познаване на Божието слово.
Господ иска да привличате човешки души. Следователно не трябва да налагате на хората точки от учението, „като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всекиго, който ви пита за вашата надежда“ (1 Петрово 3:15). Защо със страх? Страх да не би думите ви да издадат дух на самомнение, страх да не се изговорят неразумни думи, да не би думите и поведението ви да не са по примера на Христос. Съединете се здраво с Христос и представяйте истината, както е в Него. Сърцата не могат да не се трогнат от разказа за изкуплението. Когато научите какво представлява кротостта и смирението на Христос, ще знаете какво да говорите на хората, Святият Дух ще ви подсказва какво да говорите. Онези, които осъзнават необходимостта да пазят сърцето под контрола на Святия Дух, ще могат да сеят семе, което ще поникне за вечен живот. Това е делото на книго разпространителят благо вестител.