Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Когато Сатана ти напомня твоето минало, ти му напомняй за неговото бъдеще – Семинар върху пророчествата – Лекция 5 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Тази глава ще разгледа един много важен въпрос. Как един човек става и остава християнин? Как получава прощение и мир; как израства, за да стане победител над греха?
Нека в началото илюстрираме това – когато се чифтосат две маймуни, ще се роди друга маймуна. Същото е и с две котки. Само че, когато двама обърнати християни, които обичат Бога се съберат и се оженят, те не могат да родят друг обърнат християнин! Бебето ще се роди с грешно естество, защо всички хора, родени някога, са родени в грях. И проблемът на света днес е, че всички са грешни! Римл. 3:23 – “Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога.” Казано по друг начин, проблемът на света не е престъпността, войните, неморалността или злоупотребата с наркотици. Това е проблемът с греха! Ако успеем да разрешим този единствен проблем, всички останали ще се разрешат от самосебе си. И причината да имаме такъв проблем е в това, че болшинството от хората са били родени само по веднъж!
Обаче, в книгата Откровение Йоан описва своето видение за една различна картина на Божия народ – Откр. 7:9 “След това видях и ето, голямо множество, което никой не можеше да изброи – от всеки народ и от всичките племена, люде и езици – стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си.” Всички от Божия народ са облечени в бяло. Какво символизират белите дрехи и защо е важно да бъдат носени? – Откр. 3:5 “Който победи, ще се облече така в бели дрехи и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели.” Те са облечени в бяло, защото са победили греха! Това е тема, която преминава през цялото Откровение. Заблежете Откр. 21:7 “Който побеждава, ще наследи тия неща – Аз ще му бъда Бог и той ще Ми бъде син.” Особено важна е победата над звяра. – Откр. 15:2 “И видях нещо като стъклено море, размесено с огън; и, че тия, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.” Малко по-надолу Йоан описва, че “в него никак няма да влезе нещо нечисто…” (Откр.21:27) И така, въпросът е: Как се отърваваме от греха и нечистотата и ставаме християни-победители, облечени в бяло? Единственият отговор на този въпрос е новорождението. Докато това не се случи, необновеното сърце не може да бъде любезно, честно и чисто. Когато човек се новороди, той става ново създание и получава Божията сила и Святия Дух, Който му дава победа. Докато това не стане, нашето грешно естество не може да бъде променено.
Какво можем да направим? В живота ни има само четири неща, които са наистина важни – 1) да се родим; 2) да се новородим; 3) да създадем семейство; и 4) да умрем. Всичко останало е косвено свързано с тези четири неща. Това, за което искаме да говорим е №2 – да се новородим – т.е. делото на очистването живота на грешника чрез Христовата кръв и изпълването му със сила чрез Св. Дух.
След този кратък увод, нека разгледаме трите прости стъпки, необходими за осъществяване на новорождението – 1. Покаяние 2. Изповед 3. Обръщане.

Покаяние
Римл. 2:4 – “Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние?” Какво е покаяние? Това е съжаление за греха, отвращение от греховния живот и желание да се отдалечим от него. Библията казва, че “Божията благост” ни води към това! Хората често чувстват, че са изгубили всяка надежда – искат да вършат правото, искат по-добър живот, но смятат, че Бог никога няма да ги приеме. Бог отговаря: “Ти не можеш дори да пожелаеш това без Мене!” Фил. 2:13 казва, че Бог работи във вас дори и само, за да пожелаете да вършите правото. – “Защото Бог е, Който според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате.” Така че, ако сте човек, който е уморен от греха и вината и сега търси как да служи на Бога в един по-добър живот, свободен от грях и вина, бъдете сигурни, че Божията сила вече работи във вас и ви води към покаяние. Чудесната новина относно тази първа стъпка е, че Бог я прави за вас! Йоан 6:44 – “Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който ме е пратил. И Аз ще го възкреся в последния ден.” Отец ви привлича! Би трябвало да хвалим Бога за това! Това е поради безпределната Му любов към нас. Бог мрази греха, но обича грешниците.
Това е първата стъпка. Някои религии спират дотук и не продължават към стъпки 2 и 3. Само че, религия, която предлага покаяние без да предлага победа е по-лоша от липсата на каквато и да е религия. Ето защо личност, която съгрешава умишлено и не желае истински да изостави греха, започва да закоравява ума си, изпъждайки Святия Дух. Христовата религия не само извинява и прощава, но и ни прави силни и ни дава победа. Няма нужда да бъдете роби на дявола! Има победа в Христос и в Неговата кръв! Затова продължаваме към стъпка втора.

Изповед
След като сте направили първата стъпка – покаянието, втората стъпка е изповедта. Това означава да паднете на колене сами пред Бога, да Му кажете вашите грехове, да Го помолите за прошка и за сила да ги победите. Да не забравяме, че Бог е наш приятел! Христос дойде и умря, защото обичаше хората. А не, за да ги осъди! Йоан 3:16,17 – “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.” Той иска да спаси колкото може повече хора! Затова ни кани да отидем при Него такива, каквито сме и насаме да Му изповядаме греховете си. Мат. 6:6 – “А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно. И Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.” Можем смело да направим това. Евр. 4:16 – “Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.” Нямате нужда от свещеник или от идол, на който да се молите, но можете да отидете при Исус сами!
Някой може да попита: “Не е ли вярно, че Бог вижда и чува всичко, което правим? Ако е така, защо да се изповядваме?” Нека отговорим с една илюстрация – Ако сте наранили някого, когото обичате, защо отивате при него и му казвате: “Извинявай, прости ми.”? Просто защото се чувствате виновни и искате да се освободите от тази вина, да се почувствате опростени. Същото е и с Бога. Изповедта не информира Бога; тя е Божият начин да ни освободи от товара на вината. Извинението го сваля от раменете ви! Ако сте лъжец, прелюбодеец или убиец, кажете Му! Знайте, че Неговият единствен интерес е да Ви спаси, да Ви отнеме греха и да Ви спаси! Бог е приятел. Той обича да прощава. Не се страхувайте, елате смело!
Може да си зададете въпроса: “Как мога да знам, че Той ме чува и ми прощава?” Само чрез ВЯРА. А как получаваме вяра? Римл. 10:17 – “И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото Слово.” От Божието Слово! Какво казва Словото?
1Йоан 1:9 – “Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.”
Пс. 86:5 – “Защото Ти, Господи, Си благ и готов да прощаваш; и многомилостив към всички, които Те призовават.”
Пр. 28:13 – “Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.”
Исая 1:18 – “Дойдете сега, та да разискваме – казва Господ. – Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.”
Михей 7:18,19 – “Кой е Бог като Тебе, Който прощава беззаконие и не се взира в престъплението на останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, защото Му е угодно да показва милост. Изново Той ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни и Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Ще покажеш вярност към Якова и милост към Авраама, както си се клел на бащите ни от древните дни.” Можем да прочетем стотици текстове като тези. Когато Бог говори, това е окончателно! Той не може да лъже. Трябва да имате вяра в Неговото Слово, че ще направи това, което казва. Защото без вяра, не можете да угодите на Бога. (Евр. 11:6) Така че, започнете с вяра.
В Яков 1:4-7 ни се казва да просим с вяра. – “А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Защото, който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.” Ако не се молите с вяра, убедени, че Бог ще извърши онова, което е казал, Той няма да ви отговори. Чувал съм хората да казват: “Е, вярвам. Предполагам, че от молитвата поне няма да има вреда.” Сякаш дават шанс на Бога да им прости, ако може. Ние не “даваме шанс на Бога”. Вярата е сигурна, защото Бог го е казал. Когато беше на земята, Исус извърши много изцеления и чудеса, но винаги казваше: “Да бъде според вярата ти!” В 1Йоан 1:9 Бог ни е обещал да прости. И вие знаете, че това е така, защото Бог го е казал; а когато вярвате, то става.
Някои хора казват: “Не мога да повярвам, докато не видя.” Нека отговорим и на това. Ние всички сме вярващи същества просто, защото сме ограничени същества. Наистина живеем чрез вяра. Шофираме колите си чрез вяра, убедени, че в завода са сглобили правилно спирачките, кормилото и колелата. Ядем и пием чрез вяра, убедени, че фермерите и санитарните инспектори са си свършили работата както трябва. Обаче, въпреки, че и живеем чрез вяра, когато стане въпрос за Бога (Който никога никъде не е сбъркал), продължаваме да задаваме въпроси. Ако вярваме, нека вярваме напълно и нека имаме мир, знаейки, че сме простени.
Най-честата грешка, която много хора правят, е да очакват появата на определено “чувство” като доказателство, че са простени. Така не става! Всичко е въпрос на вяра, не на чувство! Чувствата са свързани с емоциите. Никога не можеш да се почувстваш простен, но го знаеш, защото Бог го е казал! (виж Йоан 20:24-29)
Какво прави Бог с миналите грехове на човека, който ги е изповядал? Библията използва две думи – Оправдание и Освещение.
Какво означават те? Оправданието е делото по оправдаването на човека – отнемането на неговата вина и грях. Освещението е дума, която идва от латинската “salus” или “sanсtus”, което означава “свят” или “да направиш някого свят”. Оправданието има грижата за миналите ни грехове. Освещението ни прави святи и победители в бъдеще. Във връзка с това Библията използва два термина – 1) вменена правда и 2) придадена правда. Бог оправдава чрез вменената правда на Христос. Освещението става чрез придадената правда на Христос. Вменявам означава “давам назаем”, а придавам означава “давам колкото е нужно”.
Нека илюстрираме това – един човек греши в продължение на 20 години. Идва при Христос такъв, какъвто е. Моли Бога да му прости. Тогава Бог отнема от него трупаните в продължение на 20 години грехове и му ги прощава. Това е оправданието – безплатен подарък от Бога, обезвиняване, което той не заслужава! Христос покрива неговите грехове, вменявайки му Своята правда (Своя безгрешен живот) на мястото на неговия грешен живот. И когато Бог погледне на този човек, не го вижда в греховете му, но облечен в Христовата вменена правда, свободен от греха! Ето защо това е удивителна благодат. Христос е спечелил правото да отнеме твоя грях и вина. И когато това стане, ти си негово дете, опростено и невинно. Юда 24 – “А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава…”
И ето тук хората често се обезкуражават, защото откриват, че все още са си хора. Сутринта са имали възвишено духовно преживяване, а до вечерта са изгубили този дух и, може би, са извършили и нещо отвратително. И тогава дяволът (обвинителят) скача на врата им и казва: “Аха! Никакви опитности не си направил ти! Все си си същият ужасен грешник!” Те се обезкуражават и казват: “Предполагам, че опитността ми не е била истинска, в края на краищата.” Такива неща се случват. Въпросът е: “Как да останеш християнин чрез Христовата придадена правда и освещението?” Нека се насърчим от примера на Павел, който описва своята собствена опитност. Римл. 7:18,19, 23-25 – “Защото зная, че в мене – сиреч в плътта ми – не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая – него върша… но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу! Има избавление чрез Исуса Христа – нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта – на греховния закон.” Ето го Павел – роден в грях, но вече приел Господа с ума си. Неговият ум иска да бъде любезен, честен и чист, но плътта иска да бъде долна, бечестна и развратна. Има конфликт! Кой може да помогне? Римл. 7:25 & 8:1 – “Благодарение Богу! Има избавление чрез Исуса Христа – нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта – на греховния закон. Сега, прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса (които ходят не по плът, но по дух).” Виждате ли – вие не сте ангел, вие сте си вие и трябва да израствате в благодатта. Това коства време, молитва, вярване, упование и изпитания. Израствайки, ставате все по-силни и по-силни чрез придадената правда. Христос не само започва, но и довършва работата в нашия живот. Павел казва, че ние имаме проблем с “греховния закон в частите ни”, а Христос ни казва как да го победим. Мат. 26:41 – “Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото – немощно.” “Бдете и молете се” или, както казва Павел, “непрестанно се молете”. Лекарството за слабата плът е бдението и молитвата. Думата “бдете” означава “изучавайте” – идеята е всадете Божието Слово в сърцето си. Това е едничкото важно нещо, което има да прави християнинът. Всеки ден трябва да се прекарва време в общение с Божието Слово. Когато Божието Слово влезе в сърцето, грехът излиза!
Пс. 119:11 – “В сърцето си упазих Твоето Слово, за да не Ти съгрешавам.”
Йоан 8:31 – “Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте мои ученици.”
Йоан 15:3 – “Вие сте чисти чрез учението, което ви говорих.”
Кол. 3:16 – “Христовото Слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни, и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.” Съчетайте всичко това с молитвата. Когато дойде изкушението или, може би, момент на гняв и сте изкушени да ругаете, можете да удържите победа.
Една жена станала християнка. Повече от всичко тя желаела да спечели своя невярващ съпруг за Христос. Една сутрин станала, помолила се и чела от Писанието. След това, със сърце, изпълнено с радост, слязла на долния етаж, за да приготви любимата закуска на съпруга си.
Когато малко след това съпругът й също слязъл долу, тя го поздравила с любезното: “Добро утро, скъпи!” Неговият груб отговор бил: “И какво му е толкова доброто?”
Осъзнавайки, че той е в лошо настроение, тя поставила пред него закуската му с тиха усмивка. Той й хвърлил един поглед и казал сърдито: “Мразя мазни яйца!”
Жената се почувствала много зле, но се върнала при печката и внимателно му изпържила още две яйца, за които била сигурна, че този път не са мазни. Боязливо ги сервирала, но съпругът й отново избухнал: “Кой изобщо те е учил да готвиш? Не можеш ли да направиш поне едно нещо както трябва?! Тези яйца са мазни!”
Съпругата почувствала как в нея се надига гневът, всяка фибра на тялото й започнала да пулсира. Почувствала непреодолимо желание да наругае този неблагодарен нещастник и да му каже да се завре някъде!
Какво да направи? С каква молитва да се помоли? – С отчаян вик за помощ, защото е в беда! Да коленичи ли? – Няма време за молитвена поза, моли се права! Да се върне ли в спалнята? – Не, бедата й е в кухнята, моли се там!
Ето го разковничето. Не можете да се молите и да грешите едновременно! Така че, когато тя се моли, на нейно разположение са всички небесни “складове” със сила. Откак поставила Бога на трона на сърцето си чрез изучаване на Словото, Бог й придал Своята правда и й подарил победа. Когато почувствала, че виковете са на устните й, Духът ги отнесъл и ги заменил с думи на любезност, любов и състрадание. В продължение на една година съпругът й виждал в нея такава проява на Христовия дух, че станал християнин. Това е победа! Как я постигнала тази жена? Не тя, а Христос в нея го направил. Толкова е просто.
Чрез изучаване на Словото Святият дух обитава във вас и ви подбужда какво да правите, когато дойде изкушението. Когато се молите, цялата сила на небето е ваша. Христос ви придава силата да говорите любезно, вместо да ругаете и вие печелите победа. Как? Христовата придадена правда ви я дава. Това е освещение!
Когато вземете решение да следвате Господа, не се притеснявайте за след две години напред. В Мат. 6:34 се казва: “Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.” Когато се събудите сутрин, си кажете: “Господи, пази ме днес.” Само по един ден наведнъж. Ако Той може да ви дава победа един ден, ще може да ви я дава и два дни; а ако може два дни, ще ви я дава и цяла седмица; седмица, месец, година – до края на живота ви! Уверени и пазени.
Трябва да добавя – ако направите грешка и пропаднете, не се обезсърчавайте! Кажете: “Господи, имай милост, прости ми и ме опитай отново.” Бог ще отмие този грях и ще ви изпълни със сила да продължите напред. 1Йоан 2:1 – “Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме Ходатай при Отца – Исуса Христа Праведния.” Трябва да пристъпим. Да дойдем с дръзновение, за да намерим милост. Каква милост? Вменената правда, за да покрие греха ни и придадената правда, за да ни дава победата в бъдеще.

Обръщане
Вие сте вече новородени, победа след победа ви изгражда ежедневно като ново създание. 2Кор. 5:17 – “Затуй, ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина. Ето, всичко стана ново.” Скоро ще започнете да мразите, това, което някога сте обичали и да обичате това, което някога сте мразили. Опитайте и вижте колко сладка е победата над греха!
Най-големият проблем, на който се натъкваме е, че хората не искат да изоставят греха. Докато някои бягат от него, други едвам пълзят, надявайки се той да ги настигне! Често си имаме скъпоценни грехове, които обичаме и ходим по оградата, стиснали с едната си ръка ръката на Христос, а с другата – греха. Така не може! Никой не може да служи на двама господари.
Няма значение колко лоши сте били. В Библията срещаме имената на убийци, проститутки и всякакви грешници, които са били простени и ще отидат в небето. Божията мощ да спасява не знае предел. Всичко, което трябва да направите е да решите дали искате да отидете на небето и да бъдете спасени или не. Времето за вземане на това решение е сега. Щом преживеете радостта от покаянието, мира от изповедта и прощението на греха, както и силата от победата над греха, животът ви ще стане по-богат и по-изобилен. Когато Христос дойде, вие ще бъдете между онези, които ще влязат в небето победно и триумфално, в Божията слава. Откр. 3:5 – “Който победи ще се облече така в бели дрехи. И Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели.”

УВЕРЕНОСТ В СПАСЕНИЕТО
Исус ни е дал много скъпоценни обещания в Своето Слово. Библията казва, че приемането на тези обещания чрез вяра ни прави участници в Божето царство сега. (2Петр. 1:4) Невъзможно е да вярваш в тези великолепни обещания и да нямаш увереност сега. Затова Исус ни ги е дал. По-долу следва списък от двайсет блажени обещания. Те, разбира се, са много повече.

1. Той ще ви пази от препъване. Юда 24
2. Съдът ще се извъши в полза на светиите. Дан. 7:22
3. Той ще ви води в пътеките на правдата. Пс. 23:3
4. Той ви дава победа сега. 1Кор. 15:57
5. Той, който е започнал доброто дело във вас, Той и ще го довърши. Фил. 1:6
6. Исус е вашият ходатай. 1Йоан 2:1
7. Отец също ви обича. Йоан 16:27
8. Той обещава ежедневно прощение и очистване от греха.
1Йоан 1:9
9. Той забравя вашите грехове и беззакония. Евр. 8:12
10. Исус ви дава увереност и ви призовава да сет дръзки.
Евр. 10:19-22
11. Той обещава да ви представи пред Своите ангели. Откр. 3:5
12. Победата е обещана чрез Неговата кръв. Откр. `12:11
13. Той ви предлага сватбената дреха (Своята правда) безплатно. Мат. 22:11
14. Никой не може да ви отнеме от ръката Му. Йоан 10:29
15. Ако вярвате в Него, няма да бъдете осъдени. Йоан 5:24
16. Той винаги ви води към победа. 2кор. 2:14
17. Исус извършва във вас невъзможни неща. Римл. 8:3,4
18. С Него всичко за вас е възможно. Марко 10:27
19. Той обещава да отнеме грижите ви. 1Петр. 5:7
20. Ако желаете да го следвате, Той ви приема такива, каквито сте. 2Кор. 8:12

Каква чудесна новина е, че Исус държи на думата Си! Тит 1:2 Когато обещае нещо, Той го извършва. Той обещава увереност. Приемете я и тя е ваша.