Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Кръщението – 11 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – Кръщението – 11

Тази глава е основана на Матей 3:13-17; Марко 1:9-11; Лука 3:21,22.

Кръщението

Чудните вести на пророка от пустинята и удивителните му думи се
разпръснаха по цяла Галилея. Стигнаха до селяните в най-отдалечените
хълмисти селища и до рибарите край езерото и в тези прости, но сериозни
сърца намериха истински отклик. Това се обсъждаше и в Назарет, в
работилницата на Йосиф, и Един разпозна призива. Неговото време бе
дошло. Като остави Своя всекидневен труд, Той се сбогува с майка Си и
последва стъпките на Своите съграждани, които се тълпяха край Йордан.
Исус и Йоан Кръстител бяха братовчеди. Бяха близко свързани и поради
обстоятелствата около тяхното раждане, но не се познаваха лично. Исус бе
прекарал живота Си в Назарет, в Галилея, а Йоан – в пустинята на Юдея.
Всеки бе живял уединено сред съвсем различно обкръжение и не бяха
общували един с друг. Провидението бе наредило да бъде така. Не бе
допуснат никакъв случай за среща, за да не бъдат обвинени в сговор да се
подкрепят взаимно в своите претенции.
Йоан знаеше за събитията, отбелязали рождението на Исус. Бе чул за
посещението Му в Ерусалим и за случилото се в училището на равините.
Знаеше за Неговия безгрешен живот и вярваше, че Той е Месия, но нямаше
категорична увереност. Фактът, че Исус остана в неизвестност толкова
години не даваше особено доказателство за Неговата мисия и внушаваше
съмнение, дали Той е Обещаният. Кръстителят обаче очакваше с вяра Бог да
му обясни това в подходящото време. Бе му открито, че Месия ще потърси
кръщение от неговите ръце, след което на Йоан ще бъде даден знак за
Исусовия Божествен характер. Тогава той можеше да Го посочи на народа.
Когато Исус дойде да се кръсти, Йоан разпозна в Него такава чистота
на характера, каквато никога преди не бе откривал в някой човек. Самата
атмосфера на Неговото присъствие бе свята, изпълваща с благоговение.
Сред множествата, които се бяха събрали около него край Йордан, Йоан чу
тъмни разкази за престъпления и бе срещнал хора, обременени от множество
грехове, но никога не бе влизал в допир с човешко същество, от което
лъха такова Божествено влияние. Всичко това бе в хармония с откритото му
за Месия, но той се отдръпна, не отговори на Исусовата молба. Как можеше
той – грешникът, да кръсти Безгрешния? И защо трябваше Този, Който не се
нуждаеше от покаяние, да изпълни ритуал, състоящ се в изповядване и
измиване на вината.?
Когато Исус помоли да бъде кръстен, Йоан се отдръпна с възклицанието:
“Аз имам нужда да се кръстя от Теб и Ти ли идеш при мене?” Твърдо и в
същото време нежно, Исус отговори: “Остави Ме сега, защото така ни е
прилично да изпълним всичко, що е право.” И Йоан покорно въведе
Спасителя в Йордан и Го потопи във водата. И веднага след като Го извади
от водата, “отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слиза като
гълъб и се спускаше на Него”.
Исус прие кръщението не като признание за собствени грехове. Той се
уеднакви с грешниците, направи стъпките, които ние трябва да направим, и
извърши делото, което ние трябва да извършим. Неговият живот на
страдания и търпелива издръжливост след кръщението също бе пример за
нас.
Излизайки от водата, Исус коленичи на речния бряг да се помоли. Нов и
важен период се откриваше пред Него. Сега Той бе на една по-голяма
сцена, започвайки борбата на Своя живот. Макар че бе Княз на мира,
идването Му трябваше да бъде като изваждане на сабя. Царството, което бе
дошъл да установи, бе противоположно на царството, желано от евреите.
Той, Който беше основата на ритуалите и теологията на Израил, щеше да
бъде възприет като враг и унищожител. Той, Който бе възвестил закона на
Синай, трябваше да бъде осъден като престъпник. Той, Който бе дошъл да
разкъса властта на Сатана, трябваше да бъде обвинен като Веелзевул.
Никой на земята не бе Го разбрал и по време на службата Си трябваше пак
да продължи сам. През целия Му живот майка Му и братята Му не разбираха
Неговата мисия, дори и учениците Му не Го разбираха. Той бе живял във
вечна светлина, ведно с Бога, но животът Му на земята трябваше да бъде
изживян в самота.
Като един от нас Исус трябваше да понесе тежестта на нашата вина и
нещастие. Безгрешният трябваше да почувства срама за греха. Обичащият
мира трябваше да обитава сред противоречия, истината трябваше да обитава
наред с фалша, а чистотата – в близост с лукавството. Всеки грях, всяко
несъгласие, всяка осквернителна похот, резултат от престъплението,
измъчваха духа Му.
Сам трябваше да измине пътя Си, сам трябваше да понесе тежестта.
Върху Него, Който бе оставил Своята слава и бе приел слабостта на
човешкото естество, лежеше изкуплението на света. Той видя и почувства
всичко това, но целта Му остана твърда. От ръката му зависеше спасението
на падналата раса и Той протегна тази ръка, за да се хване за ръката на
Всемогъщата Любов.
Спасителни лъчи сякаш проникнаха от небето, когато Исус изля душата
Си в молитва. Добре знаеше как грехът бе вкоравил сърцата на хората и
колко трудно щеше да им бъде да осъзнаят мисията Му и да приемат
подареното спасение. Той умоляваше Своя Отец да Му даде сила, с която да
надвие тяхното неверие, да разкъса оковите, с които Сатана ги бе оплел и
заради тях да победи погубителя. Молеше се за свидетелство, че Бог
приема човечеството в лицето на Своя Син.
Никога досега ангелите не бяха слушали такава молитва. Те жадуваха да
донесат на своя Предводител вест на уверение и утеха. Но не! Самият Отец
ще отговори на молбата на Своя Син. Направо от трона се изляха лъчите на
Неговата слава, Небесата се отвориха и над главата на Спасителя слезе
една фигура във вид на гълъб от най-чиста светлина – подходяща емблема
за Него, кроткия и унизения.
Сред голямото множество край Йордан малцина, освен Йоан, различиха
небесното видение. Но тържествеността на Божественото присъствие се
задържа над събранието. Хората стояха в тишина и наблюдаваха Исус. Фигу-
рата Му се къпеше в светлината, която винаги обкръжаваше Божия трон.
Издигнатото Му нагоре лице бе прославено така, както те никога преди
това не бяха виждали да се прославя лицето на някой човек. От
разтворените небеса се чу глас: “Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е
Моето благоволение.”
Тези думи на потвърждение бяха дадени, за да вдъхновят вярата на
свидетелите на тази сцена и да укрепят Спасителя за Неговата мисия.
Въпреки греховете и вината, които светът натовари върху Христос, въпреки
смирението Му да поеме товара на нашето паднало естество гласът от
небето Му заяви, че Той е Син на Вечния.
Йоан бе дълбоко развълнуван, като видя Исус да коленичи в молитва,
молейки със сълзи за одобрението на Отца. Когато Божията слава Го
обкръжи и се чу гласът от небето, Йоан разпозна знака, който Бог му бе
обещал. Той разбра, че Този, Когото бе кръстил, бе Изкупителят на света,
Светият Дух го осени и с протегнати ръце Йоан посочи Исус с вик: “Ето
Божият Агнец, Който взема греха на света.”
Нито някой от слушателите, нито дори самият говорител различиха важ-
ността на думите “Божият Агнец”. Горе на планината Мория Авраам бе чул
гласа на сина си: “Тате…, где е агнето за всеизгаряне?” Бащата
отговори: “Синко, Бог ще Си промисли агнето за всеизгаряне”
( Бит.;22:7,8 Бит. 22:7, 8). И в агнето, Божествено промислено вместо
Исаак, Авраам видя символ за Този, Който трябваше да умре за греховете
на хората. Светият Дух чрез Исая даде тази илюстрация като пророчество
за Спасителя: “- както агне, водено на клане”, “и Господ възложи на Него
беззаконието на всички ни” ( 53:6, 7 Исая 53:7, 6). Но израилтяните не
разбраха урока. Мнозина от тях разбираха жертвените приноси почти както
езичниците – виждаха в тях дарове, чрез които те можеха да повлияят на
Божеството. Бог желаеше да ги научи, че от собствената Му любов идва
дарът, който ги примирява с Него.
И думите, които бяха изговорени на Исус край Йордан: “Този е
възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение”, обхващат цялото
човечество. Бог говори на Исус като на наш представител. С всички наши
грехове и слабости ние не сме отхвърлени като недостойни. Той обаче “ни
е обдарил във Възлюбения Си” ( 1:6 Еф. 1:6). Славата, която обгръщаше
Христос, е клетва за любов от страна на Бога към нас. Тя ни разкрива
силата на молитвата, как човешкият глас може да стигне до Божието ухо и
нашите молби да бъдат приети в небесните дворове. Чрез греха земята бе
откъсната от небето и отчуждена от близостта с Бога. Но Исус отново я
свърза с небесната славата. В любовта Си Той включи и човека и тя
достигна до най-висшите небеса. Светлината, която дойде от отворените
небеса върху нашия Спасител, ще бъде дадена и на нас, когато се молим за
помощ да устоим на изкушението. Гласът, който говори на Исус, казва на
всяка вярваща душа: “Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето
благоволение.”
“Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще
бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще
Го видим, както е” ( 3:2 1Йоаново 3:2). Нашият Изкупител е отворил път
и за най-грешния, и за най-нуждаещия се, и за най-измъчения и презрения
да се доближи до Отца. Всички могат да имат дом в обиталищата, които
Исус отиде да приготви. “Това казва Светият, Истинският, у Когото е
Давидовият ключ, Който отваря и никой няма да затвори, и затваря и никой
не отваря. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може
да затвори” ( Откр.; 3:7,8 Откр. 3:7,8).
* Символът на Божието присъствие