Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Лекарската мисионерска работа и тройната ангелска вест 74 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Неколкократно ми се дадоха наставления, че лекарската мисионерска работа на лекаря трябва да има същото отношение към делото на третата ангелска вест, както ръката към тялото. Под ръководството на Божествената Глава ръката и тялото те трябва да работят съединено, като подготвят пътя за идването на Христос. Дясната ръка на тялото на истината трябва да действа постоянно, постоянно да работи и Господ ще я укрепва. Но тя не трябва да е тялото. В същото време тялото не трябва да казва на ръката: „Нямам нужда от тебе.“ Тялото има нужда от ръката, за да върши активна, настъпателна работа. И двете имат своята определена работа. Всяка ще пострада много, ако заработи независимо от другата.
Някои не гледат на делото за проповядването на третата ангелска вест така, както Бог е наредил. То се счита за нещо второстепенно. Всъщност на него трябва да се отделя значителен дял от човешките средства за спасяване на хора. Умовете на всички трябва да бъдат насочени към Писанията като най-ефикасно средство за спасяването на човешки души; а проповядването на Словото е великата възпитателна сила, за да се получи този резултат. Онези, които подценяват служенето и се опитват да провеждат лекарското мисионерско дело вън от него, всъщност се мъчат да отделят ръката от тялото. Какъв би бил резултатът ако биха успели да направят това? Бихме видели ръце да хвърчат наоколо, изразходвайки средства без ръководството на главата. Делото би станало диспропорционално и небалансирано. Това, което по Божи план трябва да бъде ръка, би заело мястото на тялото и проповедническото дело би било омаловажено или съвсем игнорирано. Това би объркало хората и би създало безредие, в резултат на което много части от Божието лозе биха останали необработени.

Във всяка църква
Лекарската мисионерска работа трябва да е част от работата на всяка църква в нашата страна. Отделена от църквата, тя ще представлява странни откъслеци от дезорганизирани атоми. Ще консумира, но няма да произвежда. Вместо да действа като Божия спомагателна ръка за напредването на Божията истина, ще изсмуква живота и силата на църквата и ще отслабва вестта. Провеждана самостоятелно, не само ще консумира талантите и средствата, необходими за други начинания, но със самата си дейност да подпомага нуждаещите се отделно от проповядването на Словото ще довежда хората до състояние да се подиграват на библейската истина.
Евангелската работа е необходима, за да даде трайност и стабилност на лекарската мисионерска работа. А и евангелската работа се нуждае от лекарската мисионерска работа, за да демонстрира на практика учението на евангелието. Нито една част от делото не е пълна без другата.
Вестта за скорошното идване на Христос трбява да се разнесе по всички части на света и всеки клон от делото, и всяка изява трябва да се характеризират с тържествено достойнство. Голямо е лозето, което трябва да се обработи, и мъдрите земеделци ще го обработват така, че всяка част от него да даде плод. Ако в лекарската мисионерска работа живите принципи на истината се запазят чисти, незаразени от нещо, което би помрачило техния блясък, Господ ще председателства над това дело. Ако хората с тежки отговорности стоят верни и твърди на принципите на истината, Господ ще ги поддържа.
Единството, което трябва да съществува между лекарската мисионерска работа и службата на Словото, е изложено ясно в 38 гл. на книгата на пророк Исая. Мъдрост и благословение ще получат онези, които работят в делото, както е описано тук. Тази глава е ясна, категорична, достатъчно разбираема за всеки, който би искал да върши Божията воля. Тя представя множество случаи за служене на страдащото човечество, а същевременно обяснява как човек да е инструмент в ръцете на Бога, за да бъде загиващият свят запознат със светлината на истината. Ако делото на третата ангелска вест се провежда правилно, то на проповядването на Словото няма да се даде второстепенно място, нито болните и бедните ще бъдат пренебрегнати. В Своето дело Бог е съединил тези две направления на работа и човек не бива да ги разделя.
Може да има и има опасност великите принципи на истината да бъдат пренебрегнати при изпълняване на работата за бедните. Право е да се върши тази работа, но ние винаги трябва да помним, че вършейки я, трябва да поставяме на видно място и духовните нужди на душата. В старанията си да облекчаваме временните нужди съществува опасност да отделим главните и най-належащи характеристики от последната евангелска вест. На някои места лекарското мисионерско дело се е провеждало, като е ангажирало таланти и средства, принадлежащи на други клонове на делото, и са занемарени усилията в области, които са по-пряко духовни.
Поради постоянно увеличаващите се случаи за служене на земните нужди на всички класи има опасност да бъде затъмнена вестта, която Бог ни е дал да занесем във всеки град – проповядването на скорошното идване на Христос и нуждата от послушание спрямо Неговите заповеди и свидетелството за Исус. Тази вест е съдържанието на нашето дело. Тя трябва да се провъзгласи със силен вик по цял свят. Както в отечеството, така и в чуждите полета изнасянето на здравните принципи трябва да е съчетано с нея – не да е независимо от тази вест или да заема нейното място. Това дело не трябва да ангажира вниманието дотолкова, че да се подценяват другите отдели. Господ ни е поучил да се грижим за всички клонове на делото Му, за да се развива то пропорционално, симетрично, добре балансирано.
Истината за това време обхваща цялото евангелие. Ако се изнесе правилно, тя ще предизвика в човека промени, които ще свидетелстват за действието на Божията благодат над човешкото сърце. Ще извърши съвършено дело и ще развие съвършен човек. Следователно нека не се тегли разделна линия между истинската лекарска мисионерска работа и службата на Словото. Нека двете дейности се слеят, когато се отправя поканата: „Елате, защото всичко е готово.“ Нека те бъдат неразривно съединени, както ръката е съединена с тялото.

Лекари мисионерски работници
Господ се нуждае от всякакви способни работници. „И даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители за делото на служенето, за назиданието на Христовото тяло…, докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота“ (Ефес. 4:11-13).
Всяко Божие чедо трябва да има осветен разсъдък, за да гледа на делото като на едно цяло, както и на отношение на една част от него към друга, за да не липсва никоя. Полето е голямо и трябва да се проведе велико дело на реформа, не в една или в две насоки, а във всяка насока. Лекарската мисионерска работа е част от това дело на реформа, но тя никога не трябва да стане средство за отделяне на работниците от службата на Словото, от тяхното работно поле. Образоването на студенти за лекари мисионери не е пълно, ако те не бъдат обучени да работят свързано с църквата и с проповедническото дело. А онези, които се подготвят за проповедническата сужба, ще бъдат много по-полезни, ако се запознаят с великия и важен предмет на здравеопазването. Влиянието на Святия Дух е нужно, за да бъде работата добре балансирана и за да се движи напред правилно във всяко направление.

„Съединете се“
Делото на Бога е едно, така че и Неговият народ трябва да бъде едно. Той не е наредил някой клон от Неговото дело да се провежда независимо или да е доминиращ. В цялата си работа Господ съединяваше лекарската мисионерска работа със службата на Словото. Той изпрати 12-те апостоли, а по-късно и 70-те християни да проповядват на хората евангелието, даде им сила да лекуват болните и да изгонват бесове в Неговото име. Така и днес Божиите работници трябва да вършат работата си. Днес вестта към нас гласи: „Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: „Приемете Святия Дух“ (Йоан 20:21, 22).
Сатана ще измисли всевъзможни планове, за да раздели онези, които Бог иска да сплоти. Но ние не трябва да се оставяме да бъдем заблудени от неговите хитро измислени примки. Ако лекарската мисионерска работа се върши като част от евангелието, светските хора ще видят доброто от тази работа, ще се убедят в нейната истинност и ще я подкрепят.
Ние приближаваме края на земната история и Бог ни зове да издигнем знамето с надписа: „Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.“ Той зове народа Си да работи в съвършена хармония. Зове работещите в лекарското дело да се съединят с проповедниците; зове проповедниците да съдействат на лекарите мисионери; зове църквата да изпълни определения й дълг и да държи високо знамето на истинската реформа в нейната територия, като оставя образованите и опитни работници да навлизат в нови полета. Не трябва никога да се казва дори една обезсърчителна дума, защото това оскърбява Христос и радва противника. Всички имат нужда да бъдат кръстени от Святия Дух; всички трябва да избягват нападателни и обезсърчаващи забележки, а да се приближават при Христос, за да оценяват тежките отговорности на Неговите съработници. „Съединете се, съединете се“ са думите на нашия Божествен Наставник. Съединението е сила; разединението е слабост и поражение.
В нашата работа за бедните и нещастните трябва да внимаваме да не се нагърбваме с непосилни отговорности. Преди да усвоим някои планове и методи, които изискват влагането на големи суми, трябва да обмислим дали Бог ги одобрява. Той не одобрява напредването на един отрасъл от делото за сметка на други. Според Неговия план лекарската мисионерска работа трябва да подготвя пътя за проповядването на спасителните истини за това време, провъзгласяването на третата ангелска вест. Ако се работи по този план, вестта няма да бъде затъмнявана, нито прогресът й възпрепятстван.

Бог не изисква многобройни институти, големи здания или голяма показност, а хармоничното действие на един особен народ, народ избран от Бога и скъп Нему. Всеки човек трябва да е на своето определено място, като мисли, говори и действа в съгласие с Божия дух. Тогава и само тогава делото ще бъде пълно, симетрично цяло.

Лекарската мисионерска работа трябва да е дело на църквата и да представлява дясната ръка на тялото. Третият ангел лети и провъзгласява Божиите заповеди и вярата Исусова. Лекарската мисионерска работа е евангелието на практика. Всички клонове на делото трябва да са хармонично слети при провъзгласяване на поканата: „Елате, защото всичко е готово“ (1904 г., т. 8, стр. 77).