Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Майката – 31 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“Всичко, което съм
й заповядал, нека спазва.”
Децата до голяма степен стават такива, каквито са родителите им. Физическото състояние на родителите, техните предразположения и слабости, духовните и моралните склонности се повтарят в по-голяма или по-малка степен и в техните деца.
Колкото по-благородни са целите, колкото по-възвишени са духовните и умствените дарби и колкото по-добро е физическото състояние на родителите, толкова по-добро ще е младото поколение.
Бащите и майките трябва да съзнават своята отговорност. Светът е пълен с примки за нозете на младите. Огромен брой от тях се отдават на плътски наслади. Те не могат да видят скритите опасности и страшния край на пътя, смятан от тях за път на щастието. Разсипват силите си с чревоугодничество и угаждане на страстите си, така че милиони биват загубени за този и за бъдещия живот. Родителите трябва да помнят, че на децата им предстои да се срещат с подобни изкушения. Още преди раждането на детето трябва да започне подготовката, която ще го закали за борбата срещу злото.
Особено голяма е отговорността на майката. Тя, чиито жизнени сокове захранват детето є и съграждат тялото му, му предава също и духовните и душевните си качества, допринасящи за оформянето на душата и тялото му. От еврейката Йохавед, жена силна във вярата, която “не се уплаши от царската заповед”, е роден Мойсей, освободителят на Израил. Анна, жена със силен молитвен живот и човек на себеотрицанието, следваща небесните внушения, дава живот на Самуил, когото Бог още от дете наставлява и поучава и който по-късно става неподкупен съдия и основател на свещените израилеви училища. Елисавета, кръвната и духовна сродница на Исусовата майка, става майка на предтечата на Спасителя.
Въздържание и самоконтрол
Писанието учи с каква загриженост майката трябва да изгражда собствените си навици. Когато Господ решава да издигне Самсон като освободител на Израил, ангел Господен се явява на майка му и є дава специални наставления относно нейното поведение, а също така и относно отглеждането на детето. Той казва: “Да не пиеш вино, нито спиртно питие, и да не ядеш нищо нечисто” (Съдии 13:7,14).
Много родители не обръщат внимание на влиянията, които действат преди раждането. Небето обаче не ги смята за нищожни. Вестта, изпратена чрез Божи ангел и повторена два пъти най-тържествено, показва, че този проблем трябва да бъде предмет на най-сериозно обмисляне.
Чрез отправените към еврейската майка думи Бог говори на всички майки от всички времена. “Внимавай ­ каза ангелът ­ тя да изпълни всичко, което є заповядах!” Доброто здраве на детето зависи от навиците на майката. Тя трябва да подчинява желанията и страстите си на съответни принципи. Изпълни ли предназначението си, дадено є от Бога ­ да стане майка, тя ще трябва да се откаже от много неща и да победи много неща. Ако преди раждането на детето тя си угажда с всичко, каквото є хрумне, ако е себелюбива, нетърпелива и претенциозна, тези характерни черти ще се отразят върху предразположенията на детето. Затова много деца унаследяват някои почти непреодолими склонности.
Но ако майката отстоява твърдо добрите принципи, ако е въздържана и самопожертвователна, добра, любезна и несебелюбива, може да предаде тези прекрасни качества и на характера на детето си. Заповедта за забраната на спиртни напитки за майката през бременността охранява духовното, физическото и нравственото здраве на детето. Нарушаването му би било грях спрямо Създателя.
Мнозина съветват по време на бременността да се задоволява всяко желание на майката: да є се угажда по отношение на храната, колкото и вредна да е тя. Подобни съвети са твърде погрешни. Това обаче не означава, че физическите є нужди трябва да се пренебрегват. От нея зависят два живота и нейните желания и необходимости трябва да се задоволяват старателно и правилно. В същото време тя трябва да избягва, особено в храната си, всичко, което би се отразило зле върху физическите и духовните є сили. Сам Бог чрез заповед є е наложил едно тържествено задължение ­ да бъде въздържана.
Преумора
Майката трябва грижливо да пази силите си. Трябва да бъде освободена от големи грижи и тежък труд. Често съпругът не познава здравните закони, с които би трябвало да е достатъчно наясно за доброто на семейството си. Сам ангажиран в борбата за издръжката на семейството или съсредоточен в трупане на богатства, той оставя съпругата си да носи бреме, което е непосилно за нея.
Много съпрузи и бащи биха могли да се поучат от грижовността на добрия пастир Яков. Когато е принуден да предприеме бързо и тежко пътуване, той казва:
“Господарят ми знае, че децата ми са нежни и че имам със себе си дойни овци и говеда. Ако ги пресилят само един ден, цялото стадо ще измре. Аз ще карам полека според вървежа на добитъка, който е пред мене, и според вървежа на децата” (Бит. 33:13, 14).
Нека съпругът върви по трудния път на живота с такова темпо, на което би издържала и неговата съпруга. Нека сред безспирното лутане на света за обогатяване и власт той да се научи да смалява крачката, за да утешава и подкрепя близките си, вървящи заедно с него.
Настроението
Майката трябва да поддържа у себе си весело, приятно настроение. Всяко старание в тази насока ще бъде богато възнаградено както чрез духовното, така и чрез физическото благосъстояние на децата є. Веселото настроение ще допринася за щастието на семейството и ще се отразява много добре и на собственото є здраве.
Нека мъжът да подкрепя жена си чрез своето съчувствие и постоянна любов. Ако иска да я запази свежа и жизнерадостна, така че тя да бъде като слънце в дома, трябва да є помага да понася трудностите. Неговото внимание и изпълнените му с любов нежни обноски ще бъдат за нея ценна подкрепа. Щастието, което той ще є дава, ще носи на собственото му сърце радост и мир.
Сърдитият, себелюбив и властолюбив съпруг и баща е не само нещастие за майката, но хвърля тъмна сянка и върху всички членове на семейството. Той ще пожъне последиците от поведението си, когато му се наложи да види жена си посърнала и болна, а децата си обременени от собствения му недостоен за обич характер.
Когато на майката не се оказва помощта и грижата, които би трябвало да има, и се допуска тя да изчерпи силите си от преумора или страхове и страдания, децата є също се лишават от жизнени сили, от духовна издръжливост и жизнерадост, каквито би трябвало да наследят. Много по-добре би било, ако животът на майката е светъл и радостен, ако тя е предпазена от лишения, изнурителна работа и потискащи грижи и отделя повече внимание на здравото физическо израстване на децата си, така че те да могат сами, със свои сили, да си проправят пътя в живота.
Голяма чест и отговорност са възложени на бащите и майките ­ да стоят на мястото на Бога в грижите за децата си. Техният характер, всекидневието, възпитателните им методи ще заместят Божиите слова за малките. Тяхното влияние ще допринесе за утвърждаването или погубването на детското доверие в Божествените обещания.
Привилегията на родителите при възпитанието на децата
Щастливи са родителите, чийто живот е вярно отражение на Божия, така че Неговите обещания и заповеди да будят у децата им благодарност и страхопочитание. Щастливи са родителите, чиято нежност, правдивост и благост представят нагледно пред децата им любовта, правдивостта и дълготърпението на Бога и възпитават в тях обич към Небесния Отец, упование и послушание, учат ги да ги обичат, да им се доверяват и да ги слушат. Родители, които се успели да дадат това на децата си, са ги надарили с най-скъпоценното съкровище, по-голямо от всички богатства през всички времена ­ богатство с вечна трайност.
Всяка майка има един възложен є от Бога дълг. “Вземи този син, тази дъщеря ­ казва Той, ­ и ги възпитай за Мене; дай им такъв характер, който да подобава на царски двор, за да могат да блестят в дворовете на Господа праз вечността.”
Често майката мисли, че трудът є е съвсем безполезен. Другите понякога не подозират всичките є грижи и труд. Дните є отминават в ред дребни задължения, които изискват работа, самообладание, нежност, мъдрост и самопожертвувателна любов. И все пак тя не може да се похвали, че е извършила нещо кой знае какво. Грижила се е само за това всичко в дома да върви спокойно. Често, уморена и изчерпана, се е опитвала да разговаря благо с децата си, да ги занимава и развлича и да напътства малките крачета по правия път. Смята, че не е направила нищо, но не е така. Небесни ангели бдят над загрижената майка и отбелязват всички трудности, които е трябвало да понася ден след ден. Нейното име може да не се разнася из света, но то е записано в Книгата на живота.
Възможностите на майката
Един е Бог на небето и светлината и славата от Неговия трон почиват над вярната майка, когато тя се старае да възпитава децата си така, че да могат да противостоят на злото. Никое друго дело не може да се сравни по важност с нейното. Задачата є не е като тази на художниците ­ да нарисува на платно красива фигура, нито като на скулптора ­ да издяла от мрамор прекрасна статуя, или на оратора ­ да облече прекрасна мисъл в силата на словото, или на композитора ­ да изрази в мелодия вълнуващо чувство. Нейната цел е с помощта на Бога да извае в една човешка душа Божия образ.
Майката, която съзнава и знае стойността на тази задача, ще гледа на възможностите си като на неоценими. Ще се старае сериозно чрез собствения си характер и чрез възпитателните си методи да изгради в децата си най-високия идеал. Ще се стреми усърдно, търпеливо и храбро да усъвършенства собствените си способности, за да може да се съхрани и подготви за възпитанието на децата си. При всяка стъпка тя ще се пита сериозно: “Какво мисли Бог?” Ще изследва грижливо Неговото Слово. Ще държи винаги погледа си отправен към Христос, та в ограничения кръг на грижите и задълженията нейните всекидневни преживявания и дела да бъдат вярно отражение на единствения истинен начин на живот.