Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Методи и организация – 25 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Голяма работа чрез прости средства. Поразителна черта на Божествените действия е най-голямата работа, която може да бъде извършена в нашия свят, да се осъществи с много прости средства. Планът на Бога е всяка част от Неговото управление да зависи от друга част, като цялото е подобно на колело в колело, действащи в пълна хармония. Той движи човешките сили, карайки Духа да докосва невидими струни, чиито трептения достигат до вечността на вселената.
Успехът е резултат от ред и хармонични действия. Бог е Бог на реда. Всичко, свързано с небето, е в съвършен ред. Подчинение и пълна дисциплина характеризират постъпките на ангелските множества. Успехът може да придружава само реда и хармоничните действия. Бог изисква ред и система в делото Си и сега не по малко, отколкото в дните на Израил. Всички, които работят за Него, трябва да работят интелигентно, не безгрижно и случайно. Той иска делото Му да бъде извършвано с вяра и точност, за да може да постави върху него печата на одобрението Си.
Следване на организиран план. Много е важно да се работи с ред, следвайки организиран план и определена цел. Никой не може да наставлява правилно другия, ако не се внимава делото да бъде поддържано систематично и в ред, така че да бъде извършено в подходящото време…
Добре определени планове трябва да бъдат представени ясно на всички, ангажирани с тях, и да се получи уверението, че са разбрани. След това от всички, водещи различните отдели, се изисква да си сътрудничат в изпълнението на тези планове. Ако този сигурен и радикален метод се възприеме по подходящ начин и се следва с интерес и добра воля, ще се избегне случайната работа, ще се избегнат ненужни търкания.
Добре разбрани планове. Работата, на която сте се посветили, не може да бъде извършена по друг начин, освен чрез усилия, направени в резултат на добре разбрани планове.
Предвидливост, ред и молитва. Грях е да бъдем небрежни, безцелни и индиферентни към каквато и да е работа, в която сме ангажирани, и особено към Божията работа. Всяко начинание, свързано с Неговото дело, трябва да бъде провеждано с ред, предвидливост и сериозна молитва.
Последователност и бързина. В делото ще се правят лесно големи грешки, ако на работата не се гледа ясно и с изострено внимание. Макар че новаците обикновено са енергични, ако няма в различните отдели някой, който да следи работата им, някой, подходящо квалифициран за това, ще има неуспех в много отношения. Когато делото се разраства, ще стане невъзможно дори само понякога да се отлагат работи от една дата за друга. Онова, което не е направено в подходящото време, отнасящо се до святите или до светските работи, носи голям риск да не бъде извършено изобщо. Във всеки случай то никога не може да бъде извършено така добре, както, ако се извърши навреме.
Всеки в подходящата за него област. На всеки човек Бог е определил неговата работа в съгласие с неговите възможности и способности. Нужни са мъдри планове, за да бъде всеки поставен в подходящата за него сфера на работа в делото, за да може той да придобие опит; което ще го направи годен да носи все по-големи отговорности.
Действие като на дисциплинирана армия. Нека помним, че сме съработници на Бога. Не сме достатъчно мъдри, за да работим сами. Господ ни е направил Свои настойници, за да ни изпита и изпробва, както изпитваше и изпробваше древния Израил. Той не иска армия от недисциплинирани, неосветени, грешащи войници, които биха направили криви Неговия ред и чистота.
Дарба за планиране и работа. Търси се дарба, способност да се изобретява, планира и работи хармонично. Търсим хора, които ще работят не просто за своя полза, получавайки всичко, което могат от своята работа, но хора, които ще работят с очи, насочени единствено към Божията прослава, за бързото провеждане на делото в различните сфери. За тях е скъпоценна възможност да разкрият посветеността си на Господното дело и способностите си за осъществяването му. На всеки човек е дадена неговата работа, не с цел да прославя себе си, но Бога.
Мъдрото планиране спестява изтощителната работа. Трябва да обърна внимание на нашите проповедници така да планират, че да не се преуморяват от прекалена работа.