Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

НАВИЦИ НА МИСЛЕНЕ – 72 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

ЧАСТ 14
МИСЛИТЕ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ

72
НАВИЦИ НА МИСЛЕНЕ

МИСЛИТЕ ФОРМИРАТ ХАРАКТЕРА. „Каквото човек мисли в сърцето си, такъв е и той“ (Притчи 23:7). Много мисли създават неписаната история на един-единствен ден и тези мисли имат много общо с формирането на характера. Мислите ни трябва да бъдат строго пазени, защото и една нечиста мисъл оставя дълбока следа в душата. Дори и една зла мисъл оставя зло впечатление върху ума. Ако мислите са чисти и святи, човекът става по-добър, когато ги подхранва. Чрез тях духовният пулс се стабилизира и силата за вършене добро се увеличава. И както една капка дъжд подготвя пътя за следващата в навлажняването на земята, така и една добра мисъл подготвя пътя за друга.

СИЛАТА ДА ИЗБИРАМЕ ТЕМИ ЗА МИСЛЕНЕ. Във възможностите на всекиго е да избира темите, които ще ангажират мислите и ще оформят характера му.

ИЗИСКВАТ СЕ ЛИЧНИ УСИЛИЯ. Никой освен вие самите не може да контролира мислите ви. В борбата за постигане на най-висшия стандарт, успехът или неуспехът зависят много от характера и от начина, по който мислите биват дисциплинирани. Ако те са добре пазени – така, както Бог ги насочва всеки ден, те ще се занимават с неща, водещи ви към по-голямо посвещение. Ако мислите са правилни, тогава и думите ще бъдат прави; действията – също и ще носят радост, утеха и мир на душата.

ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИ ДА МИСЛИ. „Препашете се през чреслата на вашия ум“, за да работи той в правилна посока и да следва порядъка на добре обмислени планове. Тогава всяка стъпка ще е крачка напред и не ще се губи никакво усилие или време за следването на смътни идеи и случайни решения. Трябва да обмисляме целта на живота си и винаги да имаме пред себе си достойни намерения. Всеки ден мислите трябва да бъдат обучавани и насочени в правилната посока, както компасът към полюса. Всеки трябва да има своите намерения и цели и след това нека всяка негова мисъл и действие бъдат от такива, че да съдействат за постигането на това, което възнамерява. Мислите трябва да бъдат контролирани. Необходимо е да има твърдост на намеренията, за да се осъществи докрай онова, което предприемате.

ОБУЧАВАНЕ НА МИСЛЕНЕТО. Действителната дисциплина на живота се състои в малките неща. Обучаването на мислите е нещо важно.
Обучението на сърцето, контролирането на мислите, сътрудничеството със Светия Дух ще осигурят контрол и на думите. Това е истинска мъдрост и тя ще ви донесе душевен покой, доволство и мир. Ще съществува дълбока радост в размишленията върху богатствата на Божията благодат.

ПРАВИЛНИТЕ МИСЛИ НЕ ИДВАТ ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН. На всеки от нас предстои сериозна работа. Правилните мисли, чистите и святите намерения не идват в нас по естествен начин. Трябва да се стремим към тях.

ПЛЕНЯВАНЕ НА МИСЛИТЕ. Ако животът бъде държан под контрола на правдата, силата му ще е неограничена. Мислите идват в съгласие с волята на Исус Христос. От съкровището на сърцето се подбират подходящи, добри и правилни думи. Особено трябва да внимаваме в думите. В писмото си до Тимотей, ап. Павел казва: „Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене за вяра и любов, която е в Христа Исуса! Онова добро нещо, което ти е поверено, го пази чрез Светия Дух, Който живее в нас“ (2Тимотей 1:13,14).

УМЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТВЪРДО КОНТРОЛИРАН. Необходимо е младите хора още отрано да започнат да култивират у себе си правилни навици на мислене. Трябва да дисциплинираме ума си да мисли по разумен начин, а не да му се разрешава да се занимава със зли неща. Псалмистът възкликва: „Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни на Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой!“ (Псалм 19:14). Когато Бог работи в сърцето чрез Своя Свят Дух, човекът трябва да му сътрудничи. Мислите трябва да бъдат контролирани и обуздавани, а не оставяни да се лутат тук и там в неща, които само отслабват и оскверняват душата. Необходимо е те да бъдат чисти, за да може думите да са такива, че да бъдат приети от Небето и да са полезни за тези, с които общуваме.
Христос е казал на фарисеите: „Рожби ехиднини, как можете да говорите добро, като сте зли. Защото от това, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща“ (Матей 12:34, 35).

ОТКРИТИЯТ ГРЯХ ИЗЯВЯВА СКРИТИТЕ МИСЛИ. Времето на изкушението, при което човек може би попада в някой тежък грях, не създава злото, което е изявено, но само го развива и позволява да се прояви онова, което е било скрито в сърцето. Каквото човек „мисли в сърцето си, такъв е и той“. Защото от сърцето „са изворите на живота“ (Притчи 23:7, 4:23).

ДЪЛГ Е ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ МИСЛИТЕ. В проповедта на Планината на благословението Христос представи пред учениците Си далеч простиращите се принципи на Божия закон. Той учеше слушателите си, че законът се престъпва още в мислите, преди злото желание да е осъществено в действителност. Ние сме длъжни да контролираме мислите си и да ги довеждаме в подчинение на Божия закон. Благородните мисли са ни били дадени от Господа, за да можем да ги оползотворим, размишлявайки върху небесни неща. Господ е създал изобилни средства, за да може душата постоянно да се развива в Божествения живот. Навсякъде е поставил средства, за да подпомага нашето напредване в познание и добродетел.

ЕСТЕСТВЕНИЯТ, НЕОБУЧЕН УМ ДЕЙСТВА БЕЗ ВИСШИ ПОДБУДИ. Ако бъде оставен да следва собствените си зли желания, естественият себелюбив ум ще действа без висши подбуди, без да взема под внимание Божията слава или благото на човечеството. Мислите постоянно ще бъдат зли и само зли… Духът на Бога поражда нов живот в душата, привеждайки мислите и желанията в съгласие с волята на Христос.

САТАНА НЕ МОЖЕ ДА ЧЕТЕ МИСЛИ. На противника на душата не е позволено да чете мислите на хората. Но той е точен наблюдател и отбелязва думите; взема предвид действията и майсторски нагажда изкушенията си така, че да посрещат случаите на онези, които се поставят в неговата власт. Ако се стараехме да потискаме греховните помисли и чувства и да не им даваме ход чрез думи и действия, Сатана би бил победен. Защото той не би могъл да приготви своите специални изкушения, за да посрещне съответния случай. Но колко често изповядващите се за християни поради липсата на самоконтрол наистина сами отварят вратата пред противника на душите!

МНОЗИНА СА СМУЩАВАНИ ОТ ЗЛИ МИСЛИ. Има мнозина, които наистина са смущавани, понеже низки помисли идват в ума им и не им е лесно да ги прогонят. Сатана е поставил зли ангели около нас; и макар да не могат да четат мислите ни, те наблюдават отблизо и много внимателно думите и действията ни. Сатана се възползва от слабостите и дефектите на характера, разкрити по този начин, и насочва изкушенията си там, където силата за съпротива е най-малка. Той дава зли внушения и вдъхновява светски помисли, знаейки, че по този начин въвежда душата в осъждане и робство. Кара себелюбивите, светските, алчните, гордите, намиращите грешки или пък склонните към злословие – всички, които поддържат своите заблуди и дефекти на характера, да се поддават на собственото „аз“ и води душата им по пътя, който Божието слово осъжда. Прави го обаче да изглежда привлекателен.
За всяка категория изкушения си има лекарство. Не сме оставени на самите себе си, нито на собствените си ограничени сили в битката срещу собственото „аз“ и срещу плътското естество. Исус е мощен Помощник, никога не преставаща помощ… Необходимо е умът да бъде обуздаван и да не му се позволява да се лута тук и там. Трябва да бъде обучен да се занимава с Писанията и с благородни, възвишени мисли. Части от Писанията, дори цели глави, могат да бъдат съхранени в паметта, за да се явят, когато Сатана наближи със своите изкушения. Когато лукавият иска да накара ума да се занимава със земни и чувствени неща, най-ефективно може да се устои с „Писано е!“

ЕДИНСТВЕНАТА СИГУРНОСТ Е ПРАВИЛНОТО МИСЛЕНЕ. Нужно е постоянно да усещаме облагородяващата сила на чистите мисли и разрушаващото влияние на злите. Нека задържаме мислите си върху святи неща. Нека бъдат чисти и истинни, защото единствената сигурност за всяка душа е в правилното мислене. Трябва да използваме всяко средство, което Бог е поставил на наше разположение, за управляването и възпитаването на нашето мислене. Трябва да привеждаме ума си в хармония с Божия ум. Неговата истина ще ни освети – и в тяло, и в душа и в дух.

ЗАНИМАВАНЕ С ЛЕКОМИСЛЕНИ НЕЩА. Трябва да се стремим да поддържаме мислите си в такова състояние, в което ще можем да получаваме впечатленият от Светия Дух. Но не могат да получават увеличаваща се светлина онези, които позволяват на мислите си постоянно да се лутат тук и там и се занимават с лекомислени неща. В ума трябва да се складират небесни съкровища. Той трябва да бъде обогатяван с информация, която ще дава възможност за духовен растеж и по този начин подготвя за святото небе.

ВЗЕТИ СА МЕРКИ, ЗА ДА БЪДАТ МИСЛИТЕ НИ ВЪЗВИШЕНИ. Бог е подсигурил всичко необходимо, чрез което мислите ни могат да станат чисти, възвишени, фини и благородни. Той не само е обещал да ни очисти от всяка неправда, но всъщност е взел мерки, за да ни снабди с благодат, която ще въздига мислите ни към него и ще ни направи способни да оценяваме Неговата святост. Можем да разберем, че сме Христово притежание и трябва да изявяваме Неговия характер пред света. Подготвени от небесната благодат, ние биваме облечени в Христовата праведност, в „сватбената дреха“, и подготвени да седнем на „сватбената вечеря“. Ставаме едно с Христос, участници в Божието естество, очистени, с финес, възвишени и признати за Божии чеда – наследници на Бога и сънаследници с Исус Христос.

ДРЪЖТЕ СЕ НАСТРАНА ОТ ОМАГЬОСАНАТА ПОЧВА НА САТАНА (СЪВЕТ ДО ЕДНО ЕГОЦЕНТРИЧНО СЕМЕЙСТВО). Трябва да се държите настрана от омагьосаната почва на Сатана и да не позволявате на ума си да се отклонява от верността към Бога. Чрез Христос можете и трябва да бъдете щастливи, а също и да придобиете навици на самоконтрол. Необходимо е дори мислите ви да бъдат доведени в съгласие с Божията воля, а чувствата ви – под контрола на разума и религията. На въображението не бива да се позволява да надига бунт и да върви по свои си пътища, без никакво усилие да бъде обуздавано или дисциплинирано.
Ако мислите са погрешни, и чувствата ще бъдат погрешни. А мислите и чувствата, съчетани, съставляват моралния характер. Когато решите, че като християни от вас не се изисква да обуздавате мислите и чувствата си, ще изпадате под влиянието на зли ангели и ще приканвате тяхното присъствие и контрол. Ако се поддавате на своите впечатления и позволявате на мислите си да вървят в канала на подозрението, съмнението и оплакването, ще бъдете сред най-нещастните от смъртните същества и животът ви ще се окаже неуспех.

ГРАДЕНЕТО НА „ВЪЗДУШНИ КУЛИ“ Е ОПАСНО (СЪВЕТ ДО ЕДНА МЛАДА ЖЕНА). Трябва да контролираш мислите си! Това не е лека задача; ти не можеш да я постигнеш без сериозно и дори тежко усилие. И все пак Бог изисква това от теб! Това е дълг на всяко отговорно същество. Ти си отговорна пред Бога за своите мисли. Ако се отдаваш на празни и плътски въображения, позволяваш на ума си да се занимава с нечисти неща. Ти до голяма степен се провиняваш пред Бога – дотолкова, доколкото, ако мислите ти бяха реализирани в действие. Онова, което предотвратява действието, на практика е само липсата на възможност.
Мечтаенето ден и нощ, изграждането на въздушни кули – това са лоши и извънредно опасни навици. Когато веднъж бъдат установени, е почти невъзможно да се превъзмогнат и мислите да се отправят към чисти, святи и възвишени неща. Ще трябва да станеш верен страж на очите си, на ушите си и на всичките си сетива, ако искаш да контролираш ума си и да попречиш на празните и покварени мисли да петнят душата ти. Единствено силата на благодатта може да извърши тази крайно необходима работа. Ти си слаба в това отношение.

ПОБЕЖДАВАЙ ЗЛОТО ЧРЕЗ ДОБРО. Родителите могат да изберат, ако желаят, дали умовете на техните деца да бъдат изпълнени с чисти и святи мисли и чувства, или не. Детският вкус трябва да бъде дисциплиниран и възпитаван с най-голяма грижа. Трябва да се започне още отрано, като се разкриват Писанията пред развиващия се млад ум. Така се формират правилни навици и вкус. Наченките на злото не могат да бъдат изкоренени, освен чрез въвеждането на подходяща „храна“ за чисти и здрави мисли.

ИЗБЯГВАЙТЕ НЕГАТИВНОТО МИСЛЕНЕ. Тъй като не принадлежим на себе си – изкупени сме със скъпа цена, – дълг на всеки,който изповядва, че е християнин, е да държи мислите си в подчинение на разума и да бъде радостен и щастлив. Колкото и горчива да е причината за неговата скръб, той трябва да култивира дух на спокойствие и мир в Бога. Спокойствието, което е в Христа Исуса, Христовият мир – колко скъпоценно, колко изцелително е неговото влияние, колко успокоително е то за потиснатата душа! Колкото и мрачни да са перспективите, нека такъв човек подхранва дух на надежда за добро. Чрез отчаяние нищо не се печели, но много се губи. Нашата радост, спокойствие и мир правят околните щастливи и им даряват здраве. Но те са от голяма полза и за самите нас. Тъгата и разговорите за неприятни неща насърчават неприятните сцени и връщат обратно върху личността неприятните последици. Бог иска да забравим всички тези неща – да не гледаме надолу, но нагоре, нагоре!

ОПАСНОСТТА ОТ ЗАНИМАВАНЕ СЪС ЗЕМНИ НЕЩА. Ако мислите, плановете и намеренията ти са насочени към трупането на земни блага, твоето желание, стремежи и интереси ще бъдат съсредоточени само върху този свят. Привлекателността на небето ще загуби своята красота… Сърцето ти ще бъде там, където е съкровището ти… Няма да имаш време да се посвещаваш на изучаване на Писанията и на сериозна молитва, за да избегнеш примките на Сатана.

ПРОМЯНА НА МИСЛОВНИЯ ОБРАЗЕЦ. Когато на ума дълго време е било разрешавано да се занимава само със земни неща, навиците на мислене е трудно да се променят. Това, което окото вижда и което ухото чува, твърде често привлича вниманието и поглъща интереса. Но ако искаме да влезем в Божия град и да гледаме Исус и Неговата слава, трябва да свикнем да Го виждаме с окото на вярата още тук. Думите и характерът на Христос трябва често да бъдат предмет на нашите мисли и разговори. Всеки ден трябва специално да се посвещава известно време на молитвено размишление върху тези свещени теми.

ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА МИСЛЕНЕ. Човек се е разбунтувал срещу Бога и оттогава винаги се е опитвал да си осигури щастие чрез собствените си планове и според собствените си желания. Но винаги когато се е стремял да обогати ума си с някакъв друг обект, освен Бога, е бил разочарован. Съществува много по-висока степен на мислене, изцяло по-висша категория на изследване и по-висши неща и цели, които да се стремиш да постигнеш, отколкото си имал в миналото. Хаосът и несъвършенството на човешкото говоренето и характер могат да бъдат преодолени само чрез Господ Исус Христос. Той трябва да бъде предметът на нашите размишления, темата на нашите разговори. Необходимо е по съвсем друг – по-висш – начин да упражняваш мисленето и действането, ако искаш да разбереш великия план на изкуплението.

ЗАКОН НА МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА. Има един природен закон, според който нашите мисли и чувства биват насърчавани и укрепвани, а именно когато им даваме външен израз. Макар думите да изразяват мислите, също така вярно е, че мислите следват думите.

КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО НА ХАРАКТЕРА. Християнският живот ще бъде разкриван чрез християнски мисли, християнски думи и християнско поведение. В Христос има Божествено съвършенство на характера.

НОВ ДАР НА СИЛА. Онези, които съсредоточават душа, тяло и дух към Бога, очиствайки мислите си чрез съобразяване с Божия закон, постоянно ще приемат нов дар от физическа и умствена сила. Сърцето ще копнее за Бога и ще се отправя сериозна молитва за ясно схващане на службата и делото на Светия Дух. Не ние използваме Светия Дух, но Светият Дух употребява нас, оформяйки всяка способност.