Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Най-голямата религиозна измама в историята – 12 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Въпреки, че всички ние, които идваме на тази поредица от срещи имаме различно минало, изповядваме различни религии, едно нещо е сигурно – някой са баптисти, други от Петдесятната църква, Христовата или Божията църква, адвентисти или католици, но всички ние имаме едно общо желание – да намерим и да научим истината. Не е ли вярно това? Нещата, които ни свързват всъщност са много повече от тези, които ни разделят. В сърцето на всеки от нас наистина има желание да открие и да научи истината.
Преди известно време руския цар се разхождал във великолепен парк. Той царят забелязал един часовой на пост и се зачудил, какво би могъл да пази този часовой след като наоколо няма нищо и попитал стотника: „Какво охранявате?“ „Не зная, не съм сигурен. Така ми заповядват – да идвам в това особено място на парка и да стоя тук мирно. Всеки ден аз идвам и стоя тук и охранявам нещо.“ „Но какво охранявате?“ „Не зная със сигурност“. „Но защо стоите тук?“ „Защото така ми заповядват.“ Любопитния цар отговорил: „Трябва да разберем, какво охранявате, господине.“ Те погледнали в дневника и ето какво открили. Преди сто години на Катерина Велика подарили малък розов храст за рождения и ден и тя поставила на това място часовой да охранява храста. Този храст отдавна бил изсъхнал и нямало никаква нужда от охрана. Всъщност часовоят охранявал една древна традиция. Никой не си правил труда да провери и часовоят продължавал да стои на това място обрасло с плевели. Минали десет години, минали двайсет години, тридесет години, половин век и никой не си направил труда да провери. Възможно ли е някой от нас да пазят древна традиция, възможно ли е една такава традиция да се е вмъкнала в християнската църква. Нещо за което смятаме, че е важно и свято, но което в действителност не се основава на Писанията. Благодарен съм на хората, които искат да узнаят истината, благодарен съм на хората, които вечер след вечер идват за да изучават Божието слово, за да разберат, какво казва то. Възможно ли е много християнски църкви днес да следват традиция? Възможно ли е това, което много църкви следват, въобще да не е основано на Божието слово? Възможно ли е човешки учения да се изместили Библейските? Харесвам това, което казва 2 Тим. 2:15: „Изучавай, за да представиш себе си одобрен пред Бога“. Някой хора казват: „Ако пастирят не проповядва това нещо, аз не мога да повярвам. И ако свещеника не го проповядва, това е погрешно.“ Но какво казва Библията? „Изучавай, за да представиш себе си одобрен пред Бога“. Възможно е мнозинството да не споделя и не подкрепя тези идеи. В библейски времена мнозинството почти винаги е грешало. По времето на потопа мнозинството загина, по времето на Христос мнозинството го отхвърли, така че ако се движим с мнозинството, ще сгрешим. Библията казва: „Тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, но широка е портата и пътя който води в погибел.“ Исус ни призовава да вземем лично решение. Когато става въпрос за религия, Той ни призовава да решим сами.
Сега нека да се върнем назад и да проучим въпроса за библейската събота. Нека да видим, как традицията се е вмъкнала в християнската църква, как традицията е изместила Писанието. Миналата вечер установихме, че библейската събота в закона е седмият ден. Видяхме също, че голяма част от хората спазват първия ден. Нашата цел не е да осъждаме каквато и да е религия. Има много искрени християни, които спазват първия ден, които познават Исус и ако умрат тази вечер ще бъдат спасени. Много християни спазват първия ден – ние нямаме за цел да ги осъждаме. Пророчеството ясно казва, че хората ще се опитат да променят Божия закон. Библията бе предсказала, че това ще стане. Историята показва, че това е станало. Тази вечер ще вземем Библията и ще погледнем на обективните факти от историята. Тази вечер ще подтиснем своите емоции и чувства и ще дойдем с открити сърца и дух. Вече открихме, с какви намерения Бог е създал човешки същества. Адам и Ева били създадени, за да се радват, когато се покланят на Твореца. И така, в първия ден Бог направил небето и земята. През творческата седмица Той застлал земята със зеленина. Бог направил слънцето и луната, Той сътворил животните и рибите в морето, създал плодове и житни растения, зеленчуци. Земята изглеждала великолепно. Когато Бог създал Адам и Ева в шестия ден, Той им показал, защо са сътворени и защо живеят. Хората били създадени, за да се покланят пред Бога. В Битие 2:1-3 Библията казва: „На седмия ден като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които Бог беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко което Бог беше създал и сътворил“. Точно тогава след сътворението две хиляди и триста години преди да се е появил първия евреин Бог установил библейската събота. Точно тук хората трябвало да открият смисъла на своето съществуване, да открият радост и удовлетворение от поклонението пред Бога. Всяка събота те трябвало де се свързват с Бога, Който ги създал. Всяка събота трябвало да идват при Вечния, да Го хвалят и да Му се покланят и по този начин да получават нов запас от духовна и физическа енергия. Но след това в райската градина дошъл един неканен гост и той казал: „Няма никакво значение, дали ще се подчинявате на Бога или не“.
Някой хора казват: „Какво значение има един ден.“ В райската градина Сатана казал: „Няма никаква разлика между дърветата.“ Адам и Ева послушали гласа на Луцифер, взели от плода и загубили градината. Тогава била прекъсната и връзката с Бога. Минали столетия. В старозаветни времена хората продължавали да спазват старозаветната събота, но след това Израел попаднал под египетско робство. Бог ги извел от робството и им дал възможност да Му се покланят. На Синайската планина Бог дал на Мойсей Десетте заповеди. Една от тези заповеди написани от самия Божий пръст върху каменни плочи казва: „Помни съботния ден, за да го освещаваш.“ Бог казал „помни“, но повечето хора в света са забравили. „Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а седмия ден е събота на евреите“, така ли? Не, там се казва: „Седмия ден е събота на Господа твоя Бог.“ Седмият ден не е събота просто на евреите, но на Господа твоя Бог. Важно ли е, след като Бог е заповядал това? Да, наистина е важно. Това е заповед на живия Бог. В Езекиил 20:12 се казва: „Дадох им и съботите си да бъдат знак между Мене и тях.“ Така че съботата е знак. Бог отделил съботния ден. Той си починал в този ден, затова го благословил и осветил. Всяка седмица ние се покланяме пред Него като пред Създател и Господ. Както учихме миналата вечер за Исус е било обичайно да спазва съботния ден. Исус каза, че след смъртта Му неговите апостоли ще спазват съботния ден. В Матей 24:20 Исус казва: „Молете се, бягането ви да не бъде в съботен ден или зиме.“ Петър, Яков и Йоан също са спазвали библейската събота, защото думите на Исус в Марко 2:27 са, че съботата е направена за човека. Библията казва в Откр. 1:10: „В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа.“ Това означава, че Бог има Свой ден. А кой е този ден? В Матей 12:8 се казва, че Човешкият Син е Господар на съботата. И така, в книгата Битие четем, че Бог е дал съботата на Адам и Ева. В Десетте заповеди откриваме съботата. Откриваме я и в целия Стар завет. В Новия завет Исус и апостолите също са спазвали съботата, но възниква един въпрос: „Как да свържем всичко това с действителността в света днес? Какво казва Библията?“ Библията казва, че често човешките учения заблуждават. Най-важният въпрос за мен е, какво Библията ми казва. Тази вечер желаете ли да последвате Исус и всичко каквото казва Библията? Ако Библията е по-важна за вас отколкото ученията на хората, дигнете си ръката! Задаваме друг въпрос: „Как е била променена библейската събота? Кой е направил промяната от събота в неделя? Със сигурност това не е направил Исус, защото Библията казва в Лука 4:16, че Исус е ходил на църква всяка събота. Сигурно е, че и апостолите не са направели тази промяна. Те са извършвали поклонение в събота. Нито Бог е направил това, защото се казва в Малахия 3 гл., че Бог не се променя. Нека се върнем назад към едно древно пророчество в книгата Даниил, при един древен сън, който разкрива историята на света, сън който Даниил получи от Бог и който говори за издигане и падане на империи. Там също е предсказано, какво ще се случи в първите столетия и как хората, а не Бог ще променят съботата. Това твърде ясно е записано в Библията. Нека се върнем към това пророчество в Данаил 7:1: „В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите.“ Даниил ляга да спи една вечер, по чуден начин Бог му дава видение за 2 500 години от историята. Даниил вижда борбата между доброто и злото, той вижда омразата на Сатана към Бога, вижда, как той ще се опита да направи промяна в Божия закон записан лично от Неговия пръст на каменни плочи. Даниил вижда ожесточените сатанински атаки, вижда, как света е увлечен в една борба между подчинението и неподчинението, между следване на Бога и следване на човеците, между традициите и Божия закон. Нека се върнем и погледнем този сън, който пророк Даниил получи онази вечер. Даниил чувстваше, че този сън е важен, чувстваше, че той има голямо значение за историята. В Даниил 7:2,3: „Даниил проговаряйки рече: ‘Бях в нощното си видение, четири небесни ветрища избухнаха върху голямото море, четири големи зверове възлязоха от морето различни един от друг.'“ Някой ще каже: „Това е твърде объркващо.“ Даниил погледна към морето и видя, че вятъра духа, видя как четири звяра излизат един след друг от морето. Даниил вижда лъв с орлови крила да излиза от морето. След това вижда втория звяр – мечка с ребра между зъбите си. След нея той вижда леопард с четири глави и четири крила на гърба му и накрая Даниил вижда един звяр като змей. Той имал десет рога и железни зъби, когато Даниил видял тези зверове, той бил твърде учуден. Какво представят тези зверове? Загатва ли за това пророчеството? Може ли някой от нас да каже: „Мисля, че е еди какво си“ или пък нещо друго. Моля, прочетете с мен Дан. 7:17: „Тия четири големи царе, които ще се издигнат из земята. А Дан. 7:23 казва, че това са четири царства. Така, че царят представлява цар или царство. Спомняте ли си, че преди няколко вечери ние изучавахме някои от тези символи на пророчествата. Според Библията морето представлява много хора. Това се казва в Откровение 17:15. Понякога и самите ние казваме: „Голямото море на човечеството.“ Позволете ми да изясня. В библейските пророчества Бог използва символичен език, за да ни помогне по-лесно да разберем, че в пророчеството морето е символ на хора; ветровете са символ на война. Това е съвсем логично. Ураганите, циклоните са символ на разрушението. Еремия 49:36,37.
От Дан. 7:17 разбираме, че звярът представлява царство или цар. Когато Даниил казва, че е видял в нощно видение, вятъра да духа върху морето и от него да излизат четири звяра, всъщност казва, че е видял четири царства воюващи едно против друго, които се издигат сред народите в света. Тези царства започват да се издигат още в дните на Даниил и те ще ни преведат през времето. Сигурно си спомняте, че говорихме за един голям образ съставен от четири метала. Златна глава, гърди и ръце от сребро, медни бедра и крака от желязо. Зверовете са четири – лъв, мечка, леопард и змей. Четири метала представят четири царства, четири звяра представят четири царства. Четвъртия метал – желязото, имаше десет пръсти. Четвъртия звяр имаше десет рога. В Даниил 7 глава е повторено всичко от Даниил 2 глава, но са прибавени детайли. Спомняте си, че в Дан. 7:4 Библията казва: „Първия бе като лъв и имаше орлови крила, като го гледаше крилата му се изскубаха и той се дигна от земята и бе заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце.“ Първия звяр е като лъв. Лъв с орлови крила е твърде подходящ символ за една нация, която е съществувала в дните на Даниил. Златната глава на образа символизираше Вавилон, нация която е управлявала в дните на Даниил. Първия звяр представяше също първата нация от последователността – Вавилонското царство. Вавилон е управлявал от 605 до 539 г.пр.Хр. Археолозите са открили множество лъвове с орлови крила върху стените на древния Вавилон. Лъвът с орлови крила е господар на всички империи. Вавилон е управлявал света. Той е имал обиколка около сто километра според гръцкия историк Херодот. Три колесници можели да се движат една до друга върху стенните му. Вавилон щеше да отмине и на негово място щеше да се издигне друго царство. Дан. 7:5: „След това, ето, друг звяр, вторият, подобен на мечка, който се подигна от едната страна и имаше три ребра в устата си между зъбите си и му казваха така: ‘Стани и изяж много месо.'“ Втория звяр – мечка с три ребра. Коя нация отхвърли Вавилонското царство? Мидо-Персия. Златната глава в образа отстъпва мястото си на сребърните гърди и ръце. Така че лъвът отстъпва мястото си на мечката – Мидо-Персия. А какво означава това, че мечката е имала три ребра между зъбите си? Мидо-Персия щеше да завладее Либия и Египет. Библейското пророчество е изключително прецизно. Империята Мидо-Персия е сравнена с свирепа мечка. Не използваме ли и днес животните като символ на нациите. Говорим за мечката Русия, използваме лъва като символ на Великобритания, така че Бог е направил същото в библейски времена. Мечката с три ребра е символ на Мидо-Персия, която щеше да завладее Египет. След това Библията говори за трети звяр: „След това като погледнах, ето друг звяр подобен на леопард, който имаше ва гърба си четири птичи крила. Тоя звяр имаше и четири глави и даде му се власт.“ Коя нация е отхвърлила Мидо-Персия? Спомняте ли си коя е? Гърция. Кой бил гръцкия цар? Александър Велики. Той завладял света когато бил на 33 години – направил това много бързо. Ако желаете да опишете едно бързо завоевание, кое животно бихте използвали като символ – леопарда. Но ако искате да опишете едно много, много бързо завоевание, какво бихте направили с вашия леопард? Ще му поставите крила. И така, Бог поставил крила на леопарда, за да опише бързото завоевание на Гърция. Александър Велики починал когато бил на 33 години. След това четирима от неговите генерали разделили царството. Така Бог е представил леопарда с четири глави, защото знаел, че когато Александър умре, четирима от неговите генерали ще разделят империята. Не е ли невероятно библейското пророчество? Някой може да каже: „Не можах да запиша имената на генералите“. Не се безпокойте приятели, вие ги имате на своите напечатани материали. Третият звяр прецизно описва гръцката нация. Така както беше представена от медните ребра. Златната глава беше Вавилон, сребърните гърди и ръце бяха Мидо-Персия, медните бедра представят Гърция. Четирите метала представят четири нации, четирите звяра представят също четири нации, но след това се появява и четвъртия звяр – Дан. 7:7: „След това като погледнах в нощните видения ето, четвъртия звяр страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, пояждаше и сломяваше като стъпкваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него и имаше десет рога.“ Така както образа имаше десет пръста и железните крака бяха символ на Рим, така и този ужасен звяр има десет рога и железни зъби. Четвъртия метал представляваше Рим, така и четвъртия звяр представлява Рим. Имаше само четири империи, които щяха да управляват света. Те са Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим. След това Рим щеше да бъде разделен. Рим управлявал света от 168 г.пр.Хр. до 476 г.сл.Хр. Но някой ще каже: „Какво общо има това с промяната на съботата и с промяната на Божия закон?“ Ще разберете това, имайте търпение. Рим управлявал света, когато Исус бил роден. Исус установи новозаветната църква. В пророчеството на Даниил ни се представя една сила, която щеше да промени Божия закон във времето малко след дните на Исус. Пророчеството на Даниил ни ориентира във времето. След като то е вярно за Вавилон, за Мидо-Персия, за Гърция и Рим, моля, следвайте ме внимателно. Дан. 7:24: „А за десетте рога, това са десетте рога на царството. Първото е Вавилон, второто – Мидо-Персия, третото – Гърция, а четвъртото е Рим. Десетте рога представят частите, на които е бил разделен Рим. Стихът казва: „А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство.“ Така Рим щеше да бъде разделен. Десетте царства представени в образа чрез пръстите от желязо и глина нямаше да могат да се съединят. Десетте рога на звяра са символ на разделението на Римската империя. Рим наистина бил разделен. Варварските племена дошли и го разделили. Европа днес наистина е част от това разделение. Алеманите се заселели в Германия, франките във Франция, аглосанксонците във Англия, вестготите в Испания, боргундите в Швейцария, ломбардите в Италия, суевите в Португалия. Това са само седем от десетте. Три от тях били унищожени и така десетте рога символизират десетте части на разделената римска империя. Десетте рога представят разделена Европа. Европа била разделена между 351 и 476 г.сл.Хр. Но когато Даниил гледал Римската империя, когато е наблюдавал във видението, когато гледал лъва Вавилон, когато гледал мечката Мидо-Персия, леопарда Гърция и змея езическия Рим, когато видял, че езическия Рим е разделен, Даниил много се зачудил. Той бил поразен. Даниил видял и нещо друго. Той видял, как Рим се срутва, но след това от руините на Рим излязла друга сила. Дан. 7:8: „Като гледах роговете (Какво са роговете? Те са частите на Рим)… Като разглеждах роговете ето между тях излезе друг рог, малък, пред когото три от първите се изкорениха и ето, в тоя рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха надменно. Ние виждаме, че когато Римската империя се срутва, една сила наречена Малкия рог почва да се издига. Той щеше да отнеме досегашното превъзходство на езическия Рим. Библията казва, че Малкия рог ще има човешки очи. Какво всъщност представлява този рог, който щеше да излезе изсред десетте. Какво всъщност означава това, че щеше да има човешки очи? Какво в действителност представлява тази сила – Малкия рог?
Историята ни докладва, че когато езическия Рим се разпада, римския император Константин преместил столицата във Византия и я нарекъл Константинопол, а Рим останал свободен. Но как Римската империя да се поддържа единна. Кой можел да я обедини? Рим се срутвал. Има ли някаква политическа или религиозна сила, която произлезе от Рим и се опита да обедини империята? Какво в действителност представлява този Малък рог? Библията казва в Дан. 7:8: „И ето, в тоя рог имаше очи, като човешки очи и уста, които говореха надменно.“ Когото и да представлява този Малък рог, той има уста, която говори надменно. Бих искал да обобщим характерните белези на този Малък рог. Първо, той излиза измежду десетте рога, излиза след тях, има уста, която говори надменно, има очи като човешки; Дан. 7:24 казва, че ще бъде различен от останалите. Това означава, че тази сила – Малкия рог ще е различна от Вавилон, ще бъде различна от Мидо-Персия, ще бъде различна от силата представена и от леопарда, т.е. Гърция, ще бъде различна и от змея, т.е. Рим. Това ще бъде една нова сила, която ще се издигне измежду племената, които ще се опитат да разделят древната Римска империя. Да обобщим. Първо силата представена от Малкия рог ще се издигне измежду десетте рога. Това означава, че тя ще излезе от разделената Римска империя, т.е. Европа. Това трябва да е една европейска сила, водеща началото си от Рим. Тя е между десетте рога. Второ, трябваше да се появи след десетте рога, т.е. след разпадането на Рим. Трябва да очакваме, че тази сила става известна около трети или четвърти век след Христа. Трето, тя ще бъде различна от десетте рога. Това не е просто политическа, но и религиозна сила. Четвърто, тази сила ще унищожи три царства т.е. ще е способна да воюва. Ще има очи като човешки. В английския език една от думите означаваща пророк има за корен думата виждам. Това е така защото пророка не вижда с човешки очи, но с Божиите очи и затова се нарича човек, който вижда. Човешките очи загатват за човешка мъдрост, човешка интелигентност, човешко ръководство. И така, в първите векове една сила щеше да произлезе от езически Рим. Римската империя щеше да бъде разделена. Тази сила, която щеше да произлезе от нея нямаше да бъде политическа, но религиозна сила. Щеше да използва своята човешка мъдрост в опита си да обедини империята отново. Според Библията появата на тази сила Малкия рог съвпада по време с разпадането на Римската империя. Можем ли да се обърнем към историята и да проверим, дали наистина е имало такава сила, която е щяла да произлезе от Рим и която сила е щяла да се опита да обедини Европа или тези езически племена?