Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Най-дългото и най-удивителното библейско пророчество – 9 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

И така, в коя година Библията казва, че Исус ще бъде кръстен? Четете с мен, моля, Лука 3:1 и 21 стих: „В петнадесетата година на царуването на Тиберия Кесаря… и когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше отвори се небето.“ Исус беше кръстен в 15-тата година от управлението на Тиберий Кесаря, а историята ни казва, че това е точно 27 г.сл.Хр.
Христос не е просто един морален учител, Той е Синът на Живия Бог. И пророк Данаил предсказа това 483 години предварително и дори още по-рано, защото декретът за възстановяването на Ерусалим беше излязъл в 457 г.пр.Хр. Стотици години преди това, векове преди това Данаил предсказа, че Исус ще бъде кръстен в 27 г.сл.Хр. и помазан от Светия Дух. Но пророчеството продължава. Библията е дори по-точна, по-конкретна – петнадесетата година от царуването на Тиберий Кесаря е точно 27 г.сл.Хр. Исус е кръстен точно в определеното време. Декретът на Артаксеркс за възстановяване и построяване на стените на Ерусалим бил издаден през есента на 457 г.пр.Хр., 483 години по-късно в есента на 27 година е точно времето, когато Христос бил кръстен – точното време от годината – есента на 27 г.сл.Хр. Библията казва в Лука 3:22: „И Светият Дух слезе върху Него в образ като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: ‘Ти си Моят възлюбен Син, в Тебе е Моето благоволение.’“ Точно тази година Исус бил помазан от Светия Дух. Но продължава ли пророчеството на Данаил? То ни дава още повече детайли. Знаете, че когато Исус бил кръстен, в Марко 1:15 Той казва: „Времето се изпълни.“ Какво е имал предвид Исус, когато каза това. Пророчеството на Данаил се изпълни. Исус обяви: „Божието царство наближи! Покайте се и повярвайте в Евангелието!“ Исус каза на евреите: „Вие изучавате Стария завет“ Исус каза на евреите: „Изучавате пророчествата на Стария завет. Погледнете в Данаил, вижте, че преди 483 години – от 457 г. до 27 г.сл.Хр. – времето на Данаил се изпълни. Месия дойде!“ Той бе кръстен точно в определеното време. Но пророчеството на Данаил продължава – Данаил 9:26: „След 62 седмици Месия ще бъде посечен. Какво означава това „ще бъде посечен“? Ще бъде разпнат на кръста, но не заради собствен грях или вина. Вместо кого беше разпнат Той? Вместо мен и теб. Исус умря на кръста, за да не умрем аз и ти там. И нататък стихът продължава: „…и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището.“ Това е Тит и римската армия ще разрушат Ерусалим. И така, Исус щеше да бъде разпнат, евреите щяха да отхвърлят Месия и след това Тит и римската войска щеше да разруши града. Това пророчество е удивително. То е направено петстотин години предварително. Но почакайте, Библията е още по-детайлна. Кога Христос щеше да бъде разпнат? Казва се – след 27 г. (сл.Хр.), но ето какво пише още – Данаил 9:27: „И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица.“ Седемдесет седмици са определени или 490 години са отредени за евреите. 69 от тези седмици свършват в 27 г.сл.Хр. Една пророческа седмица остава. В библейските пророчества, както вече навярно запомнихте, един ден съответства на една година. Така че след 27 г. остават 7 години, а това ни довежда до 34 г.сл.Хр. В края на 34 г. 70-те седмици или 490-те години изтичат. От този момент нататък, Евангелието започва да се проповядва на езичниците. Но забележете: „Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата Той (Месия) ще направи да престанат жертвите и приносът.“ Така, че в средата на седмицата, Исус щеше да направи всички жертви да престанат. Колко е половината на 7? Три и половина. Три години и половина от 27 г.сл.Хр. ни водят точно до средата на тази последна пророческа седмица. Сега, ако 483 г. изтичат през есента на 27-ма година и ако имате още 3 години, това ще ви доведе до есента на 30-та година сл.Хр. Но 6 месеца от есента на 30-та година ви водят до пролетта на следващата година. Съгласни ли сте? Нека погледнем диаграмата. В края на тези три години и половина от 27 до пролетта на 31 г. Христос щеше да направи всяка жертва да престане. Той щеше да извърви пътя до Голгота, да носи този тежък кръст, да бъде прикован. Нямаше да има нужда повече да се принасят в жертва агнета, защото в средата на седмицата Месия – Исус Христос щеше направи жертвите да престанат. Вижте колко е точно пророчеството. Декретът бе издаден 457 г.пр.Хр., 69 седмици или 483 години ни водят до 27 г.сл.Хр. Една седмица или 7 години остават. Те ни отвеждат до 34 г.сл.Хр., след която Евангелието щеше да се проповядва на езичниците. Три години след 27 (година) ни водят до есента на 30-та година и половината година или шест месеца, които остават ни отвеждат до пролетта на 31 г.сл.Хр. Според Библията Христос щеше да бъде разпнат на 33 годишна възраст, точно през пролетта на 31 г.сл.Хр. И Исус бил разпнат на определения ден, на Пасхата, защото той е пасхалното Агне, пожертвано за нас. Исус е идващия Месия и Библията не е случайна книга. В Марко 15:38 се казва: „И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.“ Първосвещеникът бе готов да пренесе това пасхално Агне. Пасхалното Агне символизираше Исус Христос – нашето Пасхално Агне. Както виждате християнската вяра е една интелектуална, една разумна вяра. Християнството се изявява от историята и чрез пророчествата. И тази първа част на пророчеството на Даниил ясно ни разкрива, че Месия ще умре чрез разпъване на кръст в 14-тия ден на първия еврейски месец в тридесет и първата година. Това предсказание се е изпълнило с всички детайли. Христос бе кръстен, бе разпнат в определеното време – точно така, както Библията бе предсказала. Но какво става в последните три години и половина? Според пророчествата на Даниил Божият завет с евреите щеше да се прекъсне в тридесет и четвъртата година от новата ера. Казва се: „Бог ще потвърди завета си“. Какво се е случило в 34-та година сл.Хр.? Кое е било това важно събитие? В тридесет и четвърта година сл.Хр., Стефан, първият християнски мъченик, бил убит с камъни и еврейският Синедреон издал декрет за отхвърляне на Евангелието и то започнало да се проповядва на езичниците, точно както е предсказано. Следвайте ме сега внимателно! Ако първите 490 години се отнасяха за евреите, ако през тези 490 години бе предсказано, че Исус ще се кръсти в определеното време и това се изпълнило. Исус ще бъде разпнат в определеното време и това станало, че Евангелието ще се проповядва на езичниците и това било така. Защото първите 490 години се отнасяха за евреите, а втората част касае нас, които живеем в края на времето. Първата част от пророчеството бе за тези, които живееха по времето на Първото идване на Христос, а втората за тези, които ще живеят по време на Второто Му идване. Първите 490 години от пророчеството свършват в 34 год. сл.Хр. Какво ще стане с втората част на това пророчество? Дан. 8:14: „И каза ми: ‘До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.'“ Тогава ще удари небесния часовник. Тогава ще започне последната част от съда пред Бог и неговия трон в небето, тогава драмата на вековете ще приключи и за нас ще настъпи особено време. Забележете: първите 490 години се отнасяха за евреите, последните 1810 години от 2300 ще се отнасят за крайния съд, който ще ни доведе до известния период, наречен времето на края. 457 г. до 34 г. – това ни отвежда до дните на евреите – 490 години. Но от 2300 год. остават 1810 години. Към 34 г.сл.Хр. прибавяме 1810 г. и стигаме до 1844 г. Какво означава това? Това означава, дами и господа, че хиляди мъже и жени по земята са заинтересувани от човешки съдебни процеси, като този на Симпсън. Но тези хора не осъзнават, че в момента небесният съд заседава. Те не разбират, че е настанал „последния час на съда“, където се решава съдбата на всяко човешко същество, живяло някога. Те не разбират, че живеят в едно особено време точно преди идването на Исус Христос на тази земя. Много хора живеят безгрижен, егоистичен и егоцентричен живот. Основният въпрос в живота днес не трябва да бъде: „Как да спечеля повече пари?“ Не: „Къде да намеря повече удоволствие?“ Не: „Как да се забавлявам повече?“ Не: „Как да намеря по-добра служба? Как да придобия по-скъпа къща?“ Не: „Как да карам по-скъпа кола? Как да нося по-модерни дрехи?“ Централният въпрос на живота трябва да е: „Как да се подготвя за среща с Бога? „Как да бъда готов за второто идване на Исус?“ В книгата Откр. 14:7 има една специална вест – вест, на която много църкви не обръщат внимание. Тук е Божията вест към света. Откр. 14:7 – нека четем заедно: „Бойте се от Бога и въздайте нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди“. Вестта на Откровение казва: „Не се занимавай с бизнес, както до сега, не търси повече удоволствия, като до сега, не живей така, както до сега.“ Разбира се, Бог иска да сме изпълнени с щастие, да се радваме на живота, но когато казвам „удоволствие“, имам предвид това безсмислено удоволствие, което те отделя от Бога. Бог казва: „Това е специално време“. Нека не го пропиляваме, нека нищо не стои между вас и вашия Спасител. Това е уникално време в историята на света. От 1844 г. ние живеем във времето, което Библията нарича „часът на Божия съд.“ Но ти казваш: „Как ще издържа пред този съд?“ Знаете, че съдът не е добро нещо когато се касае за лоши дела. В такъв случай никой човек няма да устои. Знаете ли, в Лондон, Англия, има един много впечатляващ монетен двор. И когато екскурзоводът развежда посетителите из този двор в Лондон, той взема два листа хартия и ги слага в машината на везните, с които теглят парите. В този монетен двор в действителност се печатат английските лири, т.е. парите. И така екскурзоводът взема лист хартия, слага го на тези чувствителни везни, с които теглят парите – те са съвършено уравновесени. Тогава екскурзоводът взема единият лист, отгоре написва името си и го поставя обратно на везните. Но този лист с името на екскурзовода веднага натежава. Единствената разлика е в подписът, който е поставен на него. На съда, приятели, не се съпоставят добрите и лошите дела – извършил си 592 добри дела, но 48 000 лоши – така че ти си загубен. Нищо подобно не става в съда! Сам Исус Христос те представя там. На съда Исус застава между теб и закона, който си нарушил. Исус казва пред целия Всемир, когато твоето име започне да се разглежда: „Тази жена, този мъж е мой.“
2300 денонощия се изпълниха в 1844 г. Сега ние живеем в часа на съда, точно сега живеем във времето малко преди Исусовото идване, във времето преди вечността, когато часовникът отмерва последните минути. Но ти, приятелю, казваш: „Почакай! Сега е 1995 г. Значи съдът продължава вече 150 год. 151 години това не е ли много дълго време?“
Има милиарди хора в света и Бог иска всеки да знае за съда, за да може да се спаси. Спомняте ли си дните на Ной? Бог каза: „Светът ще бъде унищожен от вода“. Бог каза на Ной да построи кораб и Ной направи това. Той проповядваше 120 г. и хората си мислеха, че той е луд. Но след това стана потопът. От 1844 г. пророчеството на Даниил и Откровение посочва, че живеем в часа на съда от 150 години. Колко още ще продължи? Сега вече разбирате ли, защо имаше Първа и Втора световна война. Защо има глад, земетресения? От 1844 г. ние живеем в часа на съда. Това означава, че сега е краят на времето. Това означава, че Сатана с всичка сила се бори, за да унищожи хората – да загинат, а не да бъдат спасени. Защото Сатана иска да ги удави във вълните на греха.
Да, приятелю, това е последната жетва. Да, приятели, това са последните дни. Да, според Библията ние живеем в часа на съда, във време, което Библията нарича „времето на края“. Христос протяга ръце към теб. Библията казва в Евр. 9:11,12: „А понеже Христос дойде като първосвещеник със Собствената Си кръв, Той влезе през по-голямата и съвършена скиния… и придоби за нас вечно изкупление.“ Ти можеш да бъдеш спасен. Исус умря на кръста. Той сега е на небето. Той сега е пред Божия трон. Той придоби вечно спасение за теб. Той може да бъде Твоят Спасител. Той може да бъде твоят Господ. Той може да те представи в последния съд. Чуйте Евр. 9:24: „Защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образ на истинското, но в самите небеса.“ Той не е в земното светилище. Той е в небесното, за да се яви пред Божието лице заради нас. Но Той не може да те представи пред Божия трон, преди да му предадеш живота си, ако не му се отдадеш. Моля, не ме разбирайте погрешно. Ако водиш живот, който Бог не одобрява, греховете които си извършил, те осъждат в съда. И когато твоето име се разглежда в съда, греховете които стоят зад теб – сексуална неморалност, лъжа, измама, егоизма – всичко това стои пред Бог. И когато се съобщи твоето име, Христос казва: „Можех ли да направя нещо повече, за да го спася, за да го изкупя. Направих всичко, което можах.“ Ангелите казват: „Господи, ти желаеше да представиш този човек. Ти изпрати Светия Дух в сърцето и ума му, ти му нашепваше истините, убеждаваше го. Ти направи всичко, което можеше. Ти изпрати ангели да го водят и просветляват ума му. Исусе, Ти слезе на земята, прие човешка плът, посрещна всички сатанински изкушения заради него. Прощението беше възможно за този човек. Милостта беше достъпна за този мъж, за тази жена. Твоята сила беше на разположение. Нямаше нищо повече, което би могъл да направиш.“ И тогава започва ридание в небето, тъй като тези хора са се лишили от възможността да се запишат в книгата на живота и са загубени завинаги. Защото те не са приели милостта и благодатта, които са били на разположение, чрез Христос.
Ние живеем в края на времето. Христос иска да представи и теб пред съда. Исая 44:22: „Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при Мене“. Отдалечил ли си се от Него, приятелю? „Върни се при Мене“. Обърнал ли си Му гръб? „Върни се при Мен“. Избягал ли си от Него, приятелю? „Върни се при Мен, защото Аз те изкупих“. Той е Твоят Спасител! Прибегни в Неговите ръце, коленичи в нозете Му, изповядай греховете си пред Него тази вечер и кажи: „Господи, искам да се предам на Теб тази вечер. Искам да се откажа от тези неща, които ме разделят от Теб. Господи живеем в часа на съда. Господи, тази вечер аз идвам с всичките си грехове. Аз идвам с това бунтовно поведение, с тези грешни постъпки. Господи, тази вечер аз идвам при Теб да се предам в ръцете Ти, за да положа живота си пред Теб“.
Преди много години едно момче преживяло ужасна катастрофа. То лежало край пътя с деформирано и наранено тяло. Лежало в локва кръв. Момчето било отведено в болница. Нуждаело се от кръвопреливане. Лекарите направили всичко възможно, но по време на операцията, момчето се нуждаело от кръв. Тогава все още кръвната плазма не съществувала и затова някой трябвало директно да даде кръв от своето тяло към неговото. Бащата на детето имал същата кръвна група. Така той бил повикан в болницата и влязъл в стаята, в която било момчето. То лежало в една от стаите за възстановяване – с наранено и окървавено тяло. Операцията била минала. Лекарят дошъл, навил ръкава на бащата, сестрата взела памук, натопила го в спирт, почистила мястото точно тук под лакътя, от вътрешната страна и взела една игла. Вкарала я и кръвта започнала да изтича в пластмасовата тръба директно в сина му. Бащата стоял там, гледал сина си, после погледнал към лекаря, гледал как кръвта изтича от собственото му тяло и се влива в това на сина му и казал: „Докторе, ако е необходимо, вземете и последната капка от моето тяло“.
Исус Христос умря на кръста на Голгота. И Той каза: „Вземи всяка капка кръв, за да бъде спасен Марк Финли, Отче. Нека всяка капка кръв, която изтича да послужи за умиване на греха и да покаже на човека, колко го обичам“. И всичко, което мога да направя тази вечер в часа на съда, когато последните песъчинки в часовника изтичат, е да коленича в нозете Му и кажа: „Господи, вземи я всичката. Вземи всичко, което имам. Премахни егоизма, алчността, греха в моя живот!“ Искате ли да кажете това на Исус тази вечер?

Тихо и нежно Спасителят вика, вика за теб и за мен.
Той на вратата ни хлопа и чака, чака за теб и за мен.

Ела ти уморени, ела.
Тихо и нежно Спасителят вика, вика за теб и за мен.

Що да се бавим, кат Господ ни вика, вика за теб и за мен.
Той ни предлага любов безгранична, любов за теб и за мен.

„Татко наш, ние сме на прага на вечността. Времето изтече. Исус дойде в определеното време първия път. Тридесет и първа година Той бе разпънат на кръст. Отче, от 1844 г. ние живеем във времето, наречено от Библията „часът на съда“. Ние живеем във времето на края. Затова Сатана работи така безмилостно. Отче, докато мъже и жени са отдали изцяло умовете си за земни съдебни процеси, в небето се състои един съд, който сега заседава. Ние идваме тази вечер с доверие в Исус и изповядваме греховете си. Ние идваме тази вечер, Господи и искрено Ти казваме думата „Съжалявам“. Ние пропаднахме и нашите сърца са ограбени, разбити от греха, който ние искаме да изоставим. Ние идваме в прегръдката на Исус и Ти благодарим, че Той ни спасява и ни изкупва. Благодарим Ти в скъпото име на Исус. Амин.“