Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Нашите обществени нужди – 73 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

БОГ Е ПРЕДВИДИЛ СРЕДСТВА ЗА НАШИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ. В Божия план за възпитанието на избрания народ се открива, че съвършен живот е този, който се съсредоточава в Бога. Бог е предвидил мерки за задоволяване на всяка нужда на човека и за развитието на всяка способност, която му е дал.
Бидейки не само Автор на красивото, но и негов любител, Бог е разкрил и възможностите да се удовлетворява любовта на човека и чедата Му към красивото. Той е предвидил средства и за задоволяване на техните социални нужди, за добрите, приятни и полезни приятелски връзки, които така много допринасят за развиване на любов и съчувствие и изпълват живота с радост.

ВЛИЯНИЕТО НА ПРИЯТЕЛСТВОТО. Всеки човек си намира приятели и създава временни или по-трайни приятелски връзки. Пропорционално на силата на приятелството е и влиянието, което приятелите упражняват един върху друг за добро или за зло. Всички, които имат приятели, им влияят по някакъв начин и сами изпитват тяхното влияние.
Божието слово набляга особено върху влиянието на приятелството, както върху мъжете, така и върху жените. А колко по-голяма е неговата сила за развитие на характера на децата и младите! Компанията, която имат, принципите, които възприемат и навиците, които оформят, ще решат тяхната ползотворност тук и тяхната бъдеща участ…
Неизбежно е младите да имат приятели и да чувстват тяхното влияние. Съществуват тайнствени връзки, които свързват душите така, че сърцето на един да отговаря на сърцето на друг. Единият възприема идеите, чувствата и духа на другия. Това приятелство може да бъде или за благословение, или за проклятие. Младите могат да си помагат и да се подкрепят един друг, усъвършенствайки се в дух и познание; или пък, ако допуснат да станат небрежни и неверни, могат да упражнят влияние, което деморализира.
Вярна е поговорката, която казва: “Покажи ми приятелите си и аз ще ти покажа характера ти”. Младите не могат да разберат колко решително се влияе техният престиж и характер от избора на приятели. Човек търси обществото на тези, чиито вкусове навици и обичаи са сродни с неговите. Този, който предпочита обществото на невежите и порочните пред обществото на добрите и праведните, показва, че неговият характер е покварен. Неговите навици могат отначало да бъдат различни от вкусовете и обичаите на приятелите, с които се свързва; но когато се сближи с тях, неговите мисли и чувства се променят, той жертва добрите принципи, като несъзнателно и неизбежно слиза до равнището на своите приятели. Както потокът напоява почвата, през която минава, така принципите и навиците на младите неизменно се повлияват от хората, с които общуват.

ЕСТЕСТВЕНИТЕ НАКЛОННОСТИ ВОДЯТ НАДОЛУ. Ако младите можеха да бъдат убедени да общуват с хора, които са чисти, сериозни и добре възпитани, резултатът щеше да бъде най-благотворен. Ако изборът на приятели е направен сред тези, които се боят от Бога, влиянието им ще води към истината, към дълга и към святостта. Искреният християнски живот е сила за добро. Но младите, които общуват с мъже и жени със съмнителен морал или имат лоши принципи и обичаи, скоро ще тръгнат по същия път. Наклонностите на естественото сърце водят надолу. Този, които общува с невярващи, скоро ще стане невярващ, а избиращият обществото на подлите, със сигурност ще стане подъл. Да се ходи в “съвета на нечестивите” е първата стъпка към стоене “в пътя на грешните и седене в събранието на присмивателите”.
За светския младеж любовта към удоволствията и светските компании става всепоглъщаща страст. Да се облича, да прави посещения, да задоволява апетита и страстите си е цел на съществуването му. Такива хора са нещастни, като останат сами. Тяхното главно желание е да бъдат хвалени и ласкани и да правят сензации в обществото, когато обаче това желание не се постигне, животът им изглежда непоносим.
Хората, които обичат света, често задоволяват тази си наклонност, докато тя стане ръководеща страст… Те не могат да четат Библията и да мислят върху небесните неща. Те са нещастни щом няма нещо, което да ги възбужда. Нямат в себе си силата да бъдат щастливи, а зависят от щастието на други младежи, които са лекомислени и безразсъдни като тях. Силите, които могат да бъдат вложени в благородни цели, те разпиляват за глупави и празни неща, прахосвайки умствените си способности.

БЛАГОСЛОВЕНИЯТА НА ХРИСТИЯНСКАТА ОБЩИТЕЛНОСТ. Истина е, че християнската общителност твърде малко се култивира у Божия народ… Тези, които се затварят в себе си, които не желаят да бъдат за благословение на другите чрез приятелско общуване, загубват много благословения, защото чрез взаимните контакти умовете се шлифоват и усъвършенстват. Чрез социално общуване се създават запознанства и възникват приятелства, които имат за резултат единство на сърцата и създаване на атмосфера на любов, приятна в очите на небето.
Хората, които са вкусили от любовта на Христос, трябва особено да развиват своите обществени дарби и способности, защото по този начин се печелят души за Спасителя. Христос не трябва да бъде скрит в сърцето, като скъпоценно съкровище, сладко и свято, на което да се радва само притежателят, нито пък любовта на Христос трябва да се проявява само към онези, които са ни приятни и ни харесват. Учениците трябва да бъдат поучавани да проявяват Христовия дух на жив, добронамерен интерес и желание за общуване с хората, които са в най-голяма нужда, макар и да не са от нашата отбрана среда. По всяко време и на всяко място Исус проявяваше интерес към човешкото семейство и пръскаше около себе си светлината на радостна духовност.