Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

На празника Шатроразпъване – 49 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – На празника Шатроразпъване – 49

Тази глава е основана на Йоан 7:1-15,37-39.

На празника Шатроразпъване

Три пъти в годината евреите трябваше да се събират в Ерусалим по
религиозни поводи. Обвитият в облачния стълб израилев невидим Водач бе
наредил да се уреждат тези събирания. През време на робството на евреите
празници не можеха да се спазват, но когато народът се завърна в земята
си, празнуването им се възстанови. Божията цел с тези годишнини бе те да
напомнят на народа за Бога. Но с някои изключения свещениците и
народните водачи я бяха пренебрегнали. Този, Който бе наредил народните
събори и разбираше тяхното значение, беше свидетел на изопачаването им.
Празникът Шатроразпъване бе последният годишен събор. Бог желаеше
той да припомня на народа Му за Неговите добрини и милости. Цялата
страна се намираше под ръководството Му и получаваше благословенията Му.
Ден и нощ Той не преставаше да бди. Слънцето и дъждът бяха подготвили
земята да даде своите плодове. От палестинските долини и равнини бе
събрана жетвата. Маслините бяха обрани и скъпоценният елей бе складиран
в съдове. Палмата също бе дала своя плод. Червените гроздове на лозата
бяха изтъпкани в жлебовете.
Празникът продължаваше седем дни. За да го отпразнуват, жителите на
Палестина, както и много хора от други страни, напускаха домовете си и
отиваха в Ерусалим. Отблизо и далеч пристигаха хора, понесли с радост
даровете си. Стари и млади, богати и бедни, всички донасяха подаръци в
знак на благодарност към Този, Който бе увенчал годината с добрините Си
и бе дал богато плодородие. Всичко, радващо окото и изразяващо общата
радост, се донасяше от гората, така че градът заприличваше на красив
лес.
Този празник не бе само израз на благодарност за жетвата, но и начин
да се напомни за Божията закрила над Израил в пустинята. По спомена от
живота си в шатри през време на празника израилтяните живееха в беседки
или в палатки от зелени клони. Вдигаха се по улиците, в дворовете на
храма или върху покривите на къщите. Хълмовете и долините край Ерусалим
бяха също осеяни с такива жилища от шума и гъмжаха от хора.
Поклонниците празнуваха с песни и благодарения. Малко преди този
празник бе Денят на умилостивението, когато, след като изповядваше
греховете си, народът се обявяваше за примирен с Бога. Това беше
предварителната подготовка за радостното прекарване на празника.
“Славете Господа, защото е благ. Защото Неговата милост трае до века”
(106:1 Пс. 106:1) – бе песента, която се извисяваше тържествено от много
гласове, придружена с всякакъв вид музика и с възклицания. Храмът бе
центърът на всеобщата радост. Церемониите се извършваха при голям
блясък. От двете страни на белите мраморни стълби на свещената постройка
бяха наредени хористите левити, които ръководеха пеенето. Множеството
поклонници, размахвайки своите палмови и миртови клончета, подемаха
песента и запяваха в общ хор. Мелодията продължаваше да се подема от
близки и далечни гласове, докато хълмовете наоколо проехтяваха от
хваления.
Вечерно време храмът и неговият двор се осветяваха с изкуствена
светлина. Музиката, размахването на палмовите клончета, радостните
викове “осанна!”, големият приток от народ, над който се сипеше
светлината от висящите лампи, облеклото на свещениците и великолепието
на церемониите – всичко това създаваше много ефектна картина за
зрителите. Но най-вълнуващата церемония на този празник, предизвикваща
най-голяма радост, бе церемонията, която възпоменаваше едно събитие,
станало през пътуването из пустинята.
При първия проблясък на зората свещениците затръбяваха силно и
продължително със своите сребърни тръби. Отговарящите тръби и радостните
викове на народа от шатрите проехтяваха над хълмове и долини и
приветстваха празника. Тогава свещеникът напълваше от течащите води на
Кедрон съд, издигаше го високо и, вървейки бавно и в такт с музиката,
пееше: “Ето, нозете ни стоят отвътре портите ти, Ерусалиме” (122:2 Пс.
122:2).
Занасяше съда до олтара, който заемаше централно положение в двора на
свещениците. Там имаше два сребърни легена, а до тях – по един свещеник.
Съдът с водата се изливаше в единия леген, а в другия се изливаше
дамаджана с вино. Съдържанието на двата съда се вливаше в една тръба,
свързана с Кедрон и оттам попадаше в Мъртво море. Тази церемония с
осветената вода представляваше извора, който при Божията заповед бликна
от скалата, за да уталожи жаждата на израилевите чада. Тогава
проехтяваше радостната песен: “Защото Господ Йехова е моя сила и моя
песен.” “Затова с веселие ще начерпите вода от изворите на спасението”
(12:2,3 Исая 12:2,3).
Докато синовете на Йосиф се подготвяха да отидат на празника
Шатроразпъване, Исус с нищо не показваше, че и Той има намерение да
отиде. Те Го наблюдаваха със загриженост. От случая на излекуването във
Витесда не бе посещавал народни събирания. За да избягва безполезните
стълкновения с ерусалимските водачи, Той ограничаваше дейността Си в
Галилея. Това привидно пренебрегване на великите религиозни събирания,
както и враждата, която свещениците и равините хранеха към Него,
безпокояха всички наоколо Му, дори и собствените Му ученици и роднини. В
поученията Си Христос се спираше на благословенията от послушанието
спрямо Божия закон и все пак като че ли бе равнодушен към наредената от
Бога служба. Общуването с митари и други хора със съмнителна репутация,
незачитането на равинските обреди, както и свободата, с която премахваше
традиционните изисквания относно съботата – всичко това, поставяйки Го
във вражда с религиозните власти, възбуждаше много въпроси. Братята Му
мислеха, че прави грешка, като се отчуждава от великите и учени мъже на
народа. Те вярваха, че тези мъже имат право и че Исус греши, като им се
противопоставя. Но бяха свидетели на непорочния Му живот и макар да не
се числяха към Неговите ученици, делата Му им правеха дълбоко
впечатление. Популярността Му в Галилея задоволяваше амбицията им. Все
още се надяваха, че Исус ще даде такова доказателство за Своята сила,
което ще увери фарисеите, че наистина е това, за което се представя. Ами
ако действително е Месия, израилевият Княз? Те таяха тази мисъл с гордо
задоволство.
Братята на Христос бяха толкова загрижени за това, че настояваха Той
да отиде в Ерусалим. “Замини оттук и иди в Юдея – Му казаха те, – така
че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш; защото никой, като
иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тия дела,
яви Себе Си на света.” Думата “щом” изразяваше съмнение и неверие. Те Го
смятаха за страхлив и малодушен. Ако е сигурен, че е Месия, защо е тази
странна резервираност и непредприемчивост? Ако действително притежава
такава власт, защо не отиде смело в Ерусалим и не предяви правата Си?
Защо не извърши и в Ерусалим чудесата, за които се разказва, че е
извършил в Галилея? “Не се крий на уединени места – казаха те – и не
върши могъщите Си дела за благото на прости селяни и рибари. Представи
се в столицата, спечели закрилата на свещеници и управници и обедини
народа, като основеш новото царство.”
Исусовите братя разсъждаваха от себелюбиви подбуди, каквито често се
раждат в сърцата на хора, амбициозни да се покажат. Това бе
господстващият в света дух. Чувстваха се оскърбени, защото Христос,
вместо да търси земен престол, Се обявяваше, че е хлябът на живота.
Изживяха голямо разочарование, когато много от учениците Му Го
напуснаха. И те самите се отдалечиха от Него, за да избягнат мъчителното
признание, което делата Му откриваха – че Той е Божият Пратеник.
“А Исус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е
готово. Вас светът не може да мрази, а Мене мрази, защото Аз заявявам за
него, че делата му са нечестиви. Възлезте вие на празника; Аз няма още
да възляза на тоя празник, защото времето Ми още не се е навършило. И
като им рече това, остана си в Галилея.” Братята Му говореха властно,
като Му препоръчваха пътя, който да следва. А Той отговори на укора им,
като ги причисли не към себеотрицателните Си ученици, а към света. “Вас
светът не може да мрази – каза Той, – а Мене мрази, защото Аз заявявам
за него, че делата му са нечестиви.” Светът не мрази тези, които си
приличат с него, а ги обича като свои.
За Христос светът не бе място за спокоен живот и себеиздигане. Той не
търсеше удобния момент, за да получи неговата власт и слава. Светът
нямаше такава награда за Него. Той бе мястото, където Отец Му Го бе
изпратил. Христос бе отдаден за живота на света, за да проведе великия
изкупителен план. Изпълняваше предназначението Си за падналото
човечество. Но не трябваше да е дързък, да се втурва в опасност или да
предизвиква кризи, преди да е дошло времето за тях. Всяко събитие в
работата Му идваше на определения час. Трябваше да изчаква търпеливо.
Знаеше, че светът ще Го намрази. Знаеше, че делото Му ще завърши със
смърт, но не се излагаше преждевременно на нея, защото не бе такава
волята на Неговия Отец.
Мълвата за Христовите чудеса се пръсна от Ерусалим навсякъде, където
живееха евреи. Макар че в продължение на много месеци Той отсъстваше от
празниците, интересът към Него не намаляваше. По случай празника
Шатроразпъване много хора дойдоха от различни краища на света с
надеждата, че ще Го видят. В първите дни на празника много питаха за
Него. Фарисеите и управниците също Го очакваха да дойде, за да Му
отправят обвинения. Те нетърпеливо питаха: “Къде е Той?” Но никой не
знаеше. Мисълта за Него заемаше първо място в умовете на всички. От
страх пред свещениците и управниците никой не смееше да Го признае за
Месия и навсякъде за Него се говореше тихо, но сериозно. Мнозина Го
защищаваха като изпратен от Бога, докато други Го обвиняваха като
измамник на народа.
Междувременно Исус бе пристигнал незабелязано в Ерусалим. Той тръгна
по един неоживен път, за да избегне потоците от народ към града. Ако се
бе присъединил към някой от керваните, тръгнали на празника, още при
влизането в града щеше да привлече вниманието и отношението на народа би
предизвикало властите срещу Него. По тази причина Той предпочете да
пътува сам.
Посред празника, когато възбудата на хората бе достатъчно висока,
Христос влезе в храмовия двор в присъствието на множестсвото. Тъй като
не бе посетил празника, се твърдеше, че се боял от властта на
свещениците и управниците. Затова, като Го видяха, се удивиха. Всеки
глас се смълча. Всички се чудеха на достойното Му и смело държание пред
лицето на силните врагове, които жадуваха за Неговия живот.
Застанал така, център на вниманието на голямото множество, Исус
заговори както никой друг досега. Думите Му показваха, че познава
законите и наредбите на Израил, жертвената служба и ученията на
пророците много по-добре, отколкото свещениците и равините. Той разби
преградите на формализма и преданията. Събитията на бъдещия живот бяха
открити пред Него. Като човек, Който вижда невидимото, Той говори с
авторитет за земното и за небесното, за човешкото и за божественото.
Думите Му бяха ясни и убедителни. И тук, както в Капернаум, слушателите
се учудваха на поученията Му, “защото Неговото слово беше с власт” (4:32
Лука 4:32). По различен начин предупреди слушателите Си за нещастието,
което щеше да сполети всички, отхвърлили благословенията, които е дошъл
да им даде. Посочил им най-различни доказателства, че е дошъл от Бога,
бе направил всичко възможно да ги доведе до покаяние. Исус не искаше да
бъде отхвърлен и убит от Своя народ, стига да можеше да го спаси от
провинението в такъв грях.
Всички се учудваха на познанията Му върху закона и пророчествата.
“Как Тоя знае книга, когато не се е учил?” – питаха се те помежду си.
Човек, не посещавал равинските училища, не го смятаха подготвен за
религиозен учител. А Исус и Йоан Кръстител бяха смятани за невежи,
понеже нямаха това образование. Слушателите им се учудваха на познанията
върху Свещените писания, след като не бяха учили. Наистина не се бяха
учили при хора, но техният Учител бе небесният Бог и от Него бяха
получили своята дълбока мъдрост.
Докато Исус говореше в храма, народът Го слушаше като изумен. Тези,
които бяха най-буйно настроени против Него, сега се чувстваха безпомощни
да Му сторят зло. За известно време всички други интереси бяха
забравени.
Така Исус поучаваше народа ден след ден до последния “велик ден на
празника”. Утрото на този ден завари хората уморени от дългото
празнуване. Внезапно Исус заговори с глас, който проехтя из храмовите
дворове:
“Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в
Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече
Писанието.” Поради състоянието на народа по това време, призивът се
оказа твърде убедителен. С дни наред всички бяха погълнати от блясъка и
великолепието на празника. Очите им бяха заслепени от разните светлини и
цветове и ушите им – наситени от най-богата музика. Но в цялата тази
поредица от церемонии нямаше нищо, което да задоволи нуждите на духа, да
уталожи душевната жажда за непреходното. Исус ги покани да дойдат и да
пият от извора на живота, от онова, което ще стане в тях воден източник,
готов да потече за вечен живот.
Същата онази сутрин свещеникът бе извършил обряда, възпоменаващ
удрянето на скалата в пустинята. Скалата символизираше Този, Който чрез
смъртта Си щеше да стане извор на живи спасителни реки за всички жадни.
Христовите думи бяха водата на живота. В присъствието на събраното
множество Исус застана, за да бъде ударен (Изх.;17:6 виж Изх. 17:6) и да
потече жива вода за света. С поразяването на Христос Сатана се надяваше
да погуби Княза на живота, но от ударената скала потече жива вода.
Докато Исус говореше така, сърцата на слушателите се изпълниха със
странно благоговение и повечето бяха готови да извикат като самарянката:
“- Дай ми от тази вода, за да не ожаднявам вече!”
Исус познаваше нуждите на душата. Блясък, богатство, слава не
задоволяват сърцето. “Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие!”
Богатите, бедните, високопоставените, нискостоящите – всички са еднакво
добре дошли. Той обещава да облекчи обременения ум, да утеши скърбящите
и да обнадежди обезсърчените. Много от слушателите на Исус тъгуваха за
несбъднати надежди, много таяха скръб, много се мъчеха да задоволят
неспокойните си копнежи с нещата от този свят и с човешки похвали. Но
дори когато придобиваха всичко това, намираха, че са се трудили само за
да придобият пропукана щерна, от която не могат да уталожат жаждата си.
Сред блясъка на веселия празник оставаха незадоволени и тъжни.
Внезапният призив: “Ако е някой жаден”, ги стресна и ги изтръгна от
печалните им мисли. Докато слушаха последвалите думи, в сърцата им се
запали нова надежда. Светият Дух им изясни представения им символ и те
видяха в него предложението да приемат безценния дар на спасението.
Христовият призив към жадната душа се носи все още по света. За
нашите сърца той прозвучава с още по-голяма сила, отколкото за онези,
които го чуха в храма в последния ден на празника. Изворът е отворен за
всички. На уморени и изтощени се предлага освежителното питие на вечния
живот. Исус все още вика: “Ако е някой жаден, да дойде при Мене и да
пие!” “И който е жаден, нека да дойде, и който иска, нека вземе даром от
водата на живота.” “А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да
ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на
вода, която извира за вечен живот” (Откр.;22:17 4:14 Откр. 22:17; Йоан
4:14).