Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Небесната оценка за децата – 48 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

ДЕЦАТА СА НАСЛЕДСТВО, ИЗКУПЕНО С ХРИСТОВАТА КРЪВ. Христос цени децата и даде Своя живот и за тях. Той се отнасяше с тях като с наследство, изкупено с Неговата кръв. С търпение и постоянство ги възпитавайте за Него. Научете ги на любов и дълготърпение. Като вършите това, те ще бъдат радост за вас и +вие ще светите като светлини на света.
И най-малкото дете, което обича Бога и се бои от Него, е по-велико в Божиите очи, отколкото най-талантливият учен, който не зачита великото спасение. Младите, които посвещават сърцата и живота си на Бога, влизат в допир с Източника на всяка мъдрост и всяко превъзходство.

НА ТАКИВА Е ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО. Душата на малкото дете, което вярва в Христос, е толкова скъпоценна в Неговите очи, колкото и ангелите около Неговия трон. Децата трябва да бъдат доведени при Христос и да бъдат възпитани за Христос. Те трябва да бъдат водени по пътя на послушанието и да не свикват да задоволяват апетита или суетата си.
Ако бихме научили от малките деца чудните уроци, на които Исус желаеше да научи и Своите ученици, колко много неща, които изглеждат непреодолими трудности, биха изчезнали! Когато учениците дойдоха при Исус и Го попитаха: “Кой е най-голям в царството небесно?…”, Исус извика едно малко дете и като го постави пред тях каза: “Истина, истина ви казвам, ако не станете като децата, няма да влезете в царството небесно. Всеки, който се смири като това дете, е най-велик в царството небесно.”

БОЖИЯ СОБСТВЕНОСТ, ПОВЕРЕНА НА РОДИТЕЛИТЕ. Децата получават живота и съществуването си чрез своите родители, но чрез творческата сила на Бога получават живот, защото Бог е Животодателят. Нека помним, че децата не трябва да се третират като наша лична собственост. Децата са наследство на Господа и планът на изкуплението включва както нашето, така и тяхното спасение. Те са поверени на родители, за да бъдат отгледани и възпитани за Бога, така че да бъдат подготвени да извършат своя дял за този свят и за вечността.
Майки, отнасяйте се нежно със своите малки деца. Христос някога бе малко дете. Заради Него уважавайте децата. Гледайте на тях като на свято притежание, поверено ви от Бога. Те не бива да бъдат глезени и галени, не бива да се превърнат в идоли, а да бъдат възпитавани да живеят чист и благороден живот. Те са Божия собственост. Той ги обича и ви кани да Му съдействате, като им помагате да оформят съвършени характери.
Ако бихте желали да посрещнете Бога с мир, хранете Неговото стадо сега с духовна храна. За всяко дете има възможност да постигне вечен живот. Децата и младите хора са особено скъпоценно Божие съкровище.
Младите хора не трябва да забравят, че дарбите им не са тяхна собственост. Силата, времето и умствените способности са само дадени на заем съкровища. Те принадлежат на Бога и всеки млад човек трябва да ги употреби за най-висша полза. Той е клонче, от което Бог очаква плод. Той е домакин, който трябва да умножи дадения капитал. Той е светлина, която трябва да свети в тъмнината на този свят. Всеки младеж и всяко дете имат да вършат дело за слава на Бога и за издигане на човечеството.

ПЪТЯТ КЪМ НЕБЕТО Е ПОДХОДЯЩ ЗА ДЕТСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ. Исус познава нашите слабости и споделя нашите опитности във всичко, освен в греха. Следователно Той е приготвил за нас път, подходящ за нашата сила и капацитет и подобно на Яков, който пътуваше съобразно с издръжливостта на стадото и на децата, Исус желае да ни придружава с утехата на Своето общение и да бъде наш постоянен водач. Той не презира, не отхвърля и не оставя назад нашите малки деца от стадото. Той не пътува толкова бързо, че децата ни да изостанат назад. О, не! Той изравнява пътя на живота даже за децата. От родителите се иска да ги водят в Неговото име по тесния път заедно със себе си. Бог ни е посочил път, който напълно съответства на силата и способностите на децата.