Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Неговите явявания-10-Христос възкресе

Апостол Павел основава своите убеждения на шест последователни явявания на Исус Христос. Но би могъл да посочи и други.
Текстовете, събрани от евангелията, от Деяния на апостолите и от Първото послание на ап. Павел до коринтяните ни позволяват да си съставим списък от десетина явявания на Исус след възкресението Му.
1. Явява се най-напред на Мария Магдалина в неделя сутринта близо до гроба и й заръчва да извести на учениците Му за това събитие.
(Йоан 20:11-18)
2. Малко по-късно спира святите жени, които тичат към Ерусалим. Те току-що са напуснали гроба със смесени чувства на удивляваща се вяра и радост, не знаейки какво да мислят. Заповядва им да кажат на учениците Му, че ще отиде в Галилея (Мат. 28:8-10).
3. В следобеда на същия паметен ден върви пред двама от учениците Си, отправили се за Емаус. Виждайки тяхната тъга и съмнения, Исус ги укорява за мудната им вяра и им обяснява всичко казано за Него в Писанията (Лука 24:13-35).
4. Вечерта на същия ден Той се явява на учениците Си, които са събрани в Ерусалим в отсъствието на най-скептично настроения от тях ­ Тома. За да ги убеди, че не е призрак, Той дава да Го пипнат и яде с тях (Йоан 20:19-23; Лука 24:36-42).
5. Осем дни по-късно Исус ги среща на същото място. Този път и Тома е там ­ същият, който заявява: “Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам”. Сега му се удава случай да постави пръста си върху раните. Можем да разберем силните му чувства, когато се хвърля в нозете на Исус Христос и възкликва: “Господ мой и Бог мой!” (Йоан 20:28).
6. След известно време, когато учениците са вече в Галилея на срещата, определена им от техния Господ, Той се явява на седем от тях край брега на Тивериадското езеро. Това е третият път, когато след възкресението Си разговаря с група вярващи (Йоан 21:1-24).
7. Явява се на Петър (Лука 24:34).
8. Явява се на Яков.
9. Случаят с най-голям брой хора, срещнали се с Исус Христос след възкресението Му, е на Галилейската планина. Сигурно това е Неговото явяване, споменато от Павел, на което присъстват не само единадесетте ученици, но и повече от петстотин вярващи (1Кор.15:5-7; Мат.28:16).
10. На четиридесетия ден след възкресението Си Той се среща със Своите апостоли на Маслинената планина. Оттам гледа града и хвърля последен поглед към склоновете и краищата на планината, осеяни с храсти ­ свидетели на Неговата агония и арестуване. Сега, малко преди да се възнесе на престола на славата, Той се обръща към учениците Си и им дава върховното обещание: “Аз Съм с вас през всичките дни до свършека на света”.
Докато простира ръце над тях да ги благослови, започва бавно да се издига към небето, изчезвайки в облак (Д.А. 1:1-11).
11. Приблизително четиридесет години след възнесението Си Христос се явява на Савел (ап. Павел) по пътя от Ерусалим за Дамаск. Това е денят, в който най-свирепият гонител на християнската църква се обръща към вярата.