Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Непростимият грях – 23 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Веднага след кръщението си Исус отиде, за да бъде изкушаван от дявола. Светия Дух бе Този, Който Го направи способен след кръщението да посрещне сатанинските изкушения. Ще кажеш ли на Исус: „Господи, дай ми Светия Си Дух. Покажи ми, кое е правилно и кое не е. Господи Исусе, дай ми Своята сила и мощ. Аз не мога сам да се справя с тютюна, с алкохола и с критичния език. Не мога сам да се справя с клюкарството и с завистта. Не мога сам да се справя с гордостта си. Господи Исусе, направи ме способен да посрещна сатанинските изкушения. Господи Исусе, понякога съм толкова отчаян и обезсърчен, моля Те, изпълни ме със Светия Си Дух.“ Приятелю, Бог желае да те изпълни със Светия Си Дух. Той не желае ти да се безпокоиш за непростимия грях като непрестанно му казваш „Не“. Той желае винаги да му казваш „Да“. Когато казваш „Да“, ти се изпълваш със Светия Дух и Бог ще ти даде вътрешна сила. Библията казва в Йоан 3:8: „Вятъра духа гдето ще и чуваш шума му, но не знаеш, от где иде и къде отива. Така е и с всеки, който е роден от Духа.“ Ти можеш да бъдеш роден от Духа. Християнството не е да стискаш зъби и ръце и да казваш: „Ще бъда добър човек.“ Религията – това е да отвориш сърцето си за Исус, да обикнеш Исус Христос. Християнството, това е да позволиш на Исус да съкруши твоето сърце и да ти даде сила и мощ, да те промени отвътре. Исус може да те направи нов мъж, нова жена. Исус желае да прости твоите грехове и да промени твоя живот. Христос желае да те направи нов човек, желае да те промени отвътре и да те направи такъв човек, какъвто ти би искал да бъдеш. Светия Дух ще ни води в пътя на истината. Ти не си тук случайно. Не си дошъл случайно на тази поредица от срещи. Библията казва в Йоан 14:26: „А Утешителя, Светия Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.“ Светия Дух е Този, Който те учи на библейската истина. Кой е вдъхновил библейските автори? Светия Дух. Кой ти разкрива библейската истина за Второто пришествие на Исус Христос? Светия Дух. Кой ти разкрива истината за смъртта? Светия Дух. Кой ти разкрива истината за съботата? Светия Дух. Кой ти разкрива истината, че твоето тяло е храм на Бога? Отново Светия Дух. Приятелю, да отхвърлиш някоя истина от Библията, не означава да кажеш „Не“ на някоя от доктрините, но да кажеш „Не“ на Духа, Който ти разкрива тази истина. Има хора, които постоянно ме питат: „Марк, какво означава да бъдеш изпълнен със Светия Дух? Да говориш езици ли?“ Да бъдеш изпълнен със Светия Дух означава, да бъдеш изпълнен с любов към Христос, с посвещение на Христос, да бъдеш изпълнен с Божието слово. Това е желание да бъдеш покорен на Христос и да ходиш в Божиите поучения. Светия Дух разкри Библията пред теб и те доведе на тези срещи. Светия Дух работи в твоя живот. Светия Дух те изпълва с истината. Някой хора питат: „Как мога да бъда изпълнен със Светия Дух? Бих искал да бъда християнин на Духа и Божия Дух да изпълни моя живот. Бих искал Светия Дух да промени моят ум. Как мога да бъда изпълнен с Него?“ Исус обеща дарбата на Светия Дух и ти можеш да бъдеш изпълнен със Светия Дух. Ти можеш да се промениш. В Деян. 1:8 се казва: „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светия Дух.“ Ти можеш да получиш силата на Светия Дух. Ти питаш: „Как?“ На кого щеше Христос да даде Светия Дух? Светия Дух ни изобличава дори и преди още да сме предали сърцето си на Исус. Той ни разкрива истината, когато отворим сърцето си за Исус. Но ако ти желаеш да бъдеш изпълнен със Светия Дух, чуй какво казва Бог: „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди и Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века – Духът на истината“ (Йоан 14:15,16). Желаете ли да получите този Утешител? Колко от вас желаят това? Исус казва: „Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди и Аз ще ви изпратя друг Утешител.“ Така че, когато аз с любов спазвам Божиите заповеди, бивам изпълнен със Светия Дух. Всеки, който претендира, че е изпълнен със Светия Дух, но обръща гръб на заповедите, противоречи на Христовите думи. Изпълването със Светия Дух няма за цел да ни утвърди в неподчинението, нито пък да вършим неща, за които Бог казва, че не са редни. Библията казва в Деян. 5:32: „И ние сме свидетели Нему за тия неща, както е и Светия Дух, Когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.“ Ако искам да бъда изпълнен със Светия Дух, трябва да се покорявам на Христос. Аз трябва да спазвам Неговите заповеди и да следвам Неговия закон. Аз трябва да го обичам достатъчно, за да върша Неговата воля. Някой хора ме питат: „Марк, какво да кажем за дарбата на езиците в Библията? Можеш ли да обобщиш онова, което Библията казва за езиците? Какво учи Библията по този въпрос?“
Първо, когато дарбата на езиците бе дадена на Петдесятницата, всеки човек бил способен да разбира на своя собствен език според Деян. 2:6. Библията казва, че там имало партяни, мидяни и еламити. Според Откр. 14:6 евангелието трябва да достигне до всеки народ, люде, език и племе. Така че дарбата на езиците е в Деян. 2 глава била действителна дарба за говорене на чужди езици, за да може да се прогласи евангелието на тези, които иначе не биха го разбрали.
Второ, дарбата на езиците е способност да се говори език, за да може да се проповядва евангелието. Но някой хора питат: „Какво да кажем за 1 Коринтяни 14 глава?“ Разбира се, можем да се върнем в Деян. 2 глава, където дарбата на езиците е действителна дарба за проповядване на евангелието. Но ако си съвременен християнин, не трябва ли и днес да имаш способност за говорене на чужди езици? Нека се придържаме към Библията и единствено към Библията. Точно това бих желал да направя, приятелю, а ти? Когато дарбата за говорене на езици била използвана неправилно в коринтската църква, настъпило объркване в църквата и апостол Павел пристига там. За това можем да прочетем в 1 Кор. 14 глава. Там се казва: „Предпочитам да изговоря пет думи с ума си, за да наставя и други, а не десет хиляди думи на непознат език“ (1 Кор. 14:19). Така че апостол Павел поставя ударение върху разбирането. Той казва: „Бих предпочел да изговоря пет думи с ума си, отколкото 10 000 на непознат език. Апостол Павел дал на църквата в Коринт някои наставления. Ето какво казва той: „Езиците са белег не за вярващите, а за невярващите.“ Това четем в 1 Кор. 14:22. Обърнете внимание, колко важно е това нещо. Много съвременни християни ми казват: „Езиците са белег и ние използваме езиците в нашата църква“. Но почакайте малко, апостол Павел казва, че езиците не са за вярващите, но за невярващите. Той казва, че те са белег не за тези, които вярват, а за тези, които не вярват. Защо езика е белег за невярващия? Защото когато Бог даде дарбата на езиците на един французин, който никога не е знаел арабски, за да може да проповядва евангелието, това е знак за човека, който говори арабски. Ако аз не знам чужд език и отида в страна, където няма никой, който да им говори за евангелието, но Бог ме надари да говоря техния език, това ще бъде белег за невярващите. И така, Библията казва, че говоренето на езици е белег не за тези, които вярват, а за тези, които не вярват. За тях това е белег, когато чуват евангелието да се говори на собствения им език. Това го казва не Марк Финли, а ап. Павел. Библията казва, че ако в църквата се използват езици, както в църквата в Коринт, да говорят по двама или най-много по трима човека по едно и също време. Това се казва в 1 Кор. 14:27. Днес е възможно стотици хора да говорят на различни езици едновременно, но Библията казва „не“. Само по двама или по трима по едно и също време. Апостол Павел дава още една препоръка. Той казва, че трябва да има тълкувател. И така, ако има човек, който говори на чужд език, трябва да има някой, който да тълкува за тези, които не разбират този език. Най-напред Библията казва, че трябва да говорят по двама или по трима едновременно и след това добавя, че трябва да има тълкувател. 1 Кор. 14:27 се казва, че трябва един човек да тълкува. Това отнася ли се за харизматичните движения днес. Днес много от случаите едновременно говорят по много хора и няма никакъв тълкувател. И така ап. Павел казва: Първо, дарбата се отнася за реално съществуващи езици. „Бих предпочел да изговоря пет думи на познат език, отколкото десет хиляди на непознат.“ След това ап. Павел казва: „Ако използвате непознати езици в църквата, да говорят по двама или трима, но също да има и тълкувател.“ След това Павел казва да не се молят много хора заедно, но по един. След това той добавя, че човек трябва да контролира своите думи и постъпки. Той казва, че духовете на пророците се покоряват на самите пророци. Така че човек трябва да контролира своите думи и постъпки. Прочетете с мен 1 Кор. 14:33: „Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучаваме по всичките църкви на светиите.“ Бог не е автор на бъркотии.
Приятелю, как можеш да получиш Светия Дух? Как можеш да бъдеш изпълнен с Него? Когато дойдеш при Исус, когато отвориш сърцето си за Него, когато сърцето ти обича Бог и желае да му каже „Да“. Как да бъдем изпълнени със Светия Дух? Когато изпълним ума си с Неговото слово. Същия Дух, Който е вдъхновявал написването на Библията, ще вдъхновява и теб. Как да бъдем изпълнени със Светия Дух? Когато вземем решение да следваме Божията истина и да вършим Неговата воля. Приятелю, да обърнеш гръб на Божията истина и на Неговата воля и да водиш един живот на неподчинение означава да изгубиш благословението на Светия Дух. Чуйте, какво казва Библията в Пс. 51:11: „Да не ме отхвърлиш от присъствието Си, нито да отнемеш от мене Светия Си Дух.“ „О, Господи, искам моето сърце да бъде Твое, искам да ти кажа „Да“. Господи, каквото и да поискаш от мен да направя, покажи ми го, разкрий ми го в Твоето слово.“
Вижте, какво казва Библията в Пс. 19:13: „Още и от гордост предпази слугата си, да не ме завладее. Тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления“. Какво означава това, да бъда предпазен от грехове, за които зная, че върша, но продължавам да ги върша? Опасно е да грешиш, когато знаеш, кое е право. Исус каза на жената хваната в прелюбодейство: „Аз ти прощавам“, но той добави: „Прекрати тази връзка и не съгрешавай повече.“ Защото Той знаеше, че ако тя подхранва тази връзка, ще загуби своята душа. Тази вечер, който и да си ти, млад или стар, Бог ти казва: „Аз желая да ти простя, но ела, изповядай се, покай се. Не продължавай да вършиш неща, за които знаеш, че не са правилни.“ Бог казва: „Аз ще ти простя. Моята милост е тук.“ Исус казва: „Моят Дух ще те освободи от вината и осъждението.“ Но Исус ти казва: „Ела при Мен, кажи „Да“ и не ми обръщай гръб, защото непрестанното съгрешаване закоравява сърцето и отдалечава живота от Христос.“ Умът не желае да отговаря повече на Божиите призиви. Непростимият грях се извършва, когато човек непрестанно казва „Не“ на Бога. Мисля си за Саул – царя на Израил. Той бе помазан, за да бъде цар, но се отдалечи от Бога и обърна гръб на пророците. Пророк Самуил дойде при Саул и отправи призив към него. Библията описва тази сцена в 1 Царе 15:22: „И рече Самуил: ‘Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тлъстината на овни.'“ Саул каза „Не“ на Бога. Самуил му каза: „Сауле, Бог желае ти да бъдеш покорен. Бог желае да признаеш греховете си, да скъсаш със миналото.“ В 1 Царе 16:14 се казва: „А Господния Дух беше се оттеглил от Саула и зъл дух от Господа го смущаваше.“ Духът беше се оттеглил от Саул. Саул продължи да върши неща, за които знаеше, че са грешни и Духът го напусна. И Саул влезе в пещерата на вещицата от Ендор и тя го посъветва да влезе в бой, но той загуби битката и Саул се самоуби, като падна на меча си. В тази същата вечер той трябваше да се покае за греховете си. Той трябваше да отвори сърцето си за Бога и да каже „Да“, но Саул послуша съвета на вещицата и падна върху меча си. Израил можеше да победи в тази битка, ако Саул бе потърсил Бога, а не вещицата от Ендор. Ти можеш да бъдеш победител вместо победен. Твоите грехове могат да бъдат простени, животът ти може да бъде променен. Христос протяга ръце към теб. Той желае да те освободи от вината и от страха. Той те потупва по рамото. Не казвай „Не“ на Исус. Не спущай щорите. Тази вечер Исус ти казва: „Има ли нещо в твоя живот, което ти подхранваш, към което си се прилепил; нещо, което държиш здраво, нещо в твоя живот, от което не желаеш да се откажеш, което не желаеш да изоставиш?“ Има ли нещо, за което си струва да загубиш небето, приятелю? Вечността е много дълго време. Защо се придържаш към този грях, към този навик? Защо подхранваш тази връзка? Защо затваряш прозореца на своя ум и изгонваш светлината от там? Защо не отвориш сърцето си за Исус тази вечер? Ръцете му са широко отворени за теб. Той желае да ти прости. Светия Му Дух ще влезе в теб и ще те промени. Ти можеш да бъдеш друг човек. Животът ти може да бъде преобразен. Би ли желал да кажеш тази вечер: „Господи, очисти ме от всичките ми грехове, отнеми ги Господи, направи ги по-бели от сняг. Господи, аз се отдалечих от Тебе, съгреших Ти. Господи, сърцето ми не е примирено с Теб. Господи, аз не желая да се отдалечавам. Не желая да напусна светлината, за да вървя към мрака. Господи, чувствам, как Ти ме потупваш по рамото тази вечер.“ Ти може би никога не си отдавал сърцето си на Исус. Тази вечер е времето, за да го направиш. Не казвай „Не“ на Исус. Кажи му „Да“. В живота ти може би има някакъв грях, кажи: „Господи, отказвам се от него.“ По време на тези срещи може би Бог ти е открил някаква истина и в теб има борба. Ти си казваш: „Трябва ли или не трябва.“ Отвори сърцето си за Светия Дух и позволи Му да ти открие библейските истини. Ти желаеш да бъдеш изпълнен със Светия Дух, приятелю. Това означава да кажеш на Исус: „Господи, ще извървя пътя с теб. Желая да ти се покорявам, Господи Исусе. Желая да Те следвам.“ Би ли желал да сведеш глава тази вечер, докато Дженифър пее „По-бял от сняг“. Сега навсякъде в Щатите и Канада нашите разпоредители ще раздадат картончета. Бих искал всеки от вас да вземе по едно, защото това е нашето последно картонче. Това е едно специално картонче, което те прави способен да кажеш „Да“ на Исус. Моля, разпоредителите да раздадат бързо картончетата навсякъде. Където и да се намираш ти – на изток, на запад, север или юг, вземи своето картонче. Бог говори на теб тази вечер. Когато попълниш това картонче, ти казваш на Исус: „Да, Господи, аз ще Те следвам, аз ще Ти служа“. Бих искал заедно да прочетем картончето. Светия Дух докосва сърцата, докосва живота на много хора. Ти може да си казвал „Не“ на Исус, но сега му кажи „Да“. Ти може би си се отдалечил от Христос, но сега върни се при Него. Ти може да си поддържал някоя връзка, която да не е в хармонията с Божията воля, но върни се при Бог тази вечер. Нека да прочетем заедно картончето. “Моля ви да се молете за мен и за моето семейство.” Ако искаш да кажеш това на Исус, попълни първото квадратче. Ако се нуждаеш от химикал, вдигни си ръката. Моля, разпоредителите да раздадат химикали. Виждам, че много от хората в тази зала се нуждаят от химикали. Ти казваш: „Бих искал Светия Дух да докосне моето семейство, бих искал да го обвини в грях. Бих искал Светия Дух да доведе моето семейство до познание на истината.“ Попълни първото квадратче. Второ квадратче: “Бих искал да вървя по-близо до Христос.“ Ако желаеш това, попълни второто квадратче. Трето квадратче: „Аз бях се отдалечил от Христос, но тази вечер аз се връщам при Него.“ Ти казваш: „Аз вървях в тъмнина, но Бог докосна моето сърце, Бог ме потупа по рамото и аз се връщам, връщам се обратно.“ Попълни третото квадратче. Това може би означава, че трябва да се кръстиш отново. Последно квадратче: „Желая да предам живота си на Исус и искам да бъда кръстен.“ Тази вечер може би е твоята вечер. Ти казваш: „Бог ме е довел за това на тези срещи и аз искам да вляза във водата така, както стотици други са направили това. Бих искал да бъда кръстен.“ Попълни картончето сега.
След като го попълниш, подай го по редиците, но преди това ще се помолим заедно. Нека точно сега Исус да докосне твоето сърце. Нека Исус да докосне твоя живот. Сега, когато ти попълваш това картонче, може би чувстваш, че вземаш най-важното решение в своя живот. Нека да се помолим: „Татко небесен, благодаря Ти за Исус, благодаря Ти за Неговата любов, благодаря Ти, че можем да живеем за Теб и когато вземаме тези решения, изпълни ни със Своята благодат и сила и ни води от тук към Божието царство. В името на Христа. Амин.“