Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

,,Не мога да сляза“ – 84 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

„Голяма работа върша – казва Неемия – и не мога да сляза. Защо да се спира работата, като я оставя и сляза при вас?“ (Неемия 6:3).
На 3.01.1875 г.*(Забележка: Истинско удоволствие е на това място да се спомене за благодатното изявление на Святия Дух над госпожа Вайт на 3.01.1875 г. вечерта, когато тя е болна от тежък грип, прекарала е в стаята си цяла седмица и лекарите от здравния институт започват да се безпокоят за състоянието й. По време на тази криза тя следва наставленията, дадени в гл. 5 от Посланието на Яков и след мощна проява на вяра, подобно на човека от евангелието, който бе протегнал изсъхналата си ръка, тя се освобождава от болките и безсилието. Малко време след това получава видение, което продължава десет минути. След това се облича за събрание, отива на църква, където говори на множеството двадесет минути и се връща вкъщи. След този случай тя пише и говори твърде много на хората с лекота. Сега се готви за дълго пътуване до тихоокеанското крайбрежие. (Джеймс Вайт) ми бе показано, че Божият народ не трябва нито за момент да отслабва своята бдителност и внимание. Сатана е по следите ни. Сатана е решен да победи с изкушенията си Божия народ, който пази заповедите. Ако не му позволяваме, а се съпротивляваме на хитростите му и стоим твърдо във вярата, ще имаме сили да избягваме всяко нечестие. Онези, които пазят Божиите заповеди, ще бъдат истинска сила на земята. Ако живеят според светлината и привилегиите, които имат, могат да бъдат образци на набожност, святост в сърцето и в разговорите. Не трябва да гледаме леко и да смятаме, че можем да прекъсваме бдението и молитвата. Щом наближи времето Христос да се появи на небесните облаци, Сатана ще представи още по-силни изкушения пред онези, които пазят Божиите заповеди, защото знае, че времето е кратко.
Делото на Сатана ще се извършва чрез посредници. Проповедниците, които мразят Божия закон, ще използват всички средства, за да отклоняват душите от тяхната вярност към Бога. Нашите най-яростни врагове ще бъдат сред адвентистите от първия ден, които дълбоко в себе си са напълно решени да воюват срещу онези, които пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова. Те смятат, че е добродетел да се говори, пише и действа с най-ревностна омраза срещу нас. Напразно ще търсим честно отношение и справедливост от тях. Мнозина са надъхани с безумна ярост срещу пазещите Божиите заповеди. Ние ще бъдем клеветени и представяни погрешно. Всички наши подбуди и действия ще бъдат тълкувани неправилно и характерите ни също ще бъдат атакувани. По този начин ще се прояви гневът на змея. Но видях, че не трябва да се обезкуражаваме ни най-малко. Силата ни е в Исус, нашия Адвокат. Ако се уповаваме със смирение на Бога и се държим твърдо за Неговите обещания, Той ще ни даде благодат и небесна мъдрост да устоим на всички примки на Сатана и да бъдем победители.
В едно неотдавнашно видение видях, че влиянието ни няма да се усили, нито ще бъде за Божия слава, ако отговаряме на предизвикателството или подценяваме голямото дело, което вършим, слизайки до тяхното ниско равнище, като посрещаме клеветите им. Някои ще прибягват до всякакъв вид измами и груби лъжи, за да постигнат целта си и да измамват души, като петнят Божия закон, а ще има и такива, които ще го обичат и ще му бъдат послушни (става дума за закона). Те ще повтарят най-несъстоятелни долни лъжи отново и отново, докато сами си повярват, че са прави. Това са най-силните аргументи, които ще използват срещу съботата от четвъртата заповед. Не трябва да позволяваме на чувствата да ни завладеят и да ни отклонят от делото за предупреждение на света.

Примерът на Неемия
Беше ми представен случаят на Неемия. Той бе зает с изграждане на стените на Ерусалим, а Божиите неприятели бяха решили да му се противят. „Но когато Санавалат, Товия, арабите, амонците и азотците чуха, че поправянето на ерусалимските стени напредвало и че проломите почнали да се затварят, разгневиха се много; и всичките заедно се сговориха да дойдат и да воюват против Ерусалим и да му напакостят“ (Неемия 4:7, 8).
В този случай Дух на омраза и опозиция поради взаимна симпатия между най-различни групи хора, които иначе щяха да воюват помежду си. Ето отлична илюстрация на единството на хора от различни деноминации, съюзяващи се, за да се съпротивляват на истината за това време. хора, чиято връзка по естеството си е подбудена от змея, проявяващи яростна омраза срещу остатъка на Божия народ, който пази Божиите заповеди. Това може да се забележи особено ясно сред адвентистите от първия ден, които не почитат нито един ден и смятат всички дни за равни. Те са известни с омразата и клеветите помежду си, когато отделят време и труд, за да представят погрешно, да клеветят и да обиждат по всякакъв начин адвентистите от седмия ден.
„А ние се помолихме на своя Бог и поставихме стражи да пазят против тях денем и нощем, понеже се бояхме от тях“ (ст. 9). Грози ни постоянна опасност да останем доволни от себе си, да се уповаваме на своята мъдрост, вместо да правим Бога наша сила. Нищо не безпокои Сатана така много, както това, че познаваме неговите примки. Ако чувстваме опасността, ще чувстваме и нуждата от молитва както Неемия и като него ще получим онази сигурна защита, с която ще бъдем в безопасност сред опасностите. Ако сме безразлични, сигурно ще бъдем победени от примките на Сатана. Нека бъдем бдителни. Когато се оттегляме на молитва като Неемия и възлагаме всички товари и безпокойства на Бога, не трябва да смятаме, че нямаме нищо за вършене. Трябва да бдим и да се молим, да наблюдаваме делото на нашите неприятели, за да не спечелят предимство в измамването на човешките души. С Христовата мъдрост следва да полагаме усилия да осуетим техните намерения и в същото време да не им позволяваме да ни отклоняват от нашето велико дело. Истината е по-силна от заблудата. Правдата ще надделее над неправдата.

Трябва да се очаква опозиция
Божият народ се стреми да поправи развалините, които са били направени в Божия закон (Исая 58:12-14). Това смущава неприятелите на нашата вяра и те използват всяко средство, за да попречат на делото. И въпреки това, съборената стена непрекъснато се издига нагоре. Светът бива предупреждаван и мнозина престават да потъпкват съботата на Йехова. Бог върши това дело и човек не може да го спре. Ангелите на Бога работят заедно с усилията на Неговите верни служители и делото напредва постоянно. Ние ще срещаме всякаква опозиция, както строителите на Ерусалимските стени. Ако бдим и се молим, ако работим, както те правеха, Бог ще се бие в нашите битки вместо нас и ще ни дари скъпи победи.
„Защото се прилепи към Господа, не престана да Го следва, но упази заповедите, които Господ даде на Мойсея. И Господ бе с него; където и да излизаше, той благоуспяваше“ (4 Царе 18:6, 7). Според тези стихове бяха изпращани един след друг посланици, молещи за среща с Неемия, но той им отказваше. Израилтяните бяха дръзко заплашвани за това, което възнамеряваха да направят, и бяха изпращани посланици да говорят открито пред народа, зает със строителството. Те представяха примамливи доводи и обещаваха на строителите свобода от ограниченията и чудесни привилегии, ако обединят интересите си с техните и спрат работата. На хората от народа бе заповядано обаче да не влизат в спор с неприятелите си и да не им отговарят нито дума, за да нямат повод след това да се възползват от думите им. Людете бяха заплашвани и подигравани (Неемия 4:3, 4; 6:3, 5).
Ние ще срещаме най-ожесточена опозиция от адвентистите, противопоставящи се на Божия закон. Като строителите на ерусалимските стени, не трябва да се отклоняваме и да се отказваме от нашето дело поради слухове, претенции, ужасяващи заплахи, публикуване на лъжи или каквито и да е други примки, които Сатана би могъл да насочи срещу нас с единствената цел да предизвика разискване и спор. Отговорът ни трябва да бъде:“Ние сме заети с голяма работа и не можем да слезем.“ Често ще бъдем обърквани и ще се питаме как да се държим, за да запазим честта на Божието дело и да защитим Неговата истина.

Доверие в Бога
Начинът, по който Неемия посрещаше този род противници, трябва да се вреже дълбоко в ума ни. Нужно е да представяме тези въпроси пред Господа в молитва, както направи Неемия, със смирен дух. Той се хвана за Бога с непоколебима вяра. Така трябва да постъпваме и ние. Времето е много скъпоценно, за да го губят от Божиите служители в защита на характера си, очернян от такива, които мразят съботата на Господа. Трябва да се движим напред с непоклатимо доверие, вярвайки, че Бог ще спечели големи и скъпи победи. Със смирение, кротост и чист живот, уповавайки се на Исус, нужно е да придобием убедителната сила, че притежаваме истината.
Не разбираме, макар че ни е дадена привилегия за това, доверието, което е възможно да имаме в Бога и големите благословения, които вярата ще ни даде. Особена важно дело ни предстои и то е да се подготвим морално, за да влезем в небето. Думите и примерът ни нека говорят на света. Божиите ангели активно прислужват на Божиите чада. Скъпи обещания са записани, при условие че сме послушни на Божиите изисквания. Небето е пълно с най-богатите благословения, които чакат да ни бъдат предадени. Ако почувстваме нуждата си и идваме при Бога с искрена и сериозна вяра, ще бъдем доведени в по-тясна връзка с Небето и ще бъдем проводници на светлина за света. Необходимо е много често да прозвучава предупреждението в 1Петрово 5:8: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“