Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Нужда от реформа в образователното дело 58 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

„И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места, ще възстановиш основите на много поколения. И ще те нарекат Поправител на развалините, Възстановител на места за селение“ (Исая 61:4, 58:12). Тези боговдъхновени думи представят на вярващите в истината за това време работата, която сега трябва да се извърши за образованието на децата и младежите ни. Казано ми бе, че когато истината за тези последни дни се изнесе пред света чрез първата, втората и третата ангелски вести, трябва да настане нов ред в образованието на нашите деца; но много време бе нужно да измине, докато разберем каква промяна трябва да се направи.
Нашето дело е реформаторско. Божието намерение е чрез превъзходната работа на образователните ни институти вниманието на хората да се насочи към последното велико дело за спасение на загиващите. Образованието трябва да бъде издигано все по-високо и по-високо, далеч по-високо над това днес. Но то не трябва да се заключава само в познаване съдържанието на книги. Съдържанието на учебниците не може да достави на учениците дисциплината, от която те се нуждаят, нито може да предаде истинска мъдрост. Целта на вашите училища е да осигури места, където младите членове на Божието семейство да могат да се обучават в съгласие с Божия план за растене и развитие.
Сатана си е служил с най-нечестни методи, за да вплете своите планове и принципи в образователната система и така да се закрепи здраво в умовете на децата и младите. Работата на истинския възпитател е да осуетява неговите намерения. Ние сме задължени пред Бога със свят, тържествен завет да отгледаме децата си за Него, а не за света; да ги учим да не слагат ръцете си в ръката на света, а да обичат и да се боят от Бога, както и да пазят Неговите заповеди. Трябва да им се втълпи фактът, че те са създадени по Божи образ и че Христос е моделът, според който трябва да се оформят. Най-сериозно внимание трябва да се обърне на възпитанието, което ще предаде и познание за спасението и ще съобрази живота и характера с Божествения образ. Само Божията любов, чистотата на душата, втъкани в живота като златни нишки, имат стойност. Висотата, която се постига по този начин, не е още осъзната.
За осъществяването на това дело трябва да се положи здрава основа. В него трябва да намери място една нова цел и учениците да бъдат подпомогнати да прилагат библейските принципи във всичко, което вършат. Изкривеното встрани от правата линия трябва да се посочи и избегне, защото неправдата не трябва да се увековечава. Важно е всички учители да подхранват и обичат здравите принципи и учения, защото това е светлината, която трябва да се пръска по пътя на всички ученици.

Третата ангелска вест в нашите училища
В книгата „Откровение“ четем за специалното дело, което Бог желае народът Му да извърши в тези последни дни. Той ни е открил закона Си и ни е показал истината за последните дни. Тази истина се разкрива постоянно и Бог желае ние да я познаваме, за да можем да различаваме право и криво, правда и неправда.
Третата ангелска вест, великата изпитваща истина за това време, трябва да бъде преподавана във всички наши институти. Бог желае тази специална вест да се разнесе чрез тях, за да се даде предупреждението в светли, ясни лъчи. Времето е кратко. Опасностите на последните дни са надвиснали над нас и ние трябва да бдим в молитва, да се учим и да внимаваме на поученията, дадени ни в книгите „Даниил“ и „Откровение“…
Ще стане нужда да се изправяме пред съдии, да отговаряме за верността ни към Божия закон и да обясняваме причините за нашата вяра. И младите трябва да разбират тези неща. Те трябва да знаят всичко, което ще се сбъдне преди приключването на земната история. То засяга нашето вечно благосъстояние, затова учители и ученици трябва да му обърнат внимание. Чрез перо и глас да се предават познания, които ще послужат в определеното време не само на младите, но и на по-възрастните…
Великото дело за извеждането на един народ с Христоподобен характер, който ще може да устои в деня Господен, трябва да се осъществи. Докато плуваме по течението на света, нямаме нужда нито от платно, нито от весло. Но когато заплуваме срещу течението, тогава започва трудът. Сатана ще привежда какви ли не теории, за да пречи на истината. Делото ще върви трудно, защото от Адам насам светът е свикнал да греши…
Тогава да не губим повече време да се занимаваме с неща, които не са необходими и които нямат никакво значение за сегашните нужди на Божия народ. Нека не се губи повече време в издигането на хора, които не познават истината, „защото времето е близо“. Няма време сега да пълним умовете си с теории за онова, което хората наричат „по-висше образование“. Времето, посветено на това, което не допринася за преобразяване на душата по образа на Христос е време, изгубено за вечността. Ние не печелим от това, защото всеки момент е важен за вечните интереси. Сега, когато тъкмо ще започне великото дело за съдене на живите, ще допуснем ли неосветени амбиции да завладяват сърцето ни и да ни правят небрежни към възпитанието, необходимо ни за посрещане на опасностите на тези последни дни?…
Знаем, че има много училища, предлагащи възможности за следване на известни науки, но желаем повече от това. Науката на истинското възпитание е истината, която трябва да се запечата в душата така дълбоко, че да не може да се заличи от владеещата навред заблуда. Третата ангелска вест е истина, светлина и сила. За да можем да я изнасяме така, че да привлича вниманието на сърцата, тя трябва да се превърне в задача на нашите училища, както и на нашите църкви, на учителя, както и на проповедника. Възпитателите трябва да ценят все повече и повече откритата Божия воля, така ясно и силно представена в книгите „Даниил“ и „Откровение“…

Изучаване на Библията
Належащите нужди днес изискват постоянно изучаване на Божието слово. Това е настояща истина. По света трябва да се извършва реформа в изучаването на Божието слово, защото сега тя е необходима повече отпреди. С напредването на тази реформа ще се проведе и велико дело; защото, когато Бог заяви, че Словото Му не ще се върне при Него празно, Той каза това в пълния смисъл на думата. Познаването на Бога и на Исус Христос, „Когото Той е изпратил“, е най-висшето образование и то ще покрие земята с чудната си светлина, както водите изпълват морето.
Изучаването на Библията е особено нужно в училищата. Учениците трябва да бъдат вкоренени и закотвени в библейската истина. Тяхното внимание трябва да бъде насочено не към твърденията на хората, а към Божието слово. Над всички други книги Библията трябва да бъде наш учебник, база на всяко наше образование. Също и нашите деца трябва да бъдат запознати с истините в нея и възпитани в тях, независимо какви са били по-раншните им обичаи и навици. Като вършат това, учители и ученици ще намерят скритото съкровище, висшето образование.
Библейските правила трябва да ръководят всекидневния живот. Христовият кръст да бъде темата на уроците, които трябва да научим и практикуваме. Христос да бъде вмъкнат във всеки предмет на обучение, за да се запознаят учениците основно с Бога и да Го представляват в характера си. Неговото превъзходство трябва да е предмет на изучаване сега и във вечността. Божието слово, изговорено от Христос в Стария и Новия завет, е небесният хляб. Но повечето от това, което се нарича наука, е като измислени от хора ястия, фалшива храна, неистинска манна.
В Божието слово има мъдрост, неоспорима неизчерпаема – мъдрост, произхождаща не от смъртен, а от безсмъртен ум. Но много от онова, което Бог е открил в Словото Си, не е ясно на хората, защото бисерите на истината са зарити под сметта на човешката мъдрост и традиция. За много хора съкровищата на Словото остават скрити, защото не са ги търсили със сериозно постоянство, докато златните правила се разберат. Словото трябва да бъде изследвано, за да очисти и подготви онези, които, приемайки го, стават членове на човешкото семейство, чада на небесния Цар.
Изучаването на Божието слово трябва да замести изучаването на книги, въвличащи умовете в мистицизъм и отдалечаващи го от истината. Неговите живи принципи, втъкани в живота ни, ще бъдат нашата защита при изпитания и изкушения. Неговите Божествени наставления са единственият път към успех. Когато изпитанието дойде, мнозина ще отстъпят. Някои ще се окажат предатели, високомерни, неудържими, самонадеяни и ще отхвърлят истината, разрушавайки вярата си. Защо? Защото не са живели „по всяко слово, което излиза от устата Господня“. Те не са копали дълбоко и не са направили основата си сигурна. Когато Божиите избрани вестители им предадат някои вести от Словото, те роптаят и смятат, че пътят е направен много тесен. В шестата глава на Евангелието от Йоан четем за хора, смятани за Христови ученици, но като чули ясната истина на Бога, не им станало приятно и не ходели вече с Него. Така и тези повърхностни ученици ще отхвърлят Христос.
Всеки човек, обърнат към Бога, е призван да развива своите способности. Всяка пръчка от живата Лоза, която не расте, се отрязва и изхвърля в боклука. Какво тогава трябва да е образованието в нашите училища? Според мъдростта на този свят, или според мъдростта, произхождаща от Небето? Няма ли учителите да се събудят и да осъзнаят своята отговорност, като отделят повече място на Божието слово в поученията, давани в нашите училища?

Обучението на работници
Една от великите цели на нашите училища е обучението на млади хора за работници в институтите ни и в разните области на евангелското дело. Библията трябва да се разкрива пред хората навсякъде. Дошло е времето, важното време, когато свитъкът се развива пред света чрез Божиите служители. Истината на първата, втората и третата ангелски вести трябва да стигне до вески народ, език и племе, трябва да освети мрака на всеки континент, да стигне до островите на морето. Да не се позволява на нищо човешко да попречи на това дело. За тази цел трябва да имаме култивиран и осветен талант, хора, способни на отлична работа, с Христово смирение, с лично Аз, скрито в Христос. Новаци не могат добре да разкрият скритото имане, което да обогати души в духовните неща. „Размишлявай върху това, което ти казвам, и Господ да ти даде да разбереш всичко… Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината“ (2 Тимотей 2:7, 15). Това заръчване до Тимотей трябва да е възпитателна сила във всяко семейство и във всяко училище.
Сериозна работа се изисква от всички, свързани с нашите институти – не само с училищата, но и със санаториумите и с издателските къщи – за да се квалифицират мъже, жени и младежи за съработници на Бога. Учениците трябва да бъдат наставлявани да работят разумно според Христовия начин на действие, да представят на хората, с които работят, благороден, възвишен християнски характер. Загрижените за възпитанието на младите в който и да е отрасъл от нашето дело трябва да имат дълбоко чувство за стойността на душите. Ако не пият дълбоко от Святия Дух, има един зъл наблюдател, който ще създаде объркващи обстоятелства. Възпитателят трябва да е достатъчно мъдър да знае, че докато верността и любезността печелят души, суровостта никога не може да направи това. Своеволни думи и действия възбуждат най-низките страсти на човешкото сърце. Ако изповядващите се за християни мъже и жени не са се научили да побеждават своите лоши и детински темпераменти, как могат да очакват да бъдат почитани и уважавани?
Тогава колко много трябва да се внимава, когато се избират наставници, верни не само в работата си, но и с подходящо държание. Ако човек не може да им се довери, те трябва да бъдат уволнени. Бог ще държи отговорен всеки институт, ако в него не се полагат грижи за насърчаване на любезност и любов. Никога не трябва да се забравя, че сам Христос завежда нашите институти.
Най-добрият проповеднически талант трябва да се ангажира за преподаване на Библията в училищата. Избраните за тази работа трябва да познават основно Библията и да имат дълбок християнски опит. Заплатата им трябва да се плаща от десятъка. Бог желае всички наши институти да станат средство за възпитаване и подготвяне на работници, от които Той да не се срамува, работници, които могат да се изпращат на други места, добре квалифицирани мисионери, трудещи се за Господа. Но тази цел не е била преследвана. В много отношения ние сме доста назад в тази работа. А в нея Господ желае да се прояви ревност, много по-голяма от досега проявената. Той ни е извел от света, за да бъдем Негови свидетели, затова в нашите редици трябва да се обучават млади мъже и жени за полезна и влиятелна работа.
Има настоятелна нужда за работници в евангелското поле. За тази работа са нужни млади хора. Господ зове за такива. Тяхното възпитание в училищата е от първостепенно значение и в никой случай не трябва да се счита за маловажно или второстепенно. Съвършено погрешно е учители да препоръчват друго занятие за млади хора, които биха могли да станат добри работници в проповедническото дело. Хора, които привеждат трудности, за да пречат на младите да не се подготвят за това дело, работят против плановете на Бога и ще отговарят за своето поведение. Между нас има повече от средно способни мъже. Ако се използваха способностите им, бихме имали 20 проповедници, където сега имаме един.
Млади мъже, възнамеряващи да постъпят в проповедническото дело, не е необходимо да губят много години само за да получат образование. Учителите трябва да са способни да разбират положението и да нагодят преподаването си според нуждите на този клас. Също така трябва да има специални привилегии за получаване на кратко, но все пак доста обхватно познание върху най-нужните предмети за подготовка за проповедническа работа. Но този план не се следва. Много малко внимание се обръща на това образование на млади хора. Ние не разполагаме с много години за работа, така че учителите трябва да са пропити от Божия дух и да работят в съгласие с Неговата открита воля, вместо да прокарват свои планове. Всяка година ние губим много, защото не се вслушваме в съвета на Господа по този въпрос.
Медицински сестри, обучени за мисионерска работа, трябва да получават в нашите училища уроци от добре квалифицирани лекари. В образованието им трябва да бъде включено обучение за борба с болестите и за познаване цената на природните лечебни средства. Това дело е много нужно. Градове и села са потопени в грях и морална развала, все още във всеки Содом има и по някой Лот. Отровата на греха действа в самото сърце на обществото, затова Бог зове реформатори да застанат в защита на закона, който Той е наредил да управлява физическия органинзъм. В същото време те трябва да поддържат и висок образец на просветен ум и култура на сърцето, за да може Великият лекар да работи заедно с тях в милостивото дело за облекчаване страданията на хората.
Господ възнамерява също нашите училища да дават на младите хора такова образование, че те да са подготвени да поучават в който и да е отдел на Съботното училище, или да изпълняват служби във всяка от неговите канцеларии. Състоянието на нашето дело ще е съвсем друго, ако много от осветените млади хора бъдат включени в службата на съботноучилищното дело, като се потрудят първо да се обучат, след това да обучават други в най-добрите методи на работата за водене на човешки души при Христос. Това е една насока от работата, даваща големи резултати.

УЧИТЕЛИ МИСИОНЕРИ
Учителите трябва да се обучават в мисионерската работа. Навсякъде има поле за мисионери и не е възможно да се осигурят работници от две или три страни да отговарят на призивите за помощ. Извън обучението на хората, които трябва да се изпратят като мисионери от нашите по-стари конференции, в разните страни на света трябва да се обучават хора, които да работят за своите сънародници и съседи; а е възможно, за тях е по-добре и по-безопасно да получат подготовката си за тази работа в самото поле, където ще работят. В много редки случаи е по-добре лично за работника или за доброто на делото той да бъде изпратен да учи в далечна страна. Господ е готов да посрещне тези нужди и ако са будни в отговорността си, църквите ще знаят как да постъпват при даден случай.
За да се удовлетворява нуждата от работици, Бог желае образователни центрове да има в разни страни, където обещаващи ученици да се обучават в практическите отрасли на науката, както и в библейската истина. И когато те се заемат с работата, делото на истината в новите полета ще добие съвсем друг облик. Тези хора ще събудят интерес сред невярващите и ще помагат за спасяването на души от робството на греха. В страните, където се откриват училища, за образователното дело трябва да се изпращат най-добрите учители.

* 1900 г., т. 6, стр. 38-46
* 1900 г., т. 6, стр. 77-81 („След лагерното събрание“)
* 1900 г., т. 6, стр. 91-99
* 1900 г., т. 6, стр. 110, 111
* 1900 г., т. 6, стр 114-118
* 1900 г., т. 6, стр. 119
* 1900 г., т. 6, стр. 124, 125
* 1900 г., т. 6, стр. 126-137