Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА АВТОРА НА ТАЗИ КНИГА (Пътят към Христос)

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА АВТОРА НА ТАЗИ КНИГА (Пътят към Христос)

НЯ­КОЛ­КО ДУ­МИ ЗА АВ­ТО­РА НА ТА­ЗИ КНИ­ГА

Мал­ко са по све­та же­ни­те пи­са­те­ли, та­ка ши­ро­ко че­те­ни и це­не­ни, как­то ав­то­рът на та­зи кни­га. Със сво­ето ог­ром­но ли­те­ра­тур­но твор­чес­т­во, “със­то­ящо се от 55 кни­ги, неп­ре­къс­на­то из­да­ва­ни на по­ве­че от 100 ези­ка при уве­ли­ча­ващ се чи­та­тел­с­ки ин­те­рес, ос­вен 30 000 стра­ни­ци пис­ма, днев­ни­ци и дру­ги не­пуб­ли­ку­ва­ни ма­те­ри­али, от ко­ито неп­ре­къс­на­то се със­та­вят и пуб­ли­ку­ват но­ви кни­ги”1, Е. Уайт пос­та­вя на­ис­ти­на уни­ка­лен ре­корд. На­пи­са­ни с ясен, си­лен и кра­сив език, про­из­ве­де­ни­ята є са за­бе­ле­жи­тел­ни със сво­ето дъл­бо­ко ин­те­лек­ту­ал­но и ду­хов­но про­ник­но­ве­ние. Нейно­то вли­яние се чув­с­т­ва по цял свят ве­че над 50 го­ди­ни. Кон­так­ту­вай­ки с раз­лич­ни хо­ра ка­то пъ­ту­ващ го­во­ри­тел, пи­са­тел и съ­вет­ник, Е. Уайт се е за­ни­ма­ва­ла и на­ми­ра­ла ре­ше­ния за мно­го от чо­веш­ки­те проб­ле­ми. Стре­мя­ла се е да из­диг­не чо­ве­ка до по-ви­со­ки це­ли и да на­со­чи уси­ли­ята му към по-бла­го­род­ни пос­ти­же­ния. Пуб­ли­ка­ци­ите є по въп­ро­си­те на об­ра­зо­ва­ни­ето и въз­пи­та­ни­ето са ак­ла­ми­ра­ни от вид­ни уче­ни ка­то да­ле­че из­п­ре­вар­ва­щи сво­ето вре­ме. Е. Уайт “спо­де­ля ен­ту­си­аз­ма на прог­ре­сив­ни­те хо­ра в та­зи об­ласт, ка­то под­к­ре­пя все още не­по­пу­ляр­но­то гле­ди­ще, че об­ра­зо­ва­ни­ето тряб­ва да фо­ку­си­ра вни­ма­ни­ето си по-ско­ро вър­ху де­те­то, от­кол­ко­то вър­ху учеб­ния пред­мет”2. По от­но­ше­ние на из­не­се­ни­те от нея прин­ци­пи на здра­вос­ло­вен жи­вот се знае, че “ня­ма по-доб­ро и по-уни­вер­сал­но ръ­ко­вод­с­т­во на раз­по­ло­же­ние и днес… Под ней­но вли­яние е из­г­ра­ден ком­п­лекс от об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ти на ви­со­ко про­фе­си­онал­но ни­во, меж­ду ко­ито про­чу­ти­ят ме­ди­цин­с­ки ин­с­ти­тут в Ло­ма Лин­да, Ка­ли­фор­ния, от­к­рит в 1906 г.”3
Е. Уайт “чес­то е го­во­ри­ла пред ши­ро­ка и мно­го­чис­ле­на ауди­то­рия”4. Нейни­ят сем­пъл, но вдъх­но­вен, си­лен и уди­ви­тел­но крас­но­ре­чив език е пле­ня­вал вни­ма­ни­ето на хи­ляд­ни мно­жес­т­ва. Ряд­ко­то є про­ник­но­ве­ние и убе­ди­тел­ни­ят на­чин, по кой­то ви­на­ги е пред­с­та­вя­ла сво­ите те­ми, са до­ве­ли мно­го хо­ра до зак­лю­че­ни­ето, че нейни­ят ум е ръ­ко­во­ден по спе­ци­ален на­чин от Бо­жия Дух.
Две го­ди­ни Е. Уайт го­во­ри и пи­ше в Ев­ро­па и де­вет го­ди­ни в Ав­с­т­ра­лия. Имен­но там тя под­гот­вя сво­ята про­чу­та кни­га “Коп­не­жът на ве­ко­ве­те”5 вър­ху лю­би­ма­та си те­ма ­ жи­во­тът на Исус Хрис­тос.
Про­из­ве­де­ни­ята на Е. Уайт днес са по-ак­ту­ал­ни от вся­ко­га и ние се рад­ва­ме, че мо­жем да при­те­жа­ва­ме то­ва из­да­ние на най-че­те­на­та є кни­га “По-доб­ри­ят път”. Още от вре­ме­то на пър­во­то си от­пе­чат­ва­не през 1892 г. тя е пре­веж­да­на и пре­из­да­ва­на по цял свят на по­ве­че от 100 ези­ка. Ти­ра­жът є днес пре­ви­ша­ва 20 ми­ли­она. Пър­во­то бъл­гар­с­ко из­да­ние е през 1899 г. ­ са­мо 7 го­ди­ни след ка­то е би­ла на­пи­са­на. От всич­ки тру­до­ве на сво­ята из­вес­т­на ав­тор­ка та­зи кни­га е без­с­пор­но най-по­пу­ляр­на­та, най-че­те­на­та и с най-сил­но ду­хов­но вли­яние. Тя е твър­де ак­ту­ал­на в на­шия свят на кри­зис­ни съ­би­тия, на бли­ка­ща ом­ра­за и войни, къ­де­то ми­зе­ри­ята и нес­п­ра­вед­ли­вос­т­та сто­ят ре­дом с охол­с­т­во­то и тру­па­не­то на нес­мет­ни бо­гатс­т­ва, враж­деб­нос­т­та ­ до же­ла­ни­ето за мир и по-до­бър жи­вот, те­ро­риз­мът ­ до ве­ли­ки ху­ман­ни про­яви, за­мър­ся­ва­не­то на при­ро­да­та ­ до бла­го­род­ни­те уси­лия на все по­ве­че прос­ве­те­ни хо­ра за за­паз­ва­не­то на на­ша­та пла­не­та. Исус Хрис­тос и днес каз­ва на обър­ка­ния и сму­тен чо­век: “Аз Съм Пъ­тят, Ис­ти­на­та и Жи­во­тът”, “Аз Съм свет­ла­та ут­рин­на Звез­да”. “Ела­те при Ме­не, всич­ки от­ру­де­ни и об­ре­ме­не­ни, и Аз ще ви ус­по­коя!”
Та­зи мал­ка кни­га е пред­наз­на­че­на за ед­на го­ля­ма сре­ща с Не­го.
Как­во по-доб­ро от то­ва?

1 NOTABLE AMERICAN WOMEN. A BIOGRAPHICAL DICTIONARY. Harvard University Press. Cambrige, Massachusetts, 1971.
2 Пак там.
3 Пак там.
4 Пак там.
5 В Бъл­га­рия та­зи кни­га из­ли­за под заг­ла­вие “Жи­во­тът на Исус Хрис­тос”.