Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Няма нужда да вършите нещо погрешно; просто откажете да вършите това, което е право – Семинар върху пророчествата – Лекция 23 – Сега това е ясно – Ясно представяне на пророческите истини – Лио Скривън

Нашата последна глава се занимава с най-тържествения въпрос. Какво представлява единственият грях, който Бог не може да прости?
Срещал съм хора, извършили определен грях. Тяхната съвест така ги обвинява, че те усещат със сигурност – извършили са непростимия грях. Някои смятат, че това е убийството. Но Библията казва, че Мойсей, например, извърши убийство и въпреки това, беше простен. Някои може да мислят, че това е прелюбодейството. Само че, Мария Магдалена извърши прелюбодейство, а беше напълно опростена от Христос. Други казват, че това е богохулството. Но изглежда и това не е, защото Петър се отрече от Исус с клетви, а Той му прости. Кой, тогава, е непростимият грях? Мат. 12:30 – “Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира с Мене, разпилява.” Бог казва: “Ако не сте с Мене, значи сте против Мене. Тук, всъщност, Бог отнема всяка илюзия на онези, които се смятат за неутрални. “Или сте с Мене, или сте против Мене!” По-надолу, в стихове 31,32 Той ни казва кой е непростимият грях – “Затова ви казвам – всеки грях и хула ще се прости на човеците, но хулата против Духа няма да се прости. И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости, но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости нито в тоя свят, нито в бъдещия.” Непростимият грях е грехът срещу Святия Дух. Той не може да бъде простен. Защо е така – можете да богохулствате и след това да бъдете опростени, а грехът срещу Святия Дух е толкова тежък, че не може да бъде простен?
Непростимият грях – това не е определен вид грях, а по-скоро – определена степен на съгрешаване; не просто еднократен акт на съгрешаване, а едно непрекъснато, постоянно бунтуване срещу Святия Дух. Нека разгледаме дейността на Святия Дух, за да разберем как можем да извършим непростимия грях срещу Него.
Каква е първата задача на Святия Дух и защо тя е толкова важна? Йоан 16:13 – “А когато дойде Онзи – Духът на истината – ще ви упътва на всяка истина, защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори; и ще ви извести за идните неща.” Първо, Той ни води до ВСЯКА истина. Ето, тук много хора започват да извършват непростимия грях. Когато Духът се опитва да ги води към истината, те или са твърде заети, или твърде безразлични, или твърде упорити, за да бъдат водени. Духът се опитва да ги води към изучаване на Библията. Чрез църкви, проповедници, телевизия, книги, радио, евангелизационни кампании Святият Дух опитва и опитва. Но, ако човекът упорито отказва да бъде воден към истината, гласът на Святия Дух става все по тих и по-тих, докато накрая човекът не може да бъде повече достигнат. Той е извършил непростимия грях. Ето защо е толкова важно да “ходим, докле имаме светлината”. Йоан 12:35 – “Исус им рече: Още малко време светлината е между вас. Ходете, докле имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.” Следователно, за нас е еднакво важно да обичаме светлината и да я следваме. 2Сол. 2:10-12 ни казва, че мнозина ще бъдат изгубени, защото не са приели да обичат светлината – “… и с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.”
Второто дело на Святия Дух откриваме в Йоан 16:7,8 – “Обаче, Аз ви казвам истината – за вас е по-добре да отида Аз – защото ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. А Той – когато дойде – ще обвини света за грях, за правда и за съдба.” “Ще обвини света за грях, за правда и за съдба.” Тук също много хора започват да извършват непростимия грях. Когато Духът ги обвинява за грях (което е нарушаване на закона според 1Йоан 3:4), те се съпротивляват и отказват да изоставят своите грехове. Прелюбодеецът не желае да се откаже от прелюбодейството, детето не желае да почита родителите си, нарушителят на съботата не желае да изстави нарушаването й и т.н. Ако по някой въпрос се съпротивляваме на Духа, започваме да закоравяваме сърцата си и – ако продължим така – ще извършим непростимия грях. Същото се отнася и за “правдата”. Правдата – това е да вършиш онова, което е право; неща като: да се кръстиш, да бъдеш верен в десятъка, да се отделиш от светската суета и т.н. Когато Духът ни осъжда за това да следваме правдата, ние често сме бегрижни и Го пренебрегваме. Това е съпротивляване на Духа. Така започваме да извършваме непростимия грях.
Нека разширим картината. Святият Дух е вдъхновил Библията и Бог е същият – вчера, днес и довека. Така че, когато Той разкрива истини в Словото Си, това е Неговата воля.
Много хора смята, че могат просто да не се интересуват с това и всичко ще е наред. Повечето от онези, които са се позовавали на своето “невежество”, няма да могат да направят това в съда. Осия 4:6 казва, че “незнанието” води до “погиване”. Това означава да прочетеш и да знаеш, но да обърнеш гръб на истината. Имаме възможността да знаем, че Бог ще ни държи отговорни! Той ще ни прости за онова, което не сме знаели; никога не осъжда хората, докато са още в тъмнината. Библията казва: “И ето що е осъждението: светлината дойде на света, а човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.” (Йоан 3:19) Осъдени сме, защото стоим в тъмнината, след като светлината вече е дошла! Йоан 9:41 – “Исус им рече: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате – Виждаме! – грехът ви остава.” Когато сте били в тъмнината на невежеството, Бог дори не е считал това за грях! Грях има тогава, когато човекът знае каква е Божията воля и отказва да я последва! Яков 4:17 – “Прочее, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему.”
В Библията има два вида грях – грехове, които се извършват и грехове, които се отказват да се извършат. Вижте разликата:

ИЗВЪРШВАТ СЕ ОТКАЗВАТ СЕ
(срещу Бога & човека) (срещу Святия Дух)

извършване на: убийство отказ да: се следва истината
извършване на: проклинане отказ да: се изостави греха
извършване на: лъжа отказ да: се върши правото
извършване на: прелюбодейство отказ да: се предадеш напълно

Много хора, които – по тяхна преценка – не са “извършили” грях, са виновни в отказ да вършат правото. Когато разговаряте с тях за живота им, те казват: “Не убивам, не кълна, не крада.”… и те не го правят наистина. Но те, освен това, отказват да правят това, което е Божията воля, когато светлината дойде върху тях. Така че, докато не извършват никакъв грях, те и отказват да вършат онова, което е право. Греховете, които се “извършват” са насочени срещу Бога или човека и всички те могат да бъдат простени. Но греховете на “отказ от действие” са срещу Святия Дух. ЗА ДА СЪГРЕШИТЕ СРЕЩУ СВЯТИЯ ДУХ, НЯМА НУЖДА ДА ПРАВИТЕ НИЩО ГРЕШНО! САМО ТРЯБВА ДА ОТКАЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ ТОВА, КОЕТО Е ПРАВИЛНО! Това е най-опасният от всички грехове – да съгрешиш срещу светлината, познанието и откритата истина. Това е грехът, който пропъжда Святия Дух!
Когато Исус въведе идеята за съгрешаването против Святия Дух, в Неговия живот беше се случило нещо. Той беше проповядвал истината. Всички, които имаха Библии и ги четяха, можеха да потвърдят това. Но, въпреки Неговото ясно свидетелство, въпреки силното истинно проповядване, много от тогавашните хора презряха истината по същите причини, по които и съвременните хора правят това. Те не желаеха да се изоставят греховете си или да променят начина си на живот! А, когато не искате да вършите правото, трябва да си намерите някакво извинанение, за да правите онова, което е погрешно. Затова тези хора обвиниха Христос, че имал бяс! Божието сърце беше съкрушено, когато тези изгубени човеци – които Той непрестанно се стремеше да спаси – го обвиниха в такова отвратително нещо! Той знаеше, че те са на път да пропъдят Святия Дух. Затова им каза: “Почакайте, можете да хулите Мен – Аз ще увисна на кръста и ще се помоля – Отче, прости им! – но внимавайте, оскърбявате Святия Дух, извършвате непростимия грях!”
Нека отнесем тези мисли у дома си. Ако ние – на които ни беше показана цялата истина направо от Словото – я счетем за маловажна и я отхвърлим, се провиняваме в същия грях. Евр. 10:26 – “Защото, ако съгрешаваме самоволно – след като сме познали истината – не остава вече жертва за грехове.” Моля ви, обърнете внимание на думата “самоволно” – т.е. “съзнателно”. Има голяма разлика между съзнателния грях и израстването в благодатта. Докато израстваме, ние допускаме грешки и понякога съгрешаваме. Когато Святият Дух ни напомни за това, казваме: “Господи, прости ми!” и Той ни прощава. Освен това, ни дава и благодатта Си, за да побеждаваме в бъдеще. Съзнателен грях – това е да прочетеш, да знаеш и да го отхвърлиш, избирайки греха пред покорството към Бога и Неговото Слово. За такъв грях няма жертва, която да го покрие. Неговата единствена алтернатива е: “…едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.” (стих 27) Забележете, че очакването е не само за осъждане и огън, но то е и “страшно”. Веднъж познали истината и отказали да я последвате, не можете да имате мир! Ето защо: Евр. 6:4-6 – “Защото тия, които еднаж са били просветени и са вкусили от небесния дар, и са станали съпричастници на Святия Дух, и са вкусили колко е добро Божието Слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали – невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.” Хората, които знаят, но отхвърлят, отново забиват пироните в тялото на Исус и непрекъснато Го разпъват! Когато осъзнаят това, се случва едно от двете – или сърцата им се закоравяват и Святият Дух се отива, или сърцата им се смекчават и те се обръщат. Слънцето размеква восъка, но втвърдява глината. И по тази точка много хора съгрешават срещу Святия Дух. Умолявам ви – докато съвестта ви е чувствителна, предайте се на Святия Дух! Ако Той ви обвинява за грях и ви показва, че нарушавате закона, благодарете Му и се изпълнете с радост. Ако Духът ви показва неща, които трябва да вършите, а вие не ги вършите, пак Му благодарете и изберете правдата.
Третото дело на Святия Дух е обединяването. Това означава, че когато хората познаят истината, Той обединява всички вярващи в едно тяло. Няма значение дали сте бели или черни, образовани или необразовани – Духът ще ви води към едно тяло от вярващи, които приемат цялата истина. И в тази църква Той ще ви доведе до водите на кръщението, където да засвидетелствате пред света, че сте решили да извървите пътя докрай с Бога. 1Кор. 12:13 – “Защото ние всички – било юдеи или гърци; било роби или свободни – се кръстихме в един Дух, да съставляваме едно тяло; и всички от един Дух се напоихме.” Ние сме кръстени в едно тяло.
Има хора, които и по тази точка извършват непростимия грях. Те са доведени до истината, изоставят греха и следват правдата, но отказват да бъдат кръстени и да се присъединят към тялото. Духът търпеливо ги подтиква да направят тази крачка и да влеят силите си в общото тяло, но докато едни правят това с радост, други се съпротивляват и не го правят никога. Докато те се бавят и чакат, Духът отново бива отхвърлен и това ги води към извършване на непростимия грях.
Един ранен пример за извършване на непростим грях е записан три години и половина след като Исус напусна тази земя. Той бе проповядвал на Своя избран народ, но той, за съжаление, Го отхвърли. Накрая тяхното отхвърляне прерасна в такава омраза, че те крещяха, желаейки Неговото разпятие. През следващите три години и половина апостолите също се опитваха. Но веднъж започнал този процес, за Святия Дух става все по-трудно да го прекъсне. Най-накрая Стефан проповядваше своя последен апел към юдеите. Каза им, че извършваха непростимия грях и защо. Деян. 7:51 – “Коравовратни и с необрязано сърце и уши! Вие всякога се противите на Святия Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие.” Стефан им каза, че те се съпротивляваха на Святия Дух по две причини – първо, “така правеха бащите ви”. Това е, може би, причина номер едно, поради която и днес мъже и жени извършват непростимия грях. Влиянието на семейството, на социалната среда, одобрението на най-близките ни – това означава за нас повече от одобрението на Бога. Най-често изтъкваната причина да не се следва Божията воля е: “Мама и татко ме поведоха по този път и не искам да го променям.” Втората причина намираме в стих 53 – “…вие, които приехте закона чрз ангелско служение и го не упазихте.” Втората главна причина, поради която хората извършват непростимия грях е нежеланието им да пазят всички заповеди! Така, както беше в Исусовите дни, така е и днес!
В тези последни дни Бог подготвя група хора, напълно предадени под контрола на Духа – група, подобна на Гедеоновата армия. Бог каза на Гедеон да събере армия. И той събра 32 000 мъже. Това беше една малка армия в сравнение с онази, срещу която трябваше да се бият. Въпреки това, Бог каза на Гедеон, че армията му е голяма и трябва да я подложи на изпит. “Който се страхува, да си отиде у дома!” Отидоха си 21 000 мъже! Много мъже се уплашиха да се изправят, да бъдат преброени и да последват Бога. Това ми припомня една много дълбока мисъл – Когато християните говорят за изгубените, които ще отидат в ада, те говорят за прелюбодейците, за лъжците и за убийците. Но Бог си има списък с онези, които ще отидат в ада. Забележете кой е начело на този списък. Откр. 21:8 – “А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудните, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци – тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.” Страхливите и невярващите! Ако твърде много се страуваме да застанем на страната на Исус, Господ ни казва: “Идете си в къщи!” Две трети от Гедеоновата армия направи точно това.
След това Бог каза: “Все още са твърде много, не са готови.” Затова ги подложи на втори изпит. “Всички, които коленичат край реката вместо да пробягат през нея, изпрати у дома.” 9 700 коленичиха. Те бяха по-заинтересовани от собствения си физически комфорт вместо да излязат и да се бият. Останаха само 300 души. Но тези 300 бяха изпълнени с Духа, напълно посветени мъже и чрез тях Бог доведе битката до победен край.
И днес – в тези последни дни от земната история – Бог отново дава една изпитваща вест, за да се разкрие какво има в сърцата на мъжете и жените. Поставя изпита за властта на звяра. Тук мнозина пропадат. Следва изпитът на спасението и още пропадат. Поставя големия изпит на любовта – “Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.” – много не издържат и този изпит. Тогава дава изпита за поклонението в съботния ден и мнозина не го издържат.Следва изпитът за белега на звяра; изпитът да се пазим чисти от света, неговите удоволствия и външен блясък; изпитът нашите тела да станат Негов храм; мнозина пропадат, но някои преминават. Защо дава Бог тези изпити? Защото желае да подготви Свой народ, който да Му е посветен напълно! И когато приключи с изпита, Бог ще има Своя “остатък”. Приканвам ви да бъдете част от този остатък.
Понякога истинското християнство предлага един кръст за носене. Мат. 10:36-38 – “Неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. И който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.” Истинското ученичество си има цена. Тази цена е 100%-но посвещение на Бога. Мат. 7:13,14 – “Влезте през тясната порта. Защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел; и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот; и малцина са ония, които ги намират.”
Работейки във вашето сърце към края на тази книга, Святият Дух отправя към вас една специална покана – Еф. 4:30 – “И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани за деня на изкуплението.” “Не оскърбявайте Святия Дух.” Когато Му се предадедете, на челото ви се поставя Божият печат и вие ще бъдете сред онази група, описана в книгата Откровение, която стои пред Божия престол през вечността и хвали Бога за Неговото спасение! Нека днес си уговорим среща да се видим там!

Преводач:
Мира Василева