Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Обещания за църквата – 8 – Обещания за последните дни – Елена Вайт (Елън Уайт)

Трябва да помним, че колкото и слаба и изпълнена с недостатъци да е, църквата е единственият обект на земята, на който Христос дарява върховната си грижа и внимание. Той постоянно я наблюдава със загриженост и я дарява със сила чрез Своя Свят Дух.
Нищо друго на този свят не е толкова мило за Бога, колкото Неговата църква. Нищо друго Той не пази с такава ревнива грижа. Църквата на Христос е Божието средство за прогласяване на истината. Тя е упълномощена от Него да извърши специално дело. Ако бъде вярна на Бога и покорна на Неговата воля, в нея ще обитава превъзходството на Божията мощ. Ако църквата почита Господа Бога на Израил, няма да има сила, която да може да й устои. Ако бъде вярна на своето призвание, силите на неприятеля няма да бъдат в състояние да я побеждават, както плявата не може да се съпротивлява на урагана.
Господ е определил Своите инструменти и църквата, която ще преживее преследвания, конфликти и мрак. Той я обича и затова даде Себе Си за нея. Пак Той ще я изпълни и ще удовлетвори нуждите й, ще я очисти, облагороди и възвиси, така че тя да стои твърдо сред покваряващите влияния на този свят. Определени от Бога хора ще бъдат избрани да бдят с ревностна грижа, с неуморно постоянство църквата да не бъде съборена от злите примки и хитрости на Сатана, но да устои в този свят, за да изявява Божията слава сред човеците.
Една църква може да е най-бедната в страната. Може да не притежава привлекателността на какъвто и да било външен показ. Но ако членовете й притежават принципите на Христовия характер, ангели ще се присъединят към тях в тяхното поклонение. Хвалата и прославата, издигащи се от благодарни сърца, ще се въздигат към Бога като сладко ухание.
Господ желае да работи мощно за нас… Не бива да се страхуваме, че Той няма да изпълни обещанията Си. Той е вечната истина. Никога не ще промени завета, който е установил с онези, които Го обичат. Обещанията за Неговата църква ще устоят навеки. Той ще направи църквата Му да бъде вечна и превъзходна, радост на много поколения.
Макар Бог да не обитава в храмове от ръка направени, все пак Той почита с присъствието Си събранията на Своите люде. Той е обещал, че когато те са заедно, за да Го потърсят, да признаят греховете си и да се помолят един за друг, Той ще се срещне с тях чрез Святия Си Дух.
Нашият Бог е нежен и милостив Баща. Не трябва да се гледа на служенето за Него като на досадна и изтощаваща дейност. Удоволствие е да се покланяш на Господа. Той е най-добрият ни Приятел. И когато Му се покланяме, Той жадува да бъде с нас да ни благославя и утешава, изпълвайки сърцата ни с радост и любов.
Често пъти присъствието на Христос и на Божиите ангели се изявява в човешки събрания, въпреки, че много хора не знаят това. Те не забелязват нищо необикновено. Но за някои присъствието на Спасителя е ясно изявено.
Църквата е единствения обект, върху който Христос насочва върховната си грижа по специален начин. Тя е сцената на Неговата благодат, в която Той с удоволствие разкрива силата Си да преобразява човешките сърца.
Църквата е хранилището на богатите съкровища на Христовата благодат и чрез нея в края ще се осъществи последната и пълна изява на Божията любов, за да бъде земята осветена от нейната слава. На молитвата на Христос църквата Му да бъде единно, както Той е едно с Отца Си, в края ще бъде отговорено.
Бог винаги е действал за Своя народ във времена на най-голяма нужда, когато не е имало и най-малката надежда, че гибелта може да бъде избегната. Намеренията на нечестивите и на неприятелите на църквата са подчинени на Неговата сила и на насочващото Му провидение. Той може да въздейства върху сърцата на държавници. Гневът на необузданите и зле настроените, на мразещите Бога, истината и народа Му може да бъде отклонен също както биват отклонени водите на реките, когато Той заповяда това. Молитвата раздвижва ръката на Всемогъщия. Този, Който управлява звездите в техния ред и хармония в небесата, Чието слово контролира водите на великата бездна – същият безкраен Творец ще действа и в полза на Своя народ, ако той го призове с вяра.