Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Образованието на работниците 34 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

ОБРАЗОВАНИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ 34*
Малко хора съзнават, че на нас ни предстои да извършим едно дело – истината да се занесе на всички народи. Има широко поле за работници както в чуждите страни, така и в Америка. Бог зове за тези полета хора предани, чисти, великодушни, с широки възгледи и смирени. Колко малко са тези, които съзнават големината и важността на това дело! Трябва да станем и да заработим от по-висша гледна точка, а не както сме правили това досега.
Онези, които сега приемат истината, имат големи привилегии, особено що се отнася до придобиване на светлината и познанията, изнасяни в нашите издания. Минали опитности, богати и разнообразни, трябва сега да се оценят в истинската им светлина. Ние знаем колко трудно вървеше делото в началото, колко много пречки имахме, с колко малко средства си служеха пионерите в това дело за напредъка му; но сега всичко е различно и ясната светлина свети. Ако първоначалното християнство би могло да влезе в сърцата на всички, твърдящи, че вярват в истината, то ще им донесе нов живот и нови сили. Намиращите се в тъмнина хора, ще направят разликата между истината и заблудата, между Божието учение и басните на суеверието.

Да се достигнат по-висшите класи
Грешка е, че не са се полагали старания да се достигнат с истината проповедниците и хората от висшата класа. Несподелящите нашата вяра са бивали извънредно много пренебрегвани и отбягвани. Не трябва да общуваме с тях, за да не заприличаме на тях, но навсякъде има честни хора, за които трябва да работим внимателно, предпазливо, мъдро и разумно, с души, преизпъленени с любов. Трябва да се предвиди фонд, от който да се подпомагат мъже и жени да получат образование, за да могат да работят за по-висшите класи както тук, така и в други страни. Твърде много сме говорили за слизане до равнището на обикновения ум. Бог иска да има мъже и жени с таланти и силни умове, които да могат да преценяват аргументи, хора, които да копаят, за истината като за скрито съкровище. Такива хора ще са способни да имат връзка не само с обикновените, но и с по-горните класи. Те трябва постоянно да изучават Библията, съзнавайки напълно свещената си отговорност. Тези работници ще дават пълни доказателства за своята служба.

Липсата на обучени работници
В разните отдели на делото работят много малко талантливи хора. При това трябва да се открият и нови отдели. Имаме нужда от способността да съставяме планове, чрез които да бъдат достигнати намиращите се в тъмнина човешки души. Имаме нужда от интелигентността на различни умове. Но не трябва да ги виним, ако техните мисли не си схождат точно с нашите. Трябва да имаме по-широки планове за образованието на работници, които да проповядват вестта. Вярващите и обичащите истината са направили много, като са дали от средствата си за поддържане на разните предприятия в делото, но липсата от способни работници е голяма.
Не е разумно постоянно да се харчат пари за откриване на нови, неопитани полета, а да се прави толкова малко за подготвянето на работници за тези полета. Божието дело не трябва да бъде възпрепятствано поради липса на работници. Бог търси културни мъже, които изучават Библията, обичат истината, разкриват я пред другите и я практикуват в личния си живот чрез характера си. Имаме нужда от мъже, които обичат Исус и са се хванали за Него, които ценят дадената безкрайна жертва за падналото човечество. Имаме нужда от устни, докоснати от свещен огън, сърца чисти от осквернението на греха. Тези, чието благочестие е повърхностно, които имат силното желание да се смятат за първи и най-добри, не са работници за това време. Не са желани такива, които мислят повече за своето мнение, отколкото за делото.
Нашите църкви не получават обучение, което би ги водило до проява на смиреномъдрие, до отстраняване на всяка гордост за външен показ и до работа за вътрешното разкрасяване. Подготовката на църквата е точно такава, каквато я направят ревността, чистотата, себеотрицанието и интелигентният труд на проповедниците. Отделните членове трябва да бъдат движени от деен мисионерски дух, да имат по-дълбоко благочестие, по-силна вяра, по-широки възгледи, да се стараят да вършат по-съвършена работа. Това, от което се нуждаем, е жива религия. Един-единствен човек с широки схващания за дълга, с душа в общение с Бога, изпълнен с ревност за Господа ще влияе мощно за добро. Той пие не от плитки, мътни, замърсени потоци, а от чистите, високи води в планината и предава нов дух и нова сила на църквата.
С увеличаването на натиска извън църквата Бог иска тя да се оживи чрез свещените, тържествени истини, които вярва. Святият Дух от небето, работещ със синовете и дъщерите на Бога, ще преодолява трудности и ще печели предимство срещу врага. Бог е запазил велики победи за Своите обичащи истината и пазещи заповедите чада. Нивите вече са побелели за жетва. В истината, поверена на ръцете ни, ние имаме светлина и богати, славни дарения от небето, но нямаме образовани и обучени мъже и жени за работа в бързо узряващите за жетва ниви.
Бог знае с каква вярност и с какво посвещение всеки изпълнява своята мисия. В това велико Божие дело няма място за мудни, снизходителни към себе си хора или хора, които не реализират успех в живота в каквото и да е призвание; няма място за полусърдечни хора, без ревност, без готовност за трудности, опозиция, укор или смърт заради Христос. Християнската служба не е място за търтеи. Някои хора на проповедническа служба са немарливи, безгрижни и непочтителни. Те по-добре да обработват земята, отколкото да проповядват святата Божия истина.
Скоро ще стане нужда млади мъже да поемат товарите, които по-старите са носили. Ние сме изгубили времето, като не сме поставили младите на челно място и не сме им дали по-висше, по-солидно образование. Делото напредва постоянно и ние трябва да се подчиняваме на заповедта: „Вървете напред.“ Много добро би могло да се извърши от младежи, които са утвърдени в истината и не се влияят лесно нито се отклоняват от правото поради обкръжаващата ги среда, но които живеят по Бога, молят се много и полагат сериозни усилия да придобият по възможност всичката светлина. Работникът трябва да е подготвен да прилага в работата си най-висшите умствени и морални сили, с които природата, образованието и Божията благодат са го надарили. Но неговият успех ще бъде пропорционален по-скоро на степента на посвещението и саможертвата, с които си върши работата, отколкото на природните или придобитите дарби. Необходимо е да се полагат сериозни старания за квалифициране за ползотворна работа, но ако Бог не съдейства на човешките старания, нищо не може да се постигне. Христос казва: „… отделени от Мене не можете да сторите нищо“ (Йоан 15:6). Божествената благодат е главният елемент на спасителната сила. Без него всички човешки старания са напразни. Съдействието на Божествената благодат е необходимо даже и при най-силните и най-сериозните човешки старания за изпълване на човешкия ум с истината.

Нужда от добре квалифицирани учители
Божието дело се нуждае от учители с високи морални качества, на които може да се повери възпитанието на другите, хора, здрави във вярата, притежаващи такт и търпение, които живеят по Бога и отбягват дори вида на злото, така тясно свързани с Бога, че могат да служат като проводници на светлина, накратко, християнски благородници. Доброто впечатление, което те правят, не се заличава никога и даденото от тях възпитание остава трайно за през вечността. Пренебрегнатото в процеса на обучение обикновено остава неизвършено. Кой ще се заеме с тази работа?
Бихме желали да имаме здрави, силни млади мъже, вкоренени и основани в истината, с такава жива връзка с Бога, че когато бъдат посъветвани от нашите ръководещи братя, да постъпят в по-висшите учебни заведения в страната ни, където ще имат по-широко поле за учение и наблюдение. Общуването с различни умове, запознаването с действието и резултатите на популярните образователни методи и познаването на богословието, както се преподава в главните научни институти, ще бъде от голяма полза за такива работници. Всичко това ще ги подготви за работа сред образованите класи и за посрещане на господстващите заблуди на нашето време. Такъв метод преследваха старите валденси. Ако са верни на Бога, и нашите младежи, както техните, биха могли да извършат велико дело, даже и докато следват учението си, сеейки семената на истината в умовете на другите.
„Бъдете силни и мъжествени.“ Към Този, Който понесе укори, хули и подигравки заради вас, отправете молбата: „Господи, какво искаш да сторя?“ Няма хора толкова високо образовани, че да не могат да станат смирени ученици на Христос. Онези, които смятат за привилегия да дадат най-доброто от живота и образованието си за Него, от Когото са ги получили, не ще избягват никакъв труд, никакви жертви да върнат обратно на Бога поверените им таланти чрез най-възвишена служба. Във великата борба на живота мнозина от работниците изгубват от погледа си сериозния и свят характер на работата си. Смъртоносното проклятие на греха продължава да заличава и руши Божия образ в тях, защото те не работят така, както Христос работеше.

По-добре обучени проповедници
Ние виждаме нуждата да насърчаваме към по-висока образователна подготовка и да назначаваме в делото на проповедничеството по-добре подготвени мъже. Онези, които не придобият подходящо образование, преди да постъпят в Божието дело, не са компетентни за тази свещена служба и за провеждане делото на реформацията. Но всички е необходимо да продължават образованието си и след като са постъпили на работа. Божието слово трябва да пребъдва в тях. Ние се нуждаем от повече култура, облагородяване и възпитаване на душата на нашите работници. Такова развитие ще даде резултати във вечността.
„Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия“ (1 Йоан 2:14). Тук апостолът свързва опитността на бащите с опитността на младите. По същия начин съществува връзка между старите ученици в делото и по-младите ученици, които не са имали опитност в ранните събития, свързани с тази вест. Тези, които са били млади при възникването на вестта, ще трябва да бъдат обучени от по-старите знаменосци. Учителите трябва да съзнават, че докато все още могат да държат знамето високо, няма труд или усилия, колкото и мъчителни да са, които да не могат да се положат за подготовката за святата служба на мъже. Дълго подвизавалите се в борбите все още могат да печелят победи. Те са все така добре запознати с хитростите и уловките на Сатана, че не могат лесно да бъдат отклонени от старите пътеки. Помнят старите дни, познават Този, Който е отначало. Винаги могат да бъдат носители на светлина, верни свидетели на Бога, живи послания, познавани и четени от всички хора.
Тогава нека благодарим на Бога, че са останали неколцина, подобно на Йоан, за да разказват опитността, която са направили с вестта в началото, с приемането на онова, което ние сега държим и ни е така скъпо. Но един по един те отпадат на поста си и най-разумното е да подготвим други за техните места.
Трябва да се полагат старания за подготовка на млади хора за делото. Те трябва да бъдат поставени на челно място, да носят товари и отговорности. Младите сега трябва да станат силни хора. Да са способни да съставят планове и да дават съвети. Пребъдващото в тях Божие слово ще ги очисти и изпълни с вяра, надежда, кураж и преданост. Днес делото напредва бавно, защото отговорните постове се заемат от неподходящи за тях лица. Да продължава ли да се увеличава тази голяма липса? Ще допуснем ли големите отговорности да преминат от ръцете на стари, опитни работници в ръцете на работници, които не могат да се справят с тях? Не занемаряваме ли едно важно дело, важен дълг, като не подготвяме и не обучаваме нашата младеж за тези отговорни постове?
Работниците да бъдат образовани, но същевременно смирени и кротки по сърце. Нека издигнем делото до най-високата възможна степен, като помним, че ако изпълняваме своята част, и Господ няма да пропусне да изпълни Неговата.