Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – 68 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

68
ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

КЛОН ОТ ВЪЗПИТАНИЕТО, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕНЕБРЕГВАН. Християнската общителност е твърде слабо култивирана сред Божия народ. Този клон на възпитанието не бива да бъде пренебрегван и изгубен от поглед в нашите училища.

СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА СА ТАЛАНТИ. Онези, които притежават по-големи качества и възможности в социално отношение, са задължени пред Бога да ги даряват не само на своите приятели, но и на всички, които се нуждаят от тяхната помощ. Социалните предимства са талант, който трябва да бъде използван за благото на всички, намиращи се под нашето влияние.

НЕ НЕЗАВИСИМИ АТОМИ. Учениците трябва да бъдат поучавани, че не са независими атоми, но че всеки от тях е нишка, която трябва да се вплете с всички останали нишки в една тъкан. В никой аспект на работата това наставление не е по-полезно, отколкото в училището. Тук учениците ежедневно са обкръжени от възможности, които, използвани разумно, до голяма степен биха подпомогнали развитието на социалните черти на техния характер. В тяхна власт е така да употребят времето и възможностите си, че да развият характер, който ще ги направи щастливи и полезни.
Онези, които се затварят вътре в себе си, които не желаят чрез приятелско общуване да благославят и други, губят много благословения. Защото чрез близък контакт умовете получават шлифовка и финес. Чрез социално общуване се формират познанства и приятелства, чийто резултат е сърдечно единство и атмосфера на любов. Това е приятно в очите на Небето.

ВАЖНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ ВРЪЗКИ. Именно чрез социалните връзки християнството идва в контакт със света. От всеки мъж или жена, който е вкусил Христовата любов и е приел в сърцето си Божествено просветление, Бог изисква да пръска светлина по тъмния житейски друм на непознаващите по-добрия път… Силата на общуването, осветена от Духа на Христос, трябва да бъде използвана за печелене души за Спасителя.

СОЦИАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ КУЛТИВИРАНИ. Претърпяваме загуба, когато занемаряваме привилегията да се свързваме заедно, за да се укрепваме и насърчаваме един-друг в служене за Бога. Истините на Божието слово губят своята яснота и важност в ума. Сърцата престават да бъдат осветявани и пробуждани чрез тяхното освещаващо влияние и ние преживяваме духовен упадък. Губим усещането си за общуване с Христос, когато ни липсва съчувствие към другите. Човекът, затварящ се в себе си, не изпълнява мисията, която Бог е определил за него. Правилното култивиране на социални елементи в нашето естество ни помага да се разбираме с другите и е средство да се развиваме и да укрепваме в служенето си на Бога.

ИСУС БЕ МНОГО ОБЩИТЕЛЕН. Целият живот на Спасителя се характеризираше с безкористно благоволение и с красотата на светостта. Той е нашият образец за благочестие. Още от началото на Неговото служене хората започнаха да схващат по-ясно характера на Бога. Той прилагаше ученията на Свещеното писание в собствения Си живот. Проявяваше постоянство без упорство, благоволение без слабост, нежност и съчувствие без сантименталност. Бе много общителен и в същото време притежаваше резервираност, която обезкуражаваше всяко фамилиарничене. Неговата умереност никога не стигаше до лицемерие или суровост. Той не се съобразяваше със света, но в същото време бе внимателен към нуждите и ………. най-малкия човек.

ДОБРОТАТА И ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО. Христос сядаше на масата на митарите като почетен гост. В Своето съчувствие и доброта Той зачиташе човешкото им достойнство. Хората закопняваха да станат достойни за Неговото доверие. Думите Му падаха с благословена, даваща живот сила върху техните жадуващи сърца. Събуждаха ги за нови импулси и на тези отхвърлени от обществото хора се предлагаше възможността за новия живот.

ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ИСУС, УЧЕНИ НА ИСТИНСКИТЕ СИ СОЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Христос поучаваше Своите последователи как да се държат, когато са в обществото на други хора. Наставляваше ги за правилата и задълженията на истинския социален живот, които съответстват на законите на Божието царство. Чрез Своя пример ги учеше да не пропускат да кажат необходимото, когато посещават публично събиране. Неговите разговори на празничната трапеза решително се различаваха от всичко, което те бяха слушали в подобни случаи в миналото. Всяко слово, което Спасителят изговаряше, бе ухание от живот към живот. Той говореше ясно и просто. Думите Му бяха като „златни ябълки в сребърни кошници“.

ДА НЕ ПРЕНЕБРЕГВАМЕ СОЦИАЛНОТО ОБЩУВАНЕ. Примерът на Христос, Който свърза Себе Си с интересите на човечеството, трябва да бъде последван от всички, проповядващи Словото Му и от всички, приели евангелието на Неговата благодат. Не бива да пренебрегваме социалното общуване. Не бива да се отделяме от хората. За да достигнем всички класи, трябва да ги срещнем там, където се намират. Те рядко ще ни потърсят по собствено желание. Сърцата на човеците биват докосвани от Божествената истина не само от амвоните. Има и друго поле на благовестване – пост може би много по-скромен, но с не по-малко влияние. Той се намира и в дома на скромните, и в жилищата на великите; и на гостоприемната трапеза, и в събиранията за невинни обществени забавления.

НУЖДАТА ОТ ОБЩУВАНЕ. Решението, което хората чувстват, когато отсъстват от събранията на Божия народ, не са малки. Като Божии деца ние трябва да бъдем на всяко събиране, където е необходимо Божият народ да присъства и да дава Словото на живота. Всички се нуждаят от светлина и от цялата помощ, която може да бъде получена, та когато са чули и приели скъпоценните вести от Небето чрез определените от Бога човешки инструменти, да бъдат подготвени да дарят и на други получената светлина.

ВЪЗПИТАНИЕТО ОФОРМЯ СОЦИАЛНАТА ТЪКАН. Възпитанието, дадено на младите, оформя цялата обществена тъкан. По целия свят обществото е в безредие и е нужно цялостно реформиране. Мнозина предполагат, че по-добрите възпитателни способности, по-голямото педагогическо умение и по-съвременните методи ще поставят нещата в ред. Те изповядват, че вярват и приемат живите слова, а в същото време придават на Божието слово второстепенна роля в голямата структура на възпитанието и образованието. Онова, което трябва да стои на първо място, поставено е в подчинение на човешки измислици

ОБЩЕСТВЕНОТО ВЛИЯНИЕ НА ДОМА. Мисията на дома се простира и отвъд неговите членове. Християнският дом трябва да бъде нагледен урок, илюстриращ превъзходството на истинските принципи на живота. Такава илюстрация ще е мощна сила за добро в този свят. С много по-мощно влияние върху човешките сърца и живот от всякаква проповед. Когато младите излязат от такъв дом, те предават по-нататък уроците, които са усвоили. По-благородните принципи на живота биват въвеждани и в други домове и семейства и едно въздигащо влияние действа в обществото.

ОБЩИТЕЛНОСТТА – МОЩЕН ФАКТОР. Християнската любезност и общителност са мощни фактори за печелене чувствата на младите.

СТРУКТУРИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ СЕ КЛАТУШКАТ. Твърдението, че хората не са задължени да се съобразяват с Божиите изисквания, вече е отслабило силата на моралния дълг и е отворило пътя за нечестието в света. Беззаконие, разсипничество и поквара ни помитат като връхлитаща вълна. Сатана е на работа и в семейството. Неговото знаме се развява даже и над семейства, смятащи се за християнски. Съществуват завист, зли подозрения, лицемерие, отчуждение, съперничество, борби, предателство на свещено доверие, поддаване на похотта. Цялата система от религиозни принципи и учения, която би трябвало да крепи структурите на обществения живот, се клатушка, готова да рухне.

БОЖИИТЕ ПРАВИЛА ПРЕДОТВРАТЯВАТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА В ОБЩЕСТВОТО. Господ иска да постави юзда на необичайно разпространяващата се склонност към алчност и властолюбие. Големи злини биха последвали от постоянното натрупване на богатство от една класа, и бедността и деградацията – на друга. В такъв случай властта на богатството ще придобие монопол, а бедните, макар и във всяко отношение също толкова ценни в Божиите очи, биха били гледани и третирани като по-низши от своите по-проспериращи братя.
Това потисничество ще възбуди страстите на по-бедната класа. Ще се появи отчаяние и чувство за безизходица, което ще деморализира обществото и ще отвори вратата за всякакви престъпления. Правилата, които Бог е установил, са предназначени да съдействат за социалното равенство. Средства като съботната и юбилейната година до голяма степен поправяха онова, което бе извършено погрешно през промеждутъчните години в социалната икономика на нацията.

ПРИНАДЛЕЖНОСТТА КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ СЛОЕВЕ НА ОБЩЕСТВОТО ДОКАЗВА И РАЗВИВА ХАРАКТЕРА. Не беше Божието намерение бедността завинаги да изчезне от света. Социалните статуси никога не трябваше да се изравнят, защото различията в това отношение са едно от средствата, чрез които Бог е предвидял да се докаже и развие характера.
Мнозина с голям ентусиазъм настояват всички хора да имат еднакъв дял във временните Божии благословения на този свят, но това не съответства на намерението на Твореца. Христос е казал, че на падналата в грях земя винаги ще има бедни. И бедните, както и богатите, са изкупени с Неговата кръв. Но от изповядващите се за Негови последователи в повечето случаи бедните не служат с искреност на по-богатите, а за богатите най-ценното нещо в света стават техните земни съкровища. И Христос бива забравен. Грижите на този живот и алчността за богатства засенчват славата на вечния свят. Но най-голямото нещастие, което би могло да сполети някога греховното човечество, е ако всички бяха поставени в еднакво положение спрямо земните притежания.

БОГ ЛИШАВА ОТ ЗАКОННА СИЛА КАСТИТЕ В ОБЩЕСТВОТО. Религията на Христос въздига на по-високо равнище в мисъл и действия този, който я е приел, и в същото време представя цялата човешка раса като еднакво обичана от Бога, след като всички са изкупени чрез жертвата на Неговия Син. При нозете на Исус и богатите, и бедните, и учените, и невежите се срещат заедно, без никаква мисъл за каста или земно предимство. Всички земни разграничения са забравени, когато гледаме Този, Когото нашите грехове са разпънали на кръста.
Себеотрицанието, снизхождението, безкрайното съчувствие на Този, Който бе високо почитан в небето, потъна(???) в позор(срам) човешката гордост, самодоволство и обществени касти. Чистата и неопетнена религия изявява своите родени от Небето принципи, съединявайки в едно всички осветени чрез истината. Всички се срещат като изкупени с Божията кръв души, еднакво зависими от Този, Който ги е изкупил.

ЛЕКАРСТВО ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗЛИНИ. На тази мъдра мярка за посрещане на духовните нужди на поданиците си [назначаването на свещеници, които да получават], Йосафат дължеше в голяма степен своя просперитет. В послушанието на Божия закон има голяма полза. В съобразяването с Божиите изисквания лежи преобразяваща сила, която носи мир и благоволение пред хората. Ако ученията на Божието слово имат управляващо влияние в живота на всеки човек, ако умът и сърцето бъдат държани под тяхната обуздаваща сила, злините, които сега съществуват в националния и обществения живот, не биха намерили почва. От всеки дом би се излъчвало влияние, което прави хората духовно и морално силни и прозорливи. По този начин и народи, и отделни личности биха били поставени в положение на предимство.

ПРАВИЛНОТО КУЛТИВИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ДОНАСЯ ЩАСТИЕ. За хората, живеели на известно разстояние от светилището, ежегодното посещаване на годишните празници трябва да е отнемало повече от месец. Този пример на посвещение на Бога трябва да подчертае важността на религиозното богослужение и необходимостта да подчиним нашите себелюбиви земни интереси на духовните и вечните интереси.
Претърпяваме загуба, когато занемаряваме привилегията да се събираме заедно, за да се укрепваме и насърчаваме един-друг в служенето на Бога. Истините на Божието Слово губят своята красота и важност в нашите умове. Сърцата ни престават да бъдат осветлявани и пробуждани от освещаващото влияние и нашата духовност запада.
В общуването си като християни губим много от липсата на съчувствие. Този, който се затваря в себе си, не заема позицията, определена му от Господа. Ние всички сме деца на един Баща и зависим един от друг за своето щастие. Бог и човечеството имат изисквания към нас. Правилното култивиране на социалния аспект в нашето общуване е, което ни дава обичта на нашите братя и щастие в усилията ни да благославяме другите.

ДА НЕ БЪДЕМ РЪКОВОДЕНИ ОТ ЧОВЕШКИ СТАНДАРТИ. Постоянно представям нуждата на всеки човек да върши най-доброто според своя характер и като християнин, за да се обучи, за да постигне растеж, разширяване на ума и благородство на характера – нещо възможно за всеки. Във всичко, което вършим, трябва да поддържаме христоподобно отношение един към друг. Трябва да употребяваме всяка духовна сила за осъществяването на мъдри планове със сериозни действия. Божиите дарби трябва да бъдат използвани за спасяването на души. Нашите отношения един към друг не бива да бъдат управлявани от човешки образци, но от Божията любов – любовта, изразена в Божия Дар за света.

СТРЕМЕТЕ СЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА ДУШИ. Особено вкусилите Христовата любов трябва да развиват своето обществено влияние, защото по този начин могат да печелят души за Спасителя. Христос не бива да остане скрит в сърцата им, затворен като скъпоценно съкровище, свещено и сладко, на което да се наслаждават единствено те; нито Христовата любов трябва да се проявява само към хората, които са ни приятни.
Последователите на Спасителя трябва да бъдат поучавани на Христоподобие: да изявяват искрен интерес към хората, които са в най-голяма нужда, макар те да не са избраните от тях другари. По всяко време и на всяко място Исус проявяваше любящ интерес към човешкото семейство и разпръскваше около себе си светлината на радостно благочестие. Последователите Му трябва да бъдат поучавани да следват по Неговите стъпки, да проявяват християнски интерес, съчувствие и любов към своите млади приятели и да се стремят да ги привлекат към Исус. Спасителят трябва да бъде в сърцата им като „извор на вода, извиращ за живот вечен“, освежаващ всички, с които те контактуват.
Трябва да бъдем свидетели за Исус. Общественото влияние, осветено чрез Христовата благодат, трябва да бъде увеличавано и усъвършенствано за печелене души за Спасителя. Нека светът види, че не сме себелюбиво погълнати от собствените си интереси, но че желаем и други да споделят нашите благословения и привилегии. Нека видят, че нашата религия не ни прави нечувствителни, нито взискателно строги. Нека всички, които изповядват, че са намерили Христос, служат така, както Той служеше за благото на хората.