Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Осъден според безпогрешните доклади – 57 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Осъден според безпогрешните доклади

В определеното за съда време – края на 2300-та денонощия през 1844 год. – започна делото на разследване и изличаване на греховете. Всички, наричали се някога християни, трябва да преминат през щателно изследване. Както живите, така и мъртвите трябва да бъдат “съдени според делата си по записаното в книгите”.

Грехове, за които грешникът не се е покаял и не ги е изоставил, няма да бъдат простени и изтрити от книгите., а ще останат в Божия ден като свидетели срещу него. Той може да е извършил злите си дела в светлината на деня или в тъмнината на нощта, но те са открити пред Този, пред Когото ще отговаряме. Божиите ангели са били свидетели на всеки грях и са го регистрирали безпогрешно. Грехът може да се скрива, да се отрича, да се прикрива от баща, майка, жена , деца и приятели. Никой друг, освен виновните, може да не подозира и най-малката неправда, но тя е явна пред небесните разумни същества. Мракът на най-тъмната нощ, тайните на всички измамни изкуства не са достатъчни да забулят дори само една мисъл от погледа и знанието на Всевишния. Бог има точен доклад за всяка несправедлива сметка и за всяко нечестно отношение. Той не може да бъде измамен от външния благочестив вид. Не греши, когато оценява характера. Човек може да бъде измамен от човека с покварено сърце, но Бог прониква през всяка преструвка и чете вътрешния живот.

Колко сериозна е тази мисъл! Един след друг дните потъват във вечността, като попълват небесните книги със сведения. Веднъж изказаните думи, веднъж извършените дела никога не могат да бъдат върнати назад. И най-мощният завоевател на земята не може да върне обратно доклада на един-единствен ден. Нашите постъпки, нашите думи, дори най-тайните ни подбуди – всичко допринася за определянето на нашата участ за щастие или за оплакване.

Както чертите на лицето се възпроизвеждат с непогрешима точност върху гладката плака на фотографа, така и характерът бива описан вярно в небесните книги. Но колко малко ни е грижа за този доклад, който ще се открие пред взора на небесните същества. Ако завесата, отделяща видимия свят от невидимия, бъде дръпната и човешките чада видят как един ангел записва всяка тяхна дума или постъпка, с които те ще се срещнат отново в съда, колко много всекидневно изговаряни думи биха останали неизречени, колко много дела – неизвършени.

В съда ще бъде точно преценена употребата на всяка дарба. Как сме използвали капитала, даден ни на заем от небето? Дали Господ при идването Си ще получи Своето с лихва? Използвали ли сме силите, поверени в ръката, сърцето и ума ни за прослава на Бога и за благословение на света? Как сме оползотворили нашето време, нашето перо, нашия глас, нашите пари, нашето влияние? Какво сме направили за Христос в лицето на бедните, болните, сираците или вдовиците? Бог ни е призовал да съхраняваме Неговото свято Слово. Какво сме сторили със светлината и истината, дадени ни, за да правим хората мъдри за спасение? Едно голо изповядване на вяра в Христос няма никаква стойност; единствено любовта, проявяваща се чрез дела, се смята за истинска.Само любовта прави дадена постъпка ценна в очите на Небето Всичко, извършено от любов, колкото и дребно да изглежда, според човешката оценка, е прието и възнаградено от Бога.

Скритият човешки егоизъм е разкрит в небесните книги. Там са записани неизпълнени задължения към ближните, пренебрегнати изисквания на Спасителя. Там хората ще видят колко често са отдавали на Сатана време, мисли и сили, принадлежащи на Христос. Печално е свидетелството, което ангелите занасят на небето. Интелигентни същества, изповядващи, че са Христови последователи, са погълнати от стремеж към земни притежания или са отдадени на земни удоволствия. Пари, време и сили се жертват за външен показ и себе задоволяване. А малко моменти са посветени на молитва, на изследвани Писанието, на смиряване на душата и на изповядване на греха.

Сатана изобретява безброй планове, за да ангажира умовете ни, та да не могат да се занимават с делото, с което трябва да са най-добре запознати. Архиизмамникът мрази великите истини, които представят пред погледа една изкупителна жертва и един всемогъщ Посредник. Знае, че за него всичко зависи от успеха да отклони мислите от Исус и от Неговата истина.