Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Пазете се от погрешни ученния 16 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Незадоволен от Небето, Сатана не изложи оплакването си пред Бога или пред Христос, но отиде сред ангелите, които го смятаха за съвършен, и им разказа, че Бог го бил онеправдал, като предпочел Христос вместо него. В резултат на това злепоставяне и поради симпатията си към него една трета от ангелите изгубиха своята невинност, високото си положение и щастливия си дом. Сатана подстрекава хората да продължат на земята същото дело на завист и ревност…
Бог не е отминал народа Си, избирайки един тук, друг там като единствени достойни за истината. Той не дава на един нова светлина, противоречаща на установената вяра на тялото – църквата. При всяка реформа са се явявали хора с такива претенции. Павел предупреди църквата в своето време така: „От самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си“ (Деян. 20:30). Най-голямата вреда за Божия народ вършат онези, които произхождат от тях и разправят изопачени неща. Чрез тях се злослови истината.
Никой да не бъде самонадеян и да не мисли, че Бог му е дал специална светлина, предпочитайки него сред братята. Христос е представен като обитаващ всред народа Си. Вярващите са представени като утвърдени „върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгъглен камък сам Христос Исус, върху Когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа, в който вие се вграждате и заедно в Духа за Божие обиталище“ (Ефес. 2:20-22). „И тъй, аз, затворник за Господа – казва Павел, – моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички“ (Ефес. 4:1-6).
Това което брат Д. нарича светлина, е на вид безопасно; не изглежда да навреди някому. Но, братя, то е измислица на Сатана, негов разцепващ клин. Опитано е няколко пъти. Някой получава нова и оригинална идея, която, като че ли, не е в конфликт с истината. Човек говори за тази идея и се занимава с нея, виждайки му се красива и важна, тъй като Сатана има власт да фалшифицира външността. Накрая тя става всепоглъщаща тема, велика точка, около която се съсредоточава всичко друго. Така истината се изкоренява от сърцето.
Едва измамните идеи са се настанили в ума му, и брат Д. започва да губи вяра и да се съмнява в делото на Духа, изявено ни в продължение на години. Той не е човек, който би се радвал сам на това, което вярва, че е специална светлина, без да го предаде и на други. Затова не е безопасно да му се дава възможност за влияние, което би разклатило умовете. Такива влияния отварят врата, през която Сатана ще вкара много заблуди, за да отвлече умовете от важността на истината за това време. Братя, като Христова посланичка ви предупреждавам да се пазите от тези странични ходове, които отвличат ума от истината. Заблудата никога не е безвредна. Тя не освещава, но води до объркване и разединение. Тя всякога е опасна. Врагът има голяма власт над умове, не добре укрепени чрез молитва и неустановени в Библейската истина.
Съществуват хиляди маскирани изкушения, приготвени за хора, притежаващи светлината на истината. Единствената безопасност за който и да е от нас е да не приемаме никакви нови учения, никакви нови тълкувания на Писанията, преди да бъдат разглеждани от опитни братя. Представете им ги със смиреност и дух на поучение, с искрена молитва и ако те не виждат никаква светлина в тях, подчинете се на преценката им, защото „в многото съветници има безопасност“ (Притчи 11:14).

Коварното дело на Сатана
Сатана не спира да работи, но малко хора имат представа за неговите действия и подлост. Божият народ трябва да е подготвен да устоява на коварния враг. Точно от това съпротивление Сатана се плаши. Той знае по-добре от нас границата на своята сила и колко лесно може да бъде победен, ако му се противопоставим. Чрез Божията сила и най-слабият светия е повече от равен на него и на всичките му ангели и ако човек бъде изпитан, ще може да докаже по-голямата си сила. Затова Сатана стъпва безшумно, движенията му са крадливи и нападателните му средства прикрити. Той не смее да се покаже открито, да не би да събуди спящите сили на християнина и да го изпрати при Бога за молитва.
Врагът се приготвя за последния поход срещу църквата. Така се е укрил, че мнозина едва ли вярват, че той съществува, колко по-малко да се убедят в удивителната му дейност и сила. До голяма степен те са забравили неговото минало и когато Сатана напредне с още едно движение, няма да го познаят като своя враг, като онази стара змия, а ще го сметнат за приятел, такъв, който върши добро дело. Хвалейки се със своята независимост, под неговото особено омайващо влияние те ще се покорят на най-лошите импулси на човешкото сърце и ще вярват, че Господ ги води. Ако очите им можеха да се отворят, щяха да видят, че не служат на Бога, а на неприятеля на всяка правда. Щяха да разберат, че независимостта, с която се хвалят, е една от най-тежките вериги, с които врагът може да скове неуравновесените умове.
Човек е пленник на Сатана и естествено е склонен да следва неговите внушения и да му се подчинява. В себе си той няма сила да се противопостави решително на злото. Само когато Христос пребъдва в сърцето му чрез жива вяра, повлиявайки неговите желания и укрепвайки го със сила от Небето, само тогава този човек ще може да се осмели да се опълчи против такъв страшен враг. Всяко друго защитно средство е напълно безполезно. Само чрез Христос се ограничава силата на Сатана. Тази истина е важна и всички трябва да я разберат. Сатана е зает всеки момент, ходейки насам-натам, обикаляйки нагоре-надолу по земята, търсейки кого да погълне. Но усърдната молитва на вярата осуетява и най-големите му усилия. Затова вземете „вярата за щит“, братя, „с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия“ (Ефес. 6:16).
Най-лошите ни врагове са тези, които се опитват да унищожат влиянието на стражите на Сионските стени. В тази насока Сатана работи чрез агенти, полагайки особено големи усилия. Планът му е определен и неговите съмишленици работят в съгласие с него. Една нишка на неверие се простира по целия континент и се свързва с църквата на Бога. Нейното влияние подкопава доверието в Божия дух и Божието дело. Този елемент на неверие е тук и работи безмълвно. Внимавайте да не се окаже, че помагате на Божия и на човешкия враг, като разпространявате фалшиви слухове, като критикувате и се съпротивлявате решително.
Чрез измамни средства и невидими пътища Сатана работи, за да закрепи авторитета си и да постави пречки по пътя на Божия народ с цел хората да не могат да се освободят от неговата власт и да не застанат под Христовото знаме. Чрез лъжите си той се опитва да ги привлече и отдалечи от Христос. Неутвърдените в истината сигурно ще попаднат в примката му, а онези, които не може да изкуши, ще преследва, както юдеите направиха с Христос.
Целта на Сатана е да обезслави Бога и за постигането на тази цел той работи с всички неосветени средства. Хората, които стават негови инструменти в това дело, са заслепени и не виждат какво вършат, докато се провинят дотолкова, че да мислят колко безполезнен е всеки опит да се оправят. Така те рискуват всичко и продължават по пътя на беззаконието до горчивия край.
Сатана се надява да въвлече останалата Божия църква в общата гибел, която ще сполети земята. С приближаването на идването на Христос той ще става все по-енергичен и решителен в усилията си да я провали. Тук и там ще се появят мъже и жени, които ще твърдят, че имат нова светлина или ново откровение, същността на което е да разклати вярата в старите гранични камъни. Тези учения не ще устоят на пробата на Божието слово, но хора ще бъдат измамени. Ще се разпространяват фалшиви доклади и някои ще попаднат в тази примка. Те ще повярват слуховете и сами ще ги повтарят. Така ще се съединят в една халка с главния измамник. Този дух не всякога ще се изявява в открита борба срещу изпращаните от Бога вести, но по много начини ще се сее неверие. Всяко фалшиво твърдение храни и подсилва това неверие и по този начин много човешки души ще бъдат отклонени на погрешната страна.
Никога не е прекалено много да бдим против всяка форма на заблуда, защото Сатана постоянно се опитва да отвлича души от истината.