Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Печелене на приятели – 1 – Да печелим приятели за Бога – Марк Финли

Джейн седна в нейната всекидневна, поглeждайки към брошурата, която току-що бе пристигнала по пощата. В нея несъмнено бе рекламиран семинарът върху Откровение, който щеше да се проведе в нейния град. Тя изучаваше Библията от шест месеца и действително беше заинтересувана от библейските пророчества, но тези зверове от брошурата изглеждаха толкова странни, а и тя никога не бе чувала да се провежда такъв семинар. Джейн желаеше да отиде, но се уплаши да не би след това някой да успее да я привлече към тази религия. Тя смачка брошурата и я хвърли в една празна кошница.
Около три часа по-късно дойде да я посети нейната приятелка Барбара. Те говориха няколко минути и тогава Барбара каза: „Джейн, моят пастор, с когото сме много близки, провежда серия от беседи върху книгата Откровение. Аз имам и една брошура, която дава повече информация за тези беседи. Би ли желала да дойдеш?“ И Барбара подаде на Джейн същата брошура, която тя току що бе захвърлила. Но този път Джейн каза: „Бих желала да дойда. Брошурата изглежда толкова интересна“.
Какво бе различното между брошурата, която бе смачкана, и брошурата, която бе приета? Приятелството събаря предразсъдъците, премахва бариерите и хвърля мост над празното пространство между непознати и познати. Приятелството е пътят, който Бог използва, за да доведе мъже и жени при Себе Си.
Приятелството събаря бариери.
Една характерна черта на тези, които спечелват приятели, е, че обичат хората. Приятелските връзки са важни за тях. Те са изучили изкуството да се сближават с хората. Те съчувстват на нуждите на другите. Искрено се грижат за другите хора. Те не са критици, защитаващи, съдещи или обичащи да спорят. Свидетелстването им не се състои в спечелване на спора, а в спечелване сърцето.
Значителен брой проучвания доказват важността на приятелството при спечелване на души. Д-р Готфрид Остервал от университета Андрюз, проучил 4 000 анкети, направени от ЦАСД в Северна Америка. Той открил, че 57% от всички анкетирани от ЦАСД били поканени на евангелски събрания или в църквата от роднини или приятели.
Когато д-р Остервал преценявал всички средства, които влияят на хората за присъединяване към църквата, той открил, че съседството и приятелството са оказали най-голямо влияние. Те поразително много влияят на водене нечленове в църквата. Преди да направите някого приятел на Адвентистите от седмия ден, вие трябва да го направите личен приятел.
Направено е проучване от Флавъл Уеклей с три различни групи, от по 240 човека всяка. Първата група се състояла от онези, които отпаднали от църквата. Уеклей открил, че 71% от тези хора са се обърнали чрез някого, който използвал „манипулативен монолог“, това е някой, който се опитвал да обвие техните рамене и да ги натика в църквата.
Проучване на Остервал: 57% от всички анкетирани от ЦАСД били поканени на евангелски събрания или в църквата чрез роднини и приятели.
Втората група се състояла от онези, които не се отзовават на евангелската покана – те все още не са взели решение за Христа. Уеклей открил, че 84% от тези хора са били доведени чрез някого, който използвал метода „предаване на информация“, някой, който просто споделял истината с маниер „вземаш или отказваш“; „ако приемеш тази вест отиваш на небето, ако не – отиваш в пъкъла“.
Третата група се състояла от онези, които били активни църковни членове. Уеклей открил, че 94% от тези хора са доведени чрез някого, който използвал „съзидателен диалог“, някой, който задавал въпроси, показвал интерес към тях, станал им приятел.
Проучване като това прави кристално чиста ключовата роля на приятелството при привличане, довеждане хората в църквата.
Д-р Уин Арм съпоставил 50 души, които били активни църковни членове, с 50 души, които отпаднали. Той се интересувал, колко приятели имал всеки от тях в църквата 6 месеца, след като е станал неин член. Резултатът: Болшинството от онези все още активни членове имали пет или повече приятели в църквата скоро след присъединяването си към нея.
Приятелството въвежда хората в църквата и приятелството им помага да останат. Как бихме могли да изградим връзки на приятелство с други хора? Как бихме могли да станем приятели, водещи други приятели при Христа? Исус ни показва най-добрия начин да печелим души чрез приятелство. Гледайки на Неговото взаимодействие с различни по вид хора, ние откриваме трите начала на изграждане на приятелство.

ПРОУЧВАНЕ НА Д-Р УИН АРМ (анкетирани 100 души)

НАМИРАНЕ НА ПРИЯТЕЛИ
Колко нови приятели са намерили в църквата през първите шест месеца от влизането си?
БРОЙ НА НОВИТЕ ИМ ПРИЯТЕЛИТЕ СТАНАЛИ АКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НАПУСНАЛИ ЦЪРКВАТА
0
1
2
3 0
0
0
1 8
13
14
8
4
5
6
7 2
2
8
13 4
2
1
0
8
9+ 12
12 0
0

1. СЪГЛАСЯВАЙТЕ СЕ С ХОРАТА ТАМ, КЪДЕТО МОЖЕТЕ.
Предположете, че вие опознавате лично един баптист и започвате да говорите за състоянието на света. Той отбелязва с надежда: „Може би тайното грабване ще се осъществи скоро“. Уместно ли ще бъде да отворите Библията си и да му говорите направо за събитията на последното време? Не, вие трябва да опитате да се съгласите с него там, където можете. Какви общи вярвания имате? Той се надява да бъде с Исус на небето. Вие също. Важно ли е това? Съгласете се с него за това. Кажете нещо като: „Аз гледам напред заедно с теб към идването на Исус и края на цялата скръб на този свят“.
Представете си, че вие срещнете приятелка, която тъкмо се връща от погребение. Тя отбелязва: „Аз съм така благодарна, че сега мама е на небето с Исус.“ Как ще отговорите? Ще се опитате ли да коригирате нейната погрешна концепция за състоянието на мъртвите? Не, погледнете на общите вярвания, които имате. Вие можете да кажете: „Ще бъде прекрасен ден, когато се съберем с нашите любими на небето“.
Печелете не само спора по дебатираните въпроси, спечелете приятели! Опитвайте се да се съгласявате с хората по всяка точка, доколкото е възможно, до времето, когато Бог ги раздвижи, за да поискат да узнаят повече. Елена Вайт набляга на тази точка:
„Съгласявайте се с хората по всеки въпрос там, където може да го направите. Нека те видят, че вие обичате техните души и искате да бъдете в съгласие с тях толкова далеч, колкото е възможно“ („Евангелизъм“, стр. 141).

2. ДАВАЙТЕ ОДОБРЕНИЕТО СИ ТАМ, КЪДЕТО МОЖЕТЕ.
Много хора са били отблъснати от църквата поради критицизъм и съдничество. Да бъдеш истински искрен приятел, означава да правиш усилие да намериш нещо, с което да похвалиш, нещо, за което да направиш комплимент на другата страна. Исус разви това голямо умение. Когато всеки критикуваше Мария за това, че прахосва толкова скъп парфюм за Исусовите нозе, Той направи на обърканата жена чудесен комплимент: „Истина ви казвам, гдето и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя стори“ (Марко 14:9).
Когато ханаанката, на която Исусовите ученици гледаха като на нещо по-лошо от куче, дойде молеща за помощ за своята дъщеря, Исус видя нещо за похвалване: „О, жено, голяма е твоята вяра!“ (Матей 15:28).
Докато контактувате с хората, показвайте им Божията милост чрез бързо одобрение там, където можете. Дори когато някой ви критикува, когато представяте библейски текстове, опитайте се да отговорите позитивно. Вие можете да кажете: „Благодаря, че задавате такъв добър въпрос“. Винаги намерете начин да покажете одобрение.
„Вашият успех не зависи толкова много от вашето познание и образование, колкото от способността да намерите вашия път до сърцето“ („Евангелизъм“, стр. 437).

3. ПРИЕМАЙТЕ ХОРАТА ТАКИВА, КАКВИТО СА.
Исус приемаше личностите такива, каквито ги намираше. Той не се отнесе към тях единствено от позицията на Своето собствено духовно равнище, но се отъждестви с техните интереси и грижи. Неговият отказ да осъди жената, хваната в прелюбодейство, я спечели за нов живот. Той прие разбойника на кръста тъкмо такъв, какъвто беше, и го доведе до покаяние. Той прие суеверната вяра на жената, стремяща се да докосне Неговата дреха, и я обърна в по-голяма лична вяра.
Приемането не означава, че вие одобрявате нечии действия или доктринални позиции. То означава, че показвате състояние на позитивно отношение, грижа. Една жена веднъж ми разказа за своя син, който живеел с жена, за която възнамерявал да се ожени. Тази майка каза, че не мисли да отиде на венчавка поради своето неодобрение.
Аз я попитах: „Поведението ти ще спечели ли техните сърца в любов, така че те повече да пожелаят да приемат Христа?“ И й обясних: „Когато отидеш на венчавката, не означава, че одобряваш това, което са извършили; то означава, че ти ги приемаш въпреки това“.
Исус ни приема такива, каквито сме. Той проявява Своята любов към нас, докато все още сме Негови врагове. Той ни обича не само защото имаме морална стойност; Той ни обича въпреки нашето недостойнство.
Съгласявайте се. Одобрявайте. Приемайте. Винаги помнете трите начала на създаване приятели за Христа. Исус създаваше приятели за вечността по този начин. Всеки от нас може да бъде част от голямото приятелство, фактор за успешно печелене на души.

БЕЛЕЖКИ:
I. Време за дискутиране и споделяне (15 минути).
Като водители на този семинар вашата цел в първата сесия е подчертаване на основните въпроси чрез представяне видео-материали и материали в писмена форма, че ние не печелим за Христа нашите неприятели. Единствените хора, които печелим, са наши приятели.
След представяне на видео-материала използвайте учебното ръководство като общо представяне. Пред участниците да се цитират два-три цитата. Би било добре да им се наблегне на цитатите от книгата „Евангелизъм“, стр. 141 и стр. 437.
След краткото представяне (10 минути) въведете класа във времето за дискусия и споделяне, описано по-долу. Тази част ще ви отнеме 15 минути. Дадените задачи са за решаване в клас. Ние сме открили, че ако се предложи на хората да вземат и направят задачите у дома, те проявяват небрежност.
II. Работа с Библията (20 минути).
1. Коментар на Деян. 22:1-4.
Чувства нужда бързо да установи връзка с тълпата, която току що се опитва да го убие. Павел:
а) говори на еврейски език;
б) представя се като юдеин;
в) описва своето ранно юдейско възпитание.
Той се опитваше да се уеднакви със своите преследвачи дотолкова, доколкото бе възможно. Един важен принцип в печеленето на души е уеднаквяването.
Разбира се, прилагайки този принцип на уеднаквяване, може да се отиде твърде далеч – но Бог никога не желае да взимаме участие в греха.
2. Коментар на 2 Сол. 1:1-4. Павел похвалва църквата в Солун, защото:
а) те имат растяща динамична вяра;
б) изпълнени са с гореща несебелюбива любов един към друг;
в) били са търпеливи и твърди при гоненията.
Често хората са по-склонни да критикуват, отколкото да хвалят. Павел, ветеранът-евангелист, беше изпълнен с любящото отношение на Спасителя, а не с критичното отношение на един, който постоянно обвинява.
3. Коментар на Римл. 15:7.
В Римл. 15:7 Павел представя принципите, подчертаващи нашето приемане един друг. Може ли Христос да извърши велико прощение и да ни приеме, а ние да откажем да простим и да се приемем един друг? Тъй като Исус ни прие, и ние трябва да се приемаме един друг.
Може да има някой от участниците в класа, който не разбира този принцип на приемане. Някой може да разбира това като отворена врата за компромис спрямо библейските принципи, други могат да го разбират като извинение за толериране на някой вид греховно поведение. В действителност това не е така. Истинското приемане означава, да приемем хората такива, каквито са, с цялото тяхно греховно поведение, защото са човешки същества създадени по Божи образ, с неограничен потенциал. Като ги смятаме за загубени поради тяхното греховно поведение, ние не показваме, че ги приемаме.
Основното в приемането е на базата на дълбокото приятелство. Дори при приятели често се появява разделение. Те трябва да се противопоставят един на друг с любов. Така е и в духовното приятелство. Веднъж установената връзка трябва да бъде основана на искрено приемане. Често то е съпътствано с внимателно представяне пред другата личност на библейските принципи, които са в противоречие с начина й на живот. Ако пренебрегнем да направим това, означава всъщност, че сме небрежни в любовта. Достатъчно ще бъде да споделим истините по съднически начин, изтъквайки своята правда, за да бъдат тези истини отхвърлени.
В присъствието на Исус грешните мъже и жени откриваха Един, Който така ги приемаше с желание да им прости и им вярваше, че те бяха довеждани до покаяние. Исус не толерираше греха.
Неговото становище не беше: „Прави това, което ти се вижда добре и ти е приятно; всичко ще бъде добре. Аз ще продължа да те приемам“.
Неговото становище беше: „Няма значение какво си направил. Аз все още вярвам в теб, желая да ти простя и ще ти дам сила да се промениш“.
Като резултат на Неговото любящо приемане сърцата се отварят за поканата на Светия Дух. Мъже и жени копнеят да станат достойни за Неговото доверие.

ЦЕЛИТЕ НА ПЪРВОТО СЪБИРАНЕ СА:
1. Да създадете засилващо се усещане във всички присъстващи, че печеленето на души започва със създаване на приятели.
2. Да помогнете на всеки лично за уподобяването му на Исус в любящо приемане на другите.
3. Да насърчите всеки присъстващ към съзнателно установяване на приятелски връзки с нехристияни или неадвентисти, като им представите тяхното влияние върху хората да приемат Исус.
Като пастор/водител на този семинар вашата главна цел е да насърчите всеки от присъстващите да посвети живота си в печелене приятели за Бога.
Дайте задачите.
Съобщете темата на второто събиране: „Евангелизъм чрез беседване“.
Организирайте малки молитвени групи.

ДИСКУСИЯ И ВРЕМЕ ЗА СПОДЕЛЯНЕ
Това ще бъде направено най-добре, ако участниците са разделени на малки групи. Взаимодействието в малките групи е особено важно, когато започнете да споделяте личните си опитности от свидетелстването.
1. Болшинството (57%) от онези, които се присъединяват към нашата църква, от коя група хора са повлияни да действат така?
2. Дефинирайте истинското приятелство. Какви качества търсите в приятелите си?
3. Съгласни ли сте с изявлението: „Църквата има библейски стандарти за членство, високи стандарти за водачество, но няма стандарти за приятелство“?
4. Как прилагате принципите на любов, приемане и прощение към неженените девойки (13-17 год.) в църквата, които са забременяли? А как ги прилагате към хора, облечени по по-различен начин от възприетите норми, или към тези, които употребяват алкохол или наркотици? Как можем да приемаме личност с лошо поведение, което Бог осъжда?

ЗАДАЧА:
Помислете за някои близки, роднини, колеги или познати, които бихте желали да спечелите за Христа. Започнете да го/я опознавате малко по-добре, намерете начин да изразите съгласие, одобрение и приемане.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЛОВОТО:
1. Прочетете началото на проповедта на Павел в Деян. 22:1-4.
Отбележете, как Павел намира общите точки на съгласие дори с тълпа, която тъкмо е щяла да го пребие до смърт.
2. Забележете всички неща, които Павел намира, за да насърчи и одобри солунците в своите отворени писма. (2 Сол. 1:1-4)
3. Каква е основата на нашето приемане един друг? (Римл. 15:7)
4. Прочетете историята в Лука 7:36-50 и напишете начините, чрез които Исус показа Своето одобрение и ценене на „грешната жена“, която прекъсна вечерята.