Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Планинската проповед – 31 – Животът на Исус Христос – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Елена Вайт – (Елън Уайт) – Животът на Исус Христос – Планинската проповед – 31

Тази глава е основана на Матей 5 гл., 6 гл., 7 гл.

Планинската проповед

Христос рядко събираше само учениците, за да слушат Неговите думи.
Той не избираше за Свои слушатели само тези, които знаеха пътя на
живота. Неговата задача бе да достигне множествата, които живееха в
невежество и заблуда. Исус преподаваше уроците Си върху истината там,
където те можеха да стигнат до замъглените умове. Самият Той бе
въплъщение на Истината, застанал препасан, с протегнати напред ръце за
благословение и с думи на предупреждение, молба и насърчение, желаещ да
издигне духовно всеки, който би дошъл при Него.
Планинската проповед, макар и произнесена специално за учениците, бе
чута и от множествата. След като избра апостолите, Исус отиде с тях до
брега на езерото. Тук хората бяха започнали да се събират още от ранните
утринни часове. Освен обичайните тълпи от галилейските градове имаше
хора от Юдея и дори от Ерусалим; от Перея, Декаполис, Идумея, чак до
южната част на Юдея; от Тир и Сидон – финикийските градове на
средиземноморския бряг. “Като чуха колко много чудеса правел”, те
дойдоха “да Го чуят и да се изцелят от болестите си-, защото сила
излизаше от Него и изцеляваше всичките” ( 3:8 6:17-19 Марко 3:8; Лука
6:17-19).
Тясната пясъчна ивица не можеше да побере дори прави всички хора в
обсега на Неговия глас, които искаха да Го чуят, и Исус тръгна обратно
към планинския склон. След като стигна до място, подходящо за събиране
на множество хора, Той седна на тревата и учениците и всички останали
последваха примера Му.
Учениците винаги стояха до Исус. Народът се притискаше до Него, но те
разбираха, че не трябва да бъдат отделени от Неговото присъствие. Сядаха
близо, за да не пропуснат нито дума от поученията Му. Слушаха
внимателно, с желание да разберат истините, които те трябваше да
разнесат по всички страни от всички векове.
Сега те се притискаха до своя Учител с чувството, че ще се случи нещо
необикновено. Вярваха, че царството ще бъде основано скоро и от
сутрешните събития бяха получили уверение, че по този въпрос ще бъде
направено някакво съобщение. Нетърпение се чувстваше сред присъстващите
и любопитните лица издаваха колко голям е интересът. След като хората
седнаха по тревистия хълм в очакване на думите на Божествения Учител,
сърцата им се изпълниха с мисли за бъдеща слава. Присъстваха книжници и
фарисеи, които очакваха деня, когато щяха да имат власт над омразните
римляни, за да притежават богатствата и разкоша на великата световна
империя. Бедните селяни и рибари се надяваха да чуят уверението, че
техните жалки колиби, оскъдната храна, животът на непосилен труд и
страхът от нищета ще бъдат заменени с имения, изобилие и лек живот. Те
се надяваха единствената им груба дреха, която служеше за наметка през
деня и за завивка през нощта, да бъде заменена от Христос с пищните и
скъпи одежди на техните завоеватели. Всички сърца се вълнуваха от
гордост и надежда, че Израил скоро ще бъде почетен измежду народите като
избран от Бога и Ерусалим ще се издигне като столица на световно
царство.
Христос разби надеждите за световно господство. В Планинската
проповед Той се опита да премахне илюзията, създадена чрез погрешно
възпитание, и да даде на слушателите ясна представа за Своето царство и
за собствения Си характер. Все пак Той не отправи директен упрек към
заблудите на народа. Виждаше нещастието на света, породено от греха, и
въпреки това не описа ясно собствената им окаяност. Научи ги на нещо
много по-добро от това, което знаеха. Без да оборва представите им за
Божието царство, Той каза какви са условията, за да се влезе там, и ги
остави сами да си направят заключение за неговия характер. Истините,
които им предаваше, са не по-малко важни за нас, отколкото бяха за
следващите Го тогава множества. Ние имаме не по-малко нужда да научим
основните принципи на Божието царство.
Първите думи на Христос, отправени към хората на хълма, бяха думи на
благословение. Щастливи са тези, каза Той, които осъзнават духовната си
нищета и чувстват нужда от изкупление. Евангелието трябва да се
проповядва на бедните. То се разкрива не на духовно гордите – тези,
които твърдят, че са богати и нямат нужда от нищо, а на тези, които са
смирени и разкаяни. Има само един извор за очистване от греха – изворът,
предназначен за нищите по дух.
Гордото сърце се стреми да си спечели спасението, но както нашето
право, така и нашата годност за небето могат да се осигурят чрез
Христовата правда. Господ не може да направи нищо за възстановяване на
човека, докато той, убеден в своята слабост и освободен от
самодоволство, не се постави под Божие ръководство. Едва тогава може да
получи дара, който Бог иска да му даде. Всичко се предоставя на душата,
която чувства нужда от Него. Тя има неограничен достъп до Този, в Когото
обитава цялата пълнота на Божеството. “Защото така казва Всевишният и
Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам
на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух”
(57:15 Исая 57:15).
“Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.” С тези думи Христос
съвсем не ни учи, че скръбта сама по себе си има силата да премахва
вината от греха. Той не ни дава разрешение за престорено или
преднамерено смирение. Скръбта, за която говори Исус, не се състои от
меланхолия и ридания. Докато скърбим заради греха, ние трябва да се
радваме на скъпоценната привилегия да бъдем Божии чада.
Често страдаме, защото злите ни дела водят до неприятни за нас
последствия, но това не е покаяние. Истинската мъка за греха е резултат
от действието на Светия Дух. Духът разкрива неблагодарността на сърцето,
което е обидило и наскърбило Спасителя, и чрез покаяние ни води до
подножието на кръста. С всеки нов грях Христос е наранен отново. Когато
погледнем към Този, Когото сме проболи, ние изпитваме мъка за греховете,
които са Му причинили страдание. Такава скръб води до отхвърляне на
греха.
Светският човек може да обяви тази скръб за слабост, но тя е силата,
свързваща каещия се грешник и безкрайния Бог с връзки, които не могат да
бъдат прекъснати. Тя показва, че Божиите ангели връщат на душата добрите
качества, които са били изгубени чрез закоравяване на сърцето и
беззаконие. Сълзите на покаяние са само дъждовни капки, предхождащи
слънчевата светлина на светостта. Тази скръб предвещава радост – бъдещия
извор на живот в душата. “Само признай беззаконието си, че си станала
престъпница против Господа, своя Бог- Аз няма да направя да ви нападне
гневът Ми, защото Съм милостив, казва Господ- “ ( 3:12,13 Еремия
3:13,12). “За наскърбените в Сион” Той е наредил да им бъдат дадени
“венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление
вместо унил дух” (61:3 Исая 61:3).
Има утеха и за тези, които преживяват мъка в изпитание. Горчивината
от мъката и унижението са по-добри от насладата в греха. Чрез беди Бог
ни разкрива слабите места в нашия характер, за да можем с Неговата
благодат да победим недостатъците си. Пред нас се отварят непознати
страници от нашия характер и ние сме изпитвани дали желаем да приемем
укорите и съветите на Бога. Когато стигнем до изпитание, не трябва да се
измъчваме и да се оплакваме. Не трябва да се бунтуваме или да се
безпокоим, така че да изпуснем Христовата ръка. Необходимо е да смирим
душите си пред Бога. Господните пътища са неясни за този, който иска да
вижда нещата в приятна за него светлина. Те изглеждат мрачни и
безрадостни за нашето човешко естество. Божиите пътища обаче са
милостиви и краят им води до спасение. Илия не знаеше какво върши,
когато в пустинята каза, че не иска да живее и се помоли да умре. Господ
в Своята милост не послуша думите му. На Илия тепърва предстоеше да
извърши велико дело и след като приключи работата си, не трябваше да
загине в пустинята обезсърчен и самотен. На Илия предстоеше не да слезе
в мрака на смъртта, а да се възнесе в слава до небесния трон, придружен
от ангелски колесници.
Божието слово към скърбящите е: “Видях пътищата му и ще го изцеля;
още ще го водя и пак ще утеша него и наскърбените му.” “Аз ще обърна
жалеенето им в радост и ще ги утеша, и ще ги развеселя подир скръбта им”
(57:18 31:13 Исая 57:18; Еремия 31:13).
“Блажени кротките.” Трудностите, с които ще се сблъскаме, могат да
бъдат облекчени до голяма степен от кротостта, скрита в Христос. Ако
притежаваме смирението на нашия Господ, ние ще се издигаме над обидите,
отказите и неприятностите, които преживяваме всеки ден, и те няма да
обезсилват духа ни. Най-висшето свидетелство за благородството в един
християнин е себевладеенето. Човек, заплашван от малтретиране или
жестокост и не успяващ да поддържа в себе си дух на спокойствие и
упование в Бога, ограбва от Бога правото Му да разкрие чрез него
съвършения Си характер. Смиреното сърце е силата, която дава победа на
Христовите последователи; смирението е белег за връзката им с небесните
дворове.
“Защото, ако и да е възвишен, Господ пак гледа на смирения” (138:6
Пс. 138:6). Бог се отнася с нежност към хората, които разкриват кроткия
и смирен Христов дух. Макар и презирани от света, те имат голяма
стойност в Божиите очи. Не само мъдрите, великите, щедрите ще получат
достъп до небесните жилища; не само енергичният библейски работник,
изпълнен с усърдие и работещ активно. Не. Нищите по дух, които копнеят
за присъствието на пребъдващия Христос; смирените по сърце, чиято най-
висша цел е вършене на Божията воля – именно такива хора ще получат
достъп. Те ще бъдат измежду тези, които са изпрали дрехите си и са ги
избелили в кръвта на Агнеца. “Затова са пред престола на Бога и Му
служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще
разпростре скинията Си върху тях” (Откр.; 7:15 Откр. 7:15).
“Блажени, които гладуват и жадуват за правдата.” Чувството за
собствено нищожество ще предизвика в сърцето глад и жажда за правда и
това желание няма да остане неудовлетворено. Онези, които направят за
Исус място в сърцата си, ще осъзнаят Неговата любов. Копнежът на всички,
желаещи да имат характер, подобен на Божия, ще бъде задоволен. Светият
Дух никога не оставя без подкрепа душата, която се стреми към Исус.
Светият Дух – показва Христовите качества. Ако погледът не се измества
от Христос, работата на Духа не спира, докато душата не стане подобна на
Неговия образ. Чистата любов ще разшири кръгозора на душата, като – даде
способност за по-големи постижения, за по-голямо познание на небесните
неща, така че да не остане лишена от духовна пълнота. “Блажени, които
гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.”
Милостивите ще намерят милост и чистите по сърце ще видят Бога.
Всяка нечиста мисъл омърсява душата, притъпява чувството за морал и
заличава следите, оставени от Светия Дух. Тя замъглява духовното зрение
по такъв начин, че човек не може да види Бога. Господ може да опрости
покаялия се грешник и прави това, но макар и опростен, душата му остава
опетнена. Този, който иска да има ясно разбиране за духовната истина,
трябва да избягва всякаква нечистота в говор и мисъл.
Думите на Христос обаче обхващат нещо повече от освобождаване от
плътската нечистота, нещо повече от освобождаване от церемониалното
омърсяване, което евреите така старателно избягваха. Себелюбието не ни
позволява да видим Бога. Човекът със себелюбив дух смята Бога за напълно
подобен на себе си. Докато не отхвърлим това разбиране, не можем да
разберем Този, Който е любов. Само безкористното сърце, смиреният и
доверчив дух ще Го видят като “жалостив и милосерд, дълготърпелив, Който
изобилва с милост и вярност” (Изх.;34:6 Изх. 34:6).
“Блажени миротворците.” Божият мир се ражда от истината. Това
означава хармония с Бога. Светът е във вражда с Божия закон; грешниците
са във вражда със своя Творец и в резултат на това те враждуват помежду
си. Но псалмистът заявява: “Много мир имат ония, които обичат Твоя
закон, и за тях няма спънки, та да се препъват” (119:165 Пс. 119:165).
Човек не може сам да постигне мир. Човешките планове за пречистване и
облагородяване на хората или обществото ще бъдат лишени от мир, тъй като
те не достигат сърцето. Единствената сила, която може да създаде и
увековечи истинския мир, е Христовата благодат. Когато тази истина се
възприеме от сърцето, то ще отхвърли злите страсти, които предизвикват
спорове и разногласия. “Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще
израсте мирта” и пустинята на живота “ще се възрадва и ще цъфне като
крем” (55:13 35:1 Исая 55:13, 35:1).
Множествата бяха удивени от това учение, което толкова много се
различаваше от заповедите и примера на фарисеите. Хората бяха започнали
да мислят, че щастието се съдържа в притежанията и че славата и почитта
на света са нещата, към които трябва да се стремят. Беше много приятно
да те наричат “учителю”, да бъдеш възхваляван като мъдър и религиозен
човек и по този начин да парадираш с добродетелите си пред обществото.
Това се смяташе за върха на щастието. Но в присъствието на многобройното
множество Исус заяви, че земното богатство и почестите са цялата
награда, която тези хора въобще ще получат. Той говореше с увереност и
думите Му бяха придружени от сила да убеждава. Присъстващите замълчаха и
чувство на страх навлезе в душите им. Те се гледаха един друг със
съмнение. В такъв случай кой от тях би се спасил, ако ученията на този
човек са верни? Мнозина бяха убедени, че забележителният учител е движен
от Божия Дух и ученията, които проповядва, идват от Бога.
След като обясни в какво се състои истинското щастие и как може да
бъде придобито, Исус посочи ясно задълженията на Своите ученици, като
избрани учители от Бога, за да водят другите в пътя на спасението и
вечния живот. Той знаеше, че те често ще понасят разочарования и
обезсърчение, че ще се сблъскат с упорита съпротива, че ще бъдат
обиждани и тяхното свидетелство – отхвърляно. Исус много добре знаеше,
че изпълнявайки мисията си, тези скромни мъже, които слушат думите Му
толкова внимателно, ще преживеят хули, мъчения, затвори и смърт. Затова
Той продължи:
“Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо
всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е
наградата ви на небесата, понеже така гонеха пророците, които бяха преди
вас” ( 5:11,12 Матей 5:11,12).
Светът обича греха и мрази правдата и това беше причината за неговото
враждебно отношение към Исус. Всички, които отхвърлят Исусовата
безгранична любов, ще намират християнството за едно обезпокоително
учение. Светлината на Христос разпръсква мрака, който покрива техните
грехове, и те ще виждат, че имат нужда от промяна. Докато поддаващите се
на влиянието на Светия Дух започват война със себе си, хората, които се
държат за греха, воюват срещу истината и нейните представители.
Така се създава борба и Христовите последователи са обвинявани, че
създават смутове сред народа. Близостта им с Бога предизвиква омразата
на света. Те понасят укора за Христос и ходят по пътя, извървян от най-
благородния на земята. Гоненията се посрещат с радост, а не с мъка.
Всяко огнено изпитание е Божие средство за пречистване. То ги прави
годни за делото им на Божии съработници. Всеки конфликт има значение във
великата битка за правда; всеки конфликт ще допринесе за радостта от
окончателната им победа. Като знаят това, изпитването на тяхната вяра и
търпение ще бъде приемано с радост, а не със страх и стремеж да се
избегне. С копнеж да изпълнят задълженията си към света, съсредоточили
мислите си в желанието да бъдат одобрени от Бога, Неговите служители
трябва да изпълняват всяко задължение независимо от страха или от
благоразположението на хората.
“Вие сте солта на земята”, каза Исус. Не се оттегляйте от света, за
да избегнете гоненията. Вие трябва да живеете между хората, така че
Божествената любов да бъде като сол, която запазва света от развала.
Сърцата, поддали се на влиянието на Светия Дух, са проводници, чрез
които се излива Божието благословение. Ако служителите на Бога бъдат
взети от Земята и Неговият Дух се оттегли от хората, този свят ще бъде
опустошен и унищожен от управлението на Сатана. Макар че нечестивите не
го знаят, те дължат дори благословенията в този живот на присъствието на
Божиите люде, които презират и потискат. Но ако християните са такива
само по име, те са като солта, която е загубила вкуса си. Те нямат добро
влияние в света. Чрез погрешното представяне на Бога стават по-лоши и от
невярващите.
“Вие сте светлината на света.” Евреите искаха да ограничат спасението
до собствената си нация, но Христос им показа, че спасението е като
слънчевата светлина. То принадлежи на целия свят. Библейската религия не
трябва да бъде затваряна между кориците на една книга или между стените
на една църква. Тя не трябва да бъде изваждана от време на време за наша
полза и след това отново оставяна настрана, а да освещава всекидневния
живот, да се разкрива във всяка делова работа и във всичките ни
обществени взаимоотношения.
Истинският характер не се формира вън от човека, за да се облече
като дреха; той се излъчва отвътре. Ако желаем да насочваме други хора
по пътя на правдата, принципите на правдата трябва да живеят в
собствените ни сърца. Изповядването на вяра може да провъзгласява
теорията на религията, но всъщност практическото ни благочестие открива
Словото на истината. Постоянството в живота, осветеният говор,
непоклатимата вярност, духът на дейна благотворителност, примерът на
благочестие – това са средствата, чрез които светлината се предава на
света.
Исус не се спря на отделните точки от закона, но не остави
слушателите да стигнат до заключение, че е дошъл, за да премахне Своите
изисквания. Той знаеше, че има шпиони, готови да използват всяка
изпусната дума в служба на целите си. Той познаваше предразсъдъците в
умовете на мнозина от слушателите и не каза нищо, което да разколебае
тяхната вяра в религията и обичаите, предадени им чрез Мойсей. Сам
Христос бе дал и моралния, и церемониалния закон. Той не дойде, за да
премахне доверието в собствените Си наставления. Именно поради голямата
Си почит към закона и пророците Исус се опита да разруши стената от
предания и ритуали, която бе станала затвор за евреите. Отхвърляйки
погрешните им тълкувания на закона, в същото време Той внимателно пазеше
учениците Си да не би да пренебрегнат жизненоважните истини, поверени на
евреите.
Фарисеите се гордееха с това, че изпълняват закона. И все пак във
всекидневния си живот те познаваха неговите принципи толкова малко, че
думите на Спасителя им звучаха като ерес. Когато Той премахна
нечистотата, под която бе заровена истината, помислиха си, че се
премахва самата истина. Шепнеха си един на друг, че Исус омаловажава
закона. Той прочете техните мисли и им отговори: “Да не мислите, че Съм
дошъл да разруша закона или пророците; не Съм дошъл да разруша, но да
изпълня” ( 5:17 Матей 5:17). Тук Исус отхвърли обвинението на фарисеите.
Неговата мисия в света бе да защити святите изисквания на този закон, за
който те Го обвиняваха в нарушение. Ако Божият закон можеше да бъде
променен или отменен, тогава нямаше нужда Христос да изтърпи
последствията от нашите грехове. Той дойде да обясни отношението на
закона към човека и да онагледи неговите заповеди чрез собствения Си
живот на послушание.
Бог ни е дал Своите святи заповеди, защото обича човечеството. Той
разкрива принципите на правдата, за да ни предпази от последствията на
беззаконието. Законът е израз на Божия начин на мислене; когато го
приемем с вярата в Христос, превръща се в наш начин на мислене. Законът
ни издига над силата на естествените желания и наклонности, над
изкушенията, които водят до грях. Бог иска да бъдем щастливи. Той ни е
дал заповедите от закона, за да имаме радост, като ги спазваме. Когато
при Исусовото рождение ангелите пееха “слава на Бога във висините и на
Земята мир между човеците” (2:14 Лука 2:14), те обявяваха принципите на
закона, който Исус дойде “да възвеличи и направи почитаем”.
Когато законът бе провъзгласен на Синай, Бог откри пред хората
светостта на Своя характер, така че те да видят разликата с греховността
на собственото си естество. Законът бе даден, за да осъзнаят греха си и
да разберат, че имат нужда от Спасител. Той би извършил това, ако
неговите принципи бяха засегнали сърцата чрез Светия Дух. Това дело все
още трябва да бъде вършено. Тези принципи на закона са изяснени в живота
на Христос и когато Светият Божи Дух докосва сърцето, когато светлината
на Христос открива на хората тяхната нужда от пречистващата Му кръв и
оправдаващата Му праведност, законът продължава да бъде средство, което
ни води до Христос, за да бъдем оправдани чрез вяра. “Законът Господен е
съвършен, възвръща душата” (19:7 Пс. 19:7).
“Докле премине небето и земята – заяви Исус, – ни една йота, ни една
точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.” Слънцето,
което свети в небето, твърдата земя, на която живеем, са Божии свидетели
за непроменимостта и вечността на Неговия закон. Дори те да преминат,
Божиите заповеди ще останат. “По-лесно е небето и земята да преминат,
отколкото една точка от закона да падне” (16:17 Лука 16:17). Системата
от символи, които посочваха Исус като Агнец Божи, беше отменена с
Неговата смърт, но заповедите от Декалога са толкова непоклатими,
колкото непоклатим е Божият трон.
Тъй като “законът Господен е съвършен”, всяко отклонение от него е
грях. Тези, които пренебрегват Божиите заповеди и учат другите да вършат
същото, са осъдени от Христос. Животът на послушание, изживян от
Спасителя, потвърди изискванията на закона; той доказа, че законът може
да бъде спазван в човешко естество и показа превъзходството на
характера, който послушанието развива. Всички, които го спазват така,
както Исус го спазваше, заявяват по същия начин, че “законът е свят и
заповедта свята, праведна и добра” ( 7:12 Римл. 7:12). От друга страна
всички, които нарушават Божиите заповеди, поддържат твърденията на
Сатана, че законът е несправедлив и не може да бъде спазван. Така те
подкрепят измамите на големия противник и позорят Бога. Те са деца на
нечестивия, който пръв въстана срещу Божия закон. Ако бъдат допуснати в
небето, отново ще внесат разногласие и бунтарски дух и ще застрашат
доброто състояние на вселената. Нито един човек, умишлено пренебрегващ
един-единствен принцип от закона, не може да влезе в небесното царство.
Равините смятаха, че правдата им е паспорт за небето. Исус обаче им
заяви, че тя е недостатъчна и недостойна. Фарисейската правда се
състоеше от външни церемонии и от теоретично познаване на истината.
Равините твърдяха, че стават святи чрез собствените си усилия да спазват
закона, но делата им бяха разделили правдата от религията. Докато
спазваха ритуалите съвсем точно, животът им беше неморален и недостоен.
Тяхната така наречена “правда” никога не би могла да влезе в небесното
царство.
Най-голямата заблуда в дните на Христос бе, че самото съгласяване с
истината представлява праведност. В цялата човешка история теоретичното
познаване на истината не е било достатъчно за спасяване на душата. То не
ражда плодове на правда. Ревностното спазване на онова, което се нарича
богословска истина, е съпроводено често с омраза към неподправената
истина, изявена в живота. Върху най-тъмните страници от историята са
отбелязани престъпления, извършени от фанатични привърженици на
религията. Фарисеите твърдяха, че са Авраамови потомци и се хвалеха с
притежаването на Божиите слова. Но тези предимства не ги предпазиха от
себелюбие, злоба, алчност и най-долно лицемерие. Те се смятаха за най-
добрите вярващи на света, но с тяхното така наречено правоверие
разпънаха Господа на славата.
Същата опасност съществува все още. Мнозина са убедени, че са
християни просто защото се придържат към някакви богословски догми. Те
обаче не са приложили истината във всекидневния си живот. Не са
повярвали в нея и не са я обикнали. Затова не са получили силата и
благодатта, които идват от освещението чрез истината. Някои могат да
изповядват вяра в истината, но ако тя не ги прави искрени, любезни,
търпеливи, въздържани, благочестиви, истината става проклятие за тези,
които я притежават, а чрез тяхното влияние – проклятие за света.
Правдата, проповядвана от Христос, е съобразяване на чувствата и
живота към разкритата Божия воля. Грешни хора могат да станат праведни
само ако имат вяра в Бога и поддържат жива връзка с Него. Тогава
истинското благочестие ще направи мислите възвишени и ще облагороди
живота. Тогава външните форми на религията се съгласуват с вътрешната
чистота на християнина. Тогава церемониите, необходими в службата за
Бога, не са безсмислени ритуали като тези на лицемерните фарисеи.
Исус разгледа заповедите поотделно и обясни широчината и дълбочината
на техните изисквания. Вместо да премахне една йота от силата им, Той
показа колко всеобхватни са техните принципи и изведе на бял свят
фаталната грешка на евреите, които външно се представяха за послушни.
Исус заяви, че Божият закон се нарушава с една зла мисъл или нечестив
поглед. Човек, стане ли съучастник и в най-малката несправедливост,
нарушава закона и принизява моралния си облик. Убийството се поражда
първо в мислите. Който даде място на омраза в сърцето си, тръгва по пътя
на убиеца и приносите му са мерзост за Бога.
Евреите подхранваха дух на отмъстителност. В омразата си към
римляните те произнасяха тежки обиди и радваха Нечестивия, проявявайки
неговите качества. Така сами се обучаваха да вършат ужасните дела, към
които той ги водеше. В религиозния живот на фарисеите нямаше нищо, което
да препоръча благочестието на езичниците. Исус ги призова да не се
самозалъгват с мисълта, че могат да въстанат срещу своите потисници и да
подхранват желание за отмъщение заради причинените им злини.
Вярно е, че има възмущение, оправдано дори в Христовите
последователи. Когато видят, че Бог е позор-н и службата за Него е
компрометирана; когато видят, че невинните са потискани, праведно
възмущение раздвижва душата им. Гняв, породен от висок морал, не е грях.
Но тези, които при всяко предполагаемо предизвикателство се чувстват
свободни да подхранват гняв и негодувание, отварят сърцата си за Сатана.
Раздразнението и ненавистта трябва да бъдат прогонени от душата, ако
искаме да бъдем в хармония с Небето.
Спасителят отиде още по-далеч. Той каза: “И тъй, като принасяш дара
си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,
остави дара си там пред олтара и иди първо се помири с брата си, тогава
дойди и принеси дара си” ( 5:23,24 Матей 5:23,24). Мнозина са ревностни
в религиозното служене, а в същото време между тях и братята им има
неуместни противоречия, които биха могли да бъдат изгладени. Бог изисква
от тях да направят всичко възможно, за да възстановят хармонията. Докато
не направят това, Той не може да приеме тяхната служба. В този случай
християнското задължение ясно е посочено.
Бог излива Своите благословения върху всички. “Той прави слънцето Си
да изгрява на злите и на добрите и дава дъжд на праведните и на
неправедните” ( 5:45 Матей 5:45). Той е “благ към неблагодарните и
злите” (6:35 Лука 6:35). Той иска от нас да бъдем като Него.
“Благославяйте тия, които ви кълнат”, каза Исус; “правете добро на тия,
които ви мразят-, за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата.”
Това са принципите на закона и те са източникът на живота.
Идеалът на Бога за Неговите чада е по-висш и от най-висшето човешко
мислене. “И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен
Отец” ( 5:48 Матей 5:48). Тази заповед е едно обещание. Планът за
изкупление предвижда да се освободим напълно от властта на Сатана.
Христос винаги отдалечава покаялата се душа от греха. Той дойде да
унищожи делата на дявола и да направи така, че Светият Дух, вложен във
всяка покаяла се душа, да я пази от съгрешаване.
Действията на изкусителя не трябва да бъдат считани като извинение за
каквато и да е погрешна постъпка. Сатана ликува, когато чува как хора,
наричащи се Христови последователи, се извиняват за уродливите черти на
своя характер. Точно тези извинения водят до грях. Не може да има
никакво извинение за греха. Осветен характер, Христоподобен живот са
достъпни за всяко Божие чадо, което се е покаяло и вярва.
Идеалът за християнски характер е приликата с Христос. Както
Човешкият син бе съвършен в Своя живот, така Неговите последователи
трябва да бъдат съвършени в техния живот. Исус приличаше във всичко на
Своите братя. Той стана плът, каквато сме и ние. Той огладняваше,
ожадняваше и се изморяваше. Той се поддържаше с храна и си почиваше чрез
сън. Той беше Бог в плът. Неговият характер трябва да бъде наш характер.
Господ казва на тези, които вярват в Него: “Ще се заселя между тях и
между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде” (6:16 2Кор.
6:16).
Христос е стълбата, която Яков видя – основата – е положена на
земята, а върхът стига до небесната врата, до самия праг на славата. Ако
тази стълба не беше достигнала земята само с едно стъпало, ние щяхме да
бъдем изгубени. Но Христос дойде при нас там, където сме. Той прие
нашето естество, за да можем ние, приемайки Неговото естество, да
победим. Създаден “в плът, подобна на греховната плът” ( 8:3 Римл. 8:3),
Той живя безгрешен живот. Сега чрез Своето Божествено естество Исус
притежава небесния трон и в същото време чрез човешкото Си естество
стига до нас. Желае от нас чрез вяра в Него да достигнем славата на
Божия характер. Затова и ние трябва да бъдем съвършени, “както е
съвършен нашият небесен Отец”.
Исус показа в какво се състои правдата и посочи Бога като неин
източник. Сега вече Той се обръща към практичните въпроси. “Когато
давате милостиня, молите се, постите – казва Той, – нека нищо да не бъде
правено така, че да привлича вниманието или да ви носи слава. Давайте
искрено на страдащите и бедните. В молитвите ви нека душата да общува с
Бога. Когато постите, не ходете с наведени глави и със сърца, изпълнени
с мисли за собственото “Аз”.” Сърцето на фарисея е пуста и безплодна
почва, в която не могат да поникнат семената на Божествения живот.
Именно човекът, който е готов да служи на Бога, може да Му се предаде
безрезервно. Защото чрез близостта с Бога хората стават Негови
съработници в представянето на Божия характер пред човечеството.
Голяма награда има в служенето, извършвано с искрено сърце. “Отец ти,
Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.” Характерът се оформя чрез
живота, който живеем с Христовата благодат. Първоначалната красота
започва да се възстановява в душата. Чертите на Христовия характер се
възприемат и образът на Божеството започва да излъчва светлина. Лицата
на хората, които ходят и работят с Бога, изразяват небесния мир. За тези
души Божието царство е вече започнало. Те имат радостта на Христос,
радостта да бъдат благословение за човечеството. Имат честта да бъдат
приети за служители на Бога; на тях е поверено да вършат Божието дело в
Божието име.
“Никой не може да служи на двама господари.” Не можем да служим на
Бога с разделено сърце. Библейската религия не е само едно влияние
измежду многото други; нейното влияние трябва да вземе връх, като
измества и контролира всяко друго. Библейската религия не трябва да бъде
като петна от боя, нанесени върху плат. Необходимо е да проникне в целия
живот подобно на плат, който стои потопен в боя, докато всяка нишка се
обагри с равномерен, неизбледняващ цвят.
“Ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено; но ако окото
ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено.” Душевна чистота и
твърдост в решенията са условията за получаване на светлина от Бога.
Този, който желае да познае истината, трябва да бъде готов да приеме
всичко, което тя разкрива. Той не може да прави компромис със заблудите.
Да бъдеш колеблив и половинчат в придържането към истината, означава да
избереш тъмнината на заблудата и сатанинската измама.
Светският живот и неизменните принципи на правдата не могат да се
слеят плавно подобно на цветовете от дъгата. Между тях е прекарана
широка, ясна линия, очертана от вечния Бог. Приликата с Христос е
толкова различна от приликата със Сатана, колкото различен е слънчевият
ден от нощната тъмнина. Само тези, които живеят живота на Христос, са
Негови съработници. Ако един-единствен грях бъде съхранен в душата или
един лош навик остане в живота, цялото естество се омърсява. Човекът
става инструмент на неправдата.
Всички, които са избрали службата за Бога, трябва да се оставят на
Неговите грижи. Христос посочи летящите в небето птици, полските цветя и
препоръча на Своите слушатели да размислят за тези неща от Божието
творение. “Вие не сте ли много по-скъпи от тях?” – запита Той. Божието
внимание върху всяко нещо е съразмерно с неговото място в ск-лата на
творението. Провидението наблюдава малкото кафяво врабче. Полските
цветя, тревният килим по земята – всички те са под наблюдението и
грижите на нашия небесен Отец. Великият Художник се е погрижил да
направи лилиите толкова красиви, че те надминават славата на Соломон.
Колко повече Той се грижи за човека, който е образ и слава на Бога.
Жадува да види как чадата Му разкриват характер, подобен на Неговия.
Както слънчевият лъч придава на цветята разнообразни и изящни багри,
така Бог придава на душата красотата на Своя характер.
Всички, които изберат Христовото царство на любов, правда и мир, като
поставят неговите интереси над всички други, се свързват с небето и
всяко необходимо за живота благословение става тяхно притежание. В
Книгата на Божието провидение – Книгата на живота, за всеки един от нас
е отделена страница. Там се съдържа всяка подробност от нашия живот;
дори космите на главата са преброени. Чадата на Бога никога не излизат
от Неговите мисли.
“Не се безпокойте за утре.” Ние трябва да следваме Христос ден след
ден. Бог не ни дава помощ за утрешния ден. Той не дава на Своите чада
всички наставления за живота наведнъж, за да не се объркат. Той им казва
точно толкова, колкото те могат да запомнят и да изпълнят. Дадените сила
и мъдрост са за настоящия критичен момент. “Но ако някому от вас не
достига мъдрост за днес, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро,
без да укорява, и ще му се даде” (Яков; 1:5 Яков 1:5).
“Не съдете, за да не бъдете съдени.” Не се мислете за по-добри от
другите хора и не влизайте в ролята на техен съдия. След като не знаете
мотивите, вие сте неспособни да съдите друг човек. Когато го
критикувате, вие произнасяте присъда над себе си, защото по този начин
показвате, че сте съучастници на Сатана – обвинителя на братята. Господ
каза: “Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си”
(2Кор.;13:5 2Кор. 13:5). Това е наше дело. “Защото ако бихме сами себе
си съдили, не бихме били съдени” (11:31 1Кор. 11:31, Цариградски
превод).
Доброто дърво дава добри плодове. Ако плодът е неприятен и без
стойност, дървото е лошо. Така и плодът, израснал в живота, свидетелства
за състоянието на сърцето и за достойнството на характера. Добрите дела
никога не могат да купят спасението, но те са доказателство за вяра,
която действа чрез любов и пречиства душата. И въпреки че вечната
награда не ни се дава заради заслуги, тя ще бъде съответна на делото,
което сме извършили с Христовата благодат.
Така Христос изяви принципите на Своето царство и показа, че те са
великото правило за живот. За да запази впечатлението от урока, добави
един пример. “Не е достатъчно – каза Той – да чуете Моите думи. Чрез
послушание вие трябва да ги направите основа на вашия характер.
Себелюбието е като движещ се пясък. Ако строите върху човешки теории и
изобретения, вашата къща ще рухне. Тя ще бъде отнесена от вятъра на
изкушението и бурята на изпитанието. Но принципите, които ви давам, ще
останат. Приемете Ме; стройте върху Моите слова.”
“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи
на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът,
придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но
тя не падна, защото бе основана на канара” ( 7:24,25 Матей 7:24,25).