Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Подготовка за Христовото идване – 96 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

В последното видение, дадено ми в Батъл Крийк по време на нашето общо лагерно събрание, ми бе показана опасността, в която като народ се намираме – да се уподобим повече на светския образец, отколкото на Христовия образ. Ние сме на самата граница с вечния свят, но целта на противника на душите е да ни накара да отлагаме свършека на времето. Сатана ще напада по всеки възможен начин онези, които изповядват, че са Божият народ, пазещ заповедите, и очакват второто идване на нашия Спасител в небесните облаци със сила и голяма слава. Ще накара колкото е възможно повече хора да отлагат страшния ден и да се оприличават по дух със света, подражавайки на неговите обичаи. Аз се почувствах разтревожена, когато видях, че духът на света управлява сърцата и умовете на мнозина, които изповядват истината. Себелюбие и задоволяване на личните интереси се подхранват от тях, а истинската набожност и пълната чистота не са култивирани.
Божият ангел посочи онези, които изповядват истината, и с тържествен глас повтори думите: „Но внимавайте на себе си да не би да натегнат сърцата от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка“ (Лука 21:34-36).
Като имаме предвид краткостта на времето, трябва да бдим и да се молим и в никакъв случай да не позволяваме да бъдем отклонени от тържественото дело на подготовка за предстоящото ни велико събитие. Тъй като очевидно времето е продължено, мнозина са станали безразлични към думите и постъпките си. Те не схващат голямата опасност, не виждат и не разбират милостта на нашия Бог, Който удължава благодатното време, за да имат те време да изградят характер за бъдещия безсмъртен живот. Всеки миг е с неизмерима стойност. Подарено им е време, за да го използват не за собственото си удобство и да станат жители на този свят, а да го използват за борба и победа над всеки недостатък в характера им и за подпомагане на другите. Чрез пример и лични усилия те трябва да видят красотата на светостта. Бог има един народ по земята, чиито представители с вяра и свята надежда изследват и наблюдават бързо изпълняващите се пророчества и се стремят да очистят душите си чрез послушание на истината, за да не бъдат намерени без сватбена дреха, когато се яви Христос.

Какво влияние оказва определянето на времето за идването на Христос
Мнозина, които се наричат адвентисти, са посочили определено време за идването на Христос. Определяно е било време, в което да дойде Христос, след това друго време и т.н. Резултатът от всичко това са непрекъснато повтарящи се неуспехи. Стигало се е дори до твърдението, че определеното време за идването на нашия Господ е извън знанието на смъртните хора. Дори и ангелите, които служат на наследниците на спасението, не знаят нито деня, нито часа (Матей 24:36). Но тъй като определените времена отминават постоянно и Исус все не идва, светът още повече закоравява в неверие за близкото Му идване. Хората гледат с разочарование на неуспехите на онези, които определят конкретно време. Измамени по този начин, те се отхвърлят, поддържаната от Божието слово истина, че краят на всичко Е БЛИЗО.
Онези, които така самонадеяно проповядват определеното време, служат на врага на душите, защото подпомагат по-скоро неверието, отколкото християнството. Те представят текстовете от Писанието и чрез погрешно тълкуване изтъкват цяла верига от аргументи, които очевидно доказват тяхната позиция. Неуспехите им доказват, че са фалшиви пророци, които не тълкуват правилно вдъхновената истина. Божието слово е истинско и вярно, но хората са изопачили значението му. Тези заблуди са опозорили Божията истина за последните дни. Адвентистите са осмивани от проповедниците на всички деноминации. Знаменията, предсказани в пророчествата, бързо се изпълняват около нас. Този факт трябва да накара всеки истински последовател на Христос да започне да действа ревностно. Онези, които смятат, че трябва да проповядват определено време, за да направят впечатление на хората, не работят правилно.* (Забележка: От 1844 година не е определяно време, което да служи като изпит, и занапред никога вече няма да се определя. Господ ми е показал, че вестта на третия ангел трябва да се проповядва на разпръснатите Божии чада, но тя не може да се обвърже с определено време. Аз видях, че някои изпадат във фалшиво възбуждение поради проповядването на лъжливо време. Третата ангелска вест е по-силна от определянето на времето. Аз видях, че тя може да стои на своя основа, не се нуждае от никакво време, което да я утвърди, ще напредва с голяма сила, ще извърши делото си и ще завърши с правда (Ранни писания, 1851 г., стр. 75).) Чувствата на хората могат да бъдат възбудени и страховете им предизвикани, но те да не се ръководят от принципи. Предизвиква се едно възбуждение, но когато времето отмине, нещо, което често се е повтаряло, хората, пробудени, съживени само поради определянето на времето, отново са завладяни от хладкост, тъмнина и грях и става почти невъзможно да се събуди съвестта им без друго голямо съживление.
В дните на Ной жителите на стария свят се отнасяха с презрение, осмиваха и наричаха суеверни страхове и предвещания предупрежденията на проповедника на правдата. Той бе заклеймяван като фантазьор, фанатик и смутител (Лука 17: 26). И в наши дни, както в дните на Ной, хората ще отхвърлят тържествената вест на предупреждение. Ще посочват фалшивите учители, които са предсказали събитието и са определили времето, заявявайки, че не вярват на нашето предупреждение, както и на тяхното. Такова е отношението на света днес. Неверието е широко разпространено и проповедта за Христовото идване се осмива и подиграва. Това прави още по-необходимо онези, които вярват в истината за това време, да изявяват вярата си чрез делата си. Те трябва да бъдат осветени чрез истината, която изповядват, защото са ухание от живот за живот или от смърт за смърт.
Ной проповядваше на хората от своето време, че Бог ще им даде 120 години време, през което да се покаят за греховете си и да намерят убежище в ковчега, но те отказаха да приемат милостивата покана. Дадено им бе изобилно време да изоставят греховете си, да победят лошите си навици и да развият праведен характер. Но склонността им към греха, въпреки че при мнозина тя беше по-слаба в началото, се усилваше, тъй като непрекъснато задоволяваха прищевките си и това ги превръщаше в непоправими развалини. Милостивото Божие предупреждение бе отхвърлено с подигравки, насмешки и подозрение. Те бяха оставени в тъмнина да следват пътя, избран от греховете им. Но неверието им не попречи на предсказаното събитие. То дойде с големия Божи гняв, изразен във всеобщо унищожение.
Следните думи на Христос трябва да бъдат в сърцата на всички, които вярват в истината за това време: „Но внимавайте на себе си да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка“ (Лука 21:34). Опасността, която ни заплашва, е представена от самия Христос. Той знаеше рисковете, с които ще трябва да се срещнем в тези последни дни и желаеше да бъдем готови за тях. „Както беше в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син.“ Те ядяха, пиеха, садяха, градяха, женеха се и се омъжваха и нищо не знаеха чак до деня, когато Ной влезе в ковчега и потопът дойде и помете всичко.
Господният ден ще завари хората в същото положение – погълнати от заниманията и удоволствията на света, от гуляи и лакомия, от задоволяване прищевките на извратения апетит и оскверняваща употреба на алкохол, наркотици и тютюн. Това е състоянието на нашия свят и дори хора с подобни пороци могат да се намерят и сред изповядващите се за Божи народ. Някои от тях следват обичаите на този свят и участват в неговите грехове. Законници, търговци, земеделци, дори проповедници от амвона викат: „Мир и безопасност“, а унищожението бързо идва над тях.

Вяра и усърдие
Вярата в близкото идване на Човешкия Син в небесните облаци няма да позволи на истинския християнин да остане небрежен и безгрижен към обикновените житейски дела. Всички, които очакват и копнеят за скорошното идване на Христос, няма да са безделни, а ще бъдат прилежни в работата си. Няма да я вършат безгрижно и формално, а вярно, разсъдливо и цялостно. Всички, които смятат, че безгрижното отношение и липсата на внимание към нещата от живота е доказателство за тяхната духовност и за отделянето им от света, са много заблудени. Тяхната праведност, вярност и цялостност се подлагат на изпитания и те се провалят от прекаленото вглъбяване във временните неща. Ако са верни в малкото, ще бъдат верни и в многото.
Беше ми показано, че мнозина няма да издържат този изпит. Те изявяват истинския си характер чрез способността си да се справят с временните си задължения. Проявяват невярност, сметкаджийство и неискреност в отношенията си със своите ближни. Не съзнават, че получаването на вечния и безсмъртен живот зависи от отношението им към нещата на този свят. Не осъзнават също, че за формирането на праведен характер е необходима абсолютна честност. Нечестието се шири сред нашите редици и това е причината за хладкостта на мнозина, които изповядват, че вярват в истината. Те не са свързани с Христос и лъжат собствената си душа. Тъжно ми е да заявявам, че обезпокоителна липса на честност се среща дори и сред пазителите на съботата.

Познават се по плодовете
Вниманието ми бе насочено към планинската проповед на Христос. В нея са записани предписанията на великия Учител: „И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците“ (Матей 7:12). Тази Христова заповед има най-голямо значение и трябва да бъде спазвана най-строго. Тя е като златни ябълки в сребърна кошничка. Колко от вярващите прилагат в живота си споменатия тук Христов принцип и се отнасят с другите точно така, както биха желали те да се отнасят към тях при подобни обстоятелства. Читателю, моля те, отговори!
Искреният човек според Христовата мярка е този, който проявява непоклатима честност. Лъжливите теглилки и фалшивите везни, с които мнозина се стремят да подобрят положението си в света, са мерзост в очите на Бога. И въпреки това мнозина, които изповядват, че пазят Божиите заповеди, си служат с лъжливи теглилки и везни. Когато един човек е свързан наистина с Бога и пази истински Неговия закон, животът му ще разкрива това, тъй като всичките му действия ще бъдат в хармония с учението на Христос. Той няма да продава честта си заради печалба. Принципите му ще бъдат сигурно основани и поведението му в светските работи ще бъде истинско копие на неговите принципи. Непоклатимата праведност блести като злато сред боклука и нечистотиите на света. Измамата, лицемерието и неверността могат да бъдат полирани и скрити от очите на заобикалящите, но не и от очите на Бога. Божиите ангели наблюдават развитието на характера, претеглят моралната стойност и записват в небесните книги малките престъпления, които го разкриват. Ако един работник е неверен във всекидневните си занятия и пренебрегва работата си, светските хора няма да сгрешат, ако оценят религиозното му състояние според състоянието на работата му.
„Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.“ Не мащабността на делото го определя като правилно или неправилно. Както човек се отнася към своите ближни, така ще се отнася и към Бога. На неверния в неправедното богатство никога няма да бъдат поверени истинските богатства. Божиите деца не трябва да забравят, че са проверявани и претегляни на везните на светилището във всичките си работи (Матей 7:18-20). Делата на човек в живота му са плодовете, които той принася. Ако е неверен и нечестен във временните неща, той принася тръни и репеи. Ще бъде неверен в религиозния живот и ще ограбва Бога в десятъците и приношенията.
Библията осъжда твърде остро всеки фалш, фалшиво поведени и нечестие (всяко лицемерие, неискрено поведение и нечестност). Правото и погрешното са открити напълно. Беше ми показано, че Божият народ е стъпил на неприятелска почва. Представителите му са се подчинили на сатанинските изкушения и са следвали измамите му, докато чувствителността им се е притъпила ужасно. Смята се, че едно леко отклонение от истината и от Божиите изисквания в края на краищата не е толкова греховно, щом се касае за парична загуба или печалба. Но грехът си е грях независимо дали е извършен от притежателя на милиони или от просяка на улицата. Онези, които си осигуряват блага чрез измамни действия, причиняват осъждане на душите си. Всичко, спечелено чрез измама и хитрост, ще бъде само проклятие за притежателя.
Адам и Ева понесоха ужасните последствия от непослушанието на изричната Божия заповед. Възможно е да са разсъждавали по следния начин:“Това е незначителен грях и никога няма да бъде взет под внимание.“Но Бог се отнесе към него като към ужасно зло и проклятието от тяхното престъпление ще се чувства през всички времена. Във времето, в което живеем, често пъти онези, които изповядват, че са Божии чада, извършват много по-големи грехове. Мнозина лъжат в деловите сделки. Това е причина за Божието неодобрение над тях и нанася удар върху делото. И най-малкото отделяне от истинността и честността е престъпване на Божия закон. В резултат на постоянното отдаване на греха личността свиква да върши неправда, но това не намалява тежкия характер на греха. Бог е установил неотменими принципи, които не е в състояние да промени, без да промени естеството си. Ако Божието слово бъде правилно изучавано от всички, които изповядват истината, те не биха били джуджета в духовните неща. Онези, които не зачитат Божиите изисквания в този живот, няма да почетат Божия авторитет, ако отидат в небето.

Библията – непогрешим водач
Всеки вид неморалност е ясно изобличен в Божието слово и резултатите му са разкрити пред нас. Отдаването на ниските страсти ни е представено като най-възмутителен грях. Нито един човек, колкото и помрачено да е мисленето му, не трябва да греши. Беше ми показано, че този грях поддържат мнозина, които изповядват, че спазват всички Божии заповеди. Бог ще съди всеки човек според Словото Си.
Христос казва в Йоан 5:39: „Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене.“ Библията е непогрешим водач. Тя изисква съвършена чистота в слово, мисъл и действия. Само на човек с добродетелен и неопетнен характер ще бъде позволено да влезе в присъствието на чистия и свят Бог. Ако Божието слово се изучава и изпълнява, то ще води човешките чада, както израилевият народ бе воден от огнен стълб през нощта и от облачен – през деня. Библията е Божията воля, изявена на човека. Тя представя единствения съвършен образец за характер и отбелязва дълга на човека във всички обстоятелства на живота. Много са отговорностите ни през този живот и небрежността ни към тях ще причини страдания не само на нас, но в последствие и на другите.
Мъже и жени, които изповядват, че почитат Библията и следват нейните учения, не изпълняват изискванията й в много отношения. Във възпитанието на децата те следват по-скоро собственото си извратено естество, отколкото разкритата Божия воля. Това незачитане на дълга е причина за загубата на хиляди човешки души. Библията дава указания за правилно възпитание на децата. Ако родителите обръщаха внимание на тези Божии изисквания, днес щяхме да разполагаме с една съвсем друга група от млади хора, които да излязат на сцената на действието. Родителите, които изповядват, че са читатели и последователи на Библията, вървят точно против нейните поучения. Ние чуваме вика на скръб и болка от бащи и майки, които оплакват поведението на децата си, не разбирайки, че сами са си нанесли тази скръб и болка и са причинили гибелта на децата поради криворазбраната си любов. Не разбират дадените им от Бога отговорности – да учат децата си на правилни навици още от детството им.
Родители, вие сте отговорни до голяма степен за душите на вашите деца. Мнозина пренебрегват своя дълг през първите години от живота на детето си, смятайки, че когато порасне, те ще се заемат с него и внимателно ще започнат да отстраняват погрешното и да го възпитават в правото. Но най-доброто време да извършат тази работа, е когато децата им са още малки и са в ръцете им. Не е добре родителите да глезят и да угаждат на децата си, както не е добре и да ги малтретират. Твърд, решителен и откровен начин на действие ще донесе най-добрите резултати.